Ostatnia szansa dla naukowców na zdobycie prestiżowych grantów ERC

Czytaj więcej...Granty ERC dotyczą wszystkich dziedzin wiedzy i przyznawane są naukowcom, którzy prowadzą nowatorskie i przełomowe projekty badawcze. Są one realizowane w ramach programu Horyzont 2020. Granty przyznaje Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) – niezależna jednostka utworzona przez Komisję Europejską, finansująca najwyższej jakości badania naukowe prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Granty ERC to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim prestiż, rozpoznawalność i niezależność naukowa. W Wielkopolsce realizowane są obecnie dwa granty ERC: na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej.

Oferta grantów ERC kierowana jest do naukowców z całego świata i dotyczy jednego z 3 podstawowych grantów: Advanced Grant, Starting Grant oraz Consolidator Grant. 21 maja 2019 ogłoszony zostanie konkurs dotyczący grantów typu Advanced. Po nim odbędą się ostatnie konkursy w ramach Horyzontu 2020. Zaplanowane są one na lato 2019 (granty Starting i Synergy), jesień 2019 (granty Consolidator) i wiosnę 2020 (Advanced). Czas na przygotowanie zgłoszenia wynosi ok. 2-3 miesięcy. Budżet pojedynczego grantu może wynosić od 1,5 (Starting) do 10 mln euro (Synergy). Zwykle przyznawane są one na 5 lat.

Czytaj więcej...

Dach nad głową dla każdego

Czytaj więcej...Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Organizatorzy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia:

  • łatwiejszego dostępu do mieszkań socjalnych i po przystępnej cenie dla wszystkich;
  • niestosowania kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych, które mają zaspokajać zapotrzebowanie na lokale socjalne i po przystępnej cenie;
  • lepszego dostępu do środków unijnych dla deweloperów budowlanych nienastawionych na zysk i stosujących zasady zrównoważoności;
  • społecznych i opartych na konkurencji zasad wynajmu krótkoterminowego
  • sporządzania statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

    Czytaj więcej...

Za 73 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Parlament Europejski a Rosja

Czytaj więcej...Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wykluczył możliwość strategicznego partnerstwa UE z Rosją. Jako powód PE wymienia bezprawne postępowanie Kremla wobec Ukrainy, a także prowokacyjne działania w stosunku do innych państw. Wniosek został przegłosowany większością 240 głosów.

Pojawiają się również propozycje nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Powodów jest kilka i związane są przede wszystkim z działaniami wojennymi na Ukrainie, które trwają nieprzerwanie od 2014 r. Kolejną delikatną kwestią w relacjach obu stron jest interwencja rosyjska podczas wojny w Syrii, a także relacje z Libią i Republiką Środkowoafrykańską.

Czytaj więcej...

LIFE z perspektywą na klimat

Czytaj więcej...Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w ramach kolejnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Celem finansowania będzie ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmiany klimatu, wspieranie przejścia na czystą energię, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Będzie to jedno z narzędzi, dzięki którym UE będzie mogła zrealizować swoje cele w dziedzinie klimatu i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Czytaj więcej...

e-VAT bez luk

Czytaj więcej...Internetowe platformy handlowe zostaną włączone do systemu zwalczania uchylania się od opodatkowania. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE dotyczące szczegółowych środków niezbędnych do uproszczenia przepisów VAT w odniesieniu do sprzedaży towarów on-line. - Dostosowujemy przepisy do wymogów XXI wieku – powiedział komisarz Pierre Moscovici.

Przepisy zapewnią sprawne wdrożenie nowych środków VAT dla handlu elektronicznego uzgodnionych w grudniu 2017 r., które wejdą w życie w styczniu 2021 r. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 7 mld euro. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie gospodarki i finansów krajów UE na posiedzeniu w Brukseli.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: - Krok po kroku zamykamy luki powodujące utratę dochodów podatkowych i pozbawiające tym samym kraje UE środków, które mogłyby być wykorzystane na infrastrukturę publiczną i inwestycje publiczne. Jednocześnie dostosowujemy przepisy VAT do wymogów XXI wieku, charakteryzującego się coraz bardziej zdigitalizowaną i zglobalizowaną gospodarką. Przedsiębiorstwa powinny oczekiwać płynnego przejścia na nowy system VAT w handlu elektronicznym w 2021 r.

Czytaj więcej...

Unia przygląda się Chinom

chinaaW kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin UE dokonuje przeglądu stosunków z Pekinem oraz przedstawia związane z nimi możliwości i wyzwania. Należą do nich m.in. zrównoważona wymiana handlowa, ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej, monitorowanie bezpośrednich inwestycji oraz wzajemność w dostępie do zamówień publicznych.

Wskazują one 10 konkretnych działań, które zostaną poddane pod dyskusję szefom państw lub rządów UE w celu ich zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 21 marca.

Unia Europejska i Chiny są zaangażowane w kompleksowe partnerstwo strategiczne. W Europie wzrasta jednak przekonanie, iż zmieniła się skala wyzwań i możliwości, które obecnie wiążą się z Chinami. Publikując wspólny komunikat, Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel pragną zainicjować dyskusję nad udoskonaleniem europejskiej strategii i nad tym, jak uczynić ją bardziej realistyczną, stanowczą i wielowymiarową.

Chiny są dla UE jednocześnie partnerem do współpracy, z którym Unia dzieli te same skoordynowane cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi wypracować równowagę interesów, konkurentem gospodarczym dążącym do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie technologii, lub rywalem systemowym, który promuje alternatywne modele sprawowania rządów. UE będzie wykorzystywać powiązania między różnymi obszarami polityki i sektorami w celu skuteczniejszej realizacji swoich celów. Zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie mogą osiągnąć swoje cele dotyczące Chin tylko wówczas, gdy będą działać jednomyślnie.

Wiceprzewodnicząca Komisji i Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała: - Chiny są strategicznym partnerem Unii Europejskiej. Prowadzimy ścisłą dwustronną i wielostronną współpracę w sprawach, w których mamy wspólne interesy – począwszy od handlu i łączności, aż po Wspólny kompleksowy plan działania dotyczący Iranu oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jesteśmy gotowi podtrzymywać silne zaangażowanie także w przypadku odmiennych lub wręcz konkurencyjnych strategii politycznych. Taki jest cel 10 działań, które proponujemy z myślą o zacieśnieniu relacji z Chinami, w duchu wzajemnego szacunku.

Czytaj więcej...

Weź udział w konkursie fotograficznym nt. zrównoważonego środowiska

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Jak działanie człowieka wpływa na środowisko, klimat i zdrowie? Jakie są negatywne i pozytywne aspekty tych działań? Nowy konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska „Twój zrównoważony wybór” skierowany jest do obywateli Europy, którzy chcą podzielić się zdjęciami przedstawiającymi wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym podejściem człowieka do otaczającego środowiska. Do wygrania są trzy nagrody w wysokości 1000 euro i dwie w wysokości 500 euro. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2019 r.

Tematyka

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęcia na jeden z trzech wybranych tematów:

  1. Zrównoważona żywność;
  2. Zrównoważona energia;
  3. Zrównoważona mobilność.

We wszystkich tych obszarach widoczny jest duży wpływ człowieka. Wiąże się on z produkcją, transportem i konsumpcją żywności, z wytwarzaniem energii za pomocą odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii oraz z mobilnością ludzi i towarów za pośrednictwem rozmaitych środków transportu. Celem konkursu jest przedstawienie tego, jak można dążyć do zrównoważonego środowiska oraz podzielenie się inspirującym rozwiązaniami w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Obywatele USA będą potrzebować „wiz do UE”

Czytaj więcej...Unia Europejska od 2021 r. uruchamia nowy zintegrowany system zbierania informacji o podróżnych spoza UE. Objęci nim będą obywatele 60 krajów świata, którzy nie muszą na razie uzyskiwać wiz wjazdowych. Teraz jednak potrzebne im będzie specjalne zezwolenie na wjazd do Strefy Schengen.

Nowy Europejski System Informacji o Podróży i Zezwoleń na Podróż (ETIAS) obejmie m.in. takie kraje jak USA, Australia, Argentyna, Brazylia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk czy Nowa Zelandia. Uzyskanie zezwolenia z z ETIAS nie jest tożsame z obowiązkiem wizowym, ale zostało to tak odebrane przez część amerykańskich mediów, które wprost nazwały to „wprowadzeniem wiz do Europy”.

Krótka procedura przez internet

Nowa procedura będzie jednak dużo prostsza niż ta, którą muszą przejść obywatele krajów, które nie są objęte ruchem bezwizowym do UE. Ma ona trwać zaledwie kilkanaście minut i będzie ją można przejść nie wychodząc z własnego domu. Polega na wypełnieniu przez internet specjalnego wniosku o wniesieniu opłaty w wysokości 7 euro za osobę.

Wniosek zawierał będzie pytania o dane osobowe (imię i nazwisko, numer paszportu czy adres e-mail) oraz poprzednie podróże do Strefy Schengen czy stref konfliktów, a także o przeszłość kryminalną i zawodową oraz o związki z handlem narkotykami. Odpowiedzi zostaną automatycznie porównane z danymi w bazach Interpolu oraz różnych bazach UE. Jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń, zezwolenie zostanie udzielone w ciągu kilku minut.

W niektórych przypadkach możliwe jest jednak przedłużenie procedury. Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, osoba aplikująca zostanie poproszona o kolejne wyjaśnienia, a decyzja zapadnie dopiero po dodatkowym, już nie automatycznym zweryfikowaniu podanych informacji. Wówczas może to potrwać

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019

Czytaj więcej...Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała dziś sprawozdanie z 2019 r. na temat równości kobiet i mężczyzn w UE. Dobrą wiadomością jest to, że Europa czyni postępy; musimy jednak przyspieszyć zmiany.

Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera podjęła działania na wszystkich frontach w celu poprawy warunków życia kobiet w Europie poprzez zwalczanie przemocy wobec kobiet, zlikwidowanie różnicy wynagrodzeń ze względu na płeć, a także przez ustanowienie lepszych warunków w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla rodzin.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Mamy rok 2019, a rozwój w obszarze równości płci postępuje w ślimaczym tempie. W niektórych państwach sytuacja ulega nawet pogorszeniu. Wszystko, o co prosimy, to: równość dla wszystkich. O nic więcej, ale też o nic mniej. Nadszedł czas, aby kobiety i mężczyźni wspólnie domagali się równości.

Czytaj więcej...

Wielkie korzyści dla Polski z funduszy europejskich za lata 2007-2013

Czytaj więcej...Komisja Europejska rozliczyła z Polską wszystkie programy operacyjne z okresu 2007-2013. Programy Operacyjne były podstawą inwestycji współfinansowanych przez Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i przyczyniły się do rozwoju gospodarczo-społecznego Polski, do wzrostu zatrudnienia oraz do podniesienia konkurencyjności kraju w Europie. W ciągu tych 7 lat zrealizowanych zostało tysiące projektów, które przyczynili się do poprawy warunków życia mieszkańców Polski. Ktoś mógłby powiedzieć, że programy przeszły do historii, ale to nic bardziej mylnego. Z ich efektów korzystają i będą korzystać jeszcze przez wiele lat wszyscy polscy obywatele.

Polska była i jest największym beneficjentem środków Polityki Spójności. W latach 2007-2013 Polska zainwestowała 67 miliardów EUR w postaci funduszy europejskich w środowisko, infrastrukturę, energię, innowacyjność, edukacje, rewitalizację, zdrowie czy kulturę. Alokacja była podzielona na 20 programów operacyjnych. Największy program krajowy ‘Infrastruktura i Środowisko’ zarządzał prawie 28,3 miliardami EUR. Pozostałe krajowe Programy wspierane ze środków polityki spójności to: ‘Innowacyjna Gospodarka’, ‘Rozwój Polskich Wschodniej’ oraz ‘Pomoc Techniczna’. Jednoczenie, ponad 16,5 miliarda EUR zostało zainwestowane przez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Czytaj więcej...