Opinie przygotowane przez członków i zastępców polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów w latach 2004-2019

Tabela obejmuje informacje od stycznia 2006 r. do września 2019 r.

 

Imię, nazwisko

Tytuł opinii

Komisja

Data przyjęcia na sesji plenarnej

2019

Olgierd Geblewicz

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie
PL, EN

CIVEX

6 – 7 lutego

2018

Marek Woźniak

Dokument analityczny nt. przyszłości finansów UE
PL, EN

COTER

31 stycznia - 1 lutego

Mieczysław Struk

Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami
PL, EN

COTER

22 - 23 marca

Adam Banaszak

Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
PL, EN

NAT

16 - 17 maja

2017

Stanisław Szwabski

Rewitalizacja miast portowych i terenów portowych

PLEN

COTER

8 - 9 lutego

Witold Stępień

Śródokresowa ocena programu LIFE

PLEN

ENVE

8 - 9 lutego

Adam Banaszak

Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

PLEN

NAT

22 - 23 marca

Paweł Grzybowski

Inwestowanie w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności

PLEN

SEDEC

11 - 12 maja

Tadeusz Truskolaski

Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up

PLEN

ECON

12-13 lipca

Mieczysław Struk

Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne

 PLEN

COTER

12-13 lipca

Marcin Ociepa

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

PLEN

CIVEX

10 - 11 października

2016

Olgierd Geblewicz

Unijne ramy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa:

PL, EN

NAT

10 - 11 lutego

Adam Banaszak

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy

PLEN

 

ECON

7 - 8 kwietnia

Olgierd Geblewicz

Legalna migracja 

PL, EN

 

CIVEX

7 - 8 grudnia

2015

Marek Woźniak

Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020

PLEN

COTER

16 - 17 kwietnia

Tadeusz Truskolaski

Zielona księga "Tworzenie unii rynków kapitałowych"

PL, EN

ECON

8 - 9 lipca

Adam Struzik

Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny

PLEN

COTER

12 - 14 października

2014

Adam Struzik

Wykonanie budżetu UE

PL, EN 

Budget

26 czerwca

Witold Krochmal

Finansowanie długoterminowe gospodarki europejskiej

PL EN      

ECOS

6 - 8 października

Adam Banaszak

Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

PL, EN

 

NAT

3 - 4 grudnia

Olgierd Geblewicz

Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r.

PL, EN

 

CIVEX

3 - 4 grudnia 

Marek Olszewski

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się

PL, EN

 

EDUC

3 - 4 grudnia

2013

Marek Woźniak

Rezolucja w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności

PL, EN

COTER

30 stycznia - 1 lutego

Witold Stępień

Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii

PL, EN

ENVE

30 stycznia - 1 lutego

Adam Banaszak

Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich

PL, EN

NAT

31 stycznia - 1 lutego

Maciej Kobyliński

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

PL, EN

CIVEX

11 - 12 kwietnia

Marek Sowa

Przegląd dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

PL, EN

ENVE

30 maja

Adam Struzik

Kosmiczna polityka przemysłowa UE 

PL, EN

ENVE

7 - 9 października

Paweł Adamowicz

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.  

PL, EN

ECOS

7 - 9 października

Jerzy Zająkała

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

PL, EN

NAT

7 - 9 października

Ewa Panasiuk

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

PL, EN

NAT

28 - 29 listopada

2012

Mieczysław Struk

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

PL, EN

NAT

3 - 4 maja

Stanisław Szwabski

Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012

PL, EN

CIVEX

3 - 4 maja

Adam Banaszak

Unijny mechanizm ochrony ludności

PL, EN

NAT

18 - 19 lipca

Witold Krochmal

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

PL, EN

ECOS

9 - 10 października

Stanisław Szwabski

Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa

PL, EN

COTER

29 - 30 listopada

Marek Woźniak

Wspólne ramy strategiczne (dla funduszy EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR)

PL, EN

COTER

29 - 30 listopada

2011

Jacek Protas

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

PL, EN

 

CIVEX

14 - 15 grudnia

2010

Jacek Protas

Samorząd lokalny i regionalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją

PL, EN

 

CIVEX

5 - 6 października

Adam Banaszak

Rola samorządów terytorialnych we wdrażaniu strategii zdrowotnej na lata 2008–2013

PL, EN

NAT

1 - 2 grudnia

2009

Witold Krochmal

Konkurencyjny kolejowy transport towarowy

PL, EN

COTER

5 - 7 października

Adam Banaszak

Polityka leśna: CELE 20-20-20

PL, EN

DEVE

3 - 4 grudnia

Jerzy Zająkała

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

PL, EN

DEVE

3 - 4 grudnia

2007

Witold Krochmal

Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji

PL, EN

ECOS

10 - 11 października

Marek Olszewski

Rola edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego

PL, EN

EDUC

28 - 29 listopada

2006

Bożena Ronowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji

PL, EN

ECOS

12 października

 

 Paweł Grzybowski (- 2018) | Biuro Wielkopolski w Brukseli (2018 -)

1.       Śródokresowa ocena programu LIFE