Przejdź do treści

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej fotoKomisja Europejska opublikowała 29 lipca pierwszą, wstępną ocenę tego, w jaki sposób państwa członkowskie UE wykorzystują pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII). Od czasu przyjęcia pierwszej propozycji CRII państwa członkowskie z niespotykaną szybkością zmobilizowały ogromne ilości zasobów w ramach polityki spójności w celu zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem. Jak dotąd 26 krajów UE i Wielka Brytania skorzystały z elastyczności przewidzianej w CRII, a 18 krajów odpowiednio dostosowało swoje programy polityki spójności.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: - Wyniki, które dziś [29.07.2020 r.] publikujemy, pokazują, że pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich. Zapewniły one krajom środki prawne do ponownego dostosowania ich planów inwestycyjnych i szybkiego uruchomienia finansowania UE w obszarach najbardziej potrzebujących, takich jak sektor zdrowia, a także zatrudnienie i wsparcie dla MŚP.

Czytaj więcej...

Dawki Veklury dla leczenia COVID-19 w UE

Dawki Veklury dla leczenia COVID 19 fotoKomisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu Komisji.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W ciągu ostatnich tygodni Komisja niestrudzenie współpracowała z Gilead, aby osiągnąć porozumienie zapewniające dostarczenie do UE zapasów pierwszego środka dopuszczonego do stosowania w leczeniu COVID-19. Wczoraj, niespełna miesiąc po dopuszczeniu remdesiwiru, została podpisana umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów od początku sierpnia. Komisja nie szczędzi starań na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i skutecznej terapii oraz wspiera prace nad opracowaniem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wczorajsza umowa jest kolejnym ważnym krokiem w naszej walce z tą chorobą.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do partnerstw regionów UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Zaproszenie do partnerstw regionów UEW dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni zgodne z priorytetami Komisji i stanowi konieczną odpowiedź na skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

Czytaj więcej...

Trwa nabór na członków Rady Naukowej ERC!

erc logoNiezależny Komitet Identyfikacyjny ustanowiony przez Komisję Europejską rozpoczął poszukiwania kandydatów do Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. Scientific Council of the European Research Council, ERC).

Kilka słów o Radzie Naukowej ERC

Członkowie Rady Naukowej ERC są mianowani przez KE na podstawie rekomendacji Komitetu Identyfikacyjnego, który przekazał wiodącym ośrodkom naukowym w Europie listy konsultacyjne z prośbą o nominację kandydatów. Komitet akceptuje także zgłoszenia od innych podmiotów reprezentujących środowisko naukowe w UE.

Kadencja członków Rady Naukowej ERC wynosi 4 lata z możliwością jednokrotnego odnowienia mandatu. Przyszli członkowie Rady Naukowej ERC rozpoczną pełnienie swoich obowiązków wraz z początkiem obowiązywania programu Horyzont Europa.

Uwaga: Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 sierpnia 2020 r.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez ośrodki prowadzące badania naukowe – więcej informacji na temat nominacji znajdziecie Państwo tutaj.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego

„Mamy porozumienie!” – koniec szczytu Rady Europejskiej

flaga ue„Dziś uczyniliśmy historyczny krok, z którego wszyscy możemy być dumni”, napisała po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przywódcom państw członkowskim udało się osiągnąć porozumienie ws. nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

„Mamy porozumienie!”, napisał w mediach społecznościowych szef Rady Europejskiej Charles Michel. „Dziś uczyniliśmy historyczny krok, z którego wszyscy możemy być dumni”, dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po ponad 4 dniach negocjacji – 90 godzinach trudnych rozmów, przywódcom państw członkowskim udało się osiągnąć porozumienie ws. nowego unijnego budżetu oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Szef Rady Europejskiej ogłosił osiągnięcie porozumienia we wtorek o godz. 5:30 nad ranem. Premier Morawiecki uznał porozumienie za „wielki sukces od strony finansowej i całej architektury nadzoru nad środkami budżetowymi”. „Porozumienie daje dla Polski ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, razem z uprzywilejowanymi pożyczkami porozumienie daje Polsce 160 mld euro w cenach bieżących”, podkreślił premier.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych

pracownicy sezonowi fotoKomisja Europejska przedstawiła 16 lipca wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.

Transgraniczni pracownicy sezonowi korzystają z szerokiego wachlarza praw, ale ze względu na tymczasowy charakter pracy mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia. Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej unaoczniła te warunki, a w niektórych przypadkach spowodowała ich pogorszenie. Takie sytuacje mogą zwiększać ryzyko skupisk COVID-19.

Czytaj więcej...

2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych w UE

projekty transportowe fotoUE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy. Projekty otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, który jest unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej.

Budżet ten przyczyni się do realizacji celów klimatycznych zgodnie z założeniami przedstawionymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Bardzo duży nacisk kładzie się na projekty wzmacniające kolej, w tym połączenia transgraniczne i połączenia z portami i lotniskami. Rozwojowi żeglugi śródlądowej sprzyjają zwiększenie przepustowości i lepsze połączenia multimodalne z sieciami drogowymi i kolejowymi. W sektorze morskim pierwszeństwo mają projekty żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oparte na paliwach alternatywnych, a także zasilanie statków energią elektryczną z lądu w celu zmniejszenia emisji wytwarzanych przez statki przebywające w porcie.

Czytaj więcej...

Nowy unijny pakiet podatkowy dla odbudowy gospodarczej i wzrostu w Europie

Nowy unijny pakiet podatkowyKomisja Europejska przyjęła 15 lipca ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jako środek ochrony dochodów publicznych, który w perspektywie krótkoterminowej będzie odgrywał ważną rolę dla ożywienia gospodarczego, zaś w perspektywie długoterminowej - dla dobrobytu w UE.

Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej UE. Obejmuje to usunięcie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla podatników w wielu sektorach, tak aby przedsiębiorstwom łatwiej było prosperować i rozwijać się na jednolitym rynku.

Przedstawiony 15 lipca pakiet podatkowy składa się z trzech odrębnych, ale powiązanych inicjatyw:

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby

P043147 630375Komisja przedstawiła dziś natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Komisja od początku koordynowała wymianę informacji i zaleceń dotyczących transgranicznych działań i środków zdrowotnych. Ciągła czujność i szybkie reagowanie ze strony Komisji i państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i uniknięcia nowych, powszechnie wprowadzonych zasad izolacji.

Komisja skupia się na wszelkich niezbędnych działaniach mających na celu zwiększenie gotowości, takich jak: testowanie i ustalanie kontaktów zakaźnych, poprawa nadzoru zdrowia publicznego oraz szerszy dostęp do medycznych środków przeciwdziałania, takich jak środki ochrony osobistej, leki i wyroby medyczne. Działania te obejmują również środki w zakresie zwiększania zdolności opieki zdrowotnej na wypadek skoków w zachorowaniach, pozafarmaceutycznych środków przeciwdziałania, wsparcia dla mniejszości i osób z grup ryzyka, a także działania w celu zmniejszenia obciążenia związanego z grypą sezonową.

W komunikacie przedstawiono szereg działań skierowanych do organów krajowych, Komisji Europejskiej oraz agencji UE:

Czytaj więcej...

Polityka spójności: Wsparcie dla zacieśniania współpracy ze społeczeństwem obywatelskim

wsparcie programy fotoKomisja Europejska zapowiedziała dziś swoje wsparcie dla pięciu programów krajowych i regionalnych, obejmujących pilotażowe projekty dotyczące innowacyjnych sposobów angażowania obywateli w decyzje w zakresie inwestycji na rzecz spójności. Instytucje zarządzające programami w Hiszpanii, Polsce i we Włoszech oraz dwoma programami Interreg (realizowanymi przez Belgię i Holandię oraz Bułgarię i Rumunię) otrzymają ukierunkowane wsparcie od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Celem projektów pilotażowych będzie promowanie aktywnego udziału obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie projektów w ramach polityki spójności, a także pobudzanie kultury przejrzystości i odpowiedzialności zaangażowanych instytucji publicznych. Ważnymi elementami wybranych programów jest promowanie celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zrównoważonego charakteru i inkluzywności gospodarki. 

Czytaj więcej...