Za 16 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! - Historii część druga. Unia Europejska i jej ojcowie. Narodziny Parlamentu Europejskiego

Czytaj więcej...Powojenna integracja europejska

W powojennej Europie wciąż istniała obawa, iż mogłaby się ona ponownie stać teatrem zmagań wojennych. Jeden z francuskich polityków – Jean Monnet, chcąc temu zapobiec, postanowił podjąć działania zmierzające do zjednoczenia państw europejskich. Monnet wspólnie ze współpracownikami przystąpił do opracowywania koncepcji Wspólnoty Europejskiej. W dniu 9 maja 1950 r. francuski szef dyplomacji Robert Schuman przedstawił tzw. deklarację Schumana w imieniu rządu swojego państwa. Autorem tekstu deklaracji był J. Monnet, który zainicjował, aby nadzór nad francusko-niemiecką produkcją węgla i stali sprawowała jedna instytucja, tzw. Wysoka Władza. Koncepcja ta wiązała się z założeniem, iż jeśli wytwarzanie tych dwóch surowców zostanie współdzielone przez dwa najsilniejsze europejskie państwa, pozwoli to uniknąć wybuchu kolejnej wojny w przyszłości. Przedstawiciele Włoch, Francji, Niemiec oraz państw Beneluksu entuzjastycznie przyjęli tą propozycję. Wkrótce sześć państw Europy Zachodniej (wymienionych wcześniej) podpisało Traktat paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).

Na mocy traktatu paryskiego utworzono cztery instytucje EWWiS: Wysoką Władzę (poprzedniczkę dzisiejszej Komisji Europejskiej), Radę (poprzedniczka Rady UE), Trybunał Sprawiedliwości (dzisiejszy Trybunał Sprawiedliwości UE) oraz Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, będące pierwowzorem dzisiejszego Parlamentu Europejskiego. Instytucje EWWiS znajdowały się w Luksemburgu, jednakże obrady plenarne Zgromadzenia odbywały się w Strasburgu, w budynku należącym do Rady Europy.

Czytaj więcej...

Nagroda EIC Horizon Prize na wczesne ostrzeganie o epidemiach

Czytaj więcej...5 milionów euro wynosi ustanowiona przez Komisję Europejską nagroda, która ma pomóc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie systemu wczesnego ostrzegania opartego na danych z obserwacji Ziemi.

Horizon Prize przeznaczona na stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed epidemiami to jedna z sześciu nagród, które są częścią pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), realizowanego w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

Nagroda zostanie przyznana na opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego systemu wczesnego ostrzegania, wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi i inne rodzaje danych geolokalizacyjnych do prognozowania i monitorowania epidemii chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra.

Czytaj więcej...

Nabór na projekty dot. nowych technologii w ramach FET Proactive Komisji Europejskiej

Czytaj więcej...Trwa nabór na projekty w ramach FET Proactive dla podmiotów zajmujących się badaniami nad nowymi technologiami. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 września 2019 r. FET (Future and Emerging Technologies - Przyszłe i powstające technologie) jest częścią programu Horyzont 2020 i służy finansowaniu interdyscyplinarnych projektów łączących potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, nauk społecznych, humanistycznych i innych). Stworzony został w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego w Europie.

Warunki udziału w FET Proactive:

  • przeznaczony jest dla instytucji, nie dla indywidualnych podmiotów;
  • w naborze przedstawiony musi być projekt przygotowany przez co najmniej 3 podmioty z różnych państw UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020;
  • utworzone konsorcjum międzynarodowe składać się może z uniwersytetów, jednostek badawczych, średnich i małych przedsiębiorstw etc. Istotne jest, aby były to odrębne prawnie i kapitałowo osobowości prawne.

Czytaj więcej...

Wiosna 2019: spokojny wzrost

Czytaj więcej...Wzrost PKB powyżej 4 proc., rosnące wynagrodzenia i rekordowo niskie bezrobocie – to najnowsza prognoza gospodarcza dla Polski opracowana przez KE. Według szacunków, rok 2019 ma być dla całej UE siódmym z rzędu rokiem wzrostu, a realny Produkt Krajowy Brutto ma się zwiększyć we wszystkich państwach członkowskich. W przyszłym roku poprawi się również koniunktura poza Europą.

Z uwagi na utrzymującą się na świecie niepewność, która ma niekorzystne oddziaływanie, wzrost europejskiej gospodarki będzie opierał się na dynamice wewnętrznej. W przyszłym roku tempo wzrostu powinno ponownie się zwiększyć.

Niedawne spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i handlu międzynarodowego w połączeniu z dużą niepewnością wokół polityk handlowych ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 i 2020 r. Ważną rolę odgrywa również utrzymująca się słabość sektora produkcji, zwłaszcza w tych krajach, które borykają się z problemami w przemyśle motoryzacyjnym.

Czytaj więcej...

Europejscy burmistrzowie chcą, aby budżet UE wspierał zerową emisję CO2

Czytaj więcej...Burmistrzowie 210 europejskich miast podpisali się pod listem-apelem, w którym wezwali unijnych przywódców do działań na rzecz osiągnięcia do 2050 r. zerowej emisji CO2 w UE w ujęciu netto. Ich zdaniem wsparcie tych działań powinno być ujęte w nowym siedmioletnim budżecie UE na lata 2021-2027. Swój apel wystosowali tuż przed nieformalnym szczytem UE w rumuńskim Sybinie.

Pod listem otwartym podpisali się prezydenci, merowie oraz burmistrzowie miast oraz przewodniczący gmin, które zamieszkują łącznie 62 mln obywateli 21 państw członkowskich UE oraz 7 państw z unijnego bliskiego sąsiedztwa (Islandii, Norwegii, Turcji, Ukrainy, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii). Wezwali oni przed zaplanowanym na 9 maja szczycie w Sybinie członków Rady Europejskiej do tego, aby nie zbaczali ze ścieżki wyznaczonej przez podpisane w 2015 r. Paryżu porozumienie klimatyczne ONZ.

Czytaj więcej...

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Czytaj więcej...Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.

Opublikowany w Paryżu wstępny raport działającej pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) powstawał 3 lata.

145 naukowców z 50 krajów świata przeanalizowało ponad 15 tys. dokumentów i analiz przygotowanych przez rządy czy organizacje pozarządowe. Dane pochodziły ze 130 krajów świata. Uwzględniono nie tylko źródła oficjalne, ale także wiedzę pochodzącą od lokalnych społeczności, a nawet plemion zamieszkujących różne tereny.

Na razie znane są tylko ogólne wnioski z raportu, jego pełna – licząca 1,5 tys. stron – treść zostanie podana do publicznej wiadomości niebawem. A owe wnioski są zatrważające. Udowadniają bowiem, że rozwój gospodarczy ludzkości odbywa się ogromnym kosztem wielkich strat w środowisku naturalnym. Wymieranie gatunków roślin i zwierząt następuje obecnie w tempie nigdy dotąd nie spotykanym. Odpowiada za to przede wszystkim człowiek.

Czytaj więcej...

W jedności siła: przywódcy UE spotkają się na szczycie w Sybinie, aby zaplanować wspólną przyszłość

Czytaj więcej...W dniu 9 maja 2019 r. przywódcy UE spotkają się w Sybinie – jak zaproponował przewodniczący Juncker w orędziu o stanie Unii w 2017 r. – aby omówić kolejny strategiczny program UE na lata 2019–2024. Przywódcy wymienią wówczas poglądy na temat wyzwań i priorytetów UE w najbliższych latach. Obecny program został uzgodniony w czerwcu 2014 r. przez Radę Europejską i stał się podstawą 10 priorytetów politycznych Komisji Junckera. Pięć lat później widać już, że wysiłki na rzecz realizacji tych priorytetów przyniosły obywatelom wymierne korzyści, choć nie zabrakło nieoczekiwanych trudności, które nadal stanowią poważne wyzwanie dla Unii. W oparciu o przedstawione w zeszłym tygodniu zalecenia polityczne dotyczące kształtowania przyszłości Europy Komisja przypomina obecnie osiągnięcia ostatnich pięciu lat.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Obejmując urząd, stwierdziłem, że to nasza ostatnia szansa, by pokazać Europejczykom, że Unia działa na ich rzecz. Przez te pięć lat pracowałem niestrudzenie, aby wywiązać się z obietnic, które złożyliśmy. Sądzę, że w niektórych obszarach dokonaliśmy nawet więcej, niż oczekiwano. W innych zapewne nie udało się osiągnąć celów, ale w moim odczuciu zawsze działaliśmy tam, gdzie było to najważniejsze. Teraz musimy patrzeć w przyszłość, wyciągać wnioski z doświadczeń i rozwijać dotychczasowe osiągnięcia. Musimy być jeszcze bardziej ambitni i skoncentrowani niż kiedykolwiek wcześniej.

Duże osiągnięcia

Dziesięć priorytetów Komisji Junckera dotyczyło kwestii, które dla Europejczyków mają największe znaczenie: tworzenia miejsc pracy, przywrócenia wzrostu gospodarczego i inwestycji, zwiększenia sprawiedliwości społecznej, zarządzania migracją, ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa, wykorzystania potencjału związanego z transformacją cyfrową i energetyczną, zwiększenia roli UE na arenie międzynarodowej oraz poprawy przejrzystości i legitymacji demokratycznej.

Do lata 2018 r. Komisja Junckera przedłożyła wszystkie wnioski ustawodawcze, które zobowiązała się przedstawić na początku swojej kadencji. Ogółem Komisja przedłożyła 471 nowych wniosków ustawodawczych i przeprowadziła przez procedurę dodatkowe 44 wnioski, które zostały przedstawione za poprzednich kadencji Komisji. 348 spośród nich zostało przyjętych lub uzgodnionych przez Parlament Europejski i Radę podczas obecnej kadencji.

Komisja publikuje dziś serię 20 arkuszy informacyjnych ukazujących, w jaki sposób UE zdołała wywiązać z zobowiązań podjętych w 2014 r. oraz przedstawionych w strategicznym programie Rady Europejskiej i w 10 priorytetach politycznych Komisji Junckera.

Czytaj więcej...

Za 19 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie” – debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Czytaj więcej...O tym, czy wybory do Parlamentu Europejskiego powinny trwać dwa dni, a głosowanie odbywać się przez internet debatowano wczoraj w Poznaniu podczas wydarzenia „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”. Jego celem było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, które będą miały miejsce 26 maja tego roku. W debacie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Ida Musiałkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań w ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”.

Wydarzenie otworzyły prof. Ewa Małuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że ważne jest, aby uczestnicy debaty stali się ambasadorami wyborów europejskich - nie tylko sami poszli zagłosować 26 maja, ale także zachęcili do głosowania innych. Izabela Gorczyca zaznaczyła, że „im więcej Wielkopolan pójdzie do wyborów europejskich, tym więcej wielkopolskich posłów znajdzie się później w Parlamencie Europejskim”.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbyły się dotychczas 3-krotnie, nie przekroczyła dotąd 30 procent. Między innymi o tym, jakie są tego przyczyny oraz co można zrobić, aby ją zwiększyć dyskutowano wczoraj podczas debaty, której moderatorem był dr Krzysztof Gołata. Uczestniczki jako możliwą receptę na zwiększenie frekwencji zaproponowały możliwość głosowania przez internet oraz wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni, jak ma to miejsce w niektórych krajach unijnych. Krystyna Łybacka podkreśliła, że jednym z podstawowych problemów jest brak wiedzy o UE. Mówiła o tym, że w szkołach powinny odbywać się lekcje nt. Unii Europejskiej, jej instytucji i ich wpływu na codzienne życie obywateli. Również media powinny mieć obowiązek informowania o Unii Europejskiej. Poseł Łybacka zaproponowała również zmianę w sposobie komunikacji nt. wyborów, np. prezentując konkretne sprawy ważne dla Europejczyków, którymi Parlament Europejski zajmie się w kolejnej kadencji. Gdyby pięć lat temu zadano pytanie, czy chcesz, aby dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego zniesiono roaming, to zagłosować poszłoby na pewno więcej osób – podkreślała Posłanka.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na debatę „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”.

Czytaj więcej...Biuro Wielkopolski w Brukseli wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań mają przyjemność zaprosić na debatę pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie” w ramach cyklu Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”. Naszym głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat Unii Europejskiej, korzyści z członkostwa w niej dla Polski i Wielkopolski oraz zachęcenie do głosowania w najbliższych wyborach europejskich. Wydarzenie odbędzie się
6 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 16.30 w sali 4.1 CEUE na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ul. Towarowa 55 w Poznaniu.
Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

 

PROGRAM

15.00 - 15.10 Powitanie

prof. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Izabela Gorczyca, Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Bogumiła Frąckowiak, Kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Poznań

15.10 – 15.20 Nasza wizja przyszłości Europy – konkluzje warsztatów studenckich

15.20 – 16.30 Debata

 

Uczestnicy debaty:

dr Krystyna Łybacka, wielkopolska Posłanka do Parlamentu Europejskiego

dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, wielkopolska Posłanka do Parlamentu Europejskiego

dr hab. Ida Musiałkowska, profesor nadzwyczajna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moderator: dr Krzysztof Gołata

Seria pytań i odpowiedzi z publicznością

Za 27 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! - Historii część pierwsza. Czy to Polacy wymyślili Unię Europejską?

Czytaj więcej...Unia Europejska zapoczątkowana została już w …. starożytności

Chociaż genezę Unii Europejskiej wskazuje się na okres po zakończeniu II wojny światowej, to pierwsze koncepcje integracji Europy pojawiały się już w starożytności: starożytni Grecy tworzyli amfiktionie, czyli związki miast-państw, a z kolei Rzymianie pod hasłem pax romana, chcieli na drodze podboju stworzyć imperium. W następnych stuleciach, gdy w Europie rozpowszechniała się religia chrześcijańska, powstawały kolejne idee integracyjne – św. Augustyn głosił koncepcję ustanowienia uniwersalnego chrześcijańskiego cesarstwa, a św. Tomasz z Akwinu zabiegał o pokojową egzystencję narodów, które byłby podporządkowane wobec papieża.

W dalszych dziejach historii, pojawiały się kolejne koncepcje stworzenia zjednoczonej Europy – tym razem na czele stanąć miał któryś z władców, np. Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego. Na kartach historii średniowiecznej Europy zapisał się również Paweł Włodkowic, który jako reprezentant króla Władysława Jagiełły na Soborze w Konstancji głosił poparcie przyznania praw do współistnienia wyznawców wszystkich religii.

Pomysł  powołania do życia parlamentu europejskiego przypisuje się, działającemu w oświeceniu, francuskiemu filozofowi i historykowi Claude H. de Saint-Simon. Francuz chciał, aby instytucja ta była nadrzędna wobec wszystkich rządów krajowych, jednakże wyłącznie w następujących dziedzinach: administracji, ustawodawstwa, wymiany handlowej oraz nauki i sztuki. Tymczasem, w innej części Europy, Polak Stanisław Staszic apelował o respektowanie praw człowieka i narodów. W XIX wieku o wizji Europy opartej na sprawiedliwości, prawie i suwerenności narodów pisał Adam Jerzy Czartoryski.

Czytaj więcej...