Dowody bez granic

Czytaj więcej...Sprawniejszy dostęp do elektronicznych materiałów dowodowych takich jak e-maile czy dokumenty cyfrowe znajdujących w jurysdykcji USA czy innych krajów spoza Unii – to cel zainicjowanych właśnie negocjacji z Waszyngtonem i Radą Europy. - Nie możemy pozwolić terrorystom lub przestępcom, aby znaleźli schronienie w internecie i nadużywali nowoczesnych technologii – powiedział komisarz Julian King.

W przypadku większości dochodzeń w sprawach karnych wymagających dostępu do materiałów dowodowych w internecie i często poza UE istnieje pilna potrzeba wyposażenia policji i organów sądowych w szybkie, skuteczne i dostosowane do nowoczesnej rzeczywistości instrumenty.

W następstwie konkluzji Rady Europejskiej z października 2018 r. Komisja przedstawia dwa mandaty negocjacyjne: jeden dotyczący negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, a drugi dotyczący dodatkowego protokołu do budapeszteńskiej konwencji Rady Europy w sprawie cyberprzestępczości. Oba mandaty, które muszą zostać zatwierdzone przez Radę, obejmują specjalne zabezpieczenia dotyczące ochrony danych, prywatności i praw procesowych osób fizycznych.

Czytaj więcej...

Mowa nienawiści wycinana z sieci

Czytaj więcej...Czwarta ocena unijnego kodeksu postępowania przeciwko mowie nienawiści w internecie pokazuje, że inicjatywa KE przynosi pozytywne rezultaty. Przedsiębiorstwa z branży IT rozpatrują obecnie 89 proc. zgłoszeń dotyczących treści w ciągu 24 godzin i usuwają 72 proc. komunikatów uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści. Firmy powinny jednak dopracować przekazywanie informacji zwrotnych użytkownikom.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, stwierdził: - Ta ocena dowodzi, że współpraca z przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim przynosi wyniki. Przedsiębiorstwa rozpatrują obecnie 89 proc. zgłoszeń dotyczących treści w ciągu 24 godzin i szybko je usuwają, jeśli jest to konieczne. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem 2016. Co istotne, kodeks działa, ponieważ szanuje swobodę wypowiedzi. Internet jest miejscem, gdzie ludzie wymieniają się swoimi poglądami i znajdują informacje za jednym kliknięciem myszki. Nikt nie powinien tracić poczucia bezpieczeństwa ani czuć się zagrożony z powodu nielegalnych nienawistnych treści online.

Věra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: - Nielegalne nawoływanie do nienawiści w internecie jest nie tylko przestępstwem, ale również zagrożeniem dla wolności słowa i demokratycznego zaangażowania. W maju 2016 r. zainicjowałam kodeks postępowania dotyczący nawoływania do nienawiści w internecie, gdyż musieliśmy pilnie zareagować na to zjawisko. Dziś, dwa i pół roku później, możemy stwierdzić, że to dobre podejście. Udało nam się wprowadzić w Europie standardy radzenia sobie z tym poważnym problemem, jednocześnie w pełni chroniąc wolność wypowiedzi.

Czytaj więcej...

Polska w ogonie Europy pod względem jakości powietrza

Czytaj więcej...Najwyższe stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów w 2016 r. odnotowano w Macedonii, drugie miejsce zajęła Bułgaria, a trzecie Polska – wynika z międzynarodowego audytu jakości powietrza, którego wyniki przedstawił wczoraj prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Audyt jakości powietrza w Europie przeprowadziło wspólnie piętnaście Naczelnych Organów Kontroli (NOK) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). Objęto nim wybrane państwa członkowskie UE (Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry) oraz Albanię, Gruzję, Kosowo, Izrael, Macedonię, Mołdawię i Szwajcarię. Tę pierwszą międzynarodową kontrolę koordynował NIK razem z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer).

Powietrzem trują się nie tylko Polacy

Szef NIK powiedział w czwartek (31 stycznia), że ze smogiem walczy cała Europa, ale podkreślił, że nie ma „uniwersalnych” rozwiązań tego problemu. Przedstawiając wyniki międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań w poprawie jakości powietrza, Kwiatkowski przywołał dane Europejskiej Agencji Środowiska (EAŚ) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według których choroby wywołane złą jakością powietrza, co roku powodują przedwczesną śmierć ponad 400 tys. mieszkańców Europy, a w państwach uczestniczących w audycie liczba ta wynosi 160 tys.

Czytaj więcej...

Zrównoważona Europa 2030

Czytaj więcej...Zrównoważony rozwój zakodowany jest w europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub lepsze – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. W ramach debaty o przyszłości Europy Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 roku.

Dokument został zapowiedziany jako działanie następcze po wygłoszonym przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera  Orędziu o stanie Unii 2017 i odzwierciedla zdecydowane zaangażowanie UE w osiąganie określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, w tym porozumienia klimatycznego z Paryża. W dokumencie Komisja analizuje skalę wyzwań dla Europy i przedstawia przykładowe scenariusze dotyczące przyszłości. Komisja pragnie przeprowadzić debatę o tym, w jaki sposób można osiągnąć te cele do roku 2030 i w jaki sposób Unia Europejska może najlepiej się do tego przyczynić. W scenariuszach zwraca się uwagę na to, co już osiągnięto w ostatnich latach i co jeszcze należy zrobić, jeżeli UE i świat mają zapewnić zrównoważoną przyszłość dla dobra obywateli.

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: - W zrównoważonym rozwoju chodzi – od początku do końca – o ludzi. Rzecz w tym, by nasza gospodarka i nasze społeczeństwo cieszyły się jednocześnie zrównoważonym rozwojem i dobrobytem. Dążymy do tego po to, byśmy mogli zachować nasz styl życia i zapewnić lepszą jakość życia naszym dzieciom i wnukom pod względem równości, zdrowego środowiska naturalnego i prosperującej gospodarki przyjaznej dla środowiska i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Naszym zadaniem jest zadbanie o naszą planetę z myślą o wszystkich ludziach. Europa może i powinna odgrywać wiodącą rolę.

Czytaj więcej...

Europejski Fundusz Społeczny: zwalczanie ubóstwa i bezrobocia

Czytaj więcej...EFS odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu ubóstwa i bezrobocia w Europie. Posłowie do PE chcą rozszerzyć jego zadania, aby można było pomóc większej liczbie ludzi. Dowiedz się, w jaki sposób.

VIDEO

Parlament Europejski, głosując za sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), przyjął stanowisko do negocjowania zaktualizowanych zasad zwalczania bezrobocia i wysokich wskaźników ubóstwa w UE.

W sprawozdaniu, przegłosowanym na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 stycznia, proponuje się zwiększenie finansowania ESF+ w budżecie długoterminowym UE na lata 2021–2027 i skupienie się przede wszystkim na bezrobociu młodzieży i dzieciach.

Czytaj więcej...

Dezinformacja na cenzurowanym

Czytaj więcej...Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla i stowarzyszenia branżowe reprezentujące sektor reklamy przedstawiły swoje pierwsze sprawozdania w sprawie środków, które podejmują w celu przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Poczyniono pewne postępy, zwłaszcza w zakresie usuwania fałszywych kont i ograniczania widoczności stron promujących dezinformację. Potrzebne są jednak dodatkowe działania, aby zapewnić pełną przejrzystość reklam politycznych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy umożliwić na potrzeby badań odpowiedni dostęp do umieszczonych na platformach danych oraz zapewnić należytą współpracę między platformami a poszczególnymi państwami członkowskimi poprzez punkty kontaktowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Sygnatariusze podjęli działania, na przykład umożliwili użytkownikom uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o źródle artykułu lub reklamy. Teraz powinni zadbać o to, by narzędzia te były dostępne dla wszystkich w całej UE, monitorować ich skuteczność oraz stale dostosowywać je do nowych sposobów rozprzestrzeniania dezinformacji. Nie mamy czasu do stracenia.

Czytaj więcej...

Brexit: KE chce chronić uczestników programu Erasmus+

Czytaj więcej...Coraz bardziej prawdopodobne bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to kłopot nie tylko dla biznesu czy służb granicznych, ale także dla uczestników programu edukacyjnego Erasmus +, z którego korzystają studenci, doktoranci czy stażyści. Komisja Europejska przedstawiła więc opracowane z myślą o nich rozwiązania awaryjne.

W chwili brexitu, czyli 29 marca, w Wielkiej Brytanii przebywać będzie – według danych KE – ok. 14 tys. uczestników programu Erasmus+ z 27 państw członkowskich UE. W tym samym czasie na terenie UE będzie ok. 7 tys. brytyjskich uczestników. Będą to nie tylko studenci, ale także osoby odbywające staże i praktyki zawodowe czy młodzi naukowcy.

Czytaj więcej...

Podstawowe wartości demokracji tematem posiedzenia komisji CIVEX

W piątek 25 stycznia 2019 r. Marszałek Marek WoźCzytaj więcej...niak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Przewodnicząca komisji Barbara Duden rozpoczęła spotkanie od wspomnienia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, potępiając jego morderstwo. Członkowie komisji uczcili pamięć Prezydenta minutą ciszy. W trakcie posiedzenia zgodzili się również, że kwestia mowy nienawiści powinna pozostać ważnym przedmiotem dyskusji na forum Europejskiego Komitetu Regionów. W najbliższym czasie zostanie zorganizowana wizyta studyjna poświęcona tej tematyce.

Głównym tematem posiedzenia była demokracja i jej podstawowe wartości. W tym kontekście uczestnicy debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić takie jej elementy jak praworządność, pluralizm czy prawa człowieka. Wiele z nich bowiem wiąże się bezpośrednio z zaangażowaniem władz lokalnych lub regionalnych oraz codziennym życiem obywateli (dotyczy to np. swobody wypowiedzi czy wolności zrzeszania się). Wyzwaniem dla władz samorządowych mogą być kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej – we wszystkich z nich napotykamy bowiem na formy ekstremalne, które mogą naruszać spójność i sprawność demokracji. Według ostatniego badania Eurobarometru przeprowadzonego wiosną 2018 r., obywatele 28 państw członkowskich UE wyrazili przekonanie, że trzy najwyżej cenione wartości w Unii Europejskiej to pokój (39% ankietowanych), prawa człowieka (33%) i demokracja (32%).

Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów

W piątek 25 stycznia 2019 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Przewodnicząca komisji Barbara Duden rozpoczęła spotkanie od wspomnienia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, potępiając jego morderstwo. Członkowie komisji uczcili pamięć Prezydenta minutą ciszy. W trakcie posiedzenia zgodzili się również, że kwestia mowy nienawiści powinna pozostać ważnym przedmiotem dyskusji na forum Europejskiego Komitetu Regionów. W najbliższym czasie zostanie zorganizowana wizyta studyjna poświęcona tej tematyce.

Głównym tematem posiedzenia była demokracja i jej podstawowe wartości. W tym kontekście uczestnicy debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić takie jej elementy jak praworządność, pluralizm czy prawa człowieka. Wiele z nich bowiem wiąże się bezpośrednio z zaangażowaniem władz lokalnych lub regionalnych oraz codziennym życiem obywateli (dotyczy to np. swobody wypowiedzi czy wolności zrzeszania się). Wyzwaniem dla władz samorządowych mogą być kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej – we wszystkich z nich napotykamy bowiem na formy ekstremalne, które mogą naruszać spójność i sprawność demokracji. Według ostatniego badania Eurobarometru przeprowadzonego wiosną 2018 r., obywatele 28 państw członkowskich UE wyrazili przekonanie, że trzy najwyżej cenione wartości w Unii Europejskiej to pokój (39% ankietowanych), prawa człowieka (33%) i demokracja (32%).

Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów

V4 Training – edycja wiosenna 2019

Czytaj więcej...Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Biuro PolSCA wraz z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych – „V4 Training”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 marca 2019 r. w Brukseli.

Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami europejskimi przede wszystkim w ramach Horyzontu 2020. Językiem szkolenia jest angielski, a tematyka koncentruje się zarówno wokół najważniejszych zagadnień dotyczących 8. programu ramowego jak i kolejnego, który będzie funkcjonował pod nazwą Horyzont Europa. Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji.

Kandydatów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który jest dostępny pod poniższym linkiem oraz o przesłanie CV.

Czytaj więcej...

Kolejny rekordowy rok „Erasmus+”

Czytaj więcej...Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie na temat programu Erasmus+, które pokazuje, że liczba osób uczestniczących w programie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba wspieranych projektów nadal rośnie. Jednocześnie program staje się coraz bardziej integracyjny i ma coraz bardziej międzynarodowy charakter.

W 2017 r. UE zainwestowała w program rekordową kwotę 2,6 mld euro, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2016 r. Dzięki temu młodzi ludzie mają więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Dane wskazują, że Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7 proc. wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020. W sprawozdaniu podkreślono również, że program staje się coraz bardziej otwarty dla osób ze środowisk defaworyzowanych, a także dla mniejszych organizacji.

Wsparcie dla programu nigdy nie było silniejsze. Podczas udanej kampanii w 2017 r., zorganizowanej w celu uczczenia 30-lecia programu Erasmus, ponad 750 tys. osób wzięło udział w 1 900 wydarzeniach w 44 krajach, co uwydatniło rolę programu Erasmus+ i jego poprzedników w umożliwianiu młodym ludziom rozwijania swoich kompetencji i poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Czytaj więcej...