mt_ignore

Budżet UE Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

Czytaj więcej...Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.

Gospodarka UE przeżywa ożywienie, ale konieczne są dodatkowe wysiłki inwestycyjne w celu zaradzenia utrzymującym się różnicom między państwami członkowskimi oraz w ich obrębie. Dzięki budżetowi w wysokości 373 mld EUR [1] na lata 2021 – 2027 w ramach przyszłej polityki spójności możliwe są inwestycje, które pomogą w niwelowaniu tych różnic. Środki będą przepływały do regionów, które najbardziej potrzebują nadrobić zaległości rozwojowe w stosunku do pozostałej części Unii Europejskiej. Jednocześnie utrzymany zostanie silny i bezpośredni związek między UE a jej regionami oraz miastami.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, zauważył: Przez następną dekadę polityka spójności będzie wspomagać regiony w modernizacji ich przemysłu, inwestowaniu w innowacje oraz przechodzeniu do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasz wniosek przyczyni się również do stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia biznesu w Europie poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i inwestycji.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2018

Czytaj więcej...Wkrótce rozpocznie się 13. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2018 w Brukseli (EUSEW), który potrwa od 5 do 7 czerwca br. Wydarzenie jest organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem sektora zrównoważonej energii w Europie. Ponadto, EUSEW ma za zadanie promować idee związane z oszczędzaniem energii oraz z budowaniem gospodarki niskoemisyjnej. Hasło tegorocznego tygodnia to „Działamy na rzecz przejścia na czystą energię”. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli władz publicznych, prywatnych firm, organizacji pozarządowych i konsumentów.

Europejski Tydzień rozpocznie się konferencją wysokiego szczebla dotyczącą polityki energetycznej UE. W jej ramach odbędą się sesje, które będą okazją do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju polityki energetycznej i dobrych praktykach, a także do poznania potencjalnych partnerów do współpracy.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów chce utworzenia funduszu stabilizacyjnego dla regionów, które ucierpią z powodu brexitu

Czytaj więcej...Jak ostrzega Komitet Regionów, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może przynieść liczne problemy wielu regionom i miastom w Europie. Z tego względu prosi Komisję o uruchomienie specjalnych funduszy na stabilizację regionalną przed 29 marca 2019 r.

Komitet Regionów przeprowadził ostatnio badania nad tym jaki wpływ będzie miał brexit na sytuację poszczególnych miast i regionów w Unii. Okazało się, że jego negatywne skutki będą odczuwalne w wielu krajach, a w szczególności w Irlandii, Holandii, Belgii i Francji. „Wyjście Wielkiej Brytanii z UE w marcu przyszłego roku może przysporzyć wiele problemów lokalnym i regionalnym władzom w całej UE. Do tej pory nie zastanawialiśmy się za bardzo nad konsekwencjami brexitu w kontekście miast i regionów w Europie” – powiedział przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz. Jednocześnie Komitet nawołuje też do krajów członkowskich i instytucji unijnych, by okazały wsparcie dla władz lokalnych.

Czytaj więcej...

Europejski semestr 2018 – pakiet wiosenny: Komisja wydaje zalecenia dla państw członkowskich dotyczące zrównoważonego długoterminowego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

Czytaj więcej...Komisja Europejska przedstawia dzisiaj zalecenia dla poszczególnych krajów na 2018 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy, skierowane do państw członkowskich.

Tempo wzrostu gospodarczego w Europie jest najszybsze od dekady, a towarzyszą mu: rekordowo wysoki wskaźnik zatrudnienia, ożywienie inwestycji i lepsza kondycja finansów publicznych. Według prognozy Komisji z wiosny 2018 r. wzrost gospodarczy się utrzyma, choć jego tempo nieco spadnie. Należy wykorzystać obecne sprzyjające warunki, aby wzmocnić europejskie gospodarki i społeczeństwa i zwiększyć ich odporność. Proponowane dzisiaj zalecenia dla poszczególnych krajów opierają się na postępach ostatnich lat i mają na celu optymalne wykorzystanie sprzyjających warunków gospodarczych i zachęcenie państw członkowskich do dalszych działań.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Europa odnotowuje największy od dekady wzrost gospodarczy, który według prognoz utrzyma się w tym i następnym roku. Pojawiają się jednak nowe czynniki ryzyka, takie jak niestabilność globalnych rynków finansowych i protekcjonizm w handlu. Powinniśmy wykorzystać obecną sprzyjającą sytuację, aby wzmocnić odporność naszych gospodarek. To oznacza tworzenie buforów fiskalnych, które zapewnią państwom członkowskim większe pole manewru podczas następnego spadku koniunktury. Oznacza również reformy strukturalne wspierające wydajność, inwestycje, innowacje i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

Czytaj więcej...

Budżet UE na rok 2019: Komisja proponuje budżet, który umożliwi kontynuację i realizację zadań w obszarze wzrostu, solidarności i bezpieczeństwa

Czytaj więcej...Komisja przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. Zostanie on wykorzystany na inwestowanie w europejską gospodarkę, aby ją wzmocnić i uodpornić na kryzysy, oraz na promowanie solidarności i bezpieczeństwa po obu stronach granic UE.

Jest to szósty budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014–2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Ma on na celu optymalizację finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Junckera.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: Proponujemy ambitny budżet, który nadal wspiera nasze priorytety, przede wszystkim w obszarach inwestycji, zatrudnienia, młodzieży, migracji, solidarności i bezpieczeństwa, oraz który zapewni naszym obywatelom europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą.

Czytaj więcej...

Budowa silniejszej Europy: nowe inicjatywy kolejnym impulsem dla polityki w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury

Czytaj więcej...Komisja przyspiesza prace mające na celu utworzenie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, uwypuklenie wymiaru kulturowego Unii Europejskiej i wsparcie uczestnictwa młodzieży, przedstawiając nowy zestaw środków, w tym nową strategię na rzecz młodzieży i nowy program na rzecz kultury.

Celem tych nowych inicjatyw jest poprawa mobilności edukacyjnej i możliwości kształcenia w UE, wsparcie młodych ludzi (zwłaszcza przez zachęcanie ich do udziału w życiu demokratycznym i obywatelskim) oraz wykorzystanie potencjału kultury do osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego w Europie.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, Jyrki Katainen, stwierdził: Podejmujemy kolejne kroki w celu wzmocnienia strategii politycznych na rzecz młodzieży, kultury i edukacji w UE. Po zeszłorocznym spotkaniu przywódców w dziedzinie edukacji i kultury, które odbyło się w ramach Szczytu Społecznego w Göteborgu, oraz w następstwie grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej Komisja szybko przygotowała pierwszy zestaw inicjatyw dotyczących kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, umiejętności cyfrowych, a także propagowania wspólnych wartości i edukacji włączającej. Druga część inicjatyw, którą przedstawiamy dzisiaj, idzie jeszcze o krok dalej. Skupiamy się na mobilności edukacyjnej, młodzieży, wczesnej edukacji, nauce języków obcych i kulturze. Są to ważne elementy przyszłości Europy.

Czytaj więcej...

Jakie finansowanie WPR po 2020 r.?

Czytaj więcej...Jaki kształt powinna przybrać w nowej siedmioletniej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Wspólna Polityka Rolna? Dotychczasowe informacje jakie napływają z Komisji Europejskiej, choćby z komunikatu KE z końca ubiegłego roku czy z zaprezentowanej na początku maja wstępnej propozycji na konstrukcję nowych Wieloletnich Ram Finansowych wynika, że zmiany w funkcjonowaniu WPR są nieuniknione. O tym co powinno się zmienić dyskutowali w Brukseli na zorganizowanej przez EURACTIV konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele organizacji rolniczych oraz ekologicznych.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) ma stać się bardziej elastyczna, a państwa członkowskie uzyskać więcej swobody. Wieś ma być traktowana nie tylko jak producent żywności, ale także ważny element europejskiej tkanki społecznej. Więcej wsparcia mają też uzyskać ci rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa i sięgać po najnowsze technologie. Niestety, to już wiadomo, między innymi z powodu brexitu i pojawienia się nowych wyzwań, będzie w unijnym budżecie mniej pieniędzy. Ucierpi na tym także WPR.

Czytaj więcej...

UE zwiększa wydatki i poprawia dostęp do edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach

Czytaj więcej...Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga milionom dzieci w potrzebie na całym świecie.

Komisja przyjęła dzisiaj nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach do poziomu 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną, począwszy od 2019 r. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy.

Na całym świecie rośnie skala kryzysów humanitarnych, przez co miliony dzieci dorastają bez dostępu do edukacji. Ciąży na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do powstawania straconych pokoleń. Nasza nowa strategia pozwoli nam lepiej i szybciej niż przedtem pomagać dzieciom nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W tym celu wzmocnimy współpracę z naszymi darczyńcami i partnerami oraz skuteczniej powiążemy ze sobą pomoc krótko- i długoterminową. UE jest obecnie światowym liderem w dziedzinie przywracania dzieciom możliwości nauki w szkole, W tym roku 8 proc. naszego budżetu na pomoc humanitarną idzie właśnie na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych – to aż 8 razy więcej niż w 2015 r. Dążymy do poziomu 10% w 2019 r.", powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarzadzania kryzysowego Christos Stylianides w przemówieniu, jakie wygłosił dzisiaj w Brukseli przy okazji wydania komunikatu UE w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach.

Czytaj więcej...

Granty Widening Fellowships: nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy

Czytaj więcej...

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Czytaj więcej...

Europa w ruchu: Komisja kończy prace nad swoim programem na rzecz bezpiecznej, czystej i połączonej mobilności

Czytaj więcej...Komisja Junckera wprowadza w życie trzeci i ostatni już pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker wyznaczył dla UE i jej przemysłu cel polegający na zajęciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. Opierając się na wcześniejszych programach „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r., Komisja Junckera przedstawia dzisiaj trzeci i ostatni pakiet środków służących realizacji tego celu w sektorze mobilności. Ma to umożliwić wszystkim Europejczykom korzystanie z bezpieczniejszego ruchu drogowego, mniej zanieczyszczających pojazdów i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a jednocześnie wspierać konkurencyjność przemysłu UE. W związku z tym dzisiejsze inicjatywy obejmują: zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury; pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie i wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności. Trzecia część programu „Europa w ruchu” stanowi zakończenie ambitnego programu Komisji dotyczącego modernizacji mobilności.

Czytaj więcej...