Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Kobiet: rola i pozycja kobiet w integracji europejskiej – historia i teraźniejszość

 

ursula von der leyendzienkobietRok 2019 był przełomowy dla kobiet w dziejach Unii Europejskiej – w przeprowadzonych wówczas wyborach do Parlamentu Europejskiego na 751 mandatów aż 286 z nich przypadło kobietom, co jest najwyższym wynikiem w historii. Skład procentowy kobiet w aktualnej kadencji PE wynosi 39% - dla porównania w poprzednich wyborach 36% deputowanych stanowiły kobiety. Z kolei jesienią tego samego roku po raz pierwszy dwie kobiety objęły najważniejsze stanowiska w instytucjach unijnych – przewodniczącą Komisji Europejskiej została Ursula von der Leyen, zaś na czele Europejskiego Banku Centralnego stanęła Christine Lagarde. Czy dopiero po latach od rozpoczęcia procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej kobiety zostały zauważone, czy już wcześniej miały wpływ na funkcjonowanie Wspólnoty, a później UE?

Kobiety na kartach historii integracji europejskiej

Przypomnijmy, że pierwszą wspólną strukturą, która zapoczątkowała drogę ku powołaniu do życia Unii Europejskiej, była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). W kolejnych latach utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Atomową. Każdy miłośnik historii bez chwili zastanowienia na pytanie kim byli architekci integracji europejskiej wymieni m.in. Roberta Schumana (francuski minister spraw zagranicznych), Jean Monnet (francuski polityk), Paul-Henri Spaak (belgijski szef dyplomacji), Konrada Adenauera (kanclerz RFN) oraz Johana Willema Beyena (holenderski polityk) – wskazanych polityków często określa się mianem „ojców-założycieli”, czy nie warto się jednak zastanowić, nad tym, czy kobiety również nie były aktywnie zaangażowane w proces integracji europejskiej?

Czytaj więcej...

Już wkrótce zacznie działać Nowa Europejska Rada ds. Innowacji – uroczysta inauguracja odbędzie się w dniach 18-19 marca !

b_200_0_16777215_00_images_eic_logo.jpg

EIC piatekCzym jest Europejska Rada ds. Innowacji?

Europejska Rada ds. Innowacji (ang. European Innovation Council – EIC) jest główną nowością programu Horyzont Europa i stanowi najbardziej ambitną inicjatywę w obszarze innowacji, której budżet na lata 2021-2027 wynosi 10 mld euro. Misją EIC jest rozpoznawanie, rozwijanie i rozpowszechnianie przełomowych technologii oraz innowacji. Inicjatywa będzie również udzielać wsparcia nowym przedsiębiorstwom, MŚP i zespołom badawczym, które zajmują się opracowywaniem przełomowych innowacji przyczyniających się do realizowania Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji

Czytaj więcej...

Przejrzystość wynagrodzeń: Komisja przedstawia wniosek w sprawie środków gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę

 
 
 
komisja logo

PieknakomisjalogoKomisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, mając na celu zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wniosek ten jest jednym z priorytetów politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Określono w nim środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, takie jak informowanie osób ubiegających się o pracę o wynagrodzeniu, prawo do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę, a także zobowiązanie dużych przedsiębiorstw do składania sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. We wniosku wzmocniono ponadto narzędzia umożliwiające pracownikom dochodzenie ich praw oraz ułatwiono dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Pracodawcy nie będą mogli zwracać się do osób ubiegających się o pracę o informacje na temat ich wynagrodzenia w przeszłości, będą musieli także udostępniać na wniosek pracownika zanonimizowane dane dotyczące wynagrodzeń. Pracownicy będą mieli prawo do odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej.

Nowe środki, które uwzględniają wpływ pandemii COVID-19 zarówno na pracodawców, ale także na kobiety, które kryzys dotknął szczególnie dotkliwie, zwiększą świadomość na temat warunków wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i udostępnią pracodawcom i pracownikom lepsze narzędzia walki z problemem dyskryminacji płacowej w miejscu pracy. Środki zostaną ukierunkowane na szereg istotnych czynników przyczyniających się do istniejącej różnicy w wynagrodzeniach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pandemii COVID-19, która pogłębia nierówności płci i zwiększa ryzyko narażenia kobiet na ubóstwo.

Czytaj więcej...

Horyzont Europa i Szybka Ścieżka. Europejskie i krajowe źródła finansowania innowacji w Twojej firmie

 
 

pexels kampus production piatekRegionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza 16 marca 2021 roku o godzinie 10:00 na webinarium pt. “Horyzont Europa i Szybka Ścieżka. Europejskie i krajowe źródła finansowania innowacji w Twojej firmie”.

Na webinarium zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy planują wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię.

Podczas webinarium omówimy:

  • ofertę Programu Ramowego Horyzont Europa 2021-2027 dla firm
  • zasady konkursów dostępnych w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji
  • konkurs PARP – Poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty
  • konkurs NCBR – konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka
  • Program webinarium w PDF

Czytaj więcej...

Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań

 
 

lologo keKomisja przedstawia dziś ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Plan ten jest dla Europy okazją do aktualizacji zbioru przepisów socjalnych, a jednocześnie do pomyślnego przeprowadzenia transformacji wynikającej z przemian społecznych, technologicznych i gospodarczych, jak również ze społeczno-gospodarczych skutków pandemii. Komisja rozpoczęła już wdrażanie zasad filaru, proponując w 2020 r. inicjatywy takie jak pakiet wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz wniosek w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Przedstawia dziś również zalecenie w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) w celu wsparcia ożywienia gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia zaktualizowane podejście do działań w zakresie polityki fiskalnej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa

 
 
 

pexels markus spiske czwartekKomisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Określono w nim zasady przewodnie właściwego opracowywania i jakości środków polityki fiskalnej. W komunikacie przedstawiono założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania uruchomionej ogólnej klauzuli wyjścia. Komunikat zawiera też ogólne wskazówki odnoszące się do ogólnej polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie, w tym wpływu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na politykę fiskalną.

Komisja zobowiązała się do zapewnienia skoordynowanej i spójnej reakcji na obecny kryzys. Wymaga to wiarygodnej polityki fiskalnej, która by uwzględniała krótkoterminowe skutki pandemii koronawirusa i wspierała ożywienie gospodarcze, a równocześnie nie zagrażałaby stabilności fiskalnej w perspektywie średnioterminowej. Komunikat ma wspierać realizację tych celów.

Wytyczne dotyczące skoordynowanej polityki fiskalnej

Koordynacja krajowych polityk fiskalnych ma zasadnicze znaczenie dla wspierania ożywienia gospodarczego. W komunikacie stwierdzono, że polityka fiskalna powinna pozostać elastyczna i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji. Ostrzega się w nim przed przedwczesnym wycofywaniem wsparcia fiskalnego, które powinno zostać utrzymane w tym i w przyszłym roku. Przewidziano również, że po ograniczeniu zagrożeń dla zdrowia działania w ramach polityki fiskalnej powinny stopniowo przyjmować kształt bardziej ukierunkowanych i perspektywicznych środków, które promują odporne i trwałe ożywienie, oraz że polityka fiskalna powinna uwzględniać wpływ RRF. Ponadto polityka fiskalna powinna uwzględniać skalę ożywienia gospodarczego i względy stabilności fiskalnej.

Wytyczne te ułatwią państwom członkowskim przygotowanie programów stabilności i konwergencji, które to programy powinny zostać przedstawione Komisji w kwietniu 2021 r. Wytyczne zostaną bardziej szczegółowo omówione w wiosennym pakiecie Komisji dotyczącym europejskiego semestru.

Czytaj więcej...

Unia równości: Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

 
 

pexels alexandre saraiva carniatoKomisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Pomimo postępów, jakich dokonano w ostatnich dekadach w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia i rekreacji, a także w umożliwianiu udziału w życiu politycznym, wciąż obecnych jest wiele przeszkód. Nadszedł czas, aby poszerzyć zakres działań UE.

Nowa strategia opiera się na Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020 i przyczynia się do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, który wskazuje kierunek polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie. W tym tygodniu Komisja Europejska przyjmie plan działania dla Europejskiego filaru praw socjalnych. Omawiana strategia wspiera wykonywanie przez UE i jej państwa członkowskie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych („konwencja ONZ”) na poziomie UE i poszczególnych państw.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami musi znajdować się w centrum naszym działań, także tych podejmowanych w reakcji na pandemię koronawirusa. Osoby z niepełnosprawnościami należą do grup, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu związanego z COVID-19. Musimy zadbać o podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami i zagwarantowanie im ich praw!

Komisarz do spraw równości Helena Dalli skomentowała: Od samego początku założeniem europejskiego projektu było usuwanie barier, zgodnie z określoną w nim wizją unii w różnorodności. Wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż jednak napotyka przeszkody, na przykład gdy szukają pracy lub korzystają z transportu publicznego. Następnie dodała: Osoby z niepełnosprawnościami powinny móc uczestniczyć na równych zasadach we wszystkich dziedzinach życia. Niezależne życie, uczenie się w środowisku integracyjnym i praca w odpowiednich warunkach - to możliwości, które musimy zapewnić wszystkim obywatelom, aby mogli rozwijać się i cieszyć się pełnią życia.

Czytaj więcej...

Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 15 kwietnia!

 
 

konkurssrodanewEuropejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 15 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt.

Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających:

  • Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE.
  • Współpracę transgraniczną umacniającą ducha europejskiego.
  • Wartości UE i prawa podstawowe.

Czytaj więcej...

DRIVE tworzy sieć ośrodków do badania skuteczności szczepionek przeciw grypie

 
 
 

pexels polina tankilevitchnr4Projekt DRIVE, realizowany w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI), ogłosił właśnie zaproszenie do składania ofert dla ośrodków badawczych zainteresowanych badaniem skuteczności szczepionek przeciwko grypie (IVE). Oferty należy składać do 14 maja 2021 r.
Celem zaproszenia jest wsparcie wymiany istniejących danych IVE oraz stworzenie nowych badań IVE, które pozwolą na zebranie informacji dotyczących konkretnych marek szczepionek.

Podobnie jak w zeszłym roku, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków i IMI, DRIVE dostosuje swoją platformę IVE dla poszczególnych marek szczepionek europejskich, aby uwzględnić sytuację związaną z COVID-19. W związku z tym coroczny przetarg na badania został zaktualizowany w celu uwzględnienia gromadzenia danych dotyczących COVID-19, które będą niezbędne do interpretacji jego wpływu na ocenę IVE.

Czytaj więcej...

Trwa nabór na realizację grantów w ramach MSCA Postdoctoral Fellowships

 
 
 
 

pexels abby chung zdjecienr2Czym jest MSCA Postdoctoral Fellowships?

Są to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dedykowane naukowcom ze stopniem doktora i za stażem nie dłuższym niż 8 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Celem grantów jest rozwijanie innowacyjnego potencjału i kreatywności badaczy, by zainspirować ich do zdobywania nowych umiejętności za pośrednictwem mobilności międzysektorowej i międzynarodowej, a także pracy nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym.

Szczegóły dotyczące realizacji grantu

Szkoła Edukacji, Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Halmstad (Szwecja) poszukuje kandydatów z dowolnego państwa członkowskiego UE do przygotowania wspólnego wniosku MSCA Postdoctoral Fellowship w ramach programu Horyzont Europa. Uwaga: Aplikujący nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Szwecji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania wniosków tj. 15 września 2021 r. Więcej informacji nt. warunków jest dostępnych na stronie Komisji Europejskiej tu.

Czytaj więcej...