Marszałek Marek Woźniak na konferencji wysokiego szczebla w Brukseli

Czytaj więcej...W dniach 8-9 stycznia 2018 r. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak, sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. przyszłości finansów UE wraz z Anną Hadyńską, ekspertem ds. opinii, wzięli udział w konferencji wysokiego szczebla zatytułowanej „Kształtując naszą przyszłość. Tworzenie przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych.” Konferencja została zorganizowane z inicjatywy komisarza Günthera H. Oettingera przez Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (ośrodek analityczny Komisji Europejskiej), w ramach trwającej debaty nt. kształtu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) się po roku 2020, których założenia Komisja Europejska (KE) ogłosi w maju tego roku.

Czytaj więcej...W wydarzeniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele instytucji unijnych i państw członkowskich, m.in. Jean-Claude Juncker - Przewodniczący Komisji Europejskiej, Günther H. Oettinger - Komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, Corina Crețu – Komisarz ds. polityki regionalnej, Jyrki Katainen – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za wzrost, zatrudnienie, inwestycje i konkurencję, a także Lilyana Pavlova – minister bułgarskiej prezydencji UE. W konferencji wzięli również udział ministrowie z krajów członkowskich odpowiedzialni za kwestie finansowe i europejskie oraz przedstawiciele jednostek naukowych i think tanków.

Czytaj więcej...

Nowi eksperci ocenią wnioski do II Fazy Instrumentu MŚP. Wśród nich 6 Polek

Czytaj więcej...Komisja Europejska przedstawiła nazwiska 87 ekspertów z 26 krajów, którzy będą oceniali wnioski składane w ramach II Fazy Instrumentu MŚP. Nowe jury rozpocznie pracę od najbliższej daty cut-off II Fazy Instrumentu MŚP, czyli 10 stycznia 2018 r.

Panel ekspertów został powołany przy pomocy odświeżonego procesu oceny wprowadzonego w ramach pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), aby lepiej identyfikować istotne, tworzące rynek innowacje, w pełni uwzględniając osobiste cechy i motywacje wnioskodawców. W ramach nowego systemu firmy, które przejdą wstępny etap wyboru do finansowania w II Fazie Instrumentu MŚP, będą musiały przedstawić swój innowacyjny projekt przed jury złożonym z ekspertów. To uzupełni dotychczasową ocenę w formie papierowej.

Czytaj więcej...

Poznaj Europejskie Stolice Kultury 2018: Leeuwarden i Vallettę

Czytaj więcej...Stolica holenderskiej Fryzji i stolica Malty zaplanowały bogate w wydarzenia programy obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Valletta

Na program obchodów Europejskiej Solicy Kultury w Valletcie składa się ponad 140 projektów i 400 wydarzeń. Centralną część stanowi kilka projektów infrastrukturalnych zaprojektowanych, aby ewoluowały i rozwijały się po 2018 r. Przykładem takiego projektu jest Valletta Design Cluster, który ma przekształcić opuszczoną  starą rzeźnię (Old Abattoir) w centrum życia społecznego i gospodarczego. Wśród innych wydarzeń w ramach obchodów znalazły się m.in. spektakl The Valletta Pageant of the Seas, spektakl w Grand Harbour, Malta International Jazz Festival i Notte Bianca - nocne wydarzenie, podczas którego będzie można bezpłatnie zwiedzać liczne muzea i instytucje kultury.

Czytaj więcej...

Bułgaria rozpoczęła półroczne przewodnictwo w UE

Czytaj więcej...Hasło bułgarskiej prezydencji brzmi „Zjednoczenie tworzy siłę”, a wśród priorytetów znalazły się m.in. kwestie polityki spójności, wspieranie konkurencyjności na wspólnym rynku oraz dalsza integracja państw Bałkanów Zachodnich z UE. Wszystko to może się także przydać w poprawianiu wizerunku Bułgarii na europejskiej arenie.

Sofia przejęła od Tallina unijne przewodnictwo 1 stycznia. To pierwsza w historii Bułgarii, która członkiem UE jest od 2007 r., prezydencja w UE. Dokładnie 10 lat po sfinalizowaniu integracji europejskiej Sofia stanie zatem na czele prac Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

mt_ignore

Przełom w sprawie rynku energii w Unii Europejskiej

Czytaj więcej...Państwa UE dogadały się w sprawie wspólnego stanowiska  wobec Pakietu Zimowego. W sprawie najważniejszego rozporządzenia o rynku energii Polska głosowała  razem z Niemcami przeciw reszcie krajów regionu.

Posiedzenie Rady UE ds. energii, czyli ministrów odpowiedzialnych za energetykę z 28 krajów wspólnoty trwało 14 godzin, z przerwami wprawdzie, ale  podczas nich też dyskutowano o energetyce. Polskę reprezentowali minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Michał Kurtyka. Unijni ministrowie pod przewodnictwem sprawującej prezydencję Estonii musieli uzgodnić stanowisko w sprawie kilku kluczowych aktów prawnych, które bardzo mocno zmienią architekturę rynku energii elektrycznej w UE. Estońska minister gospodarki i infrastruktury Kadri Simson musiała się wykazać wielką cierpliwością i elastycznością. Co zatem leży na stole?

Czytaj więcej...

Opinia Marszałka Marka Woźniaka w sprawie przyszłości finansów UE przyjęta przez Komisję COTER w Europejskim Komitecie Regionów

Czytaj więcej...Przyszłość finansów Unii Europejskiej będąca tematem opracowywanej przez Marszałka Marka Woźniaka opinii, znalazła się dzisiaj w centrum zainteresowania członków komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów (KR). Podczas spotkania europejscy samorządowcy przyjęli projekt opinii „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE” przygotowany przez M. Woźniaka. Dokument stanowić będzie znaczący wkład KR w obecną dyskusję nt. przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF).

Czytaj więcej...W swojej opinii Marszałek Marek Woźniak przedstawia wizję budżetu i WRF po 2020 r., których założenia zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w maju 2018 r. Według M. Woźniaka przyszły budżet unijny oraz WRF powinny być tak skonstruowane, aby móc wzmocnić poczucie zaufania obywateli do projektu europejskiego. Koncepcja zaprezentowana w dokumencie zakłada elastyczność i długoterminowość oraz wspieranie wspólnych celów i polityk UE, w taki sposób, aby zachować strategiczne podejście. „Unia Europejska musi sprostać obecnym i pojawiającym się nowym wyzwaniom, takim jak migracje, czy wskazywana coraz częściej przez młodych ludzi kwestia bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że cięcia w budżecie UE (związane m.in. z brexitem), bez wprowadzenia zmian w WRF zwiększą obciążenia dla państw członkowskich w formie składek odprowadzanych do unijnego budżetu albo spowodują nieuchronnie ograniczenia w poziomie finansowania wpieranych polityk, w tym tak istotnych dla Polski polityk spójności i rolnej. Dlatego potrzebujemy ambitnego budżetu dla UE, większego i składającego się z różnych źródeł, należy przeprowadzić zasadniczą reformę systemu WRF, gdyż to pozwoli na zapewnienie wyższego poziomu finansowania i zachowanie wsparcia dla wszystkich regionów” – podkreślał Marszałek M. Woźniak podczas spotkania. Zalecenia polityczne KR mają pomóc w wypracowaniu ostatecznego rozwiązania, które uwzględni interesy wszystkich krajów i regionów.

Czytaj więcej...

KE chce skuteczniej chronić własność intelektualną

Czytaj więcej...Komisja Europejska przedstawiła środki mające zapewnić skuteczną ochronę prawom własności intelektualnej, co zachęci przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, do inwestowania w innowacje i kreatywność.

Środki obejmują stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu Standard Essential Patents oraz nasilenie walki z podrabianiem i piractwem. W tym celu Komisja dąży do pozbawiania podmiotów naruszających prawo własności intelektualnej przepływów dochodów – to podejście „podążaj za pieniędzmi”, które koncentruje się na „grubych rybach” zamiast na „płotkach”.

Celem Komisji jest:

  • zapewnić wysoki poziom ochrony prawnej i przewidywalne ramy prawne w całej UE;
  • zachęcać przemysł do walki z naruszeniami własności intelektualnej;
  • zmniejszyć ilość podrabianych produktów docierających do rynku UE.

Zaproponowane środki są zgodne ze Strategią Jednolitego Rynku z 2015 r. – mapą drogową wywiązania się z politycznego zobowiązania przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku i uczynienia go rynkiem startowym dla europejskich przedsiębiorstw zdolnych prosperować w światowej gospodarce.

Więcej na ten temat na stronie KE.

Raport KE: firmy europejskie zwiększają inwestycje w badania i rozwój

Czytaj więcej...Firmy z Unii Europejskiej zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój znacznie powyżej średniej światowej stopy wzrostu. Podczas gdy na świecie 2500 największych firm zanotowało wzrost inwestycji w badania i rozwój o 5,8% (rok do roku), firmy z główną siedzibą w UE zanotowały wzrost o 7% – wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu 2017 Industrial R&D Investment Scoreboard. Wzrost napędzany był głównie przez sektory ICT, zdrowia i motoryzacji.

Tabela wyników przemysłowych inwestycji w badania i rozwój pokazuje również, że łączna wartość inwestycji 2500 największych graczy przemysłowych na całym świecie wyniosła w 2016 r. 741,6 mld euro, z czego 192,5 mld euro zostało zainwestowane przez przedsiębiorstwa z UE. W UE znajduje się 567 czołowych przedsiębiorstw przemysłowych (822 w USA, 365 w Japonii, 376 w Chinach i 370 w pozostałej części świata).

Czytaj więcej...

Publiczne konsultacje ws. wspólnej polityki wizowej UE

Czytaj więcej...Komisja Europejska pragnie poznać opinie szerokiego grona obywateli i organizacji na temat wspólnej polityki wizowej UE. Komisja jest szczególnie zainteresowana doświadczeniami podróżnych, którzy ubiegali się o wizę Schengen w ciągu ostatnich 5 lat.

Celem publicznych konsultacji jest zebranie opinii i obaw wszystkich zainteresowanych na temat procesu ubiegania się o wizy Schengen. Państwa wkład pomoże Komisji w opracowaniu propozycji w zakresie równowagi między migracją  a bezpieczeństwem i zarządzaniem granicami z zachowaniem korzyści wynikających z ułatwień wizowych i ruchu bezwizowego.

Czytaj więcej...