Przejdź do treści

Publikacja pierwszej edycji barometru regionalnego i lokalnego UE

Publikacja pierwszej edycji barometru foto12 października światło dzienne ujrzała pierwsza edycja dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE, opracowanego przez Europejski Komitet Regionów (KR). Celem tego sprawozdania jest pokazanie stanu regionów i miast, gmin i obszarów wiejskich Unii Europejskiej każdego roku w październiku. Tym razem skoncentrowało się ono na skutkach pandemii COVID-19.

W publikacji zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. Barometr ostrzega, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

Przedstawiając wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE w swoim przemówieniu, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: Jeśli mamy właściwie reagować, musimy rozumieć, czego potrzebują nasi obywateleTylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim regionom, miastom i wsiom. Nasze sprawozdanie potwierdza, że pandemia dotknęła nas wszystkich. Ponad 90% regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Czytaj więcej...

Tablica danych nt. COVID-19 – reakcja na kryzys w ramach polityki spójności

 
 

tablicadanychcovidnineteenKomisja Europejska ogłosiła dziś wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+).

Dzięki uelastycznieniu polityki spójności, od początku kryzysu za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności UE uruchomiła środki o wartości ponad 13 mld euro na inwestycje w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Fundusze UE pomogły społecznościom krajowym, regionalnym i lokalnym przeciwdziałać negatywnym społeczno-ekonomicznych skutkom pandemii koronawirusa.

Sektorowi ochrony zdrowia przydzielono ogółem 4,1 mld euro na zakup niezbędnych urządzeń i środków ochrony indywidualnej w celu ratowania życia. Aby wesprzeć gospodarkę – zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – w dostosowywaniu się do kryzysu, uruchomiono 8,4 mld euro w formie dotacji, pożyczek i zindywidualizowanych instrumentów finansowych. Ponadto za pośrednictwem EFS przekazano około 1,4 mld euro na bezpośrednią pomoc ludziom i ochronę miejsc pracy.

Czytaj więcej...

Obligacje społeczne w ramach SURE

Obligacje społeczne w ramach SURE fotoKomisja Europejska ogłosiła wczoraj, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

Przed zapowiedzią Komisji, Rada UE wyraziła zgodę na przyznanie 16 państwom członkowskim, w tym Polsce, wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Nie tylko inwestujemy miliardy euro w celu ratowania miejsc pracy w Europie i zmniejszenia społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale czynimy to także poprzez emisję obligacji społecznych. W ten sposób inwestorzy będą mogli wziąć udział w naszych wysiłkach, a kwota nawet 100 mld euro pomoże utrzymać zatrudnienie w państwach członkowskich.

Czytaj więcej...

UE inwestuje w polską sieć badań naukowych

UE inwestuje w polską sieć badań naukowych fotoKomisja Europejska zatwierdziła 2 października inwestycję o wartości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na utworzenie sieci światłowodowej i zakup sprzętu badawczego, w celu pogłębienia współpracy między laboratoriami badawczymi w Polsce. Projekt ten ma wpłynąć na poprawę jakości badań akademickich. Chodzi również o zapewnienie ściślejszej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co doprowadzi do większego rynkowego wykorzystywania wyników badań.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Dzięki tym inwestycjom, polityka spójności pomoże Polsce stać się bardziej innowacyjną na konkurencyjnym rynku światowym. Jak pokazuje kryzys związany z koronawirusem, współpraca między ośrodkami badawczymi ma kluczowe znaczenie dla oferowania innowacyjnych rozwiązań w szybko zmieniającym się i pełnym wyzwań świecie.”

Czytaj więcej...

Niemal 1 mld euro na nową infrastrukturę energetyczną

Niemal 1 mln euro na nową infrastrukturę energetyczną fotoPaństwa członkowskie UE zatwierdziły wczoraj wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki wczorajszemu pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów.

Największa kwota finansowania przeznaczona jest na projekt synchronizacji systemów państw bałtyckich (720 mln euro), mający na celu lepszą integrację rynków energii elektrycznej Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Wśród innych projektów znajdują się: inteligentna sieć elektroenergetyczna łącząca Węgry i Słowację (102 mln euro) oraz pierwsza w historii dotacja w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na prace nad projektem transportu CO2 obejmującym belgijskie i niderlandzkie porty. 

Czytaj więcej...

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Ku europejskiemu obszarowi edukacji fotoKomisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

komunikacie w sprawie europejskiego obszaru edukacji przedstawiono, w jaki sposób współpraca może jeszcze bardziej zwiększyć jakość, inkluzywność oraz cyfrowy i ekologiczny wymiar systemów edukacji państw członkowskich. Pokazano, w jaki sposób państwa członkowskie wspólnie mogą kształtować europejski obszar edukacji oparty na wolności uczniów i nauczycieli, którzy mogą uczyć się i pracować na całym kontynencie, oraz wolności instytucji, które mogą swobodnie współpracować w Europie i poza nią.

Czytaj więcej...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Nowa europejska przestrzeń badawcza fotoKomisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na doskonałości i talentach oraz konkurencyjna i otwarta. Zapewni lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, przyspieszy transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, będzie wspierać odbudowę mającą na celu zniwelowanie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem oraz zwiększy odporność Unii na przyszłe kryzysy.

Komisja określiła strategiczne cele i działania, które mają być realizowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Chodzi w nich o to, by inwestycje i reformy w dziedzinie badań naukowych i innowacji były traktowane priorytetowo, by ułatwić naukowcom w całej UE dostęp do warunków sprzyjających osiąganiu doskonałości oraz by ułatwiać wykorzystanie wyników badań naukowych na rynku i w gospodarce realnej. Ponadto komunikat będzie jeszcze bardziej promował mobilność naukowców, możliwości rozwijania umiejętności i kariery w UE, równouprawnienie płci, a także lepszy dostęp do poddawanych wzajemnej ocenie badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Polskie lotniska dostaną wsparcie fotoZgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln euro), który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią COVID-19. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, 15 marca 2020 r. Polska zakazała wszelkich międzynarodowych i krajowych lotniczych usług pasażerskich na polskich lotniskach. Ograniczenia lotów były stopniowo znoszone od 1 czerwca 2020 r., ale niektóre ostrzeżenia dotyczące podróży, zakazy podróżowania i środki ograniczające obowiązywały do końca czerwca 2020 r. Spowodowało to znaczne straty operacyjne dla operatorów polskich portów lotniczych.

W ramach programu polskie władze będą mogły zrekompensować portom lotniczym straty w dochodach poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. w wyniku wdrożonych przez Polskę środków ograniczających dotyczących międzynarodowych i krajowych lotniczych przewozów pasażerskich. Wsparcie będzie miało formę dotacji bezpośrednich.

Czytaj więcej...

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

Unia rynków kapitałowych fotoKomisja Europejska opublikowała 24 września nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu – posłuchaj wskazówek!

Nabór wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu posłuchaj wskazówek foto22 września wystartował nabór wniosków projektowych w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w artykule na stronie internetowej Biura Wielkopolski w Brukseli oraz w portalu UE dot. ofert i finansowania.

23 września, w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji, odbył się dzień informacyjny poświęcony ww. zaproszeniu do składania wniosków. Objął on szereg sesji w języku angielskim, które zostały zarejestrowane i mają zostać udostępnione online. Mogą one być cennym realnym wsparciem dla zainteresowanych udziałem w naborze podmiotów.

Tutaj możliwe jest już obejrzenie sesji ogólnej nt. naboru ws. Europejskiego Zielonego Ładu w ramach Horyzontu 2020. Oprócz prezentacji samego zaproszenia do składania wniosków, eksperci przedstawili wiele praktycznych wskazówek w zakresie przygotowywania wniosków oraz informacji, m.in. nt. procesu ewaluacji.

Czytaj więcej...