mt_ignore

Budżet UE: Komisja proponuje przeznaczyć 1,26 mld euro na wzmocnienie Europejskiego Korpusu Solidarności

Czytaj więcej...W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje przeznaczyć 1,26 mld euro na poszerzenie możliwości oferowanych przez nowy program w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na okres po 2020 r.

Program ten umożliwi co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności w potrzebie w latach 2021–2027 w drodze wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. Przyjęty dziś wniosek oznacza konsolidację Korpusu w kolejnym okresie budżetowym.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: Solidarność jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, a powodzenie Europejskiego Korpusu Solidarności pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach solidarnościowych. Dlatego też znacząco zwiększyliśmy środki finansowe przeznaczone na Europejski Korpus Solidarności w przyszłym budżecie UE.

Czytaj więcej...

Za rok tańsze rozmowy telefoniczne w UE

Czytaj więcej...Od przyszłego roku rozmowy telefoniczne w ramach Unii Europejskiej będą tańsze. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE zawarły minionej nocy (z 5 na 6 czerwca) w Brukseli polityczne porozumienie ws. aktualizacji unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji.

Ustalenia te muszą jeszcze formalnie potwierdzić zarówno państwa członkowskie, jak i PE.

Ma być najwyżej 19 eurocentów za minutę

Strony zgodziły się m.in. na obniżenie taryf za połączenia między państwami członkowskimi UE – poinformowała Komisja Europejska w komunikacie. Choć Parlament Europejski rekomendował, by od przyszłego roku połączenia telefoniczne były bezpłatne, to od połowy maja przyszłego roku rozmowy mają kosztować nie więcej niż 0,19 euro za minutę, a SMS-y najwyżej 0,06 euro.

Czytaj więcej...

Budżet UE: Program InvestEU wspiera zatrudnienie, wzrost i innowacje w Europie

Czytaj więcej...W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje utworzenie programu InvestEU, który pod jedną marką łączy całe finansowanie z budżetu UE w formie pożyczek i gwarancji.

InvestEU łączy w sobie szereg dostępnych obecnie programów finansowych i rozbudowuje udany model planu inwestycyjnego dla Europy, znanego też jako plan Junckera. Dzięki InvestEU Komisja będzie w dalszym ciągu stymulować tworzenie miejsc pracy, inwestycje i innowacje.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Plan inwestycyjny dla Europy okazał się sukcesem, jeśli chodzi o przyciągnięcie prywatnych inwestycji i tworzenie miejsc pracy w Europie. Uruchomiono już inwestycje o wartości blisko 290 mld euro, które nie byłyby możliwe bez tego planu. Zapewniono finansowanie 635 tys. małych przedsiębiorstw. Program InvestEU to dalszy rozwój tego modelu i rozszerzenie go na inne programy finansowe UE. Upraszczamy, uzyskujemy więcej mniejszym nakładem środków oraz kładziemy większy nacisk na inwestycje społeczne.

Czytaj więcej...

Korekta: Nabór ekspertów do nowych partnerstw w ramach Agendy Miejskiej UE do 15 lipca

Czytaj więcej...Otwarto nabór na ekspertów reprezentujących samorządy lokalne i regionalne do nowych partnerstw w ramach Agendy Miejskiej, czyli unijnego programu rozwoju miast. W jego ramach funkcjonuje już 12 partnerstw tematycznych zrzeszających przedstawicieli z kilkudziesięciu miast z całej Europy. Ich zadaniem jest opracowanie rozwiązań w zakresie konkretnych wyzwań stojących przed obszarami miejskimi, dotyczących takich dziedzin jak: jakość powietrza, mobilność, mieszkalnictwo, energia, zmiana klimatu czy zatrudnienie.

Nowo tworzone partnerstwa będą dotyczyć bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz kultury i dziedzictwa kulturowego. Poszukiwani są specjaliści zajmujący się w swojej pracy zawodowej w samorządach jednym z tych tematów. Kandydaci muszą uzyskać nominację jednego z następujących podmiotów: kraju członkowskiego UE, programu URBACT, Europejskiego Komitetu Regionów, EUROCITIES lub CEMR. Aby uzyskać nominację Komitetu Regionów prosimy o kontakt z sekretariatem komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER: urban-agenda@cor.europa.eu

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca! Ostateczny wybór kandydatów nastąpi 14 listopada br. Ich udział w spotkaniach partnerstwa, którego prace będą trwać około 3 lata, jest dobrowolny i nie będzie finansowany przez instytucje europejskie.

Dalsze informacje o naborze oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w języku angielskim na stronie: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/interested-become-member-or-coordinator-partnership-under-umbrella-urban-agenda-eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Budżet UE: Komisja proponuje najbardziej ambitny w historii program z dziedziny badań i innowacji

Czytaj więcej...W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje.

Nowy program o nazwie „Horyzont Europa” będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. „Horyzont Europa” to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen powiedział: Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy. Dzięki finansowaniu z UE zespoły z różnych krajów, zajmujące się różnymi dyscyplinami naukowymi, mogły współpracować i dokonać nieprawdopodobnych odkryć, a tym samym uplasować Europę na pozycji światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Program „Horyzont Europa” będzie bazować na tym sukcesie i spowoduje odczuwalne korzystne zmiany w życiu obywateli i społeczeństwa jako całości.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak debatuje z europejskimi samorządami na konferencji dot. przyszłego budżetu UE

Czytaj więcej...‘Głośno i jednoznacznie musimy nadal mówić, że chcemy więcej środków w przyszłym budżecie UE, aby rządy państw członkowskich usłyszały ten głos’ powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas konferencji poświęconej przyszłemu budżetowi unijnemu.

Europejski Komitet Regionów kontynuuje debatę polityczną na temat przyszłej perspektywy budżetowej UE. W dniach 6-7 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) w Sofii, któremu towarzyszyła konferencja dotycząca wpływu długoterminowego budżetu UE po 2020 r. na władze lokalne i regionalne. Debata z udziałem Tomislava Doncheva, Wicepremiera Bułgarii i Karla-Heinza Lambertza, Przewodniczącego Komitetu Regionów toczyła się wokół wpływu i skutków, jakie wywołają ostatnio opublikowane propozycje budżetowe Komisji na politykę spójności, będącą największą polityką inwestycyjną UE.

Czytaj więcej...Członkowie Komisji COTER z satysfakcją przyjęli fakt zachowania podstawowej struktury polityki spójności z trzema kategoriami obszarów, która dobrze się sprawdza, próbę uproszczenia poprzez wprowadzenie wspólnego zbioru zasad i zawężenia listy celów do 5 oraz zwiększenie elastyczności. Większość inwestycji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności realizowanych będzie w obszarach: innowacje, technologie cyfrowe, MŚP i modernizacja przemysłu oraz niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym i walka ze zmianami klimatu. Duży sprzeciw wzbudził jednak zaproponowany poziom budżetu i zmniejszenie poziomu dofinansowania z UE (40-70%).

Czytaj więcej...

Unia Europejska i Mercosur rozpoczną kolejną turę negocjacji ws. porozumienia o wolnym handlu

Czytaj więcej...Po 19 latach rozmów, po raz pierwszy te dwa bloki gospodarcze są tak blisko osiągnięcia zgody co do reguł wzajemnego handlu. Zrzeszający cztery państwa Ameryki Południowej (Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj) Mercosur, to kolejny ważny partner gospodarczy, relacjami z którym mocno zainteresowana jest UE. Wcześniej zawarła już umowy handlowe z Meksykiem i Japonią.

Zacieśnianie relacji handlowych z kolejnymi podmiotami gospodarczymi jest szczególnie ważne po tym, gdy w 2016 r. zostały wstrzymane rozmowy handlowe z USA, a 1 czerwca 2018 r. prezydent Trump wprowadził cła na aluminium i stal z UE.

Kwestią, która nadal w przypadku porozumienia UE-Mercosur pozostaje do uzgodnienia jest to, w jakim stopniu otworzyć oba rynki na artykuły przemysłowe i produkty rolne, takie jak m.in. południowoamerykańska wołowina czy europejskie produkty mleczne.

Czytaj więcej...

Wspólna polityka rolna po 2020 r.

Czytaj więcej...Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, jednak będą zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo. KE zaprezentowała założenia wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Państwa UE będą dysponować większą swobodą co do sposobu wykorzystania swoich środków, co ma pozwolić skuteczniej reagować na problemy rolników i społeczności wiejskich.

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Przedstawione przez Komisję wnioski zakładające budżet w wysokości 365 mld euro, zapewniają, że WPR pozostanie przyszłościową polityką, nadal wspierającą rolników i społeczności wiejskie oraz zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa, a także odzwierciedlającą ambicje UE w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

Czytaj więcej...

Wernisaż wystawy „ART MADE WITH FIRE- Lubomir Tomaszewski”

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Poseł Andrzej Grzyb zaprasza do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na wernisaż „ART MADE WITH FIRE- Lubomir Tomaszewski”. To kolejna odsłona wystawy pod kuratelą Katarzyny Rij, pokazywanej w różnych miejscach świata, mająca na celu zapoznanie międzynarodowej publiczności z unikatowym dorobkiem sztuki Lubomira Tomaszewskiego. Dzięki sprowadzeniu do Europy ponad 150 obiektów rzeźbiarskiej oraz obrazów tworzonych ogniem i dymem, na wystawie w Parlamencie Europejskim międzynarodowa publiczność zapozna się z nieznanymi dotąd pracami polskiego artysty, który wywiera znaczący wpływ na amerykańską i światową sztukę, założyciela międzynawowej grupy artystycznej Emocjonaliści, określanego przez New York Times "rzeźbiarzem ruchu".  

Otwarcie wystawy połączone z koktajlem i akompaniamentem muzycznym:
Data: Wtorek, 5 czerwca, godz. 18:30-20:00
Miejsce: JAN 3Q, 3 piętro budynek Antall, Parlament Europejski, Bruksela

 Osoby potrzebujące przepustek parlamentarnych proszone są o kontakt na adres mailowy: andrzej.grzyb@europarl.europa.eu do 4 czerwca g. 12.00

Budżet UE: Komisja Europejska proponuje podwojenie środków na program Erasmus

Czytaj więcej...W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro.

Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na rynku pracy. Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie jeszcze bardziej skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak utworzenie do roku 2025 europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji młodzieży oraz promowanie tożsamości europejskiej dzięki polityce w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury.

Czytaj więcej...