Przejdź do treści

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności

to prognoza fotoW rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne. Ponieważ znoszenie środków izolacji postępuje wolniej, niż zakładano w prognozie z wiosny, wpływ na aktywność gospodarczą w 2020 r. może być większy od przewidywanego.

Według prognozy gospodarczej z lata 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 8,7 proc. w 2020 r., natomiast w 2021 r. wzrośnie o 6,1 proc. Z kolei gospodarka całej UE ma się skurczyć o 8,3 proc. w 2020 r. i wzrosnąć o 5,8 proc. w 2021 r. W 2020 r. przewiduje się więc znacznie większy spadek aktywności gospodarczej, niż zakładano w prognozie z wiosny, tj. 7,7 proc. dla strefy euro i 7,4 proc. dla całej UE. Także wzrost w 2021 r. ma być nieco słabszy, niż prognozowano wiosną.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Ekonomiczne skutki środków izolacji są poważniejsze niż początkowo przewidywaliśmy. W dalszym ciągu zmagamy się z trudnościami i stoimy w obliczu ryzyka, w tym kolejnej dużej fali zakażeń. Prezentowana dziś prognoza w dobitny sposób pokazuje, dlaczego – aby wspomóc gospodarkę – potrzebujemy porozumienia w sprawie naszego ambitnego pakietu na rzecz odbudowy NextGenerationEU. W bieżącym i przyszłym roku możemy spodziewać się ożywienia, ale musimy być ostrożni, jeżeli chodzi o różne tempo odbudowy. W dalszym ciągu musimy chronić pracowników i przedsiębiorstwa i ściśle koordynować naszą politykę na poziomie UE, aby zagwarantować, że wyjdziemy z kryzysu silniejsi i zjednoczeni.

Czytaj więcej...

1 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

1 mld euro na innowacyjne projekty fotoKomisja ogłosiła 3 lipca pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ze środków funduszu innowacyjnego będą finansowane przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Fundusz zapewni impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: Obecne zaproszenie do składania wniosków pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie. UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

Czytaj więcej...

Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem

 
 
 

 plan inwestycyjny foto

 
  • W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy.
  • EFIS, czyli finansowy filar planu inwestycyjnego dla Europy, wywiera wyraźny wpływ na unijną gospodarkę i wykazuje się elastycznością w reakcji na pandemię koronawirusa.
  • W ciągu ostatnich pięciu lat setki i tysiące przedsiębiorstw i projektów skorzystało z tej inicjatywy, czyniąc Europę bardziej socjalną, ekologiczną, innowacyjną i konkurencyjną.

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wywiązały się ze swojego zobowiązania do uruchomienia inwestycji w wysokości 500 mld euro w ramach planu inwestycyjnego dla Europy. Około 1 400 operacji zakwalifikowano do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), wykorzystując gwarancje budżetowe Unii Europejskiej oraz zasoby własne Grupy EBI. Oczekuje się, że środki te przyczynią się do uruchomienia blisko 514 mld euro dodatkowych inwestycji w całej UE, na czym skorzysta około 1,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw. W 2017 r., kiedy Rada i Parlament zgodziły się rozszerzyć zakres i skalę EFIS, celem było zmobilizowanie 500 mld euro do końca 2020 r. Pieniądze te miały zaradzić luce inwestycyjnej powstałej w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2007–2008.

Czytaj więcej...

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

Nowy europejski program na rzecz umiejętności fotoKomisja przedstawiła 1 lipca europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Określono w nim ambitne cele ilościowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji (tj. doskonalenia posiadanych umiejętności) i przekwalifikowywania się (tj. nabywania nowych umiejętności), które chcemy osiągnąć w ciągu pięciu lat. Obejmuje on 12 projektów ukierunkowanych na umiejętności potrzebne do zatrudnienia i realizowanych we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Mają one pomagać obywatelom w podejmowaniu uczenia się przez całe życie i wykorzystywać budżet UE jako katalizator do stymulowania prywatnych i publicznych inwestycji w umiejętności.

Celem tego programu jest zapewnienie wszystkim obywatelom w całej Europie, od miast aż po obszary oddalone i wiejskie, realnego korzystania z prawa do szkolenia i uczenia się przez całe życie, które zostało wpisane do Europejskiego filaru praw socjalnych. Komisja traktuje umiejętności jako rdzeń strategii politycznej UE, ukierunkowując inwestycje na ludzi i ich umiejętności, aby po pandemii koronawirusa osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze. Przedsiębiorstwa potrzebują pracowników posiadających umiejętności potrzebne do odnalezienia się w transformacji ekologicznej i cyfrowej, a obywatele muszą mieć możliwość uzyskania odpowiedniego wykształcenia i przeszkolenia, aby osiągnąć sukces.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, stwierdził: „Obecny bezprecedensowy kryzys wymaga bezprecedensowej odpowiedzi. Odpowiedzi, która będzie przydatna i teraz i przez długie lata. Komisja Europejska wzywa dziś [1 lipca 2020 r.] państwa członkowskie UE do inwestowania w umiejętności. Miliardowe finansowanie UE proponowane w planie odbudowy dla Europy i w przyszłym długoterminowym budżecie UE stwarza po temu wyjątkowe możliwości. Wiadomo, że dzięki umiejętnościom prosperują zarówno jednostki, jak i gospodarka. Nadszedł czas, by połączyć wysiłki i doprowadzić do rewolucji w zakresie umiejętności, nikogo nie pomijając.

Czytaj więcej...

Pakiet dla wsparcia zatrudnienia ludzi młodych

Pakiet dla wsparcia zatrudnienia fotoKomisja Europejska podjęła 1 lipca działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwijania ich pełnego potencjału, aby mogli uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu oraz w zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na rynku pracy. Należy działać szybko. Nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na kolejne pokolenie.

Komisja wykorzystuje tę okazję, żeby zakorzenić zieloną i cyfrową transformację w fundamentach polityki UE dotyczącej młodzieży i zatrudnienia. Uwzględniając NextGenerationEU i przyszły budżet UE Komisja zaproponowała już znaczne możliwości finansowania ze strony UE w zakresie zatrudnienia ludzi młodych. Nadanie priorytetu tym inwestycjom należy obecnie do państw członkowskich. Na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych należy przeznaczyć co najmniej 22 mld euro.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział: Ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, byśmy pomagali kolejnemu pokoleniu Europejczyków znaleźć swoje miejsce na drabinie zawodowej i prosperować, zwłaszcza w czasach kryzysu. Proponujemy jasne i konkretne rozwiązania umożliwiające młodym ludziom uzyskanie szans zawodowych, na które zasługują. Przedstawione dziś [1 lipca 2020 r.] wnioski określają również, jakie środki finansowe UE są dostępne w celu wspierania państw członkowskich w zwiększaniu zatrudnienia ludzi młodych. Inwestując w dzisiejszą młodzież, będziemy pomagać w tworzeniu na przyszłość konkurencyjnego, odpornego i sprzyjającego integracji rynku pracy.

Czytaj więcej...

„Razem na rzecz odbudowy Europy”: Niemcy rozpoczynają prezydencję w Radzie UE

prezydencja niemiecka foto1 lipca 2020 r. Niemcy objęły prezydencję w Radzie UE. Skupią się na wspieraniu odbudowy Europy po pandemii COVID-19. Mają w tym pomóc wspólne działania, europejska solidarność oraz wspólne wartości.

Prezydencja niemiecka w Radzie UE potrwa do 31 grudnia 2020 r. Jej priorytety wynikają z jej motta: „Razem na rzecz odbudowy Europy”.

Program prezydencji niemieckiej skupia się wokół 6 tematów:

  1. zaradzenie skutkom pandemii w perspektywie długoterminowej, a także odbudowa gospodarcza i społeczna
  2. silniejsza i bardziej innowacyjna Europa
  3. sprawiedliwa Europa
  4. zrównoważona Europa
  5. Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości
  6. Europa o silnej pozycji na świecie.

Czytaj więcej...

Komisja rozszerza tymczasowe ramy pomocy państwa dla wsparcia gospodarki

rozszerzenie ram pomocy państwa fotoKomisja Europejska przyjęła 29 czerwca 2020 r. trzecią nowelizację przyjętych 19 marca 2020 r. tymczasowych ram pomocy państwa, rozszerzając ich zakres, aby wspierać gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Tymczasowe ramy po raz pierwszy zmieniono 3 kwietnia 2020 r., aby zwiększyć możliwości udzielenia wsparcia publicznego na rzecz badań, testów i produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz aby chronić miejsca pracy i dalej wspierać gospodarkę. 8 maja 2020 r. Komisja przyjęła drugą zmianę polegającą na rozszerzeniu zakresu tymczasowych ram o środki służące dokapitalizowaniu i środki w formie długu podporządkowanego.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i start-up'y mają kluczowe znaczenie dla odbudowy unijnej gospodarki. To właśnie one zostały szczególnie dotknięte problemem braku płynności finansowej w związku z pandemią koronawirusa i mają większe trudności z dostępem do finansowania. Rozszerzyliśmy dziś [29 czerwca 2020 r.] zatem tymczasowe ramy pomocy państwa, aby umożliwić państwom członkowskim dalsze wspieranie tych przedsiębiorstw. Wprowadziliśmy również warunki zachęcające inwestorów prywatnych do udziału wraz z państwem w dokapitalizowaniu, ograniczając w ten sposób potrzebę pomocy państwa i ryzyko zakłóceń konkurencji. Przypominamy też, że pomoc państwa nie może być uwarunkowana przeniesieniem działalności produkcyjnej lub innej działalności beneficjenta z innego kraju Unii, ponieważ jednolity rynek jest naszym największym zasobem. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby pomóc europejskim przedsiębiorstwom przetrwać ten kryzys i przywrócić silną koniunkturę przy jednoczesnym zachowaniu równych warunków działania, z korzyścią dla wszystkich europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Prawie 16 mld euro na walkę z COVID-19

16 mld euro na walkę z COVID 19 fotoPodczas zorganizowanej 27 czerwca przez Komisję Europejską i organizację Global Citizen konferencji darczyńców w ramach kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, uruchomiono dodatkowe środki finansowe w wysokości 6,15 mld euro na pomoc w opracowaniu i sprawiedliwym udostępnianiu metod leczenia, testów i szczepionek na koronawirusa. Zgromadzone środki zostaną również przeznaczone na wsparcie odbudowy gospodarczej w najsłabszych regionach i społecznościach na świecie.

Kwota ta obejmuje 4,9 mld euro deklarowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w partnerstwie z Komisją Europejską oraz 485 mln euro wkładu państw członkowskich UE. W ten sposób łączna kwota zobowiązań podjętych podczas maratonu deklaracji w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanego 4 maja przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, sięgnęła 15,9 mld euro.

W szczycie wzięły udział rządy 40 państw, które zobowiązały się do zapewnienia powszechnego dostępu do leków na koronawirusa. Zobowiązały się one również do pomocy w opartej na sprawiedliwych zasadach odbudowie społeczności, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii. W wyniku konferencji, stanowiącej punkt przełomowy w działaniach w ramach globalnej solidarności, zobowiązano się do przeznaczenia środków na zapewnienie zdolności produkcji ponad 250 mln dawek szczepionki dla krajów o średnich i niższych dochodach.

Czytaj więcej...

Rośnie innowacyjność UE

2020.06.26 tablica innowacyjnościW UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie. Tegoroczna tablica wyników uwzględnia brexit. – UE przoduje na drodze wychodzenia z kryzysu związanego z koronawirusem poprzez zwiększanie wsparcia dla wysiłków badawczych – powiedziała komisarz Mariya Gabriel.

KE opublikowała europejską tablicę wyników innowacyjności 2020, z której wynika, że wyniki Europy w zakresie innowacji w dalszym ciągu się poprawiają w całej UE, po raz drugi przekraczając wyniki Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zrobić więcej, aby nadrobić zaległości w stosunku do światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia. Wyniki, które obejmują dane z 2019 r., podkreślają możliwości lepszej koordynacji unijnych polityk w zakresie innowacji, pomocy Europie w zwiększeniu jej globalnej konkurencyjności i wzmocnienia kluczowej roli, jaką innowacje odgrywają w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej...

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

2020.06.24 budżet 2021 fotoKomisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę. Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. mające naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, zapoczątkować trwałą odbudowę gospodarki oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Budżet ten jest również całkowicie zgodny z zobowiązaniem do inwestowania w przyszłość i stworzenia bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy.

Będzie to pierwszy budżet nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 i pierwszy roczny budżet Komisji pod przewodnictwem prezydent Ursuli von der Leyen.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu UE, stwierdził: W tych wyjątkowych czasach wniosek Komisji Europejskiej uruchamia bezprecedensowe wsparcie. Budżet roczny na 2021 r. pomoże setkom tysięcy osób, przedsiębiorstw i regionów przezwyciężyć kryzys i wyjść z niego w lepszej formie. Aby tak się stało, potrzebujemy porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu i Next Generation EU, porozumienia, które będzie sygnałem zaufania dla całej Europy.

Projekt budżetu na 2021 r., uzupełniony instrumentem Next Generation EU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Czytaj więcej...