Jakość wody w europejskich kąpieliskach lepsza niż kiedykolwiek

Czytaj więcej...Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. europejskich kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej. Dla Polski te wskaźniki wynoszą odpowiednio 66,2 proc i 90,1 proc.

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej potwierdza trwającą od 40 lat pozytywną tendencję pod względem czystości wody na plażach i w kąpieliskach w Europie. W ocenie tej zebrano wyniki analiz próbek wody pobranych z ponad 21 tys. nadmorskich i śródlądowych kąpielisk, a zatem stanowi ona cenną wskazówkę na temat najlepszych miejsc, gdzie tego lata można spodziewać się najczystszej wody. Wodę w kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich.

Czytaj więcej...

Europejski semestr 2017 – pakiet wiosenny: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów

Czytaj więcej...Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Priorytety w poszczególnych państwach są różne, ale w całej UE konieczne są dalsze działania na rzecz bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, silnego i trwałego wzrostu gospodarczego.

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj zalecenia dla poszczególnych krajów na 2017 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy, skierowane do poszczególnych państw członkowskich. Gospodarka UE i strefy euro okazuje się odporna, ale problemy, takie jak powolny wzrost wydajności, skutki kryzysu – w tym utrzymujące się nierówności – oraz niepewność wynikająca głównie z czynników zewnętrznych, wciąż są przeszkodą dla wzrostu gospodarczego. Komisja wzywa zatem państwa członkowskie, aby wykorzystały tę szansę do wzmocnienia podstaw swoich gospodarek, wypełniając priorytetowe cele gospodarcze i społeczne określone wspólnie na szczeblu europejskim: ożywienie inwestycji, reformy strukturalne i zapewnienie odpowiedzialnej polityki budżetowej. Szczególną uwagę zwraca się na wyzwania i priorytety dotyczące strefy euro.

Czytaj więcej...

Zmieniona europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz stabilizacji, odporności i bezpieczeństwa

Czytaj więcej...Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) została poddana przeglądowi w 2015 r. w odpowiedzi na nowe wyzwania w zmieniającym się sąsiedztwie. Przyjęte dzisiaj wspólne sprawozdanie w sprawie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa pokazuje wyniki po zastosowaniu nowego podejścia opierającego się na zasadach wspólnej odpowiedzialności, zróżnicowania i elastyczności.

Zmieniona EPS ożywiła stosunków między Unią Europejską i jej sąsiadami na wschodzie i południu. Zakłada ona większy nacisk na stabilizację, odporność i bezpieczeństwo. Wspólne sprawozdanie obejmujące całe europejskie sąsiedztwo pokazuje, że podejście przyjęte w nowej polityce zapewnia większą współodpowiedzialność i większą elastyczność dzięki uznawaniu różnych aspiracji i różnorodności każdego z partnerów. Sprawozdanie jest następstwem przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, który miał miejsce w listopadzie 2015 r.

Czytaj więcej...

Posłowie chwalą jedność w sprawie Brexitu i wzywają do gruntownej reformy UE

Czytaj więcej...Posłowie z zadowoleniem odnotowali jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła tez punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawił w Parlamencie wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu przyjęte przez państwa członkowskie na szczycie UE 29 kwietnia. Z zadowoleniem odnotował zbieżność porozumienia zawartego w Radzie Europejskiej z przyjętym wcześniej stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Określone w ten sposób zasady i margines negocjacyjny powinny stać się podstawą mandatu negocjacyjnego, który – jak przypomniał Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej (prowadzącej negocjacje w imieniu UE) – zostanie przyjęty przez Radę 22 maja.

Czytaj więcej...

Nowe rozwiązania sprzyjające środowisku głównym tematem posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów

Czytaj więcej...W Brukseli odbyło się dzisiaj, 17 maja, posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W jego trakcie przyjęto projekty trzech opinii ws. strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele prezydencji maltańskiej, Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. 

Członkowie komisji COTER w projekcie opinii „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślili m.in., jak duże znaczenie ma zaangażowanie się władz samorządowych w promowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. Może się to odbywać np. poprzez zachęcanie do korzystania z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, oddzielnych pasów ruchu dla autobusów, czy „zielonych” tablic rejestracyjnych lub obniżki stawek opłat drogowych.

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne programu „Europa dla obywateli”. Poznań – 24 maja, Rzeszów – 31 maja

Czytaj więcej...Trwa wiosenna tura spotkań z Programem „Europa dla obywateli”. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. W najbliższym czasie będzie się można z nami spotkać 24 maja w Poznaniu i 31 maja w Rzeszowie.
Celem spotkań informacyjnych jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami szkoleń w poszczególnych miastach i zapisów przez formularz poniżej. Dokładne adresy miejsc, w których odbędą się szkolenia zostaną przesłane w mailu z potwierdzeniem zakwalifikowania na listę uczestników.
Spotkania informacyjne organizowane są przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”, realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Prognoza gospodarcza z wiosny 2017 r.: przewidywany stały wzrost gospodarczy

Czytaj więcej...Prognoza gospodarcza z wiosny 2017 r.: przewidywany stały wzrost gospodarczy

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja ta, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku.

W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 proc. i 1,8 proc. zgodnie z prognozą zimową). Stopa wzrostu PKB w całej UE powinna pozostać na stałym poziomie 1,9 proc. w obu tych latach (1,8 proc. w obu tych latach zgodnie z prognozą zimową).

Czytaj więcej...

Możliwości współpracy z partnerami z Quebecu – zgłoszenia do 29 maja

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...ERRIN, kluczowa sieć współpracy regionów w obszarze badań i innowacji, do której Wielkopolska należy od zeszłego roku, oferuje swoim członkom możliwość rozwoju współpracy projektowej z partnerami kanadyjskimi. Sieć ułatwi nawiązanie partnerstw z podmiotami z Quebecu w zakresie rozwoju badań i innowacji przy wykorzystaniu dofinansowania z programu Horyzont 2020.

W tym celu delegacja sieci ERRIN weźmie udział w konferencji w Montrealu, która odbędzie się w czerwcu br. Spotkanie będzie koncentrowało się wokół rozwijania współpracy między członkami sieci a zainteresowanymi jednostkami z Kanady. Rozmowy będą dotyczyły ewentualnych partnerstw projektowych w wyselekcjonowanych wcześniej obszarach tematycznych:  

Czytaj więcej...

Sukces polskiej delegacji – stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów ws. przyszłości polityki spójności prezentuje polskie interesy

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Sukces polskiej delegacji na sesji Europejskiego Komitetu Regionów. Prawie wszystkie polskie poprawki ws. przyszłości polityki spójności znalazły się w oficjalnym dokumencie Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Marszałek Marek Woźniak, który wziął udział w sesji plenarnej KR (11-12 maja, Bruksela) w imieniu polskiej delegacji prezentował polskie stanowisko, przygotowane przez międzyregionalny zespół ekspertów.

Unijni samorządowcy przyjęli wczoraj jedną z ważniejszych w tym roku opinii - „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”. Dokument można uznać za swego rodzaju oficjalne stanowisko samorządów europejskich w sprawie tej kluczowej polityki unijnej. Dyskusja nad jego treścią była bardzo burzliwa, gdyż przedstawiciele różnych krajów starali się, aby znalazły się w niej zapisy jak najbardziej im odpowiadające. Dużym sukcesem polskich samorządowców jest to, iż stanowisko polskie zostało ujęte w opinii praktycznie w całości, w dużej mierze zadecydowała o tym efektywna współpraca ze sprawozdawcą opinii M. Schneiderem. Marszałek Marek Woźniak wraz z polską delegacją, aktywnie zaangażował się w dyskusję nad kształtem dokumentu w ciągu całego procesu jego tworzenia. Zarówno podczas prac w komisji COTER jak i na sesji plenarnej zgłosił w imieniu polskiej delegacji  szereg poprawek. Praktycznie wszystkie z nich znalazły się w ostatecznym tekście, który dzięki temu prezentuje interesy polskich samorządów. Zaproponowane przez Marszałka Woźniaka poprawki dotyczyły m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarzadzania między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym czy większej elastyczności Regionalnych Programów Operacyjnych, co umożliwi lepsze ich dostosowanie do potrzeb danego regionu.

Czytaj więcej...

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja wzywa do szybkiego przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych oraz określa przyszłe wyzwania

Czytaj więcej...Komisja Europejska opublikowała dziś – w połowie swojego mandatu – śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Podsumowała w nim poczynione postępy, wezwała współustawodawców do szybkiego działania w sprawie wszystkich przedstawionych już wniosków oraz przedstawiła dalsze działania dotyczące platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Czytaj więcej...