Przedstawiciele wielkopolskiego środowiska naukowego w Brukseli

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna rektorów i przedstawicieli uniwersytetów oraz instytucji naukowo-badawczych z Województwa Wielkopolskiego zorganizowana przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli we współpracy z Biurem Poselskim Krystyny Łybackiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim wizyty była europejska polityka badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Podczas wizyty studyjnej grupa z Wielkopolski odwiedziła instytucje europejskie i wzięła udział w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz uczestniczyła w konferencji współorganizowanej przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Program wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, podczas którego zostały przedstawione główne filary działalności Biura oraz korzyści, które może przynieść uniwersytetom bliska współpraca Biura z instytucjami europejskimi oraz partnerami z całej Europy. Spotkanie podsumowano wnioskiem, że należy poszerzyć działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji, w celu zwiększenia udziału Wielkopolskich uniwersytetów w projektach unijnych.

Czytaj więcej...

Zatrudnienie: sprawozdanie potwierdza skuteczność Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Czytaj więcej...Komisja opublikowała sprawozdanie z wyników Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) za 2015 i 2016 r.

Sprawozdanie potwierdza, że fundusz jest jednym z najważniejszych przejawów europejskiej solidarności w graniach określonych w ustanawiających go przepisach oraz w miarę dostępnych środków budżetowych. Dzięki funduszowi udało się pomóc 19 500 pracownikom w dostosowaniu się do zmieniających się struktur handlu oraz konsekwencji kryzysu gospodarczego i finansowego w tym okresie.

Czytaj więcej...

Komisja przeznaczy 30 mld euro na nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz na przełomowe innowacje

Czytaj więcej...Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Czytaj więcej...

Nagroda Sacharowa dla wenezuelskiej opozycji demokratycznej

Czytaj więcej...Laureatem tegorocznej Nagrody Sacharowa za wolność myśli została wenezuelska opozycja demokratyczna, jak ogłosił dziś przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Andrieja Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawana jest co roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na całym świecie.

Czytaj więcej...

Zakończenie programu lepszego stanowienia prawa

Czytaj więcej...Komisja Europejska wskazała dziś sposoby zakończenia programu lepszego stanowienia prawa.

Dzisiejszy przegląd zawiera analizę reform wprowadzonych w celu zagwarantowania, że proces kształtowania polityki będzie przejrzysty i skuteczny, ukierunkowany na priorytety i oparty na potwierdzonych danych, jak również informacje dotyczące działań, które należy podjąć. Lepsze uregulowania prawne stanowią podstawę prac Komisji mających na celu realizację przedstawionych przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera 10 priorytetów politycznych, poprzez zagwarantowanie, że Komisja będzie działać jedynie wtedy, gdy działania UE będą generować wartość dodaną, i w sposób skutkujący jak najmniejszymi obciążeniami.

Czytaj więcej...

Strefa Schengen: Wspólny elektroniczny system wzmocni bezpieczeństwo granic

Czytaj więcej...Wspólny elektroniczny system skracający czas kontroli na granicach strefy Schengen oraz rejestrujący wszystkich podróżnych spoza UE, będzie przedmiotem debaty oraz głosowania w środę.

Zwiększony napływ obywateli państw trzecich do strefy Schengen, który ma jeszcze wzrosnąć w przyszłości (do roku 2025 około 300 mln obywateli państw trzecich legalnie przekroczy granice strefy Schengen w celu odbycia krótkoterminowej wizyty) oraz obawy związane z bezpieczeństwem zewnętrznych granic UE spowodowały potrzebę opracowania nowych zasad dotyczących zarządzania zewnętrznymi granicami obszaru Schengen.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska pozwala na zwiększenie zaliczek dla rolników dotkniętymi trudnymi warunkami klimatycznym

Czytaj więcej...Komisja Europejska dodała pięć kolejnych państw, w tym Chorwację i Wielką Brytanię, do listy krajów, które mogą zwiększyć kwoty wypłacane z góry rolnikom dotkniętym trudnymi warunkami klimatycznymi w pierwszej połowie tego roku.

Krok ten został podjęty w pierwszej połowie września wobec dziesięciu państw: Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. Jako pięć kolejnych krajów zostały dodane: Chorwacja, Irlandia, Grecja, Rumunia i Wielka Brytania, które zwróciły się o wsparcie dopiero po rozpoczęciu procedur dla pierwszych państw.

Czytaj więcej...

Komisja PE przyjęła poprawki do dyrektywy o e-prywatności

Czytaj więcej...Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim (LIBE) opowiedziała się za poszerzeniem prawa do prywatności w globalnej sieci. Choć przyjęto kompromisowe poprawki, nie zabrakło kontrowersji. Zwłaszcza ze strony przedstawicieli firm internetowych.

31 europosłów było za przyjęciem kompromisowych poprawek do zaproponowanej w styczniu przez Komisję Europejską dyrektywy o ePrivacy. 24 członków komisji wyraziło sprzeciw. Autorką sprawozdania w tej sprawie była estońska eurodeputowana Marju Lauristin z Grupy Postępowych Socjalistów i Demokratów. Nowe przepisy mają dotyczyć wszystkich dostawców treści internetowych, a także elektronicznych komunikatorów takich jak np. WhatsApp, Messenger czy Skype oraz operatorów poczty elektronicznej. W identycznym stopniu mają być chronieni użytkownicy prywatni i przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Unia bezpieczeństwa: Komisja prezentuje nowe środki mające lepiej chronić obywateli UE

Czytaj więcej...Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Junckera, zawartą w orędziu o stanie Unii 2017, Komisja prezentuje – wraz z 11. sprawozdaniem z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa – zestaw operacyjnych i praktycznych środków, które mają lepiej bronić obywateli UE przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz doprowadzić do stworzenia Europy, która chroni. Ich celem jest ograniczenie podatności na zagrożenia, uwidocznionej w niedawnych atakach terrorystycznych. Środki te wspierać będą państwa członkowskie w ochronie przestrzeni publicznej oraz przyczynią się do pozbawienia terrorystów możliwości działania.Komisja proponuje też dalsze wzmocnienie działań zewnętrznych UE w walce z terroryzmem – w tym za pośrednictwem Europolu – oraz zaleca Unii podjęcie rokowań dotyczących zmienionej umowy z Kanadą w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera.

Czytaj więcej...

Posłowie przyjęli zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Czytaj więcej...

W poniedziałek, 16 października, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników z 1996 r.

Celem reformy jest zapewnienie pracownikom delegowanym sprawiedliwych płac i ochrony socjalnej, a przedsiębiorstwom - wyrównanych szans.

Na czym polega delegowanie pracowników?

Swoboda świadczenia usług w obrębie całej UE jest podstawą jednolitego rynku. Zasada ta oznacza w praktyce, że firmy mogą świadczyć usługi w innym kraju, ale nie muszą zakładać tam działalności. Aby świadczyć usługi, muszą mieć możliwość wysyłania swoich pracowników do innych krajów - to właśnie pracownicy delegowani. Dlatego dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku niezbędne jest uregulowanie warunków pracy tej kategorii pracowników.

Pracownik delegowany to osoba, którą pracodawca wysyła na pewien okres do pracy w innym państwie członkowskim.

Pracownik oddelegowany to nie to samo, co unijny pracownik migrujący. Pracownicy migrujący wyjeżdżają do innego kraju UE, aby wejść tam na rynek pracy na dłuższy okres lub na stałe; podlegają też systemowi zabezpieczenia społecznego kraju, do którego wyjeżdżają. W przypadku pracowników oddelegowanych pobyt za granicą jest ściśle powiązany z wykonywaniem konkretnego zadania. Pracownik oddelegowany jest nadal pracownikiem firmy, która wysłała go za granicę, a jego pobyt za granicą jest tymczasowy. Pracownik oddelegowany (jeśli okres oddelegowania nie przekracza dwóch lat) pozostaje w systemie kraju, w którym wysyłająca ich firma ma siedzibę.

Poza czysto ekonomicznymi przyczynami delegowanie jest wykorzystywane również do zaspokajania braków pracowników o określonych umiejętnościach i wysoko wykwalifikowanego personelu. Delegowanie jest szczególnie popularne w określonych sektorach: budowlanym, w którym zatrudnionych jest 42 proc. pracowników oddelegowanych, w przemyśle wytwórczym (21,8 proc.), w edukacji oraz służbie zdrowia i usługach społecznych (13,5 proc.) oraz usługach dla biznesu (10,3 proc.).

Dlaczego potrzebna jest reforma?

Aktualnie prawo UE przewiduje zestaw obowiązkowych przepisów dotyczących warunków pracy, które stosuje się w odniesieniu do pracowników delegowanych. Przepisy te zawarte są w dyrektywie z 1996 r., ale w porównaniu z 1996 r. sytuacja gospodarcza i rynek pracy w Unii Europejskiej uległy wielkim zmianom. W ciągu ostatnich 20 lat jednolity rynek się powiększył, a różnice płac wzrosły, co sprawia, że delegowanie pracowników może być sposobem na wykorzystywanie tych różnic. Ramy prawne z 1996 r. nie odpowiadają już w pełni aktualnej sytuacji.

Ponieważ firmy wysyłające muszą przestrzegać jedynie minimalnej stawki wynagrodzenia w kraju, w którym wykonywana jest praca, prowadzi to wielokrotnie do znacznych różnic w wynagrodzeniu pracowników oddelegowanych i pracowników lokalnych, zwłaszcza w krajach, w których poziom płac jest stosunkowo wysoki. W niektórych sektorach i niektórych krajach UE pracownicy delegowani zarabiają aż o 50 proc. mniej niż pracownicy miejscowi.

Takie znaczące różnice płac zakłócają konkurencję między przedsiębiorstwami, a tym samym sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku.

Ponadto luki w obowiązującym prawodawstwie doprowadziły również do wzrostu "kreatywnych" nadużyć i oszustw (takich jak przedsiębiorstwa skrzynkowe lub fikcyjne podwykonawstwo), które prowadzą do wyzysku pracowników delegowanych.

"Nowelizacja dyrektywy o pracownikach delegowanych jest niezbędna: dziś mamy szansę, by zbudować podstawy Europy socjalnej. Mierzymy się z kluczowym wyborem: ustąpić narodowym podziałom albo zademonstrować naszą polityczną jedności. Nie stać nas na opóźnienie ochrony europejskich pracowników i ustanowienie ram prawnych dla sprawiedliwej konkurencji między przedsiębiorstwami. O to chodzi w mojej inicjatywie politycznej" - mówi współpsprawozdawczyni Elisabeth Morin-Chartier (EPL, Francja).

"Zatrzymamy ostrą konkurencję na europejskim rynku pracy. W przyszłości układy zbiorowe, z których korzystają lokalni pracownicy będą dotyczyć również pracowników delegowanych. Dlatego przynamniej osiągniemy cel równej płacy za jednakową pracę w tym samym miejscu. To ważny krok na drodze do stworzenia socjalnej Europy, która ma chronić pracowników i zapewnić sprawiedliwą konkurencję" - wyjaśnia współsprawozdawczyni Agnes Jongerius (S&D, Holandia).

Co zawiera reforma?

Najważniejsza zmiana dotyczy stawki płacy, do jakiej uprawniony jest pracownik delegowany. Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą pracownicy delegowani mają prawo do stawki minimalnej. Zgodnie z nową propozycją w kraju, w którym wykonywana jest praca powinny być stosowane takie same przepisy w sprawie wynagrodzeń, jak w przepisach krajowych lub powszechnie stosowanych układach zbiorowych. Pracownicy delegowani mieliby zatem podlegać takim samym przepisom, jeśli chodzi o wynagrodzenie - zgodnie z zasadą "równa płaca za jednakową pracę w tym samym miejscu".

Zasada traktowania na równi z lokalnymi pracownikami z agencji pracy tymczasowej zostanie również zastosowana do pracowników oddelegowanych przez agencje pracy tymczasowej.

Poza tym pracownicy oddelegowani na okres dłuższy niż dwa lata (oddelegowanie długoterminowe) mają być objęci co najmniej obowiązkowymi przepisami prawa pracy kraju przyjmującego. 

Delegowanie w liczbach

W 2015 roku w UE było 2,05 mln pracowników delegowanych. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez UE liczba pracowników delegowanych w UE w latach 2010–2015 wzrosła o 41,3 proc. Ogółem pracownicy oddelegowani stanowią zaledwie 0,9 proc. siły roboczej w UE, jednak w zależności od sektora i kraju liczba pracowników wysyłanych za granicę może być większa.

86 proc. pracowników delegowanych w UE jest wysyłanych do UE-15. Niemcy, Francja i Belgia to kraje, w których pracuje najwięcej pracowników oddelegowanych. W tych trzech krajach łącznie usługi świadczy około 50 proc. wszystkich pracowników delegowanych. Z kolei Polska, Niemcy i Francja to trzy kraje, z których wysyła się najwięcej pracowników za granicę. Ponad połowa przypadków delegowania odbywa się między sąsiadującymi państwami. Więcej informacji w infografice.

Kolejne kroki

Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu. Po tym jak swój mandat przyjmą państwa członkowskie, będą mogły rozpocząć się negocjacje.

Infografika ma charakter wyłącznie orientacyjny. Dane dotyczą liczby formularzy A1 potwierdzających zabezpieczenie społeczne pracownika w państwie wysyłającym. To oznacza, że dana osoba może być liczona więcej niż raz jeśli była delegowana kilkukrotnie (dla każdego okresu delegacji otrzymuje się osobny formularz A1) albo nie była liczona ani razy (np. w sytuacji, gdy formularz nie został zarejestrowany).

Autor: Parlament Europejski