Przejdź do treści

Fundamentalna transformacja transportu: Komisja przedstawia swój plan na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej cenowo mobilności

 
 

Zielona unia europejskaKomisja Europejska przedstawiła dziś swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, emisje z sektora transportu muszą wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Przyjęta dziś strategia doprowadzi do zmiany sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów w Europie oraz ułatwi łączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej podróży. Wyznaczyliśmy ambitne cele dla całego systemu transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Transport, który zapewnia sieć połączeń między obywatelami i przedsiębiorstwami, jest istotny dla nas wszystkich. Technologie cyfrowe mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki się przemieszczamy, dzięki czemu transport stanie się inteligentniejszy, wydajniejszy, a także bardziej przyjazny dla środowiska. Musimy stworzyć stabilne ramy, które ułatwią przedsiębiorstwom konieczne w nadchodzących dziesięcioleciach ekologiczne inwestycje. Dzięki wdrożeniu tej strategii stworzymy bardziej wydajny i odporny system transportu, który zmierza do ograniczenia emisji zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej...

WiSER – kobiety w nauce i europejskich badaniach

O wiser zdjęciekobietach w nauce i badaniach europejskich dyskutowano podczas konferencji „WiSER – Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Wielkopolskie środowisko naukowe reprezentowała prof. Bogumiła Kaniewska, pierwsza rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Celem  wydarzenia było zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci w europejskim środowisku badawczym - kobiety nadal stanowią w nim zdecydowaną mniejszość, a ich odsetek w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie wynosi 22 %. Sytuację kobiet w nauce pogorszyła utrzymująca się pandemia COVID-19, przekładając się na zmniejszenie liczby prac akademickich oraz wniosków o stypendia składanych przez kobiety, które często muszą godzić rozwój kariery zawodowej ze sprawowaniem obowiązków rodzinnych. Powyższe tylko potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych, których zadaniem byłoby wsparcie kobiet w tych obszarach. Zaproszone mówczynie - przedstawicielki instytucji UE i reprezentantki uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji na rzecz promowania kobiet w badaniach i nauce dyskutowały na temat możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem polityki równości płci w środowisku akademickim i badawczo-rozwojowym.

W imieniu Maryi Gabriel unijnej komisarz ds. innowacji, badań, kultury i edukacji wydarzenie otworzyła członkini jej gabinetu Snezhina Petrova, która podkreśliła duże znaczenie tematyki związanej z kobietami w nauce i badaniach. Mówczyni poruszyła temat europejskiej przestrzeni badawczej, która wspiera wdrażanie planów na rzecz równości płci (ang. Gender Equality Plans) będących czynnikiem sprzyjającym wielu pozytywnym zmianom na szczeblu państw członkowskich w obszarze badań. Ponadto, S. Petrova wskazała, iż w agendzie unijnej szczególna uwaga poświęcona będzie dwóm obszarom: przeciwdziałaniu przemocy na tle płci w środowisku akademickim oraz włączeniu wymiaru płci w kontekście badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Nowy grant, nowe możliwości! Trwa nabór na dofinansowanie projektów związanych ze Wspólną Polityką Rolną!

logo komisjaDo 21 stycznia 2021 r. istnieje możliwość aplikowania o granty unijne dot. działań informacyjnych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR). Polityka rolna jest jedną z kluczowych płaszczyzn działań Unii Europejskiej. Określa się ją jako partnerstwo pomiędzy sektorem rolniczym a społeczeństwem, a także współpracę pomiędzy Europą a rolnikami. WPR jest kluczowa, ponieważ jest wspólną polityką dla wszystkich państw członkowskich i ich mieszkańców, którzy codziennie czerpią z niej korzyści.      

Co warto wiedzieć przed złożeniem aplikacji:

- nadrzędnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zbudowanie zaufania w UE oraz wśród wszystkich jej obywateli, rolników, a także osób niezwiązanych z sektorem rolniczym. Ponadto, jako priorytet wskazano zwiększenie świadomości dot. korzyści z funkcjonowania WPR;

- zgłoszenia powinny obejmować spójne, bezstronne i kompleksowe informacje, aby przedstawić dokładne ramy WPR;   

Czytaj więcej...

Transport na obszarach podmiejskich w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 tematem Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE

PosiedzeniePan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 2 grudnia 2020 roku, wziął udział w 33. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE. Wielkopolska jest aktywnym członkiem Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE od 2012 roku.
W tym roku głównym tematem Zgromadzenia był wpływ pandemii na rozwój obszarów podmiejskich. Regiony partnerskie PURPLE, w tym Wielkopolska reprezentowana przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli od czerwca br. pracują nad dokumentem pt. „Obszary podmiejskie w obliczu wyzwań Covid 19”.

Podczas 33. Zgromadzenia Ogólnego Pan Marszałek przedstawił sytuację wielkopolskiej kolei w czasach pandemii, wskazując jak ważną rolę pełni transport zbiorowy oraz jakie są zagrożenia dla jego funkcjonowania. Ponadto przedstawił szereg działań prowadzonych przez Samorząd Województwa mających na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania wielkopolskich kolei. Rozpoczęta dziś przez Pana Marszałka dyskusja nt. transportu zbiorowego aktywnie wpisze się w inicjatywę Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony 2021 roku.

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

To nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet UE

IMG 3219Dzisiaj (26.11.2020), podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)   Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Marek Woźniak przedstawił w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy.

Marszałek Woźniak wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia pakietu budżetowego klauzulą praworządności. „Dla nas przedstawicieli samorządów praworządność we wszystkich aspektach naszego życia jest bardzo ważna” – dodał M. Woźniak. Podkreślił również, że opóźnienie przepływu środków byłoby ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu inwestycji. Oprócz wspomnianego Funduszu Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej UE z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, późniejszy dostęp do pieniędzy unijnych dotyczyłby także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on zapewnić regionom środki na łagodzenie skutków odchodzenia od węgla. Marszałek zaznaczył, iż oświadczenie nie zostało przyjęte przez delegację jednogłośnie, ponieważ nie jest ona jednolita politycznie. Jednocześnie podkreślił, iż to nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet unijny i nie ma na to poparcia wielu środowisk, w tym również samorządowych. 

Oświadczenie spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Kwestia opatrzenia pakietu budżetowego mechanizmem praworządności pojawiła się również w oświadczeniu Przewodniczącej Komisji COTER. Isabelle Boudineau zaznaczyła, iż jest ona zgodna z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów, ponieważ chroni beneficjentów przed ich rządami centralnymi, gdy te nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

W dalszej części posiedzenia członkowie COTER debatowali na temat polityki transportowej oraz Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony w 2021 r. W dyskusji uczestniczył Matthew Baldwin, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił bieżące i przyszłe działania UE w obszarze transportu. Na posiedzeniu podjęto także decyzję o opracowaniu opinii w zakresie lotnisk regionalnych, które ze względu na pandemię borykają się obecnie z poważnymi problemami finansowymi.

Oświadczenie polskiej delegacji

Autor: BIWW

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

 
 
 
 

pexels pixabayKomisja przedstawiła 24 listopada br. plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowanie UE oraz analizuje bariery, które mogą utrudniać udział w życiu społeczeństwa europejskiego i włączenie do niego osób pochodzących ze środowisk migracyjnych, zarówno nowo przybyłych, jak i tych, którzy posiadają już obywatelstwo. Opiera się na zasadzie, że integracja sprzyjająca włączeniu społecznemu wymaga wysiłków zarówno ze strony zainteresowanej osoby, jak i społeczności przyjmującej. W planie ujęto nowe działania, które opierają się na osiągnięciach poprzedniego planu działania z 2016 r.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Włączenie społeczne to wzorzec europejskiego stylu życia. Polityka integracji i włączenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla nowo przybyłych, dla społeczności lokalnych i przyczynia się do tworzenia spójnych społeczeństw i silnych gospodarek. Każdy, kto ma prawo do pobytu w Europie, powinien mieć dostęp do narzędzi niezbędnych do pełnego wykorzystania własnego potencjału oraz do przyjęcia praw i obowiązków związanych z naszą Unią.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: Migranci to „my”, a nie „oni”. Każdy ma swoją rolę do odegrania, aby nasze społeczeństwa były spójne i cieszyły się dobrobytem. Integracja i włączenie społeczne to słuchanie społeczności migrantów i zapewnienie wszystkim praw, niezależnie od pochodzenia. Integracja uwzględniająca włączenie społeczne daje te same narzędzia i wsparcie potrzebne do uczestnictwa w życiu społecznym, tak aby migranci mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, a nasze społeczeństwa mogły czerpać z ich siły i umiejętności.

Czytaj więcej...

Zwiększenie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia Europy neutralnej dla klimatu

pexels flickr 157039Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska przedstawia dzisiaj strategię UE na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Strategia proponuje zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r. Komisja zamierza uzupełnić ją o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r.

Ten ambitny rozwój będzie opierać się na ogromnym potencjale wszystkich europejskich basenów morskich, a także na pozycji unijnych przedsiębiorstw jako światowych liderów w tym sektorze. Stworzy to nowe możliwości dla przemysłu, utworzy zielone miejsca pracy na całym kontynencie i wzmocni pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie technologii energii morskich. Zapewni również ochronę środowiska, różnorodności biologicznej i rybołówstwa.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział: Dzisiejsza strategia pokazuje pilną potrzebę i możliwość inwestowania w energię z morskich źródeł odnawialnych. Dzięki naszym ogromnym basenom morskim i wiodącej pozycji w przemyśle, Unia Europejska jest gotowa stawić czoła temu wyzwaniu. Już teraz energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem. Dążymy do tego, aby stworzyła ona jeszcze większe możliwości dla czystej energii, wysokiej jakości miejsc pracy, trwałego wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności.

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU

 

belgiumWczoraj (tj. 18.11) Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU. Polityka spójności od samego początku znajduje się w centrum walki z pandemią dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa. Ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne a długoterminowym ożywieniem gospodarki wspieranym w okresie programowania 2021-2027. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawiedliwe i spójne ożywienie gospodarcze.

Dzięki specjalnej kwocie w wysokości 47,5 mld euro (50,5 mld euro w cenach bieżących) REACT-EU będzie kontynuować i rozszerzać działania w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowane za pośrednictwem obu pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII and CRII+), zapewniając w ten sposób sprawne i ciągłe ożywienie gospodarcze i społeczne w kontekście pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej...

Jesienny pakiet europejskiego semestru: wspieranie trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w warunkach dużej niepewności

 

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła wczoraj (tj. 18.11) jesienny pakiet dotyczący polityki gospodarczej, zawierający m.in. opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2021 r. oraz zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro. Jest to drugi etap cyklu europejskiego semestru na 2021 r. Rozpoczął się on we wrześniu wraz z opublikowaniem rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, której centralnym elementem jest koncepcja konkurencyjności połączonej ze zrównoważonym rozwojem. Strategia ta zawiera również wytyczne dla państw członkowskich dotyczące opracowania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także określa powiązania między europejskim semestrem a Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedstawiony dziś pakiet przygotowano na podstawie prognozy gospodarczej z jesieni 2020 r., która powstawała w warunkach dużej niepewności i w której przewiduje się, że wskutek wstrząsu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa produkcja w strefie euro i w całej UE spadnie w 2022 r. poniżej poziomu sprzed pandemii.

Opinie dotyczące projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro

opiniach w sprawie projektów planów budżetowych na 2021 r. uwzględniono obecny kryzys zdrowotny, wysoki poziom niepewności i poważne pogorszenie koniunktury gospodarczej wynikające z pandemii COVID-19. Z uwagi na uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu zalecenia dotyczące polityki budżetowej, wydane przez Radę w lipcu 2020 r., miały charakter jakościowy. Dzisiejsze opinie dotyczą zatem w szczególności tego, czy środki wsparcia budżetowego planowane na 2021 r. mają charakter tymczasowy, a jeżeli nie, to czy przewiduje się środki kompensacyjne.

Czytaj więcej...

Program LIFE: ponad 280 mln euro w ramach finansowania unijnego na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu

 

pexels philip ackermannKomisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Projekty te pomogą osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu dzięki wspieraniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczynianiu się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa oraz pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wiele z nowych projektów to projekty obejmujące kilka państw członkowskich.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Europejski Zielony Ład jest naszym planem działania na rzecz Europy ekologicznej i odpornej na wstrząsy, która sprzyja włączeniu społecznemu. Projekty LIFE odzwierciedlają te wartości, ponieważ łączą państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, odbudowy zasobów przyrodniczych i wspierania różnorodności biologicznej. Z niecierpliwością oczekuję wyników tych nowych projektów.

W podobnym duchu wypowiedział się również europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius: Projekty LIFE mogą rzeczywiście spowodować wymierne korzyści. Stanowią one odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania naszych czasów, takie jak zmiana klimatu, niszczenie przyrody i niezrównoważone wykorzystanie zasobów. Jeżeli w szybkim tempie i na dużą skalę będą one realizowane w całej UE, mogą pomóc UE osiągnąć jej ambitne cele w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu i przyczynić się do budowania bardziej ekologicznej i odpornej Europy dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...