mt_ignore

Unia tworzy pierwszy wspólny fundusz przemysłu obronnego

 

Czytaj więcej...Parlament Europejski poparł we wtorek utworzenie pierwszego unijnego programu wsparcia innowacji w przemyśle obronnym, m.in. w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) pomoże w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów i technologii. Na ten cel przeznaczonych zostanie 500 mln euro w latach 2019-2020. Program ma wzmocnić pozycję i niezależność UE na światowym rynku uzbrojenia, bardziej niezależną, zracjonalizować wydatki i zachęcać do innowacji w dziedzinie obronności.

Kto może składać wnioski?

Unijny fundusz będzie pomoże w finansowaniu projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.

Aby uzyskać zamówienia, podmioty wspierające projekty będą musiały udowodnić, że przyczyniają się do doskonalenia produkcji, innowacji i konkurencyjności. Projekty przeznaczone specjalnie dla MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników) będą kwalifikowały się do wyższych stawek współfinansowania i do programów realizowanych w ramach Unii Obrony oraz stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Czytaj więcej...

Państwa UE zdecydują o krótkich łańcuchach dostaw żywności

Czytaj więcej...Kwestia rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC) stale zyskuje w UE na popularności. Lokalna produkcja i konsumpcja są postrzegane jako sposób na osiągnięcie sprawiedliwszych wynagrodzeń dla rolników i wyższej jakości lokalnych produktów żywnościowych.

Jednak zmniejszenie funduszy UE przeznaczonych na wspólną politykę rolną po 2020 r. podkreśla rolę, jaką państwa członkowskie muszą odegrać w dalszym wzmacnianiu tej wzrostowej tendencji. W 2015 r. 15 proc. rolników sprzedawało połowę swoich produktów w ramach takich krótkich łańcuchów dostaw żywności – tak wykazało badanie przeprowadzone przez Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD). Ponadto w badaniu Eurobarometru z 2016 r. stwierdzono, że czterech na pięciu obywateli Europy uważa, że „wzmocnienie roli rolnika w łańcuchu żywnościowym” jest „dość ważne” lub „bardzo ważne”.

Z drugiej strony, krytycy sugerują, że takie systemy mogą przynieść korzyści jedynie na szczeblu lokalnym, a nie są rozwiązaniem problemu dla rosnącej globalnej populacji i popytu na żywność. Koncepcja ta została pierwotnie wprowadzona w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres finansowania 2014-2020 za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SFSC stają się coraz popularniejsze

Europejska Koordynacja Via Campesina, organizacja broniąca praw rolników i zrównoważonego rolnictwa, twierdzi, że w Europie Północnej coraz więcej gospodarstw rolnych prowadzi bezpośrednią sprzedaż i cieszy się ona dużą popularnością wśród konsumentów i firm cateringowych. Na przykład w Austrii 27 proc. gospodarstw rolnych prowadzi bezpośrednią sprzedaż, a w przypadku połowy z nich sprzedaż bezpośrednia stanowi znaczną część ich dochodów. We Francji to więcej niż jedno na pięć gospodarstw, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju i dotyczy wszystkich rodzajów produkcji, w szczególności wina, owoców i warzyw, drobiu oraz miodu.

„Rynki zewnętrzne są bardzo popularne, a zbiorowe sklepy produktów rolnych rozmnażają się, zwykle w formie spółdzielczej, co pozostawia kontrolę producentom” – podkreśla Europejska Koordynacja Via Campesina. Według organizacji, kolejnym zjawiskiem w rozwoju jest tworzenie partnerstw pomiędzy konsumentami i producentami w formie rolnictwa wspieranego przez społeczność lokalną lub AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) we Francji. Konsumenci płacą producentom z góry za potrzebną żywność, a dzięki temu gospodarstwa i rodziny tworzą sieć wzajemnego wsparcia. „Dzięki sprzedaży po stałej cenie i z opcją zapłaty z góry, możliwe jest zabezpieczenie dochodów rolników, a także dostarczanie produktów wysokiej jakości dla konsumentów”.

Konserwatywna Wspólna Polityka Rolna

Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC) skrytykowała propozycje Komisji Europejskiej dotyczące WPR po 2020 r., stwierdzając, że nie promują one takich programów. „Możemy szczerze powiedzieć, że produkty rolne rozwijają się pomimo WPR, a nie dzięki niej”. „Mimo, że nowa WPR twierdzi, że jest >>nowoczesna<<, jest ona w dużej mierze konserwatywna i w żaden sposób nie promuje krótkich łańcuchów dostaw żywności, mimo że są one wspierane przez coraz większą liczbę konsumentów” – dodała w swoim stanowisku organizacja.

ECVC twierdzi także, że nowa WPR nadal będzie opierać się na płatnościach na hektar. „Te małe gospodarstwa rolne otrzymują z reguły tylko niewielkie płatności. I odwrotnie, duże płatności przyznawane największym gospodarstwom rolnym prowadzą do nieuczciwej konkurencji o dostęp do gruntów dla osób, które chcą osiedlić się na biedniejszych obszarach i nie są w stanie nadążyć za rosnącymi cenami gruntów”.

Ponadto potencjalnie interesujące wsparcie (inwestycje, szkolenia, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) można znaleźć przede wszystkim w drugim filarze, którego finansowanie jest mocno ograniczone w następnym okresie WPR. Ze swojej strony Europejska Koordynacja Via Campesina proponuje pozytywną politykę na rzecz osiedlania się młodych i nowych producentów dzięki wsparciu dochodu w pierwszych latach po osiedleniu się, które często są trudne.

Komisja Europejska odbija piłkę do państw członkowskich

Zgodnie z propozycjami KE wsparcie finansowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostanie zmniejszone w okresie po 2020 r. i jest możliwe, że jeśli państwa członkowskie nie wypełnią luki w finansowaniu, może to mieć negatywny wpływ na takie systemy.

Komisja Europejska stwierdziła, że zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w zakresie wykorzystania przyznanych im środków finansowych, co pozwoli im na opracowanie programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które będą najskuteczniej odpowiadać na obawy rolników i szerszych społeczności wiejskich. „Państwa członkowskie będą również miały możliwość przeniesienia do 15 proc. środków przydzielonych im w ramach WPR między płatnościami a rozwojem obszarów wiejskich i odwrotnie, aby zapewnić możliwość finansowania swoich priorytetów i działań” – napisała KE.

Dążąc do ochrony niestabilnych dochodów rolników przed wahaniami cen i zmniejszenia presji ze strony dużych podmiotów gospodarczych, Komisja Europejska przedstawiła w dniu 12 kwietnia oczekiwane wnioski dotyczące dyrektywy w sprawie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Przedstawiając te propozycje, egzekutywa UE dąży do przywrócenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności i zapewnienia partnerom handlowym o słabej sile przetargowej, takim jak rolnicy indywidualni, środków bezpieczeństwa.

Według Copa-Cogeca, europejskiego stowarzyszenia rolników, rolnicy otrzymują średnio 21 proc. wartości produktu rolnego, podczas gdy 28 proc. trafia do przetwórców, a aż 51 proc. do sprzedawców detalicznych. Jednak zdaniem Europejskiej Koordynacji Via Campesina główny problem rolników nie został rozwiązany. Są to niskie ceny narzucane w ramach łańcucha wartości zdominowanego przez oligopol oraz brak opłacalności ich pracy. „Trzeba dotrzeć do sedna problemu, jakim jest deregulacja rynków”.

Rolnicy twierdzą również, że wniosek dotyczący „dyrektywy”, a nie „rozporządzenia”, może skutkować odmiennymi regulacjami w całej UE i w związku z tym stanowić ryzyko dla handlu wewnętrznego UE. Ponadto twierdzą oni, że dyrektywa nie obejmuje kontroli i sankcji za nadużycia popełnione przez wszystkie podmioty w łańcuchu rolno-spożywczym. „Praktyki w zakresie kontroli i sankcji stosowane wyłącznie wobec małych i średnich gospodarstw rolnych mogą skłonić podmioty gospodarcze do zakupu produktów rolnych, w przypadku których nie muszą one przestrzegać przepisów”. „Z drugiej strony, dyrektywa nie obejmuje jednej z najbardziej szkodliwych dla rolników praktyk, jaką jest sprzedaż ze stratą lub płatności na rzecz rolników poniżej kosztów produkcji” – przekonuje Copa-Cogeca.

Autor: EurActiv.pl

Wicemarszałek W. Jankowiak na Zgromadzeniu Ogólnym sieci PURPLE dotyczącym zmian klimatycznych

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 28. Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2018 r. w Brnie. Gospodarzem spotkania były Południowe Morawy – region znajdujący się na południu Czech borykający się z problemami związanymi ze zmianami klimatycznymi, które były tematem przewodnim konferencji towarzyszącej zgromadzeniu.

Podczas konferencji pt. „Zwalczanie zmian klimatycznych na obszarach podmiejskich” przedstawiciele samorządu południowomorawskiego oraz Uniwersytetu Mendla w Brnie zaprezentowali wyzwania dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych, przede wszystkim suszy i ulewnych deszczy. Zwrócili oni uwagę na to, jak ważne jest ujęcie tych problemów wraz z proponowanymi rozwiązaniami w regionalnych dokumentach strategicznych oraz w planach finansowych, również tych dotyczących instrumentów finansowych, z których korzysta region. Przedstawiono także projekty i koncepcje łagodzenia skutków zmian klimatycznych, które m.in. dotyczyły agroleśnictwa oraz wprowadzania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

Czytaj więcej...

Już tego lata nowe przepisy UE zapewnią lepszą ochronę dla 120 milionów turystów

Czytaj więcej...Od niedzieli 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne będą korzystać ze zwiększonych praw konsumenta.

Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmowała będzie już nie tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni również ochronę klientom, którzy rezerwują inne formy łączonych usług turystycznych, takie jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, w ramach których podróżny wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline. Nowe przepisy wprowadzą ochronę powiązanych usług turystycznych, które obejmują kupno przez podróżującego usług turystycznych w jednym punkcie sprzedaży w ramach dwóch osobnych transakcji lub sytuację, gdy podróżujący zarezerwuje usługę na jednej stronie internetowej i jest zaproszony do rezerwacji kolejnej usługi na innej stronie internetowej.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Rezerwacja wakacji przez internet jest prosta, ale w przypadku problemów turyści chcą mieć pewność, że są w pełni chronieni. Nowe przepisy dotyczące zorganizowanych podróży zostały dostosowane do ery cyfrowej i nowych sposobów rezerwowania wakacji. Podróżujący będą korzystać z nowych praw i ochrony w przypadku upadłości organizatorów. Nowe przepisy ułatwią też przedsiębiorstwom z branży turystycznej oferowanie swoich usług także za granicą.

Czytaj więcej...

Pięć lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

Czytaj więcej...W czerwcu mija pięć lat od powołania w 2013 r. z inicjatywy polskiej prezydencji w Radzie UE Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Z tej okazji 27 czerwca w Parlamencie Europejskim w ramach debat i spotkań na wysokim szczeblu przypomniano osiągnięcia Fundacji.

Fundacja wsparła dotychczas ponad 570 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich Unii, od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując na projekty ponad 36 mln euro.

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji – spadek po polskiej prezydencji

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji (…) jest trwałą spuścizną polskiej prezydencji – komentuje poseł do PE Andrzej Grzyb, reprezentujący Parlament w Radzie Zarządzającej EED.

„W ciągu pięciu lat wspierania pokojowych, prodemokratycznych ruchów Fundacja zaprezentowała nowy, elastyczniejszy i sprawniejszy model działania. Ale EED to również przypomnienie, że Polska, przy odpowiednio prowadzonej polityce, może skutecznie wdrażać także swoje propozycje w UE, zgodnie z mottem: Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć” – kontynuuje europoseł.

Czytaj więcej...

2018 EU Prize for Women Innovators wręczone

Czytaj więcej...Dr Gabriella Colucci, założycielka dwóch firm biotechnologicznych odkrywających nowe, roślinne cząsteczki do zastosowań przemysłowych, zdobyła pierwszą nagrodę 2018 EU Prize for Women Innovators w wysokości 100 tys. euro. Ceremonia wręczenia odbyła się 21 czerwca 2018 w Brukseli.

Dr Colucci, której firmy posiadają 14 patentów na nowo odkryte cząsteczki, zdradziła, że ​​długo nie była osobą, która wie, co chce robić. – Zwizualizowałem swoje marzenie, gdy miałam 45 lat – powiedziała podczas ceremonii. W tym czasie pracowała jako naukowiec w USA, ale wróciła do Neapolu we Włoszech, aby założyć swoją pierwszą firmę, Arterra Bioscience. Firma wykorzystuje specjalistyczną technologię, aby dowiedzieć się, w jaki sposób komórki roślinne przesyłają sobie sygnały, co pozwala naukowcom zidentyfikować molekuły, które mogą być użyteczne dla przemysłu.

Drugą nagrodę w wysokości 50 tys. euro otrzymała Alicia Asín Pérez (Hiszpania), szefowa i założycielka firmy Libelium. Firma ta dostarcza czujniki wysyłające dane i łączy je z chmurą. Usługa została wykorzystana m.in. do oceny zdrowia parków i terenów zielonych w Hiszpanii, do śledzenia statków wyścigowych podczas zawodów w Niemczech oraz do monitorowania rzek w Kolumbii, aby zapobiec powodziom.

Trzecią laureatką, która otrzymała 30 tys. euro, jest Walburga Fröhlich z Austrii. Jej działalność ułatwia osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy i angażowanie się w życie publiczne. Firma atempo tłumaczy złożone teksty rządowe na formaty, które są łatwo zrozumiałe dla osób niepełnosprawnych i którym trudno przychodzi uczenie się.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska rzuca nieco światła na reformę polityki spójności

Czytaj więcej...Komisja Europejska wyjaśniła w ostatnią w środę (21 czerwca) niektóre szczegóły swojej propozycji reformy polityki spójności w kolejnym długoterminowym budżecie UE podczas drugiej rundy dyskusji z posłami do PE.

Większa elastyczność i uproszczenie w zamian za wyższe stawki współfinansowania – tak Komisja Europejska uzasadnia swoją decyzję, aby zmienić z 85 proc. do 70 proc. Maksymalny poziom finansowania z funduszy unijních projektów realizowanych w ramach polityki spójności. „To alaramująca sytuacja“ – powiedział Victor Boştinaru, europoseł frakcji Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów. „Przy obecnych wskaźnikach, najbiedniejsze regiony już doświadczyły problemów z finansowaniem” – dodał Boştinaru. „Prosimy o więcej w zakresie współfinansowania, ale jednocześnie jesteśmy bardziej elastyczni w niektórych obszarach wdrażania, takich jak VAT” – odpowiedział Eric Von Breska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Uproszczenie i elastyczność przy reagowaniu na nieoczekiwane zdarzenia, takie jak kryzys migracyjny, to w istocie główne cele nowej polityki spójności. „Wiem, że już wcześniej mówiliśmy o uproszczeniu, ale tym razem naprawdę mamy na myśli uproszczenie” – podkreślił Von Breska przed parlamentarną Komisją Rozwoju Regionalnego. KE wyliczyła ponad 80 uproszczeń uzyskanych dzięki nowemu rozporządzeniu. Siedem funduszy zostanie na przykład objętych tym samym regulaminem. Połączono także rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto Komisja chce ograniczyć biurokrację poprzez dalsze działania w zakresie „uproszczonych kwestii kosztów”. Może to doprowadzić do zmniejszenia obciążenia administracyjnego nawet o 25 proc. – stwierdził Von Breska. Ponadto w przypadku wszystkich operacji o wartości poniżej 5 mln euro podatek VAT będzie „kwalifikowalny, bez zadawania pytań” – podkreślił przedstawiciel KE.

Czytaj więcej...

Twój sukces może zainspirować innych!

Czytaj więcej...Trwa kolejna edycja konkursu EDUinspirator, w którym możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2018.

Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych i zdobyłeś nowe kwalifikacje, jeśli zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności  by zachęcać innych do działania, to właśnie dla Ciebie jest nasz konkurs!

W tym roku do konkursu można zgłaszać się w następujących kategoriach:

Edukacja szkolna;

Szkolnictwo wyższe;

Edukacja zawodowa;

Edukacja dorosłych;

Edukacja pozaformalna młodzieży;

Czytaj więcej...

Schody do doskonałości

ecKE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. - Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów - mówi komisarz Carlos Moedas.

Wspomniana inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich strategie inteligentnej specjalizacji – tj. regionalne strategie innowacji oparte na niszowych obszarach, w których regiony mogą się wykazać konkurencyjną przewagą – na potrzeby kolejnego okresu budżetowego 2021–2027. Pomoże im również w znalezieniu odpowiednich środków UE na sfinansowanie innowacyjnych projektów oraz w podjęciu współpracy z innymi regionami o podobnym potencjale w celu tworzenia klastrów innowacyjnych.

Czytaj więcej...

Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

transportPrawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski rozbuduje linie tramwajowe oraz zwiększy tabor. Z kolei w Łodzi pieniądze z Funduszu Spójności posłużą m.in. do renowacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, z czego skorzysta ponad 14 tys. mieszkańców.

94 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację systemu transportu publicznego w Łodzi – trzecim co do wielkości polskim mieście. Trwa budowa nowych linii i remont zajezdni tramwajowych. Projekt obejmuje też zakup 30 nowych tramwajów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo sieci i czystość powietrza oraz poprawi strumień ruchu, z korzyścią dla 700 tys. mieszkańców miasta.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu skomentowała: - W dziedzinach sieci wodociągowych, ale też zdrowia, innowacji czy infrastruktury energetycznej inwestycje z Funduszu Spójności przyczyniają się do poprawy codziennego życia ludzi w Polsce i w ramach następnego długoterminowego budżetu UE nadal tak będzie.

Kolejne 55 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację sieci wody pitnej i kanalizacji ściekowej w Poznaniu. Projekt obejmuje renowację oczyszczalni ścieków i kilku kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowę 126 km nowych sieci kanalizacyjnych, które umożliwią przyłączenie do sieci ponad 14 tys. mieszkańców. Trwa ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo dostaw wody jednej trzeciej z ponad półmilionowej ludności Poznania.

Autor: Komisja Europejska