Przejdź do treści

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021

 
 

mlodzi ludzie photoMasz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zawalcz o Młodzieżową Nagrodę im. Karola Wielkiego 2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które pomagają promować porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać do 1 lutego 2021 roku.

Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wyłonione spośród 27 projektów nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim. Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 euro, a za trzecie miejsce – 2500 euro.

Czytaj więcej...

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska zamierza wzmocnić pozycję konsumentów, by mogli oni stać się siłą napędową transformacji

 

pexels andrea piacquadioKomisja Europejska uruchomiła 13 listopada br.  nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić europejskim konsumentom odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła z sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów. Konkretniej rzecz ujmując, w programie przedstawiono priorytety i kluczowe działania, które wraz z państwami członkowskimi należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w ciągu najbliższych 5 lat. Będą one obejmowały m.in. nowy wniosek ustawodawczy mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie obowiązujących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: „Chcemy wzmocnić pozycję konsumentów, aby mogli oni wnieść swój wkład w transformację ekologiczną i cyfrową. Jednocześnie musimy zadbać o to, by nasze przepisy chroniące prawa konsumentów nadążały za obecnymi realiami cyfrowymi, w szczególności dzięki energicznemu egzekwowaniu przepisów i większej odpowiedzialności platform internetowych.”

Czytaj więcej...

Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie

lekarzKomisja Europejska podjęła 11 listopada pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Komisja przedstawia szereg wniosków mających na celu wzmocnienie unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego i roli kluczowych unijnych agencji w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie. Aby zintensyfikować walkę z pandemią COVID-19 i przyszłymi zagrożeniami zdrowia, potrzebna jest ściślejsza koordynacja na szczeblu UE. Czerpiąc naukę z obecnego kryzysu, dzisiejsze wnioski zapewnią większą gotowość i lepszą reakcję podczas obecnych i przyszłych kryzysów w dziedzinie zdrowia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Naszym celem jest ochrona zdrowia wszystkich obywateli Europy. Pandemia koronawirusa podkreśliła potrzebę silniejszej koordynacji na poziomie unijnym, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej i lepszego przygotowania na przyszłe kryzysy. Zmieniamy sposób radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dziś zaczynamy budować Europejską Unię Zdrowotną, aby zapewnić obywatelom wysokiej jakości opiekę w sytuacjach kryzysowych oraz wyposażyć Unię i jej państwa członkowskie w narzędzia niezbędne do zapobiegania sytuacjom zagrożenia zdrowia, które dotykają całą Europę, oraz zarządzania tymi sytuacjami.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas skomentował: Dzisiaj robimy duży i znaczący krok w kierunku prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Wzmacniamy nasze wspólne zarządzanie kryzysowe w celu przygotowania się na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i reagowania na nie. Nasze unijne agencje muszą dysponować mocniejszymi mandatami, aby lepiej chronić obywateli UE. Jedyną drogą walki z pandemią COVID-19 i przyszłymi sytuacjami zagrożenia zdrowia jest większa koordynacja przy pomocy skuteczniejszych narzędzi na szczeblu unijnym.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Obywatele Europy bardziej niż kiedykolwiek martwią się o zdrowie. W czasach kryzysu słusznie oczekują, że UE będzie odgrywać bardziej aktywną rolę. Dziś wzmacniamy fundamenty bezpieczniejszej, lepiej przygotowanej i bardziej odpornej UE w dziedzinie zdrowia. Będzie to istotna poprawa naszej zdolności wspólnego reagowania. Europejska Unia Zdrowotna ma na celu przygotowanie się do wspólnych zagrożeń dla zdrowia i stawianie im czoła razem, jako Unia. Musimy to zrobić, aby spełnić oczekiwania naszych obywateli.

Czytaj więcej...

Budżet UE: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro, który pomoże w budowie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy

logo komisjaKomisja Europejska z zadowoleniem przyjęła 10 listopada porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Pakiet ten opiewa łącznie na 1,8 bln euro i kiedy zostanie przyjęty, stanie się największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano za pomocą budżetu UE. Przewidziane w nim środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie w sprawie naszego planu odbudowy dla Europy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy teraz podjąć kolejne kroki, aby do końca roku sfinalizować porozumienie w sprawie następnego długoterminowego budżetu i narzędzia NextGenerationEU. Potrzebna jest pomoc dla obywateli i przedsiębiorstw ciężko doświadczonych przez kryzys związanym z koronawirusem. Nasz plan odbudowy pomoże nam przekształcić wyzwania związane z pandemią w szansę na odbudowę, której motorem będzie transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej”

LaptopOrazTabletEuropejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 odbędzie się wirtualnie w całej Unii Europejskiej w dniach 9-13 listopada 2020 r. Jest on organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które ma zachęcać osoby w każdym wieku do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), sektorowi mającemu znaczenie dla odbudowy gospodarczej i społecznej w kontekście COVID-19.

W 2020 r. organizatorzy skupią się na kształceniu i szkoleniu zawodowym na wyższym poziomie (po szkole średniej II stopnia) oraz na umiejętnościach zawodowych na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja i prezydencja niemiecka za kluczowe uznają promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: Rynki pracy potrzebują twórczych umysłów i wykwalifikowanych pracowników, aby umiejętnie przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma za zadanie szkolić talenty: utalentowane osoby, które mogą rozwijać karierę w naszych społeczeństwach i wnosić wkład w nasze gospodarki. Zapewnienie odpowiednich umiejętności na potrzeby uczenia się przez całe życie jest dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, związków zawodowych, rządów i innych partnerów ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem przekonany, że VET może odegrać ważną rolę w procesie odbudowy.

Anja Karliczek, niemiecka federalna minister edukacji i badań naukowych, podkreśla: Doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe ma ogromne znaczenie w Niemczech i Europie dla zapewnienia nam w przyszłości dobrobytu.Pragniemy wzmocnić współpracę nad VET w Europie i wzajemnie się od siebie uczyć. Chcemy też, aby VET sprostał wyzwaniom przyszłości. Pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podjęliśmy na nieformalnym spotkaniu ministrów edukacji w Osnabrück wraz z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi. Bardzo się cieszę, że inaugurujemy dzisiaj Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Organizatorami tegorocznej edycji jest Komisja Europejska we współpracy z moim ministerstwem, niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych. Chcemy jak najbardziej skorzystać z możliwości, jakie daje nam to wydarzenie, i zaprezentować korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Czytaj więcej...

Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

 

logo komisjaPandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Jednak ponowne nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach powoduje zakłócenia, ponieważ władze poszczególnych krajów wprowadzają nowe środki w zakresie zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Sytuacja epidemiologiczna oznacza, że przewidywania dotyczące wzrostu w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności i narażone na ryzyko.

Przerwane i niepełne ożywienie gospodarcze

Według prognozy gospodarczej z jesieni 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 7,8 proc. w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i o 3 proc. w 2022 r. W prognozie przewidziano, że gospodarka UE skurczy się o 7,4 proc. w 2020 r., a następnie wzrośnie o 4,1 proc. w 2021 r. i o 3 proc. w 2022 r. W porównaniu z prognozą gospodarczą z lata 2020 r. przewidywany wzrost gospodarczy zarówno dla strefy euro jak i UE jest nieco wyższy na 2020 r. i niższy na 2021 r. Oznacza to, że zgodnie z oczekiwaniami w 2022 r. produkcja nie osiągnie poziomu sprzed pandemii – ani w strefie euro ani w UE.

Czytaj więcej...

Kolejna edycja grantów „Media Call” – aplikuj już teraz!

 

logo komisjaDo 12 stycznia 2021 r. trwa nabór do składania wniosków do grantu dot. wspierania działań informacyjnych nt. polityki spójności UE. Chociaż polityka spójności umożliwia inwestycje we wszystkich regionach Unii Europejskiej: wspiera zatrudnienie, ułatwia  zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost gospodarczy, a także zrównoważony rozwój, to wielu mieszkańców Europy nadal nie ma świadomości, iż to działania tej polityki w rzeczywisty sposób przekładają się na poprawę jakości ich codziennego życia. Celem grantu jest przybliżenie obywatelom UE korzyści wynikających z polityki spójności.

Tytuł i numer grantu: Wspieranie działań informacyjnych związanych z unijną polityką spójności (2020CE16BAT099)

Jakie cele szczegółowe powinny zostać podejmowane?

- promowanie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich unijnych regionów;

Czytaj więcej...

Trwają zapisy na warsztat online dot. projektów realizowanych w ramach programu Erasmus + !

 

pexels fauxelsJesteś zainteresowana/y uczestnictwem w innowacyjnym projekcie poświęconym umiejętnościom? A może chcesz podnieść swoje kompetencje i dowiedzieć się czegoś nowego o unijnym programie Erasmus+ ? Już dziś zapisz się na warsztat, dzięki któremu program Erasmus+ nie będzie mieć przed Tobą więcej tajemnic!  

Zachęcamy do uczestnictwa w tegorocznym warsztacie poświęconym tematyce kompetencji globalnych w oparciu o cztery podtematy: umiejętności na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, umiejętności cyfrowe, umiejętności międzykulturowe oraz umiejętności na rzecz uczenia się przez całe życie. Organizatorzy szkolenia – Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) wybrali 14 propozycji projektowych w ramach programu Erasmus+.  Podmioty zainteresowane realizacją projektu w ramach jednego z wybranych tematów, mogą się zgłosić do 5 listopada br. W ciągu tygodnia od upływu terminu składania zainteresowania udziałem w projekcie przekazana zostanie lista wyłonionych partnerów.

Czytaj więcej...

Unia celna: Komisja proponuje wprowadzenie nowego „pojedynczego punktu kontaktowego”, który unowocześni i usprawni kontrolę celną, ułatwi handel i poprawi współpracę

 

zdjecie nr 2Komisja Europejska zaproponowała 28 października nową inicjatywę, która ułatwi różnym organom zajmującym się odprawą towarów wymianę informacji przekazywanych w formie elektronicznej przez przedsiębiorców. Ci ostatni będą zobowiązani do podawania informacji wymaganych do przywozu lub wywozu towarów tylko raz. Tak zwany „pojedynczy punkt kontaktowy dla organów celnych” ma na celu zacieśnienie współpracy i usprawnienie koordynacji między różnymi organami, aby ułatwić automatyczną weryfikację dopełnienia formalności innych niż celne w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub z niego wyprowadzanych.

Pojedynczy punkt kontaktowy przyczyni się do cyfryzacji i usprawnienia procedur, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie będą już musiały przedkładać dokumentów kilku organom za pośrednictwem różnych portali. Dzisiejszy wniosek jest pierwszym konkretnym rezultatem przyjętego niedawno planu działania w sprawie wprowadzenia unii celnej na kolejny poziom. Rozpoczyna on ambitny projekt unowocześnienia kontroli granicznych w nadchodzącym dziesięcioleciu, który ma na celu ułatwienie wymiany handlowej, poprawę kontroli bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: Cyfryzacja, globalizacja i zmieniający się charakter handlu stwarzają zarówno nowe zagrożenia, jak i nowe możliwości w odniesieniu do towarów przekraczających granice UE. Aby sprostać tym wyzwaniom, organy celne i inne właściwe organy muszą działać w jednolity sposób, stosując bardziej całościowe podejście do wielu przeprowadzanych kontroli i procedur niezbędnych do zapewnienia sprawnej i bezpiecznej wymiany handlowej. Dzisiejszy wniosek stanowi pierwszy krok w stronę w pełni scyfryzowanego, zintegrowanego środowiska celnego i lepszej współpracy między wszystkimi organami na granicach zewnętrznych Unii. Apeluję do wszystkich państw członkowskich, by dołożyły starań do urzeczywistnienia tego ambitnego celu.

Czytaj więcej...

Rozwój społecznej gospodarki rynkowej UE: odpowiednie wynagrodzenia minimalne dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich

logo komisjaKomisja przedstawia 28 października wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy UE, która ma zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy. Wynagrodzenia minimalne ustalone na odpowiednim poziomie mają nie tylko pozytywne skutki społeczne, ale również przynoszą szersze korzyści gospodarcze – zmniejszają nierówności płacowe, pomagają utrzymać popyt krajowy i zwiększają chęć podjęcia pracy. Odpowiednie wynagrodzenia minimalne mogą również przyczynić się do zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ponieważ więcej kobiet niż mężczyzn otrzymuje płacę minimalną. Nowy wniosek przyczyni się również do ochrony tych pracodawców, którzy płacą pracownikom godziwe wynagrodzenie, co umożliwi uczciwą konkurencję.

Obecny kryzys dotknął w szczególności sektory o wyższym odsetku pracowników nisko opłacanych, takie jak usługi sprzątania, handel detaliczny, opieka zdrowotna i długoterminowa oraz opieka rezydencjalna. Zapewnienie pracownikom godnego życia i ograniczenie ubóstwa pracujących jest ważne nie tylko w czasie kryzysu, ale również ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Czytaj więcej...