Przejdź do treści

Re-open EU: Komisja uruchamia stronę internetową w celu bezpiecznego wznowienia podróży i turystyki w UE

P043147 497532W dniu dzisiejszym Komisja uruchamia „Re-open EU” platformę internetową, która ma pomóc w bezpiecznym wznowieniu podróży i turystyki w całej Europie. Zapewni ona informacje w czasie rzeczywistym na temat granic i dostępnych środków transportu oraz usług turystycznych w państwach członkowskich. Na stronie Re-open EU znajdą się praktyczne informacje dostarczane przez państwa członkowskie na temat ograniczeń w podróżowaniu, zdrowia publicznego i środków bezpieczeństwa, takich jak niezbędny odstęp między osobami czy obowiązek noszenia maseczek, oraz inne przydatne informacje dotyczące unijnych i krajowych ofert turystycznych. Dzięki temu Europejczycy będą mogli odpowiedzialnie i świadomie zarządzać nadal istniejącym ryzykiem związanym z pandemią koronawirusa przy planowaniu wakacji i podróży w miesiącach letnich i w późniejszym okresie.

Thierry Breton, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: Po tygodniach izolacji otwierają się granice wewnętrzne UE. Strona Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Pomoże to również właścicielom małych restauracji i hoteli, a także miastom w całej Europie, czerpać inspiracje z innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez innych.

Czytaj więcej...

Koronawirus: UE intensyfikuje walkę z dezinformacją


komisja europejskaKomisja i Wysoki Przedstawiciel oceniają dziś swoje dotychczasowe działania w ramach walki z dezinformacją wokół pandemii koronawirusa i proponują strategię na przyszłość. Jest to zgodne z zobowiązaniem europejskich przywódców z marca 2020 r. do zdecydowanego zwalczania dezinformacji i zwiększania odporności społeczeństw europejskich. Pandemii koronawirusa towarzyszy masowa fala nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym próby wywierania wpływu przez podmioty zagraniczne na obywateli Unii i debatę publiczną w UE. We wspólnym komunikacie przeanalizowano bezpośrednią reakcję na dezinformację i zaproponowano konkretne działania, które można szybko wprowadzić w życie.

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell powiedział: Dezinformacja w dobie koronawirusa może zabić. Mamy obowiązek ochrony naszych obywateli, zwracając ich uwagę na fałszywe informacje oraz ujawniając podmioty stosujące takie praktyki. W dzisiejszym świecie opartym na technologii, w świecie, w którym wojownicy zamiast mieczy dzierżą klawiatury, a ukierunkowane działania w zakresie wywierania wpływu i kampanie dezinformacyjne są uznaną bronią państw i podmiotów niepaństwowych, Unia Europejska intensyfikuje swoje działania i możliwości reakcji.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: W czasie pandemii Europę zalała fala dezinformacji. Jej źródeł należy szukać zarówno w UE, jak i poza nią. Aby walczyć z dezinformacją, musimy zmobilizować wszystkie istotne podmioty – od platform internetowych po organy publiczne – oraz wspierać niezależnych weryfikatorów informacji i niezależne media. Platformy internetowe podjęły już wprawdzie właściwe kroki w czasie pandemii, muszą one jednak zintensyfikować swoje wysiłki. Nasze działania są silnie osadzone w prawach podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi i informacji.

Czytaj więcej...

Młodzież w działaniach zewnętrznych: Rada przyjmuje konkluzje

2020.06.10 młodzież fotoRada UE przyjęła na początku czerwca konkluzje o roli młodzieży w działaniach zewnętrznych.

W konkluzjach Rada zwraca uwagę na udział młodych pokoleń w budowaniu silniejszych, mających większą legitymizację, bardziej pokojowych i demokratycznych społeczeństw, w których szanowane są prawa człowieka i praworządność i nikt nie jest pomijany. Rada podkreśla także, że młodzi ludzie są motorem zmian i niezbędnymi partnerami we wdrażaniu Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju, Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i paryskiego porozumienia klimatycznego.

Do 2030 r. liczba młodych ludzi w wieku 15–24 lat wzrośnie na świecie do prawie 1,3 miliardów. Rada dostrzega, że młode pokolenia zbyt często muszą zmagać się z różnymi wyzwaniami, takimi jak ubóstwo oraz wykluczenie społeczno-ekonomiczne i polityczne.

Można się spodziewać, że pandemia Covid-19 i jej negatywne skutki w dziedzinie gospodarki i zatrudnienia będą mieć poważny wpływ na młodych ludzi, zwłaszcza na tych, którzy pochodzą ze środowisk defaworyzowanych, oraz na młode kobiety i dziewczęta, a tym samym na ich status społeczno-ekonomiczny w dłuższej perspektywie.

Czytaj więcej...

Parlament wzywa do nowej, ambitnej strategii UE w sprawie niepełnosprawności

2020.06.09 PE strategia ws. niepełnosprawności fotoObecna strategia UE w sprawie niepełnosprawności dobiega końca, więc Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do przygotowania ambitnej strategii na okres po 2020 roku. Odkryj priorytety PE.

Oczekiwania PE wobec nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności

Parlament Europejski dąży do integracyjnego społeczeństwa, w którym prawa osób niepełnosprawnych są chronione, dostosowane do indywidualnych potrzeb i w którym nie ma dyskryminacji.

Na sesji plenarnej w czerwcu, posłowie zagłosują nad priorytetami nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 roku, opartej na europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Parlament chce, aby UE była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do ambitnej i kompleksowej strategii opartej na zasadzie pełnego włączenia społecznego.

Czytaj więcej...

Budżet UE na transformację rolnictwa

2020.06.05 polePodniesienie o 9 mld euro budżetu przeznaczonego na rolnictwo i rybołówstwo proponuje Komisja Europejska na kolejne siedem lat. Dodatkowe 15 miliardów euro zostanie udostępnione na rozwój obszarów wiejskich w ramach Next Generation EU. Pieniądze te mają posłużyć do ekologicznej transformacji produkcji rolnej i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi sektorów.

W swoim wniosku dotyczącym wzmocnionego budżetu długoterminowego z 27 maja 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną (WPR) o 9 mld euro (4 mld euro na Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej WPR i 5 mld euro na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) o 500 mln euro.

Dodatkowe 15 miliardów euro zostanie udostępnione na rozwój obszarów wiejskich w ramach Next Generation EU, aby dalej wspierać obszary wiejskie, które mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu zielonej transformacji i realizacji ambitnych celów Europy w zakresie klimatu i środowiska.

Czytaj więcej...

Nowy program EU4Health na lata 2021-2027

2020.06.02 EU4Health fotoKomisja Europejska zaproponowała nowy, ambitny, odrębny program zdrowotny EU4Health na lata 2021–2027 z przewidywanym budżetem 9,4 mld euro. Ma on przyczynić się w znacznym stopniu do odbudowy po pandemii COVID-19, przynosząc poprawę stanu zdrowia ludności UE, zwiększając odporność systemów opieki zdrowotnej oraz promując innowacje w sektorze zdrowia. EU4Health ma wypełnić również luki wykryte na skutek kryzysu związanego z COVID-19 i sprawić, że systemy opieki zdrowotnej w UE staną się wystarczająco odporne, aby stawić czoła nowym i przyszłym zagrożeniom dla zdrowia.

Pandemia COVID-19 pokazała, że konieczne jest znaczne zwiększenie gotowości i zdolności UE do skutecznego reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. W szczególności wykazała ona, że UE potrzebuje:

  • większej koordynacji między państwami członkowskimi podczas kryzysu zdrowotnego;
  • zwiększenia zdolności na szczeblu UE w celu przygotowania się na kryzysy zdrowotne i zwalczania ich; oraz
  • większych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej, aby były one gotowe na wyzwania jutra.

    Czytaj więcej...

Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

2020.06.01 logo KR28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było doświadczeniom europejskich samorządów w walce ze skutkami pandemii wywołanej COVID-19 oraz jej wpływowi na politykę spójności i wieloletnie ramy finansowe. Drugim ważnym punktem był ogłoszony przez Komisję Europejską w dniu 27 maja kompleksowy pakiet dotyczący planu odbudowy. Gościem posiedzenia był Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej.

„Najbardziej inteligentna opcja jest najbardziej bezpieczna. Wszystkie osoby odpowiedzialne za korzystanie z planu ożywienia muszą przełożyć go na rzeczywistość obywateli” – tak rozpoczął dyskusję z europejskimi samorządowcami Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej. Przedstawiając propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą planu odbudowy zwrócił uwagę na wagę zrozumienia filozofii, która towarzyszyła jej tworzeniu. Nowy plan został zatytułowany: „Naprawa i przygotowanie na następną generację”. Naprawa jest niezbędna, a zakłócenia, które zostały zidentyfikowane, pokazały, że istnieje asymetria jeśli chodzi o wpływ kryzysu na różne obszary w Europie, również w zakresie możliwości reakcji poszczególnych państw członkowskich. Konieczne jest zagwarantowanie, że naprawa będzie miała miejsce w każdym miejscu w Europie z zachowaniem solidarności i spójności pomiędzy państwami członkowskimi i regionami.

Przygotowując się na następną generację należy nadać priorytet temu, co przygotowuje nas na przyszłość, zwłaszcza na cyfrową i zieloną transformację. Chodzi o pakiet solidarności i spójności, który zostanie zawarty w polityce spójności – inicjatywę REACT-UE. Będzie się ona koncentrować na naprawie systemu zdrowotnego, małych i średnich przedsiębiorstwach i rynku pracy. KE podkreśla, że musimy zwrócić się w przyszłość i upewnić, że możemy utorować drogę do ożywienia ekologicznego i cyfrowego. Aby to umożliwić, w latach 2021-2027 przeznaczone zostanie na ten cel 55 miliardów euro.

Czytaj więcej...

Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości

2020.06.01 kampania globalny cel fotoKomisja poinformowała 28 maja o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy na rzecz powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek, metod leczenia i badań pod kątem koronawirusa. Maraton deklaracji, który rozpoczął się 4 maja, będzie teraz okazją do rozpoczęcia nowej kampanii, której pomysłodawcą jest organizacja rzecznictwa Global Citizen, pod hasłem „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

Komisja, wraz z organizacją Global Citizen, przyspieszy uruchamianie środków finansowych na świecie w celu przezwyciężenia obecnej i uniknięcia kolejnej pandemii.

Jest to kolejny etap mobilizowania wsparcia dla instrumentu ACT Accelerator, uruchomionego w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia wraz z rządami i partnerami w formie globalnego wezwania do działania. Kampania ma na celu mobilizację znacznych zasobów, które będą potrzebne, aby przyspieszyć opracowywanie nowych rozwiązań i zapewnić powszechny i równy dostęp do nich. Oznacza to dostęp na całym świecie dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

Czytaj więcej...

Instrument pożyczkowy dla ekologicznych inwestycji publicznych

2020.06.01 instrument pożyczkowy fotoKomisja Europejska przedstawiła 28 maja wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze źródeł własnych. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro, które pomogą regionom najbardziej dotkniętym skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zwłaszcza tym o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami takiej transformacji.

Instrument będzie dostępny dla wszystkich państw członkowskich, początkowo oparty na przydziałach krajowych, na podstawie zaproszeń do składania wniosków spełniających następujące kryteria:

  • projekty, z których skorzystają terytoria w zatwierdzonych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji,
  • projekty otrzymają pożyczkę EBI w ramach instrumentu oraz
  • projekty, które nie generują wystarczających dochodów rynkowych.

    Czytaj więcej...

Osiągnięcia UE w zakresie badań i innowacji: sprawozdanie i zalecenia na przyszłość

2020.05.28 Osiągnięcia UE fotoKomisja opublikowała 27 maja najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zaznaczono, że badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w tyle, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreślono także wagę zapewnienia Europejczykom odpowiednich umiejętności potrzebnych w dobie rewolucji technologicznej, a także istotną rolę polityki w dziedzinie badań i innowacji w zwiększaniu wydajności przedsiębiorstw, dzięki czemu miejsca pracy i wartość ekonomiczna tworzone są w zrównoważony sposób. W tegorocznej edycji tego sprawozdania, sporządzanego co dwa lata, przedstawiono 11 zaleceń dotyczących polityki w interesie ludzi, Ziemi i naszego wspólnego dobrobytu.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Badania naukowe i innowacje są kluczowym elementem naszych działań w obliczu bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i mogą znacząco wspomóc odbudowę gospodarki. Tegoroczne sprawozdanie dowodzi, jak istotną rolą do odegrania mają badania naukowe i innowacje w transformacji ekologicznej i cyfrowej, które potrzebuje Europa. Program „Horyzont 2020” i nowy program „Horyzont Europa” odgrywają zasadniczą rolę w tych przemianach.

Czytaj więcej...