Marszałek Woźniak na konferencji na rzecz silnej polityki spójności

Czytaj więcej...W środę 10 lipca br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w konferencji „Razem na rzecz silnej polityki spójności 2021-2027", zorganizowanej w ramach inicjatywy Cohesion Alliance (Sojusz na rzecz spójności) oraz poprzedzającym ją posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Ważnym mówcą podczas konferencji był wybrany tego samego dnia przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) - Younous Omarjee, który przedstawił swoją wizję prac komisji REGI na najbliższe lata.

„Cieszę się, że moją pierwszą aktywnością jako przewodniczącego komisji REGI jest wizyta w Europejskim Komitecie Regionów i podjęcie dialogu z państwem” – rozpoczął swoje przemówienie Y. Omarjee. Podkreślił on jak ważna jest dla niego współpraca z europejskimi samorządami „Możecie Państwo na mnie polegać, będę się starał jeszcze wzmocnić nasze powiązania”. Nowy przewodniczący zapewnił, że będzie się starał jak najszybciej wznowić proces negocjacji z Radą dotyczący przyszłego kształtu polityki spójność. Zapewnił on również zebranych samorządowców, że sprzeciwia się jakimkolwiek cięciom przyszłego budżetu unijnego w obszarze polityki spójności. Jego zdaniem polityka spójności w obecnym, wywalczonym przez „Sojusz na rzecz spójności”, kształcie jest jedynym gwarantem realizacji traktatowych celów spójności. W kontekście kształtowania priorytetów nowej polityki regionalnej, Omarjee zwrócił uwagę na problemy, z jakimi zmaga się obecnie Unia Europejska. Kryzys klimatyczny i transformacja energetyczna znajdą się w centrum naszego zainteresowania – podkreślił. Nowy przewodniczący parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego jednocześnie opowiedział się za usunięciem uwarunkowań makroekonomicznych i podjęciem dalszych kroków w celu uproszczenia polityki spójności. W tym samym tonie o polityce spójności po 2020 r. wypowiedział się otwierający konferencję Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. „40 milionów więcej obywateli wzięło udział w wyborach europejskich, żądając zmiany. Polityka spójności może i będzie głównym motorem zmian i poprawy codziennego życia naszych obywateli” - mówił Lambertz. Przewodniczący opowiedział się m.in. za wprowadzeniem takich ułatwień administracyjnych w nowej perspektywie budżetowej na lata 2020-2027, aby inwestycje w regionach nie doznawały powszechnych wcześniej opóźnień.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o przyszłości Europejskiego Komitetu Regionów na konferencji z okazji 25-lecia Komitetu

Czytaj więcej...„Popieram postulat przewodniczącego Lambertza, aby uczynić Europejski Komitet Regionów Senatem Europejskim. Staniemy się wtedy częścią łańcucha legislacyjnego” – mówił marszałek Marek Woźniak na obchodach 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

W środę (10 lipca br.) marszałek Marek Woźniak otworzył w siedzibie Wielkopolski w Brukseli konferencję z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.

„W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp”- rozpoczął spotkanie marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego parlamentu mogłaby składać się z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną należytą skuteczność pracom Komitetu.

Czytaj więcej...

Rekordowa suma na wsparcie dla naukowców początkujących i tych z większym doświadczeniem – nabór na ERC Granty otwarty!

Czytaj więcej...2 lipca Komisja Europejska zaprezentowała ostatni plan budżetowy programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na przyszły rok. W dokumencie wskazano obszary, na rozwój których zostanie przeznaczona ostatnia i największa roczna pula – 11 mld € programu Horyzont 2020. Z tego rekordowa kwota 2,2 mld € dedykowana będzie na granty przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). 

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

W 2020 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych przeznaczy 2,2 mld € na wsparcie około 1100 najwybitniejszych naukowców i prowadzonych przez nich badań pionierskich. Podobnie jak w latach poprzednich, większa część środków (61%) dedykowana jest zarówno początkującym naukowcom (Starting Grant), jak i badaczom z większym doświadczeniem (Synergy Grant). Przeznaczone fundusze umożliwią także wsparcie ok. 8 tysięcy doktorantów, badaczy z tytułem doktora, a także innych pracowników naukowych zatrudnionych w zespołach finansowanych przez ERC.

Jakie wprowadzono zmiany?

Poza wprowadzeniem dostosowań do ustanowionego Synergy Grant, ERC podjęła decyzję ws. uzgodnienia jednolitych pułapów kwot, o które wnioskodawcy mogą się ubiegać, celem pokrycia kosztów przekraczających limity grantów Starting, Consolidator oraz Advanced Grants. Obecnie ustalony pułap wynosi 1 mln € w przypadku wskazanych powyżej grantów oraz 4 mln € odnośnie Synergy Grant. Podjęta decyzja ma umożliwić lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów prowadzenia badań naukowych w różnych dyscyplinach naukowych, a szczególnie w kontekście kosztów prac eksperymentalnych oraz terenowych.

Ważne daty

17 lipca 2019 r. - rozpocznie się nabór dla początkujących naukowców na Starting Grants. Wnioski można składać do 16.10.2019 r. Budżet na ten rodzaj grantów będzie wynosił 677 mln €. Środki te trafią do 455 badaczy.
18 lipca 2019 r. – będzie miało miejsce otwarcie naboru na Synergy Grants. Wnioski można składać do 5.11.2019 r. Budżet będzie wynosił 350 mln €, a środki te trafią do 39 naukowców.

Planowane nabory wniosków na inne rodzaje grantów przyznawane przez ERC

24.10.2019 r. – otwarcie naboru na Consolidator Grant;
05.11.2019 r. – otwarcie naboru na Proof of Concept Grant;
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naborów, który dostępny jest tu.

Kilka słów o Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC) powstała w 2007 r. Jest jednym z czterech działań szczególnych filaru I programu Horyzont 2020, a jej działalność opiera się na udzielaniu wsparcia innowacyjnym pomysłom we wszystkich obszarach nauki. Granty finansowane w ramach ERC mają w zamyśle wspierać przyszłych noblistów, a jedynym kryterium ich przyznania jest doskonałość naukowa. W Wielkopolsce grant ERC realizuje dwóch naukowców.

Jak uzyskać pomóc przy pisaniu wniosków?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oferuje naukowcom bezpłatne wsparcie w aplikowaniu o granty ERC. KPK zaprasza na warsztaty i konsultacje (indywidualne, mailowe i telefoniczne). We wrześniu zorganizowane zostaną warsztaty z pisania wniosków dla aplikujących o ERC Starting Grant. Przedstawiciele KPK konsultują wnioski na każdym etapie ich tworzenia oraz przed ich złożeniem. Dodatkowo sprawdzają projekty pod kątem wymogów formalnych oraz tego, czy wszystkie niezbędne informacje znajdują się we wniosku.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w naborze, prosimy o kontakt z Magdaleną Chomicką z Krajowego Punktu Kontaktowego (magdalena.chomicka@kpk.gov.pl).

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego.

Polityka gospodarcza, zatrudnieniowa i fiskalna: zalecenia dla poszczególnych krajów 2019

Czytaj więcej...9 lipca 2019 r. Rada przyjęła zalecenia i opinie w sprawie polityki gospodarczej, zatrudnieniowej i fiskalnej poszczególnych państw członkowskich na 2019 r.

Ogólnie zalecenia te mają zachęcić państwa członkowskie do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego poprzez modernizację gospodarek i dalsze wzmocnienie odporności.

Mimo niepewnej sytuacji na świecie i mniej sprzyjających warunków przewiduje się, że w 2020 r. gospodarki wszystkich państw członkowskich odnotują wzrost. Rekordowo niski jest też poziom bezrobocia. W tym kontekście zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczą głównie realizacji reform strukturalnych, pobudzania strategii inwestycyjnych i zapewniania odpowiedzialnych polityk fiskalnych.

Przyjęcie zaleceń i opinii to ostatni etap europejskiego semestru 2019, czyli corocznego procesu koordynowania polityki gospodarczej. Rada Europejska przeprowadziła dyskusję na temat zaleceń dla poszczególnych krajów 20 czerwca. Elementy dotyczące zatrudnienia zostały zatwierdzone przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 8 lipca.

Czytaj więcej...

Czym w nowym Parlamencie Europejskim będą zajmować się posłowie z Wielkopolski?

Czytaj więcej...Wczoraj zakończyła się trwająca od 2 do 4 lipca pierwsza sesja plenarna nowo wybranego Parlamentu Europejskiego (PE), podczas której wybrano nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz utworzono nowe komisje parlamentarne. Jedną z wiceprzewodniczących została europosłanka Ewa Kopacz.

Nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z Wielkopolski to premier Ewa Kopacz (Europejska Partia Ludowa), prof. Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), premier Leszek Miller (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), Andżelika Możdżanowska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) oraz dr Sylwia Spurek (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów).

Czytaj więcej...

Kim są nowi przywódcy UE?

Czytaj więcej...Wśród nowych szefów unijnych instytucji są brukselscy debiutanci i weterani. Kim są nowi przywódcy Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, a także Wysoki Przedstawiciel ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa?

Komisja Europejska

60-letnia Ursula Von der Leyen jest wpływowym politykiem rządzącej Niemcami centroprawicowej CDU. Dotąd piastowała stanowisko ministra obrony. Wcześniej była w rządzie kanclerz Merkel ministrem ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. W niemieckim rządzie zasiada nieprzerwanie od 2005 r. Z wykształcenia jest ekonomistką, ale studiowała również medycynę. Przez pewien czas pracowała jako lekarz.

Czytaj więcej...

KE mianowała pięcioro przewodniczących Rad Misji. Jedną z misji pokieruje prof. Gronkiewicz-Waltz

Czytaj więcej...Komisja Europejska ogłosiła właśnie nazwiska przewodniczących pięciu Rad Misji badawczych w programie Horyzont Europa Wśród nich jest prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz; będzie ona przewodniczyć misji w obszarze inteligentne oraz neutralne dla klimatu miasta.

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów ds. Badań Naukowych w Helsinkach w Finlandii komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas ogłosił nazwiska pięciorga wybitnych ekspertów, którzy zostali mianowani, by przewodniczyć zarządom misji:

Czytaj więcej...

Komisja ujawniła na co wyda ostatnią transzę budżetu programu Horyzont 2020

Czytaj więcej...2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont 2020. Określa w nim sposób, w jaki wyda ostatnią i największą roczną transzę – 11 mld euro – z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku programu.

W przyszłym roku Komisja będzie koncentrować się na mniejszej liczbie obszarów, ale kluczowych, takich jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo i gospodarka cyfrowa. Planowane wydatki będą również ukierunkowane na kształtowanie przyszłego krajobrazu badawczo-innowacyjnego poprzez przygotowanie gruntu pod kolejny program ramowy (2021-2027) Horyzont Europa.

Czytaj więcej...

David Sassoli nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Czytaj więcej...Po dwóch turach głosowania posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrali nowego przewodniczącego. Kandydat Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) David Sassoli zastąpi ustępującego Antonio Tajaniego.

Już w pierwszej rundzie Włoch wysunął się na prowadzenie, otrzymując 325 głosów. Dopiero druga tura przyniosła jednak rozstrzygnięcie – Sassoli zdobył 345 głosów, przekraczając próg większości bezwzględnej (332 głosy). Tuż za nim uplasowali się kandydaci Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) – Czech Jan Zahradil (160 głosów) i Zielonych – Niemka Ska Keller (119 głosów). Najmniejsze poparcie uzyskała reprezentanka lewicy – Sira Rego z partii GUE/NGL (43 głosy).

Procedurę tajnego głosowania poprzedziły pięciominutowe oświadczenia kandydatów, w których mogli się oni zaprezentować reszcie eurodeputowanych.

Wartości europejskie i zmiany klimatu

Po wyborze Sassoli podziękował za pracę Tajaniemu oraz wyborcom za udział w majowym głosowaniu. „Mimo częstego powtarzania tez o rozpadzie projektu europejskiego, obywatele udowodnili, że nadal wierzą w projekt zjednoczonej Europy. Musimy pogłębiać proces integracji i ulepszać UE, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Europejczyków” – zaznaczył Sassoli.

Nowy przewodniczący PE podkreślił istotę takich wartości europejskich jak poszanowanie ludzkiej godności, w odniesieniu do których „można mierzyć nasze wysiłki polityczne”. Zapewnił, że PE będzie „gwarantem niezależności obywateli Europy”. Podkreślił ponadto jak dużym wyzwaniem są zmiany klimatu i odniósł się do odpowiedzialności UE za los następnych pokoleń Europejczyków.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - 25 rocznica Europejskiego Komitetu Regionów

Czytaj więcej...


ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo,

Regiony partnerskie

Nowa Akwitania, Emilia-Romania, Hesja i Wielkopolska

serdecznie zapraszają na konferencję
z okazji 25 rocznicy Europejskiego Komitetu Regionów

Jaką rolę odgrywają regiony w kształtowaniu przyszłości Europy?

środa, 10 lipca 2019, 19.00
Dom Regionów, Rue Montoyer 21, 1000 Bruksela

Powitanie
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Główne przemówienie
Karl-Heinz Lambertz
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Prof Dr Patrizio Bianchi (przekaz wideo)
Minister ds. Edukacji, Szkolenia zawodowego, Zatrudnienia, Badań i Uniwersytetów
Emilia-Romania

Dyskusja panelowa
Karl-Heinz Lambertz
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Isabelle Boudineau
Wiceprezydent regionu Nowa Akwitania

Mark Weinmeister
Sekretarz Stanu do Spraw Europejskich Kraju Związkowego Hesja

Moderator
Franziska Broich
Katolicka Agencja Prasowa, Bruksela


Po wydarzeniu zapraszamy na poczęstunek.
Tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione na angielski/francuski/niemiecki/włoski/polski.
Rejestrować można się pod linkiem https://eu.hessen.de/25yearsCoR