Przejdź do treści

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

logo komisjaKomisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku dzisiejszych wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem czwartej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się z poważnym zainteresowaniem inwestorów. Ta znacząca nadsubskrypcja przełożyła się na korzystne warunki cenowe, które Komisja bezpośrednio przenosi na państwa członkowskie będące beneficjentami.

Czytaj więcej...

Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie strategii na lata 2021–2027

 

teleskop webbaKomisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wczoraj porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027. Zakończyły się właśnie negocjacje trójstronne, a teraz nowe teksty prawne muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie przyszłości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, który stanowi integralną część nowego programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027. Od czasu jego utworzenia w 2008 r. EIT dowiódł swojej wartości we wzmacnianiu ekosystemów innowacji w całej UE. Dzięki udoskonalonym ramom prawnym i nowemu programowi strategicznemu, w połączeniu ze zwiększonym budżetem odpowiadającym jego ambicjom, EIT będzie w stanie zrealizować priorytety UE w dziedzinie edukacji, innowacji i badań naukowych, a tym samym przyczynić się do odbudowy europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję wprowadzone do EIT ulepszenie mające na celu zapewnienie większego geograficznego zasięgu działania instytutu, aby wyeliminować podziały ze względu na stopień innowacyjności, oraz fakt, że w nadchodzących latach EIT uruchomi dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji: jedną działającą w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego oraz drugą – sektory i ekosystemy gospodarki wodnej i morskiej. Oba obszary działalności są ważne dla Komisji ze względu na ich wkład w rozwiązywanie obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.

Czytaj więcej...

Tydzień z Horyzontem Europa

videoconferenceHORYZONT EUROPA zastąpi obecny Program Ramowy na rzecz badań i innowacji HORYZONT 2020. Proponowany budżet tego mechanizmu w perspektywie 2021-2027 to ok. 95 mld EUR. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym przez ONZ.

Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na wydarzenie pn. Tydzień z Horyzontem Europa w dniach 8-12 lutego 2021 roku. Będzie ono przeprowadzone w formie 15 webinariów, dostępnych dla uczestników w całej Polsce.

Poszczególne webinaria prowadzone będą przez ekspertów Punktów Kontaktowych, którzy wspierają beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programu Horyzont Europa.

System wsparcia beneficjentów w Polsce tworzy Krajowy Punkt Kontaktowy działający obecnie w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, oraz Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych (zlokalizowanych w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Olsztynie, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu), a także Business Science Poland z siedzibą w Brukseli, również działające w strukturze NCBR. Prelegenci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przekażą najważniejsze informacje pozwalające przygotować się polskim uczestnikom do nowego programu ramowego UE.

Rejestracja prowadzona jest niezależnie na poszczególne webinaria przedstawione w programie.

Serdecznie zapraszamy.

Zbuduj sukces z nami!

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie nt. Europejskiego Funduszu Społecznego +

pexels pixabay 461049 1Portugalska prezydencja w Radzie oraz członkowie Parlamentu Europejskiego wypracowali polityczne porozumienie w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny + (EFS+), który stanowi część unijnego budżetu na lata 2021-2027. Łącznie na rzecz EFS+ w nowej unijnej perspektywie finansowej przeznaczonych zostanie 87 995 mld euro (w cenach z 2018 roku). Europejski Fundusz Społeczny + będzie wspierać finansowo inwestycje związane z tworzeniem miejsc pracy, kształceniem i szkoleniami, a także włączenie społeczne, dostęp do opieki zdrowotnej. Zapewni też środki na rzecz eliminacji ubóstwa w Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią porozumienia, państwa członkowskie UE, w których liczba dzieci zagrożonych ubóstwem jest wyższa od średniej unijnej, zobowiązane będą do przeznaczenia minimum 5% środków finansowych z EFS+ na działania na rzecz zapewnienia dzieciom równego dostępu do darmowej opieki medycznej, bezpłatnej edukacji oraz godnych warunków mieszkaniowych i właściwego wyżywienia. Inne państwa członkowskie UE także zostały zobligowane do przeznaczenia części funduszy na walkę z ubóstwem wśród najmłodszych.

Czytaj więcej...

Trwają publiczne konsultacje dot. unijnego systemu pochodzenia geograficznego produktów rolnych i spożywczych!

WritingKomisja Europejska rozpoczęła 15 stycznia konsultacje społeczne, których przedmiotem jest  system pochodzenia geograficznego produktów rolno-spożywczych UE. Zgromadzone informacje mają przyczynić się do wzmocnienia systemu oznaczeń geograficznych. Ostatni dzień na uczestnictwo w konsultacjach mija 9 kwietnia br.

Unia Europejska zapewnia ochronę około 3400 nazwom konkretnych produktów, spośród których wyodrębnić można: produkty rolne i artykuły spożywcze, produkty rybołówstwa i akwakultury, wina, napoje spirytusowe, aromatyzowane wyroby winiarskie w ramach jednego z unijnych systemów jakości – oznaczenia geograficznego (ang. Geographical Indication, GI), chronionej nazwy pochodzenia (ang. Protected Designations of Origin, PDO), chronionego oznaczenia geograficznego (ang. Protected Geographical Indication, PGI) oraz gwarantowanej tradycyjnej specjalności (ang. Traditional Speciality Guaranteed, TSG).

Jakie są cele konsultacji?

Konsultacje mają przyczynić się zarówno do zgromadzenia stanowisk dot. rozpoznanych najważniejszych wyzwań, którymi w szczególności należy się zająć w zakresie planowanej ewaluacji funkcjonowania systemu, jak również próby ustalenia ich podłoża oraz identyfikacji sposobów umożliwiających sprostaniu przeszkodom. Uzyskane dane mają pomóc wzmocnić unijny system oznaczeń geograficznych.  

Czytaj więcej...

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa

pexels emre kuzu Komisja Europejska przedstawiła dziś zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Fakt, że żyjemy w dobrym zdrowiu i dłużej niż poprzednie pokolenia świadczy o sukcesie i sile naszej społecznej gospodarki rynkowej. Jest to jednak równocześnie źródło nowych wyzwań i szans, które musimy mieć na względzie. Publikowana dziś zielona księga zainicjuje dyskusję na temat wykorzystania w pełni potencjału starzejącego się społeczeństwa – jego aspektów, które mogą stymulować innowacyjność oraz wymaganych działań politycznych.

Zielona księga stanowi podstawę debaty na temat starzenia się społeczeństwa – opisano w niej tempo i skalę zmian demograficznych w naszym społeczeństwie, a także wpływ tych zmian na prowadzoną politykę oraz pytania, jakie w związku z tym musimy sobie zadać. Uwzględniono w niej wszystkie kwestie, od promowania zdrowego stylu życia i uczenia się przez całe życie począwszy, po wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. W dokumencie podkreślono potrzebę zwiększenia liczebności siły roboczej, przypomniano o nowych możliwościach w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz zbadano wpływ starzenia się na nasze perspektywy zawodowe, dobrostan, emerytury, systemy zabezpieczenia społecznego i produktywność.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

logo komisjaKomisja Europejska rozpoczęła wczoraj realizację Green Consumption Pledge, swojego nowego zobowiązania na rzecz ekologicznej konsumpcji, które jest pierwszą inicjatywą realizowaną w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Green Consumption Pledge jest częścią Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, ogólnoeuropejskiej inicjatywy zachęcającej ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Podpisując się pod inicjatywą, przedsiębiorstwa obiecują przyspieszyć swój wkład w transformację ekologiczną. Zobowiązania zostały opracowane wspólnie przez Komisję i przedsiębiorstwa. Ich celem jest przyspieszenie wkładu przedsiębiorstw w zrównoważone ożywienie gospodarcze oraz budowanie zaufania konsumentów do efektywności przedsiębiorstw i produktów w dziedzinie ochrony środowiska. Colruyt GroupDecathlonLEGO GroupL'Oréal i Renewd są pierwszymi pionierskimi przedsiębiorstwami uczestniczącymi w tym pilotażowym projekcie. Funkcjonowanie zobowiązań w ramach Green Consumption Pledges zostanie za rok poddane ocenie, zanim zostaną podjęte kolejne kroki.

Didier Reynders, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, powiedział: Umożliwienie konsumentom dokonywania ekologicznych wyborów - to jest to, co zamierzaliśmy zrobić jesienią ubiegłego roku, kiedy opublikowaliśmy nowy program na rzecz konsumentów. Aby móc dokonywać świadomych wyborów, konsumenci potrzebują większej przejrzystości w odniesieniu do śladu węglowego i zrównoważonego charakteru produktów. O to właśnie chodzi w dzisiejszej inicjatywie. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję zgłoszenie tych pięciu przedsiębiorstw do inicjatywy Green Consumption Pledge i ich zobowiązanie do pójścia jeden krok dalej niż to, co jest wymagane przez prawo. Liczę na współpracę z wieloma innymi przedsiębiorstwami, tak abyśmy mogli jeszcze bardziej zwiększyć zrównoważoną konsumpcję w UE.

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU

 
 

logo komisjaParlament Europejski przegłosował porozumienie polityczne osiągnięte przez współprawodawców w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zapewnienia większych środków na wsparcie osób najbardziej potrzebujących w Europie na etapie odbudowy. Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) – który zapewnia dodatkowe zasoby na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa – na potrzeby programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W ramach FEAD już zapewniania jest żywność, odzież i inna podstawową pomoc materialna tym, którzy jej najbardziej potrzebują, oraz finansowane są działania wspierające włączenie społeczne takich osób. Od 2014 r. średnio około 13 mln osób rocznie korzysta z tej pomocy. Według raportu Europejskiej Federacji Banków Żywności popyt w bankach żywności wzrósł nawet o 50 proc. w porównaniu z okresem poprzedzającym pandemię koronawirusa.

Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit stwierdził: „Musimy okazywać solidarność osobom, które zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku obecnego kryzysu i które pilnie potrzebują pomocy. Z zadowoleniem przyjmuję to porozumienie, które umożliwi państwom członkowskim kierowanie środków wsparcia do tych, którzy najbardziej tego potrzebują, za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Nie wszyscy jesteśmy równi w obliczu tej pandemii, a osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji bardziej odczuwają jej skutki. Porozumienie to jest wyraźnym sygnałem, że Unia Europejska nieustannie troszczy się o osoby najbardziej potrzebujące”.

Czytaj więcej...

Trwa rejestracja na Międzynarodowy Tydzień SeAMK - wydarzenie dot. zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji w szkolnictwie wyższym – zgłoś się już dziś!

 

pexels burst W dniach 15-19 lutego odbędzie się wydarzenie „Wirtualny Tydzień Międzynarodowy. Zrównoważony Rozwój i Cyfryzacja w Szkolnictwie Wyższym. Organizatorem jest fiński Uniwersytet Nauk Stosowanych Seinäjoki. Termin na zgłoszenie się mija 22 stycznia.

Tematyka spotkań ogniskować się będzie wokół roli instytucji szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym, europejskim i globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem:  

Czytaj więcej...

Komisja podejmuje dalsze kroki w celu wspierania otwartości, wytrzymałości i odporności europejskiego systemu gospodarczego i finansowego

pexels carlos pernalete tuaKomisja Europejska przedstawiła dziś nową strategię mającą na celu stymulowanie otwartości, wytrzymałości i odporności unijnego systemu gospodarczego i finansowego na nadchodzące lata. Celem strategii jest umożliwienie Europie odgrywania wiodącej roli w globalnym zarządzaniu gospodarczym, przy jednoczesnej ochronie UE przed nieuczciwymi praktykami prowadzącymi do nadużyć. Idzie to w parze z zaangażowaniem UE na rzecz bardziej odpornej i otwartej gospodarki światowej, dobrze funkcjonujących międzynarodowych rynków finansowych i wielostronnego systemu opartego na zasadach. Jest ona zgodna z ambitnym celem przewodniczącej Ursuli von der Leyen, jakim jest Komisja działająca w sposób geopolityczny, oraz z komunikatem Komisji z maja 2020 r. pt. „Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację”.

Podejście to opiera się na trzech wzajemnie się wzmacniających filarach:

Czytaj więcej...