Czym jest Europejski Komitet Regionów?

Europejski Komitet Regionów istnieje od 1994 roku. Został utworzony na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

Z chwilą złożenia swego wniosku legislacyjnego, Komisja musi obowiązkowo przeprowadzić konsultacje z KR, jeżeli jej wniosek dotyczy jednej z wielu dziedzin polityki bezpośrednio dotyczącej władz lokalnych i regionalnych. W traktacie lizbońskim wprowadzono też obowiązek zasięgnięcia opinii KR przez Parlament Europejski, co daje Komitetowi możliwość wypowiedzenia się na temat wszelkich zmian proponowanych przez eurodeputowanych do wniosków ustawodawczych. KR również ma prawo zadawać pytania Komisji, Parlamentowi i Radzie, jeżeli instytucje te nie uwzględnią w swoich pracach jego opinii. W wyjątkowych przypadkach KR również ma prawo wystąpić z pozwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uważa, że Komisja Europejska, Parlament lub Rada nie skonsultowały się z nim w sposób zgodny z postanowieniami traktatu. KR przyjmuje także z własnej inicjatywy rezolucje dotyczące aktualnych kwestii politycznych.

W skład KR wchodzi obecnie 350 członków i tyluż zastępców z 28 krajów Unii Europejskiej.

W KR reprezentowanych jest pięć grup politycznych: Europejska Partia Ludowa (EPP), Partia Europejskich Socjalistów (PSE), Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE),  Przymierze Europejskie (EA) oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKiR).

Członkowie KR spotykają się pięć razy w roku na sesjach plenarnych, a także pracują w sześciu stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc.

Komisje stałe to:

CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych

COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE

ECON – Komisja Polityki Gospodarczej

SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury

ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii

NAT – Komisja Zasobów Naturalnych