Przejdź do treści

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

 
 
 
 

pexels pixabayKomisja przedstawiła 24 listopada br. plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowanie UE oraz analizuje bariery, które mogą utrudniać udział w życiu społeczeństwa europejskiego i włączenie do niego osób pochodzących ze środowisk migracyjnych, zarówno nowo przybyłych, jak i tych, którzy posiadają już obywatelstwo. Opiera się na zasadzie, że integracja sprzyjająca włączeniu społecznemu wymaga wysiłków zarówno ze strony zainteresowanej osoby, jak i społeczności przyjmującej. W planie ujęto nowe działania, które opierają się na osiągnięciach poprzedniego planu działania z 2016 r.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Włączenie społeczne to wzorzec europejskiego stylu życia. Polityka integracji i włączenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla nowo przybyłych, dla społeczności lokalnych i przyczynia się do tworzenia spójnych społeczeństw i silnych gospodarek. Każdy, kto ma prawo do pobytu w Europie, powinien mieć dostęp do narzędzi niezbędnych do pełnego wykorzystania własnego potencjału oraz do przyjęcia praw i obowiązków związanych z naszą Unią.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: Migranci to „my”, a nie „oni”. Każdy ma swoją rolę do odegrania, aby nasze społeczeństwa były spójne i cieszyły się dobrobytem. Integracja i włączenie społeczne to słuchanie społeczności migrantów i zapewnienie wszystkim praw, niezależnie od pochodzenia. Integracja uwzględniająca włączenie społeczne daje te same narzędzia i wsparcie potrzebne do uczestnictwa w życiu społecznym, tak aby migranci mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, a nasze społeczeństwa mogły czerpać z ich siły i umiejętności.

Czytaj więcej...

Zwiększenie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia Europy neutralnej dla klimatu

pexels flickr 157039Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska przedstawia dzisiaj strategię UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r.

Ten ambitny rozwój będzie opierać się na ogromnym potencjale wszystkich europejskich basenów morskich, a także na pozycji unijnych przedsiębiorstw jako światowych liderów w tym sektorze. Stworzy to nowe możliwości dla przemysłu, utworzy zielone miejsca pracy na całym kontynencie i wzmocni pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie technologii energii morskich. Zapewni również ochronę środowiska, różnorodności biologicznej i rybołówstwa.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział: Dzisiejsza strategia pokazuje pilną potrzebę i możliwość inwestowania w energię z morskich źródeł odnawialnych. Dzięki naszym ogromnym basenom morskim i wiodącej pozycji w przemyśle, Unia Europejska jest gotowa stawić czoła temu wyzwaniu. Już teraz energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem. Dążymy do tego, aby stworzyła ona jeszcze większe możliwości dla czystej energii, wysokiej jakości miejsc pracy, trwałego wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności.

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU

 

belgiumWczoraj (tj. 18.11) Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU. Polityka spójności od samego początku znajduje się w centrum walki z pandemią dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa. Ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne a długoterminowym ożywieniem gospodarki wspieranym w okresie programowania 2021-2027. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawiedliwe i spójne ożywienie gospodarcze.

Dzięki specjalnej kwocie w wysokości 47,5 mld euro (50,5 mld euro w cenach bieżących) REACT-EU będzie kontynuować i rozszerzać działania w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowane za pośrednictwem obu pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII and CRII+), zapewniając w ten sposób sprawne i ciągłe ożywienie gospodarcze i społeczne w kontekście pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej...

Jesienny pakiet europejskiego semestru: wspieranie trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w warunkach dużej niepewności

 

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła wczoraj (tj. 18.11) jesienny pakiet dotyczący polityki gospodarczej, zawierający m.in. opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2021 r. oraz zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro. Jest to drugi etap cyklu europejskiego semestru na 2021 r. Rozpoczął się on we wrześniu wraz z opublikowaniem rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, której centralnym elementem jest koncepcja konkurencyjności połączonej ze zrównoważonym rozwojem. Strategia ta zawiera również wytyczne dla państw członkowskich dotyczące opracowania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także określa powiązania między europejskim semestrem a Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedstawiony dziś pakiet przygotowano na podstawie prognozy gospodarczej z jesieni 2020 r., która powstawała w warunkach dużej niepewności i w której przewiduje się, że wskutek wstrząsu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa produkcja w strefie euro i w całej UE spadnie w 2022 r. poniżej poziomu sprzed pandemii.

Opinie dotyczące projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro

opiniach w sprawie projektów planów budżetowych na 2021 r. uwzględniono obecny kryzys zdrowotny, wysoki poziom niepewności i poważne pogorszenie koniunktury gospodarczej wynikające z pandemii COVID-19. Z uwagi na uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu zalecenia dotyczące polityki budżetowej, wydane przez Radę w lipcu 2020 r., miały charakter jakościowy. Dzisiejsze opinie dotyczą zatem w szczególności tego, czy środki wsparcia budżetowego planowane na 2021 r. mają charakter tymczasowy, a jeżeli nie, to czy przewiduje się środki kompensacyjne.

Czytaj więcej...

Program LIFE: ponad 280 mln euro w ramach finansowania unijnego na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu

 

pexels philip ackermannKomisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Projekty te pomogą osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu dzięki wspieraniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczynianiu się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa oraz pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wiele z nowych projektów to projekty obejmujące kilka państw członkowskich.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Europejski Zielony Ład jest naszym planem działania na rzecz Europy ekologicznej i odpornej na wstrząsy, która sprzyja włączeniu społecznemu. Projekty LIFE odzwierciedlają te wartości, ponieważ łączą państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, odbudowy zasobów przyrodniczych i wspierania różnorodności biologicznej. Z niecierpliwością oczekuję wyników tych nowych projektów.

W podobnym duchu wypowiedział się również europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius: Projekty LIFE mogą rzeczywiście spowodować wymierne korzyści. Stanowią one odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania naszych czasów, takie jak zmiana klimatu, niszczenie przyrody i niezrównoważone wykorzystanie zasobów. Jeżeli w szybkim tempie i na dużą skalę będą one realizowane w całej UE, mogą pomóc UE osiągnąć jej ambitne cele w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu i przyczynić się do budowania bardziej ekologicznej i odpornej Europy dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021

 
 

mlodzi ludzie photoMasz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zawalcz o Młodzieżową Nagrodę im. Karola Wielkiego 2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które pomagają promować porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać do 1 lutego 2021 roku.

Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wyłonione spośród 27 projektów nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim. Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 euro, a za trzecie miejsce – 2500 euro.

Czytaj więcej...

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska zamierza wzmocnić pozycję konsumentów, by mogli oni stać się siłą napędową transformacji

 

pexels andrea piacquadioKomisja Europejska uruchomiła 13 listopada br.  nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić europejskim konsumentom odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła z sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów. Konkretniej rzecz ujmując, w programie przedstawiono priorytety i kluczowe działania, które wraz z państwami członkowskimi należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w ciągu najbliższych 5 lat. Będą one obejmowały m.in. nowy wniosek ustawodawczy mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie obowiązujących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: „Chcemy wzmocnić pozycję konsumentów, aby mogli oni wnieść swój wkład w transformację ekologiczną i cyfrową. Jednocześnie musimy zadbać o to, by nasze przepisy chroniące prawa konsumentów nadążały za obecnymi realiami cyfrowymi, w szczególności dzięki energicznemu egzekwowaniu przepisów i większej odpowiedzialności platform internetowych.”

Czytaj więcej...

Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie

lekarzKomisja Europejska podjęła 11 listopada pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Komisja przedstawia szereg wniosków mających na celu wzmocnienie unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego i roli kluczowych unijnych agencji w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie. Aby zintensyfikować walkę z pandemią COVID-19 i przyszłymi zagrożeniami zdrowia, potrzebna jest ściślejsza koordynacja na szczeblu UE. Czerpiąc naukę z obecnego kryzysu, dzisiejsze wnioski zapewnią większą gotowość i lepszą reakcję podczas obecnych i przyszłych kryzysów w dziedzinie zdrowia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Naszym celem jest ochrona zdrowia wszystkich obywateli Europy. Pandemia koronawirusa podkreśliła potrzebę silniejszej koordynacji na poziomie unijnym, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej i lepszego przygotowania na przyszłe kryzysy. Zmieniamy sposób radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dziś zaczynamy budować Europejską Unię Zdrowotną, aby zapewnić obywatelom wysokiej jakości opiekę w sytuacjach kryzysowych oraz wyposażyć Unię i jej państwa członkowskie w narzędzia niezbędne do zapobiegania sytuacjom zagrożenia zdrowia, które dotykają całą Europę, oraz zarządzania tymi sytuacjami.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas skomentował: Dzisiaj robimy duży i znaczący krok w kierunku prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Wzmacniamy nasze wspólne zarządzanie kryzysowe w celu przygotowania się na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i reagowania na nie. Nasze unijne agencje muszą dysponować mocniejszymi mandatami, aby lepiej chronić obywateli UE. Jedyną drogą walki z pandemią COVID-19 i przyszłymi sytuacjami zagrożenia zdrowia jest większa koordynacja przy pomocy skuteczniejszych narzędzi na szczeblu unijnym.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Obywatele Europy bardziej niż kiedykolwiek martwią się o zdrowie. W czasach kryzysu słusznie oczekują, że UE będzie odgrywać bardziej aktywną rolę. Dziś wzmacniamy fundamenty bezpieczniejszej, lepiej przygotowanej i bardziej odpornej UE w dziedzinie zdrowia. Będzie to istotna poprawa naszej zdolności wspólnego reagowania. Europejska Unia Zdrowotna ma na celu przygotowanie się do wspólnych zagrożeń dla zdrowia i stawianie im czoła razem, jako Unia. Musimy to zrobić, aby spełnić oczekiwania naszych obywateli.

Czytaj więcej...

Budżet UE: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro, który pomoże w budowie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy

logo komisjaKomisja Europejska z zadowoleniem przyjęła 10 listopada porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Pakiet ten opiewa łącznie na 1,8 bln euro i kiedy zostanie przyjęty, stanie się największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano za pomocą budżetu UE. Przewidziane w nim środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie w sprawie naszego planu odbudowy dla Europy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy teraz podjąć kolejne kroki, aby do końca roku sfinalizować porozumienie w sprawie następnego długoterminowego budżetu i narzędzia NextGenerationEU. Potrzebna jest pomoc dla obywateli i przedsiębiorstw ciężko doświadczonych przez kryzys związanym z koronawirusem. Nasz plan odbudowy pomoże nam przekształcić wyzwania związane z pandemią w szansę na odbudowę, której motorem będzie transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

LaptopOrazTabletEuropejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.

W 2020 r. organizatorzy skupią się na kształceniu i szkoleniu zawodowym na wyższym poziomie (po szkole średniej II stopnia) oraz na umiejętnościach zawodowych na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja i prezydencja niemiecka za kluczowe uznają promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: Rynki pracy potrzebują twórczych umysłów i wykwalifikowanych pracowników, aby umiejętnie przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma za zadanie szkolić talenty: utalentowane osoby, które mogą rozwijać karierę w naszych społeczeństwach i wnosić wkład w nasze gospodarki. Zapewnienie odpowiednich umiejętności na potrzeby uczenia się przez całe życie jest dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, związków zawodowych, rządów i innych partnerów ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem przekonany, że VET może odegrać ważną rolę w procesie odbudowy.

Anja Karliczek, niemiecka federalna minister edukacji i badań naukowych, podkreśla: Doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe ma ogromne znaczenie w Niemczech i Europie dla zapewnienia nam w przyszłości dobrobytu.Pragniemy wzmocnić współpracę nad VET w Europie i wzajemnie się od siebie uczyć. Chcemy też, aby VET sprostał wyzwaniom przyszłości. Pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podjęliśmy na nieformalnym spotkaniu ministrów edukacji w Osnabrück wraz z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi. Bardzo się cieszę, że inaugurujemy dzisiaj Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Organizatorami tegorocznej edycji jest Komisja Europejska we współpracy z moim ministerstwem, niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych. Chcemy jak najbardziej skorzystać z możliwości, jakie daje nam to wydarzenie, i zaprezentować korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Czytaj więcej...