mt_ignore

Europejski Komitet Regionów o przyszłości polityki spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w zakończonej dzisiaj dwudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Było to jedno z najważniejszych spotkań tego organu w kończącym się roku, ponieważ Komitet wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. Wczoraj z członkami KR spotkała się unijna komisarz ds. polityki spójności Corina Creţu.

Komisarz przypomniała, że podczas ostatniego roku trwały intensywne dyskusje dotyczące kształtu i finansowania polityki spójności w nowym okresie programowania po 2020 r. Obecnie Komisja Europejska przekazała przygotowaną przez siebie propozycję pozostałym współprawodawcom – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, którzy muszą na tej podstawie wypracować ostateczne decyzje. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy UE również bierze udział w tym procesie.

Podczas spotkania Komisarz Creţu podziękowała europejskim samorządom za wsparcie udzielone podczas prac nad przyszłością polityki spójności, choć, jak podkreśliła, „do niektórych spraw mieliśmy czasem inne podejście”.  Odniosła się również do kwestii obywateli UE, mówiąc: „należy upodmiotowić mieszkańców zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich i pokazać, co Europa dla nich robi”.

W przyjętych wczoraj przez Europejski Komitet Regionów opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej. Jak twierdzą, „w wyniku powiązania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  z zarządzaniem gospodarczym miasta i regiony byłyby „zakładnikami” w wyniku zaniechań rządów krajowych”.

Czytaj więcej...

W siedzibie Wielkopolski w Brukseli znów zagościł Święty Marcin

Czytaj więcej...We wtorek 4 grudnia w Brukseli Marszałek Marek Woźniak otworzył doroczne święto regionu - Dzień Świętego Marcina w Brukseli. Witając gości, podkreślił, że tegoroczna, dziewiąta edycja jest dla Wielkopolski szczególna, ponieważ wiąże się z dwoma bardzo ważnymi rocznicami – 100-leciem Powstania Wielkopolskiego oraz 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek w przemówieniu odniósł się do tego, że europejskość i demokracja to dwie zasady niezwykle ważne dla mieszkańców regionu.

Dzień Świętego Marcina to flagowe wydarzenie, które od dziewięciu lat budzi w stolicy Europy ogromne zainteresowanie. Wczoraj siedzibę Wielkopolski w Brukseli odwiedziło około 500-set gości, wśród których znaleźli się m.in. ambasadorzy, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów oraz Polacy mieszkający na co dzień w stolicy Belgii. Mogli oni poczuć się jak w Wielkopolsce dzięki wypiekanym na miejscu, jedynym w swoim rodzaju rogalom świętomarcińskim oraz występom parateatralnej grupy Asocjacja 2006. Aktorzy w etiudzie zaprezentowali postać i historię św. Marcina, wokół której zbudowane są obchody 11 listopada w Poznaniu. Goście mogli również skosztować specjałów wielkopolskiej kuchni, które przygotowała w tym roku Lokalna Grupa Działania „Solidarni w Partnerstwie” z powiatu konińskiego.

Czytaj więcej...

KE przedstawiła długoletnią strategię środowiskową

Czytaj więcej...Komisja Europejska zapowiedziała, że do 2050 r. UE stanie się „neutralna klimatycznie”, co oznacza, że poziom emisji CO2 ma być równy z poziomem jego pochłaniania. W tym celu emisja dwutlenku węgla do atmosfery ma zostać zredukowana o 45 proc. do 2030 r.

To pierwsza tak daleko wybiegająca w przyszłość unijna strategia środowiskowa. Obejmuje ona bowiem okres aż do połowy XXI wieku. „Proponujemy strategię, która pozwoli Unii Europejskiej stać się pierwszą na świecie dużą gospodarką, która do 2050 r. stanie się neutralna dla klimatu. Europa ma obecnie najbardziej ambitną politykę dotyczącą klimatu i czystej energii. Z nowymi celami na 2030 r., dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do 2030 r., powinniśmy zmniejszyć emisję o 45 proc.” – zapowiedział podczas prezentacji strategii komisarz ds. działań klimatycznych i energii Miguel Arias Cañete.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska: Historyczny rekord – w UE pracuje 239 mln ludzi

Czytaj więcej...„Obecnie w UE pracuje 239 mln ludzi, to więcej niż kiedykolwiek w historii” – oświadczyła unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen podczas poniedziałkowej debaty w Europejskim Komitecie Regionów.

Posiedzenie dotyczyło europejskiego filaru praw socjalnych. To proklamowany przez unijnych przywódców zbiór 20 zasad, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej.

Czytaj więcej...

Szerszy i lepszy Erasmus+: Rada ustaliła stanowisko

Czytaj więcej...Rada wypracowała dzisiaj stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Proponowane rozporządzenie pozwoli skorzystać z oferty edukacyjnej w Europie i w świecie większej liczbie osób niż dzisiaj. Obejmie też wszystkie szczeble kształcenia i szkolenia. Aby zwrócić uwagę na inkluzywny charakter programu, Rada zachowała jego obecną nazwę: Erasmus+. Dzisiejsze porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów UE popiera stanowisko PE ws. zwiększenia unijnego budżetu

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Komitet Regionów Unii Europejskiej jest przeciwny cięciom budżetu w takich obszarach, jak polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera postulat Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć budżet UE na lata 2021-2027.

Zasiadający w Komitecie Regionów samorządowcy z zadowoleniem przyjęli stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Bez cięć dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej

To stanowisko zakłada zwiększenie budżetu (do poziomu 1,3 proc. dochodu narodowego krajów członkowskich) oraz utrzymanie dotychczasowej rangi i skali polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Określa też nowe sposoby finansowania unijnych inwestycji. Poparcie Komitetu Regionów zwiększa szanse na to, że te propozycje zostaną przyjęte (muszą je bowiem jednomyślnie zaakceptować wszystkie państwa członkowskie).
„Głosowanie Parlamentu Europejskiego jest dobrą wiadomością dla regionów, miast i wszystkich obywateli, dlatego niezwykle ważne jest, aby Parlament dołożył wszelkich starań, aby zapewnić UE odpowiednie środki, aby sprostać wyzwaniom kolejnej dekady” – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.

Czytaj więcej...

UE chce zwiększyć swobodny przepływ towarów dzięki ich powszechniejszemu wzajemnemu uznawaniu

Czytaj więcej...Prezydencja austriacka wypracowała dziś wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie środków ułatwiających obrót towarami w UE. Nowe przepisy usprawnią i rozszerzą stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

Czytaj więcej...

Stan zdrowia w UE

Czytaj więcej...Co roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki lepszej profilaktyce i skuteczniejszej opiece zdrowotnej – mówi komisarz Vytenis Andriukaitis komentując raport KE i OECD „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”. Opracowanie wskazuje m.in. na rozbieżności w średnim trwaniu życia - nie tylko między płciami, ale i osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

We wspólnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” stwierdza się, że stały wzrost średniego trwania życia uległ spowolnieniu oraz, że istnieją znaczne luki między krajami i w obrębie poszczególnych krajów – w szczególności osoby o niskim poziomie wykształcenia są w gorszej sytuacji. Sprawozdanie opiera się na analizie porównawczej stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 28 państwach członkowskich, 5 krajach kandydujących i 3 krajach EFTA.

Czytaj więcej...

Inwestycje i bezpieczeństwo

 investmentsParlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie unijnych ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uzgodniony pakiet umożliwi UE i państwom członkowskim odpowiednie środki ochrony ich interesów, a jednocześnie zagwarantuje, że Unia Europejska pozostanie jednym z najbardziej otwartych na inwestycje miejsc na świecie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów i właśnie w tym pomogą nam te nowe ramy. To też mam na myśli, kiedy mówię, że nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Potrzebujemy kontroli nad zakupami zagranicznych przedsiębiorstw, które dotyczą strategicznych aktywów Europy. Wyrażam uznanie dla Parlamentu Europejskiego i rządów państw członkowskich za tak szybkie osiągnięcie tego porozumienia.

Czytaj więcej...

Weź udział w konsultacjach nt. przyszłości UE

Czytaj więcej...Komisja Europejska ogłosiła konsultacje obywatelskie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Ich wyniki zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie w Rumunii 9 maja 2019 roku, dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynikające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z przyszłością i kierunkiem rozwoju Europy.

Czytaj więcej...