Przejdź do treści

Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

2020.05.28 Decydujący moment fotoKomisja Europejska przedstawiła 27 maja wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również dostosowany program prac na 2020 r., nadając priorytet działaniom niezbędnym do przyspieszenia odbudowy i odporności Europy.

Pandemia wywołana koronawirusem wstrząsnęła Europą i światem, testując wytrzymałość systemów opieki zdrowotnej i społecznej, społeczeństwa i gospodarki, a także naszego sposobu wspólnego życia i pracy. W celu ochrony życia i środków utrzymania, naprawy jednolitego rynku, a także rozpoczęcia trwałej i udanej odbudowy, Komisja Europejska proponuje wykorzystanie pełnego potencjału budżetu UE. Narzędzie Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz ukierunkowane wzmocnienie długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 zwiększą finansowy potencjał budżetu UE do 1,85 bln euro.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Plan odbudowy zmienia to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w szansę, nie tylko przez wsparcie odbudowy, lecz również przez inwestowanie w przyszłość. Europejski Zielony Ład oraz cyfryzacja przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, podniesienia odporności społeczeństwa i poprawy stanu środowiska. To decydujący moment dla Europy. Nasza gotowość do działania musi sprostać wyzwaniom, przed którymi wszyscy stoimy. Next Generation EU to nasza ambitna odpowiedź.

Czytaj więcej...

Utrudnienia dla hakerów

200520 cybersecurity49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych dziedzin jest częścią zobowiązania UE do budowania silnej kultury bezpieczeństwa informatycznego oraz zdolności do przeciwstawiania się i reagowania na przyszłe cyberzagrożenia i ataki.

Komisja Europejska przeznaczy prawie 41 mln euro w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na wsparcie 9 projektów mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Pięć z tych nowych projektów będzie się koncentrować na rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pozostałe cztery projekty będą obejmować poprawę krytycznych systemów bezpieczeństwa, takich jak infrastruktura opieki zdrowotnej i multimodalne systemy transportu. Ponadto, 21 projektów zostanie sfinansowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) - programu sieci i infrastruktury, obejmującego również sektor cyfrowy.

Czytaj więcej...

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Streafka shcengenKraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

Jeszcze na początku marca, swobodne podróżowanie po UE było czymś oczywistym dla większości Europejczyków. Jednak jednym ze środków wprowadzonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa było zamknięcie granic wewnętrznych w większości Europy. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna się poprawia, a wakacje są coraz bliżej, kraje stopniowo przywracają swobodę przemieszczania się. Posłowie domagają się, aby bezpaszportowa strefa Schengen jak najszybciej wróciła do pełnego funkcjonowania.

Kontrole w strefie Schengen

„Państwa członkowskie działały osobno i nadszedł najwyższy czas, aby UE zaangażowała się zanim będzie za późno i nastąpi nieodwracalna szkoda dla Schengen” powiedziała Tanja Fajon (S&D, Słowenia), przewodnicząca grupy roboczej ds. kontroli Schengen parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich. „Komisja Europejska powinna odgrywać fundamentalną rolę w przywracaniu swobodnego przepływu, przede wszystkim dla kluczowych kategorii, takich jak pracownicy przygraniczni. Koordynacja europejska jest zatem niezbędna" dodała.

Czytaj więcej...

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

2020.05.21 Zalecenia dla państw UE fotoKomisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w kontekście pandemii koronawirusa. Skupiają się one na najpilniejszych wyzwaniach związanych z pandemią i na ożywieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Zalecenia skonstruowano wokół dwóch celów: w krótkiej perspektywie – ograniczenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa oraz w perspektywie krótko- i średnioterminowej – osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, który sprzyjałby transformacji ekologicznej i transformacji cyfrowej.

Nowe ukierunkowanie pakietu europejskiego semestru

Czytaj więcej...

UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

2020.05.21 UE przyjmuje strategie na rzecz bioroznorodnosci fotoKomisja Europejska przyjęła 20 maja nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości.

Strategie te – zgodne z Europejskim Zielonym Ładem – proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości żywności. Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak stajemy się bezbronni wobec coraz większej utraty bioróżnorodności i jak ważny dla naszego społeczeństwa jest dobrze działający system żywnościowy. W obu strategiach na pierwszym miejscu stawia się obywatela, zobowiązując się do zwiększenia ochrony obszarów lądowych i morskich, odbudowy zdegradowanych ekosystemów i zapewnienie UE pozycji międzynarodowego lidera zarówno w dziedzinie ochrony bioróżnorodności, jak i budowania zrównoważonego łańcucha żywnościowego.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Dodatkowe 122 mln euro na badania naukowe i innowacje

2020.05.20 122 mln na badania fotoZe swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 maja 2020 r.

To nowe zaproszenie stanowi kolejne przedsięwzięcie w ramach finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji, które stanowią element walki z koronawirusem. Uzupełnia ono wcześniejsze działania mające na celu opracowanie diagnostyki, leczenia i szczepionek poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych i stosowanie łatwo dostępnych rozwiązań w celu szybkiego zaspokojenia pilnych potrzeb. Przyczyni się także do lepszego zrozumienia behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze. Aby jednak odnieść sukces w walce z koronawirusem, musimy również zrozumieć, w jaki sposób oddziałuje on na nasze społeczeństwo i jak najskuteczniej zastosować wspomniane narzędzia w błyskawiczny sposób. Musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami.

Czytaj więcej...

Europejskie inicjatywy europejskie: dochód podstawowy i swoboda dzielenia się

inicjatywy obywatelskie„Ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE” oraz „Swoboda dzielenia się” to dwie nowe inicjatywy obywatelskie, które zarejestrowała Komisja Europejska. Jak uznano, obie są prawnie dopuszczalne, ponieważ spełniają niezbędne warunki. Teraz ciągu najbliższych 6 miesięcy organizatorzy mogą rozpocząć trwającą rok procedurę zbierania deklaracji poparcia.

„Ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE”

Celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest „ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE, zapewniającego każdej osobie egzystencję materialną i możliwość uczestnictwa w społeczeństwie jako element jego polityki gospodarczej, [...], pozostając w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.” Organizatorzy określają, że bezwarunkowy dochód podstawowy powinien być „powszechny”, „indywidualny”, „bezwarunkowy” i „wystarczająco wysoki”. Wzywają Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego takiego bezwarunkowego dochodu podstawowego, który zmniejszyłby dysproporcje regionalne.

Czytaj więcej...

Warsztaty rozwoju projektów Erasmus+ sieci ERRIN

2020.05.18 PDW for ERRIN website sqaure 3Grupa robocza „Nauka i edukacja dla społeczeństwa” sieci ERRIN, której Wielkopolska pozostaje członkiem od 2016 r., ogłosiła otwarcie naboru na pomysły projektowe w kontekście nadchodzących warsztatów rozwoju projektów Erasmus+ (PDW) zaplanowanych pod koniec tego roku. Dokładna data warsztatów nie została jeszcze ustalona z uwagi na monitorowanie rozwoju nowych wieloletnich ram finansowych UE i rozpoczęcia kolejnej rundy naborów programu Erasmus+, oraz ze względu na pandemię COVID-19.

O warsztatach

Warsztaty poświęcone rozwojowi projektów są doskonałą okazją do interakcji z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i dostawcami w dziedzinie edukacji i szkoleń, aby stworzyć konsorcja do kolejnych naborów w ramach programu Erasmus+. Zbudowanie konsorcjum z międzynarodowymi partnerami nie zawsze jest łatwym zadaniem, a warsztaty mają na celu ułatwienie opracowania propozycji projektu (akcje KA2 i KA3). Uczestnicy otrzymają również porady i wskazówki oraz inne praktyczne narzędzia służące optymalizacji ich zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski: UE potrzebuje 2 bln euro na odbudowę gospodarki po COVID-19

2020.05.18 plan naprawczy PE foto

  • Fundusz naprawczy musi zostać dodany do długoterminowego budżetu UE, a nie służyć jako argument na rzecz jego zmniejszenia
  • Komisja Europejska powinna powstrzymać się od stosowania "sztuczek finansowych" i wprowadzających w błąd danych liczbowych
  • Fundusze powinny być przekazywane przede wszystkim w formie grantów

W rezolucji dotyczącej budżetu UE po 2020 oraz planów naprawy gospodarczej, posłowie domagają się solidnego pakietu, skoncentrowanego na potrzebach obywateli i opartego na budżecie UE.

Rezolucja została przyjęta w piątek 505 głosami do 119, przy 69 wstrzymujących się od głosu.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” – weź udział i przyjedź do Brukseli!

young elected politiciansJesteś młodym politykiem i chcesz wymienić się doświadczeniami z samorządowcami z innych regionów UE? A może zależy Ci na zdobyciu wiedzy na tematy związane z polityką spójności lub Europejskim Zielonym Ładem? Do 31 maja br. możesz wziąć udział  w naborze do programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (ang. Young Elected Politicians”), w ramach którego odbędą się spotkania w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, będącego czołowym wydarzeniem dla przedstawicieli samorządów!

 Kilka słów o programie „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”

„Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” jest to sieć dedykowana dla polityków, którzy spełniają dwa warunki: nie ukończyli 40 roku życia oraz piastują mandat na poziomie lokalnym lub regionalnym. Członkostwo w programie umożliwia zarówno możliwość wymiany dobrych praktyk z przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi ze wszystkich regionów UE, jak również łatwiejszy dostęp do inicjatyw unijnych.

Najważniejsze informacje o tegorocznym naborze do programu

Czytaj więcej...