Budowa silniejszej Europy: nowe inicjatywy kolejnym impulsem dla polityki w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury

Czytaj więcej...Komisja przyspiesza prace mające na celu utworzenie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, uwypuklenie wymiaru kulturowego Unii Europejskiej i wsparcie uczestnictwa młodzieży, przedstawiając nowy zestaw środków, w tym nową strategię na rzecz młodzieży i nowy program na rzecz kultury.

Celem tych nowych inicjatyw jest poprawa mobilności edukacyjnej i możliwości kształcenia w UE, wsparcie młodych ludzi (zwłaszcza przez zachęcanie ich do udziału w życiu demokratycznym i obywatelskim) oraz wykorzystanie potencjału kultury do osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego w Europie.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, Jyrki Katainen, stwierdził: Podejmujemy kolejne kroki w celu wzmocnienia strategii politycznych na rzecz młodzieży, kultury i edukacji w UE. Po zeszłorocznym spotkaniu przywódców w dziedzinie edukacji i kultury, które odbyło się w ramach Szczytu Społecznego w Göteborgu, oraz w następstwie grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej Komisja szybko przygotowała pierwszy zestaw inicjatyw dotyczących kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, umiejętności cyfrowych, a także propagowania wspólnych wartości i edukacji włączającej. Druga część inicjatyw, którą przedstawiamy dzisiaj, idzie jeszcze o krok dalej. Skupiamy się na mobilności edukacyjnej, młodzieży, wczesnej edukacji, nauce języków obcych i kulturze. Są to ważne elementy przyszłości Europy.

Czytaj więcej...

Jakie finansowanie WPR po 2020 r.?

Czytaj więcej...Jaki kształt powinna przybrać w nowej siedmioletniej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Wspólna Polityka Rolna? Dotychczasowe informacje jakie napływają z Komisji Europejskiej, choćby z komunikatu KE z końca ubiegłego roku czy z zaprezentowanej na początku maja wstępnej propozycji na konstrukcję nowych Wieloletnich Ram Finansowych wynika, że zmiany w funkcjonowaniu WPR są nieuniknione. O tym co powinno się zmienić dyskutowali w Brukseli na zorganizowanej przez EURACTIV konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele organizacji rolniczych oraz ekologicznych.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) ma stać się bardziej elastyczna, a państwa członkowskie uzyskać więcej swobody. Wieś ma być traktowana nie tylko jak producent żywności, ale także ważny element europejskiej tkanki społecznej. Więcej wsparcia mają też uzyskać ci rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa i sięgać po najnowsze technologie. Niestety, to już wiadomo, między innymi z powodu brexitu i pojawienia się nowych wyzwań, będzie w unijnym budżecie mniej pieniędzy. Ucierpi na tym także WPR.

Czytaj więcej...

UE zwiększa wydatki i poprawia dostęp do edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach

Czytaj więcej...Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga milionom dzieci w potrzebie na całym świecie.

Komisja przyjęła dzisiaj nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach do poziomu 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną, począwszy od 2019 r. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy.

Na całym świecie rośnie skala kryzysów humanitarnych, przez co miliony dzieci dorastają bez dostępu do edukacji. Ciąży na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do powstawania straconych pokoleń. Nasza nowa strategia pozwoli nam lepiej i szybciej niż przedtem pomagać dzieciom nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W tym celu wzmocnimy współpracę z naszymi darczyńcami i partnerami oraz skuteczniej powiążemy ze sobą pomoc krótko- i długoterminową. UE jest obecnie światowym liderem w dziedzinie przywracania dzieciom możliwości nauki w szkole, W tym roku 8 proc. naszego budżetu na pomoc humanitarną idzie właśnie na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych – to aż 8 razy więcej niż w 2015 r. Dążymy do poziomu 10% w 2019 r.", powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarzadzania kryzysowego Christos Stylianides w przemówieniu, jakie wygłosił dzisiaj w Brukseli przy okazji wydania komunikatu UE w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach.

Czytaj więcej...

Granty Widening Fellowships: nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy

Czytaj więcej...

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Czytaj więcej...

Europa w ruchu: Komisja kończy prace nad swoim programem na rzecz bezpiecznej, czystej i połączonej mobilności

Czytaj więcej...Komisja Junckera wprowadza w życie trzeci i ostatni już pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker wyznaczył dla UE i jej przemysłu cel polegający na zajęciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. Opierając się na wcześniejszych programach „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r., Komisja Junckera przedstawia dzisiaj trzeci i ostatni pakiet środków służących realizacji tego celu w sektorze mobilności. Ma to umożliwić wszystkim Europejczykom korzystanie z bezpieczniejszego ruchu drogowego, mniej zanieczyszczających pojazdów i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a jednocześnie wspierać konkurencyjność przemysłu UE. W związku z tym dzisiejsze inicjatywy obejmują: zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury; pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie i wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności. Trzecia część programu „Europa w ruchu” stanowi zakończenie ambitnego programu Komisji dotyczącego modernizacji mobilności.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak w debacie w KR nt. wieloletnich ram finansowych UE

Czytaj więcej...„Trudno jest zaakceptować cięcia w polityce spójności oraz wspólnej polityce rolnej, a także wyodrębnienie EFS z polityki spójności czy tendencje centralizacyjne” – tak mówił Marszałek Marek Woźniak podczas debaty nt. wieloletnich ram finansowych (WRF) z Güntherem Oettingerem, komisarzem ds. budżetu UE i zasobów ludzkich. Komisarz jest odpowiedzialny za tworzenie przyszłego budżetu w ramach WRF na lata 2021-2027 r. Dyskusja była częścią sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która trwała w dniach 16 - 17 maja. M. Woźniak zaznaczył, że przyszły budżet UE należy ustalić jak najszybciej, by uniknąć opóźnień we wdrażaniu programów. Większość postulatów opinii KR nt. przyszłości finansów UE, której M. Woźniak jest sprawozdawcą, została uwzględniona w projekcie przyszłego budżetu UE.

Czytaj więcej...

Lepsza Europa nie jest możliwa za mniej pieniędzy – państwa członkowskie UE wobec nowego budżetu

Czytaj więcej...Komisja Europejska zaprezentowała na początku maja (2 maja) długo oczekiwany projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, co rozpoczęło proces negocjacji, który zdaniem wielu może być najtrudniejszym w historii. Grupa państw członkowskich, zarówno płatników netto, jaki i brutto, jest skłonna zwiększyć swój wkład do unijnego budżetu, aby zapewnić wystarczające środki na polityki spójności i Wspólną Politykę Rolną i jednocześnie móc sfinansować nowe priorytety po 2020 r.

Podczas prezentacji przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapewnił, że KE wzięła pod uwagę zarówno stanowiska państw członkowskich, jak i ambitne oczekiwania Parlamentu Europejskiego.

Według propozycji Komisji nowe ramy finansowe mają wynosić 1 135 miliarda euro w zobowiązaniach, co jest równowartością 1,11 proc. dochodu narodowego brutto 27 państw UE, w porównaniu do obecnego 1 proc.

Jednak to co Jean-Claude Juncker nazwał „realistycznym budżetem” zostało natychmiast skrytykowane przez wiele europejskich stolic – w szczególności dużych państw, które są płatnikami netto do budżetu. Natomiast Austria, Dania i Holandia wezwały do bardziej surowego ustalenia poziomu wydatków, nieprzekraczającego 1% dochodu narodowego.

Są też jednak kraje, które są gotowe poprzeć duży unijny budżet i również zwiększyć własny wkład do budżetu.

Czytaj więcej...

12 pytań o przyszłość Europy: Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje z obywatelami

Czytaj więcej...Bruksela, 9 maja 2018 r.

9 maja, w Dniu Europy, Komisja Europejska rozpoczęła skierowane do wszystkich Europejczyków internetowe konsultacje społeczne, zwracając się do nich z pytaniem, w którym kierunku ma podążać Unia Europejska.

Te wyjątkowe konsultacje, część szerszej debaty na temat przyszłości Europy zainicjowanej przez Komisję białą księgą w dniu 1 marca 2017 r., zostały przygotowane przez zespół składający się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, którzy wspólnie zadecydowali o treści pytań.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego nadszedł czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka powinna być Unia Europejska złożona z 27 państw członkowskich. Cokolwiek się wydarzy, musi to być Europa budowana przez Europejczyków. W kwestionariuszu, który dziś publikujemy, zadajemy wszystkim Europejczykom następujące pytanie: Jakiej przyszłości chcemy dla nas samych, naszych dzieci i naszej Unii? Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy.

Czytaj więcej...

Twoje dane, Twoje prawa

12Piątek 25 maja 2018 r. to dzień, od którego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W najnowszym artykule cyklu "Europa okiem eksperta" Michał Prószyński* wyjaśnia zasady i założenia przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, a także obowiązki, jakie ciążą na podmiotach przetwarzających takie dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WPROWADZENIE

Prace nad przyjęciem RODO[1] rozpoczęły się w styczniu 2012 r., kiedy Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy projekt reformy przepisów o ochronie danych osobowych[2]. Po ponad 4 latach uzgodnień, Parlament Europejski zatwierdził RODO 14 kwietnia 2016 r. Nowym przepisom o ochronie danych osobowych nadano rangę rozporządzenia - aktu prawa unijnego o zasięgu ogólnym, który wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. Wraz z rozpoczęciem stosowania RODO uchylona zostanie obowiązująca obecnie dyrektywa 95/46/WE, określająca zasady przetwarzania danych osobowych[3]. Państwa członkowskie pracują nad wprowadzeniem przepisów krajowych zapewniających skuteczne stosowanie RODO[4].

Czytaj więcej...

Parlament i Komisja Europejska razem na rzecz wolności mediów

Czytaj więcej...W czwartek (3 maja) Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął rezolucję o zwiększeniu roli Komisji Europejskiej w walce z ograniczeniem wolności mediów i pluralizmu w krajach Unii Europejskiej.

Dotychczasowe kompetencje Komisji Europejskiej w kwestii ochrony wolności mediów były dość ograniczone, ale w świetle ostatnich zdarzeń – zabójstw dziennikarzy Daphne Caruany Galizii na Malcie i Jana Kuciaka na Słowacji oraz osłabiającej się w ostatnim czasie wolności mediów w Europie – Parlament zdecydował o zmianach w tym kierunku.

Rezolucję zaprezentowała europosłanka Barbara Spinelli podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wolności Obywatelskich 2 maja. Jak podkreśliła, ponad połowa przypadków naruszenia prawa wobec pracowników mediów w Europie jest popełniana przez urzędników państwowych.

Głosowanie zbiegło się ze Światowym Dniem Wolności Prasy i zostało poparte przez zdecydowaną większość – 488 posłów głosowało za, 43 przeciw, a 114 wstrzymało się.

Czytaj więcej...