UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

Czytaj więcej...Komisja Europejska przyjęła 20 maja nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości.

Strategie te – zgodne z Europejskim Zielonym Ładem – proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości żywności. Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak stajemy się bezbronni wobec coraz większej utraty bioróżnorodności i jak ważny dla naszego społeczeństwa jest dobrze działający system żywnościowy. W obu strategiach na pierwszym miejscu stawia się obywatela, zobowiązując się do zwiększenia ochrony obszarów lądowych i morskich, odbudowy zdegradowanych ekosystemów i zapewnienie UE pozycji międzynarodowego lidera zarówno w dziedzinie ochrony bioróżnorodności, jak i budowania zrównoważonego łańcucha żywnościowego.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Dodatkowe 122 mln euro na badania naukowe i innowacje

Czytaj więcej...Ze swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 maja 2020 r.

To nowe zaproszenie stanowi kolejne przedsięwzięcie w ramach finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji, które stanowią element walki z koronawirusem. Uzupełnia ono wcześniejsze działania mające na celu opracowanie diagnostyki, leczenia i szczepionek poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych i stosowanie łatwo dostępnych rozwiązań w celu szybkiego zaspokojenia pilnych potrzeb. Przyczyni się także do lepszego zrozumienia behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze. Aby jednak odnieść sukces w walce z koronawirusem, musimy również zrozumieć, w jaki sposób oddziałuje on na nasze społeczeństwo i jak najskuteczniej zastosować wspomniane narzędzia w błyskawiczny sposób. Musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami.

Czytaj więcej...

Europejskie inicjatywy europejskie: dochód podstawowy i swoboda dzielenia się

Czytaj więcej...„Ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE” oraz „Swoboda dzielenia się” to dwie nowe inicjatywy obywatelskie, które zarejestrowała Komisja Europejska. Jak uznano, obie są prawnie dopuszczalne, ponieważ spełniają niezbędne warunki. Teraz ciągu najbliższych 6 miesięcy organizatorzy mogą rozpocząć trwającą rok procedurę zbierania deklaracji poparcia.

„Ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE”

Celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest „ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE, zapewniającego każdej osobie egzystencję materialną i możliwość uczestnictwa w społeczeństwie jako element jego polityki gospodarczej, [...], pozostając w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.” Organizatorzy określają, że bezwarunkowy dochód podstawowy powinien być „powszechny”, „indywidualny”, „bezwarunkowy” i „wystarczająco wysoki”. Wzywają Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego takiego bezwarunkowego dochodu podstawowego, który zmniejszyłby dysproporcje regionalne.

Czytaj więcej...

Warsztaty rozwoju projektów Erasmus+ sieci ERRIN

Czytaj więcej...Grupa robocza „Nauka i edukacja dla społeczeństwa” sieci ERRIN, której Wielkopolska pozostaje członkiem od 2016 r., ogłosiła otwarcie naboru na pomysły projektowe w kontekście nadchodzących warsztatów rozwoju projektów Erasmus+ (PDW) zaplanowanych pod koniec tego roku. Dokładna data warsztatów nie została jeszcze ustalona z uwagi na monitorowanie rozwoju nowych wieloletnich ram finansowych UE i rozpoczęcia kolejnej rundy naborów programu Erasmus+, oraz ze względu na pandemię COVID-19.

O warsztatach

Warsztaty poświęcone rozwojowi projektów są doskonałą okazją do interakcji z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i dostawcami w dziedzinie edukacji i szkoleń, aby stworzyć konsorcja do kolejnych naborów w ramach programu Erasmus+. Zbudowanie konsorcjum z międzynarodowymi partnerami nie zawsze jest łatwym zadaniem, a warsztaty mają na celu ułatwienie opracowania propozycji projektu (akcje KA2 i KA3). Uczestnicy otrzymają również porady i wskazówki oraz inne praktyczne narzędzia służące optymalizacji ich zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski: UE potrzebuje 2 bln euro na odbudowę gospodarki po COVID-19

Czytaj więcej...

  • Fundusz naprawczy musi zostać dodany do długoterminowego budżetu UE, a nie służyć jako argument na rzecz jego zmniejszenia
  • Komisja Europejska powinna powstrzymać się od stosowania "sztuczek finansowych" i wprowadzających w błąd danych liczbowych
  • Fundusze powinny być przekazywane przede wszystkim w formie grantów

W rezolucji dotyczącej budżetu UE po 2020 oraz planów naprawy gospodarczej, posłowie domagają się solidnego pakietu, skoncentrowanego na potrzebach obywateli i opartego na budżecie UE.

Rezolucja została przyjęta w piątek 505 głosami do 119, przy 69 wstrzymujących się od głosu.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” – weź udział i przyjedź do Brukseli!

Czytaj więcej...Jesteś młodym politykiem i chcesz wymienić się doświadczeniami z samorządowcami z innych regionów UE? A może zależy Ci na zdobyciu wiedzy na tematy związane z polityką spójności lub Europejskim Zielonym Ładem? Do 31 maja br. możesz wziąć udział  w naborze do programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (ang. Young Elected Politicians”), w ramach którego odbędą się spotkania w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, będącego czołowym wydarzeniem dla przedstawicieli samorządów!

 Kilka słów o programie „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”

„Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” jest to sieć dedykowana dla polityków, którzy spełniają dwa warunki: nie ukończyli 40 roku życia oraz piastują mandat na poziomie lokalnym lub regionalnym. Członkostwo w programie umożliwia zarówno możliwość wymiany dobrych praktyk z przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi ze wszystkich regionów UE, jak również łatwiejszy dostęp do inicjatyw unijnych.

Najważniejsze informacje o tegorocznym naborze do programu

Czytaj więcej...

Wieloletni budżet UE: Parlament wzywa do zabezpieczenia beneficjentów

Czytaj więcej...

  • Dziesiątki tysięcy wymian w ramach Erasmus+ nie odbędzie się jeśli 1 stycznia 2021 r. nie będzie nowych WRF lub planu awaryjnego
  • Ryzyko zakłóceń w płatnościach w przypadku nieosiągnięcia w terminie porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu UE na okres po 2020
  • Posłowie wzywają Komisję Europejską do stworzenia planu awaryjnego, gwarantującego ciągłość finansowania UE w związku z COVID-19.

Obecny kryzys zdrowotny zmusza nas do natychmiastowych działań obniżających ryzyko niewejścia w życie kolejnego długoterminowego budżetu UE 1 stycznia 2021 roku, uważają posłowie.

W środę posłowie przyjęli, 616 głosami, do 29, przy 46 wstrzymujących się od głosu, rezolucję legislacyjną, w której wzywają Komisję Europejską do przedstawienia, do 15 czerwca 2020 roku, wniosku w sprawie planu awaryjnego dotyczącego wieloletnich ram finansowych (WRF).

Czytaj więcej...

KE: Jak wrócić do podróżowania i ożywić turystykę po kryzysie COVID-19?

Czytaj więcej...Komisja przedstawiła 13 maja pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim stopniowo znieść ograniczenia dotyczące podróży i umożliwić ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych po miesiącach blokady, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

Wytyczne Komisji mają na celu zapewnienie ludności możliwości niezbędnego odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Kiedy tyko pozwoli na to sytuacja zdrowotna, ludzie powinni mieć możliwość – przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ostrożności – spotkać się znów z przyjaciółmi i rodziną w kraju lub poza jego granicami.

Pakiet ma również na celu pomóc sektorowi turystyki UE wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią. W tym celu wspierać się będzie przedsiębiorstwa i dołoży się starań, by Europa była w dalszym ciągu najpopularniejszym kierunkiem turystycznym.

Czytaj więcej...

117 mln euro dla 8 projektów badawczych celem leczenia i diagnostyki COVID-19

Czytaj więcej...Komisja ogłosiła 12 maja wybór ośmiu zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, mających na celu rozwój leczenia i diagnostyki koronawirusa, które zakwalifikowano w drodze przyspieszonej procedury zaproszenia do składania wniosków, uruchomionej w marcu w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI) – partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby sfinansować większą liczbę wysokiej jakości wniosków, Komisja zwiększyła swoje zobowiązanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” do 72 mln euro (z pierwotnie planowanych 45 mln euro). Kwota 45 mln euro zostanie zapewniona przez branżę farmaceutyczną, partnerów stowarzyszonych ILI oraz inne organizacje zaangażowane w projekty, co oznacza, że całkowita wartość inwestycji wyniesie 117 mln euro.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości. Przy pomocy finansowania z programu „Horyzont 2020” oraz naszych partnerów branżowych i pozabranżowych przyspieszamy rozwój diagnostyki i leczenia koronawirusa, tworząc niezbędne narzędzia, które pozwolą nam stawić czoła światowemu kryzysowi.

Czytaj więcej...

Rusza unijna platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – weź udział w naborze ekspertów

Czytaj więcej...Komisja Europejska uruchomiła 11 maja br. platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Pomoże ona Komisji uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomoże ona również zachować aktualność prawodawstwa UE wobec konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak cyfryzacja.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, powiedział: Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla MŚP, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVRE-19. Musimy zbadać, w jaki sposób cyfryzacja może pomóc w osiągnięciu tego celu, a jednocześnie zadbać o to, by nasze prawodawstwo było przyszłościowe i dostosowane do nowych wyzwań.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – w skład której wchodzi grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron – skupia przedstawicieli państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz grupy zainteresowanych stron dysponujące praktyczną wiedzą fachową w różnych obszarach polityki.

Czytaj więcej...