Przejdź do treści

117 mln euro dla 8 projektów badawczych celem leczenia i diagnostyki COVID-19

2020.05.13 117 mln euro fotoKomisja ogłosiła 12 maja wybór ośmiu zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, mających na celu rozwój leczenia i diagnostyki koronawirusa, które zakwalifikowano w drodze przyspieszonej procedury zaproszenia do składania wniosków, uruchomionej w marcu w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI) – partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby sfinansować większą liczbę wysokiej jakości wniosków, Komisja zwiększyła swoje zobowiązanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” do 72 mln euro (z pierwotnie planowanych 45 mln euro). Kwota 45 mln euro zostanie zapewniona przez branżę farmaceutyczną, partnerów stowarzyszonych ILI oraz inne organizacje zaangażowane w projekty, co oznacza, że całkowita wartość inwestycji wyniesie 117 mln euro.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości. Przy pomocy finansowania z programu „Horyzont 2020” oraz naszych partnerów branżowych i pozabranżowych przyspieszamy rozwój diagnostyki i leczenia koronawirusa, tworząc niezbędne narzędzia, które pozwolą nam stawić czoła światowemu kryzysowi.

Czytaj więcej...

Rusza unijna platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – weź udział w naborze ekspertów

2020.05.12 platforma fotoKomisja Europejska uruchomiła 11 maja br. platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Pomoże ona Komisji uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomoże ona również zachować aktualność prawodawstwa UE wobec konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak cyfryzacja.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, powiedział: Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla MŚP, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVRE-19. Musimy zbadać, w jaki sposób cyfryzacja może pomóc w osiągnięciu tego celu, a jednocześnie zadbać o to, by nasze prawodawstwo było przyszłościowe i dostosowane do nowych wyzwań.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – w skład której wchodzi grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron – skupia przedstawicieli państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz grupy zainteresowanych stron dysponujące praktyczną wiedzą fachową w różnych obszarach polityki.

Czytaj więcej...

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

200508 travelling mainKE zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. - Naszym pierwszym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Następnie przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych – powiedziała komisarz Ylva Johansson.

Komisja wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. Niektóre państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podejmują pierwsze kroki w kierunku złagodzenia środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania się pandemii, jednak sytuacja jest nadal niestabilna – zarówno w Europie, jak i na świecie. Wymaga ona kontynuowania działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się choroby za pośrednictwem podróży do UE. Znoszenie ograniczeń podróży powinno odbywać się etapami: jak podkreślono we wspólnym europejskim planie działania prowadzącym do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19, kontrole na granicach wewnętrznych należy znosić stopniowo i w sposób skoordynowany. Znoszenie ograniczeń na granicach zewnętrznych odbędzie się w kolejnym etapie.

Czytaj więcej...

Wpływ koronawirusa na Erasmusa i Europejski Korpus Solidarności

20200504PHT78327 originalPandemia COVID-19 wpłynęła na 170 000 młodych ludzi biorących udział w programach Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. Dowiedz się, jak UE im pomaga.

Kryzys związany z COVID-19 mocno wpłynął na edukację. Zamknięcie uniwersytetów i ograniczenia podróżowania spowodowały nieoczekiwana wyzwania dla uczestników międzynarodowych programów mobilności, takich jak wymiana studentów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

W tej chwili, 165 000 młodych ludzi w Europie uczestniczy w wymianach w ramach programu Erasmus, a kolejne 5000 bierze udział w wolotariatach.

Studenci Erasmusa podczas pandemii COVID-19 (źródło: Erasmus Student Network)

  • 25% wymian studenckich zostało odwołanych z powodu koronawirusa
  • 37,5% studentów doświadczyło co najmniej jednego poważnego problemu związanego z ich wymianą (np.: nie mogli wrócić do domu, problemy z zakwaterowaniem)
  • zajęcia połowy studentów, których programy są kontynuowane, przeniesiono online
  • 34% studentów przeszło na częściowo online, częściowo przełożone zajęcia.

Pomoc UE

Czytaj więcej...

Ludzka twarz odbudowy gospodarczej

200506 social dimensionPodczas kryzysu wywołanego COVID-19 niezbędne będzie utrzymanie ochrony pracowników oraz ich dochodów – to przesłanie sformułowane przez unijnych ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych na posiedzeniu Rady UE. Komisja Europejska będzie nadal wspierać Europejski filar praw socjalnych, aby zapewnić silny wymiar społeczny poprawy gospodarczej.

We wtorek 5 maja wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica, odpowiedzialna za demokrację i demografię oraz komisarz Nicolas Schmit, odpowiedzialny za pracę i prawa socjalne, dołączyli do ministrów zatrudnienia i spraw społecznych UE podczas wideokonferencji na posiedzeniu Rady EPSCO. W spotkaniu uczestniczyli także partnerzy społeczni z UE - stowarzyszenia przedsiębiorców i związki zawodowe.

Dyskutowano o wyzwaniach demograficznych w kontekście pandemii koronawirusa, a także o środkach krajowych podjętych lub przewidywanych w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji kryzysu dla rynków pracy i gospodarki.

Wszyscy zgodzili się, że podczas ożywienia gospodarczego niezwykle ważne jest, aby priorytetowo traktować pracowników i ich dochody oraz wzmacniać środki ochrony socjalnej. Komisja wdrożyła już szereg środków w celu wspierania miejsc pracy, takich jak inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE).

Czytaj więcej...

Walka z dezinformacją tylko razem

2020.05.08 dezinformacja foto- Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne jest zwalczanie dezinformacji poprzez mobilizację wszystkich właściwych podmiotów, od platform, przez sprawdzanie faktów po władze publiczne – powiedział komisarz Thierry Breton. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji.

KE z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez europejską grupę organów regulacyjnych ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) sprawozdania monitorującego dotyczącego skuteczności Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z października 2018 r. Potwierdza ono, że kodeks ten stanowił podstawę zorganizowanego dialogu i - pomimo pewnych braków - ma pozytywny wpływ na walkę z dezinformacją online. Oznacza to, że może być konieczne zastosowanie mechanizmu współregulacyjnego w celu zapewnienia bardziej przejrzystych i skutecznych działań.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że Kodeks postępowania i nasz dialog z sygnatariuszami wykazują pozytywne efekty , ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Raport ten będzie napędzał nasze bieżące prace nad planem działania na rzecz europejskiej demokracji, w którym zaproponowane zostaną środki przeciwdziałania dezinformacji i zmieniającym się zagrożeniom dla naszych demokracji. Będzie miał na celu między innymi stworzenie bardziej przejrzystej i odpowiedzialnej debaty politycznej w cyfrowym świecie.

Czytaj więcej...

Recesja nieunikniona

2020.05.07 prognoza gosp. wiosna 2020Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. o 4,3 proc.

Prognoza zakłada, że gospodarka w strefie euro skurczy się o rekordowe 7¾ proc. w 2020 r., natomiast w 2021 r. wzrośnie o 6¼ proc. Prognozy zakładają skurczenie się gospodarki UE o 7½ proc. w 2020 r., a w 2021 r. wzrost o około 6 proc. Prognozy wzrostu dla UE i strefy euro skorygowano w dół o około 9 punktów procentowych w porównaniu z prognozą gospodarczą z jesieni 2019 r.

Gospodarka UE przeżywa symetryczny wstrząs w tym sensie, że pandemia dotknęła wszystkie państwa członkowskie, ale zarówno spadek produkcji w 2020 r. (z -4¼ proc. w Polsce do -9¾ proc. w Grecji), jak i potencjał ożywienia gospodarczego w 2021 r. będą znacząco się różnić. Ożywienie koniunktury w poszczególnych państwach członkowskich będzie zależeć nie tylko od rozwoju pandemii w tych państwach, ale również od struktury ich gospodarek, zdolności reagowania i tworzenia polityki o stabilizującym wpływie. Z uwagi na współzależność gospodarek w UE dynamika takiego ożywienia w danym państwie członkowskim wpłynie także na zdolność ożywienia w pozostałych państwach członkowskich.

Czytaj więcej...

Kultura na platformie

200505 cultureSektor kultury i kreatywny szukają nowych możliwości działania w czasie pandemii koronawirusa. Pomaga im w tym m.in. platforma Creatives Unite uruchomiona właśnie przez Komisję Europejską. Jej celem jest stworzenie przestrzeni wymiany pomysłów i inicjatyw oraz współtworzenia rozwiązań. Projekt uzyskał wsparcie Parlamentu Europejskiego.

KE uruchamia specjalną platformę, Creatives Unite, aby pomóc artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorze kultury i kreatywnym w łatwiejszym dzieleniu się informacjami i potencjalnymi środkami podczas obecnego kryzysu.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: - Ta platforma internetowa zapewni forum dla sektorów kultury i sektora kreatywnego do dzielenia się pomysłami i inicjatywami oraz współtworzenia rozwiązań dzięki ich kreatywności w odpowiedzi na kryzys. Platforma kreowana przez sektor, dla sektora.

Uruchomienie platformy jest następstwem wideokonferencji ministrów kultury UE z 8 kwietnia, na której komisarz Gabriel ogłosiła inicjatywę. W zarządzaniu platformą pomoże Creative FLIP, pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego realizowany przez Komisję Europejską, kierowany przez Instytut Goethego we współpracy z europejską siecią Creative Hubs Network i innymi partnerami. Oferuje ona wspólną przestrzeń dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat inicjatyw sektora kultury i sektora kreatywnego reagujących na kryzys związany z koronawirusem. Daje dostęp w jednej przestrzeni do wielu istniejących zasobów oraz licznych sieci i organizacji. Oferuje również możliwość współtworzenia projektów.

Autor: Komisja Europejska

Koronawirus: Plan naprawczy UE nie może pomijać klimatu

20200430PHT78231 originalUE rozważa, jak najlepiej poradzić sobie ze skutkami pandemii. Według posłów do PE, Zielony Ład musi być osią każdego pakietu na rzecz odbudowy.

Obecny kryzys zdrowotny i jego konsekwencje pozostają najpilniejszym priorytetem, ale Parlament Europejski koncentruje się również na strategii na czas po kryzysie.

W rezolucji z 17 kwietnia eurodeputowani stwierdzili, że UE potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i na rzecz odbudowy, który powinien opierać się na Zielonym Ładzie, aby stymulować gospodarkę i walczyć ze zmianą klimatu.

Czytaj więcej...

Globalna reakcja na pandemię COVID-19: zebrano 7,4 mld euro na powszechny dostęp do szczepionek

2020.05.05 74 mld4 maja odbyła się konferencja darczyńców, zorganizowana przez Komisję Europejską w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa. Komisja odnotowała, że kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata wyniosła 7,4 mld euro – równowartość 8 mld dolarów USA. Obejmuje to 1,4 mld euro zadeklarowane przez Komisję. To niemal tyle, ile wynosi pierwotnie zakładana kwota 7,5 mld euro i dobry punkt wyjścia rozpoczętego wczoraj światowego maratonu składania deklaracji wkładów finansowych. Jego celem jest zgromadzenie znacznych środków na sfinansowanie współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia do powszechnego użytku metod diagnostycznych, metod leczenia a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła 4 maja: Dziś świat okazał niezwykłą jedność na rzecz wspólnego dobra. Rządy i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie połączyły siły w walce z koronawirusem. Dzięki takiemu zaangażowaniu jesteśmy na dobrej drodze do opracowania, rozpoczęcia produkcji i wprowadzenia do użytku szczepionki dla wszystkich. To jednak dopiero początek. Musimy kontynuować dotychczasowe starania i być gotowi do wniesienia większego wkładu. Maraton deklaracji będzie trwał. Po rządach przychodzi kolej na społeczeństwo obywatelskie i ludzie na całym świecie – wszyscy muszą przystąpić do globalnej mobilizacji nadziei i determinacji.

Czytaj więcej...