Specjaliści bez barier

Czytaj więcej...Tylko wobec Danii Komisja Europejska nie ma na razie zastrzeżeń pod kątem właściwego wdrażania przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych. Aż 27 krajów członkowskich musi się wytłumaczyć, dlaczego nie implementowały w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku. – [One] umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych.

Jak podkreślono w komunikacie w sprawie jednolitego rynku z listopada 2018 r., obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać liczne korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione zasady rzeczywiście funkcjonują w praktyce. Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnić przestrzeganie przepisów UE w dziedzinie usług. Chociaż usługi stanowią dwie trzecie gospodarki UE, szereg barier nadal uniemożliwia sektorowi usług osiągnięcie pełnego potencjału z korzyścią dla konsumentów, osób poszukujących pracy i przedsiębiorstw, a także zwiększenie jego wkładu we wzrost gospodarczy w całej Europie.

Czytaj więcej...

Polityka spójności jednym z priorytetów rumuńskiej prezydencji

Czytaj więcej...Polityka spójności stanowi priorytet dla rumuńskiej prezydencji w Radzie UE, zapowiedziała w poniedziałek unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu. Dodała też, że jak najszybciej chce zawrzeć porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych.

„Podczas austriackiej prezydencji w Radzie UE odnotowano znaczne postępy, ale muszą one być kontynuowane i tutaj jest szansa dla prezydencji rumuńskiej.” – powiedziała unijna komisarz.

„Cieszę się, że polityka spójności stanowi priorytet prezydencji rumuńskiej na agendzie Rady UE. Oprócz tego pragnę, aby porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych zostało jak najszybciej sfinalizowane tak, aby planowane inwestycje rozpoczęły się z dniem 1 stycznia 2021 r. ” – kontynuowała komisarz Cretu na posiedzeniu członków Konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Unii Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC).

Dodała również że, „Unia Europejska stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, takimi jak zarządzanie brexitem, migracja, bezpieczeństwo transgraniczne, obrona itp., które wywierają presję na władze w Brukseli i na państwach członkowskich” – stwierdziła rumuńska komisarz.

Dlatego też politykę spójności czekają cięcia. Dziś jest ona jedną z najważniejszych strategiii unijnych, bowiem – wraz ze Wspólną Polityką Rolną – odpowiada za największą część budżetu wspólnoty. Ten procent zostanie jednak zmniejszony, aby przeznaczyć fundusze na bardziej palące według państw członkowskich problemy.
Zdaniem rumuńskiej komisarz „aby Unia Europejska była silna, każdy jej element powinien być silny”. Stąd też pomysł, aby w nowych Wieloletnich Ramach Finansowych biedniejsze kraje, takie jak Rumunia i Bułgaria, Grecja, Hiszpania i Włochy, będą mogły liczyć na zwiększony przydział unijnych funduszy. Nawet do 8 proc w stosunku do poprzedniego budżetu.

Drastyczne cięcia w przydzielaniu środków z Funduszu Spójności z pewnością dotkną 6 państw wschodnich i środkowoeuropejskich w tym Polskę, Słowację, Węgry i Czechy, które mogą otrzymać nawet o jedną czwartą mniej w porównaniu z poprzednim unijnym budżetem.

Autor: EurActiv.pl

Złote paszporty, małe wymagania

Czytaj więcej...Złote wizy i paszporty, czyli ułatwienia pobytowe dla inwestorów stosowane w niektórych państwach UE mogą stwarzać zagrożenia dla wspólnoty, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i korupcji. W swoim sprawozdaniu KE stwierdza się, że brak przejrzystości w funkcjonowaniu tego rodzaju programów oraz brak współpracy między państwami Unii potęgują to ryzyko.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Przebywanie legalnie na terytorium UE i w strefie Schengen wiąże się z prawami i przywilejami, które nie powinny być nadużywane. Państwa członkowskie są zobowiązane zawsze w pełni przestrzegać istniejących obowiązkowych mechanizmów kontroli i równowagi oraz je stosować. Nie powinny być z tego zwolnione także w przypadku krajowych programów ułatwień pobytowych dla inwestorów. Nie można zmarnować efektów pracy, jaką wykonaliśmy wspólnie w ostatnich latach, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wzmocnić ochronę naszych granic i wyeliminować luki informacyjne. Będziemy monitorować, czy prawo UE jest w pełni przestrzegane.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová stwierdziła: - Uzyskanie obywatelstwa jednego państwa członkowskiego oznacza także, że dana osoba staje się obywatelem UE, ze wszystkim prawami, jakie się z tym wiążą, w tym prawem do swobodnego przemieszczania i dostępem do rynku wewnętrznego. Osoby uzyskujące obywatelstwo UE muszą mieć rzeczywisty związek z danym państwem członkowskim. Chcemy większej przejrzystości przy przyznawaniu obywatelstwa i ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi. W UE nie powinno być żadnych słabych ogniw, aby nikt nie miał możliwości wyboru programu opartego na najłagodniejszych zasadach.

Czytaj więcej...

Jednolity rynek cyfrowy: unijni negocjatorzy uzgadniają nowe zasady udostępniania danych sektora publicznego

Czytaj więcej...Negocjatorzy reprezentujący Parlament Europejski, Radę UE i Komisję osiągnęli porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy, która ułatwi udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych sektora publicznego.

Dane są motorem rozwoju wielu produktów i usług cyfrowych. Zapewnienie szerokiego i swobodnego dostępu do wartościowych, wysokiej jakości danych dotyczących usług finansowanych ze środków publicznych ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia europejskich innowacji w wysoce konkurencyjnych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja, które wymagają dostępu do ogromnej ilości rzetelnych danych.

Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i informacji sektora publicznego, w pełni zgodna z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO), aktualizuje ramy, w których określa się warunki udostępniania danych sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej skali dostępnych obecnie danych o wysokiej wartości. „Otwarte dane i informacje sektora publicznego” mogą obejmować rozmaite rodzaje informacji – od zanonimizowanych danych osobowych dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych po ogólne informacje na temat krajowych poziomów edukacji lub umiejętności rozumienia i tworzenia informacji.

Czytaj więcej...

Niemcy i Francja podpisały nowy traktat o współpracy

Czytaj więcej...Kanclerz Niemiec i prezydent Francji podpisali w Akwizgranie nowy traktat o wzajemnej współpracy. To uzupełnienie obowiązującego od ponad pół wieku Traktatu Elizejskiego, który unormował niemiecko-francuskie stosunki po II wojnie światowej.

Uroczystość podpisania nowego traktatu odbyła się w Akwizgranie. To należące obecnie do Niemiec miasto, leży na granicy z Holandią i Belgią, a nieopodal granic z Luksemburgiem i Francją. Po francusku nazywane jest Aix-la-Chapelle, zaś po niemiecku Aachen i stanowi symbol wspólnego francusko-niemieckiego dziedzictwa. Wielokrotnie w historii przechodziło bowiem z rąk do rąk. Tu także swoją siedzibę miał król Franków, a potem cesarz rzymski Karol Wielki, nazywany czasem „Ojcem Europy”.

Czytaj więcej...

Ponad 570 mln euro kary od KE dla MasterCard

Czytaj więcej...Komisja Europejska nałożyła na MasterCard karę za sztuczne zawyżanie kosztów transakcji oraz za utrudnianie transakcji transgranicznych. Zdaniem Brukseli naruszyło to przepisy antymonopolowe.

MasterCard jest drugim co do wielkości na Europejskim Obszarze Gospodarczym operatorem płatności bezgotówkowych zarówno jeżeli chodzi o ilości, jak i wysokość dokonywanych transakcji.

Firma wprowadziła zapisy, które powodowały, że sprzedawcy detaliczni musieli pobierać tzw. opłaty interchange w wysokości, jaka obowiązywała w kraju ich działalności, a nie według stawek z kraju, z którego pochodził płacący sprzedawca. W ten sposób utrudniona była transgraniczna konkurencja bankowa. Sprzedawcy detaliczni ponosili w związku z tym wyższe koszty przyjmowania opłat za transakcję kartą płatniczą.

Czytaj więcej...

Coraz mniej czasu na rozwiązanie problemu biopaliw w UE

Czytaj więcej...W nabliższych dniach Dyrekcja Generalna ds. energii Komisji Europejskiej wyda opinię na temat wniosku dotyczącego biopaliw na rynku europejskim. Określi on przyszłość oleju palmowego w Europie.

W czerwcu 2018 roku Parlament Europejski i ministrowie państw UE zawarli umowę w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED II). Postanowiono wówczas odroczyć wejście w życie definicji czynników niskiego lub wysokiego ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów iLUC. Choć brzmi skomplikowanie, definicja ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości oleju palmowego na rynku UE.

Przemysłowcy z państw UE zwracają uwagę, że wniosek Komisji nie powinien otwierać furtki dla pozostania na rynku kontrowersyjnych biopaliw o wysokim ryzyku iLUC. Wśród nich wymieniają te oparte na oleju palmowym i surowcach sojowych.

Czytaj więcej...

Przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej

Czytaj więcej...Wiceszef KE ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič wyraził nadzieję, że uda się tak przyspieszyć prace nad dyrektywą gazową dotyczącą Nord Stream 2, żeby negocjacje nad ostatecznym kształtem nowych przepisów można było rozpocząć jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do PE odbędą się w dniach 23-26 maja.

Dotychczas nie było postępów w pracach nad nowelizacją

“Obecnie mamy nową propozycję prezydencji rumuńskiej. (…) Wierzę, że dzięki niej możliwe jest przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę UE w pierwszych dniach lutego, co otworzy drzwi do trylogu (negocjacji nad ostatecznym kształtem przepisów Rady UE, PE i KE) przed wyborami do PE” – powiedział wczoraj (21 stycznia) Maroš Šefčovič w Brukseli po trójstronnych rozmowach KE z Rosją i Ukrainą ws. dostaw gazu. Na konferencji prasowej przyznał też, że Komisja nie była “pod wielkim wrażeniem prezydencji bułgarskiej i austriackiej w pracach nad tą dyrektywą”, ponieważ nie było w nich postępów.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski za powiązaniem funduszy UE z praworządnością

Czytaj więcej...Parlament Europejski poparł propozycję KE, która zakłada, że od 2021 r. wypłata unijnych funduszy będzie powiązania z przestrzeganiem praworządności.

Za wdrożeniem nowej zasady opowiedziało się wczoraj (17 stycznia) 397 europosłów, 158 było przeciwnych, a 69 wstrzymało się od głosu (PO głosowała “za”, a PiS “przeciw”). Teraz projekt nowych regulacji ma zatwierdzić Parlament Europejski i Rada UE.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie przedstawiła w zeszłym roku Komisja Europejska w wyniku kłopotów UE z praworządnością w Polsce i na Węgrzech.

Oettinger: Chodzi o ochronę unijnych pieniędzy

“Nie chodzi o sankcje, ale o ochronę unijnych pieniędzy, o gospodarność” – argumentował komisarz UE ds. budżetu Günther Oettinger w debacie w PE. W uzasadnieniu projektu podkreślono bowiem obawę przed wypłacaniem funduszy do państw, w których z braku niezależnego wymiaru sprawiedliwości trudno będzie się bronić przed korupcją czy uzależnieniem wypłat od opcji politycznej. Parlament Europejski zaostrzył nawet trochę przepisy zawarte w propozycji KE, kładąc jeszcze większy nacisk na ochronę wspólnych wartości.

Czytaj więcej...

Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Czytaj więcej...Lepsze komunikowanie wpływu funduszy spójności na życie obywateli pozostaje niezwykle ważnym wyzwaniem dla decydentów i organizacji pozarządowych w państwach Unii – pokazuje najnowsze badanie projektu PERCEIVE.

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum uniwersytetów oraz instytutów badawczych i jest oparte na analizie statystycznej treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak podkreślają jego autorzy „jedynie opracowanie solidnych i długoterminowych strategii komunikacyjnych może prowadzić do lepszego zrozumienia unijnej polityki spójności”.
Zdaniem autorów stosowanie tak pomyślanych strategii powinno być kontynuowane nawet po osiągnięciu przez europejskie regiony wyższego poziomu rozwoju, czyli kiedy fundusze strukturalne UE są stopniowo ograniczane. W ten sposób, czytamy w raporcie, „kształtuje się świadomość tego, jakie korzyści przynosi polityka spójności”.

Czytaj więcej...