Przejdź do treści

Komisja proponuje działania na rzecz przestrzegania praw dziecka i wspierania dzieci w potrzebie

childrenKomisja przyjęła dziś pierwszą kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, a także wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci w celu promowania równych szans dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując obie inicjatywy, Komisja, we współpracy z czołowymi światowymi organizacjami praw dziecka, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.

Strategia UE: sześć obszarów tematycznych & proponowane działania

Czytaj więcej...

Komisja uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

 

open research srodaKomisja Europejska uruchomiła dziś Open Research Europe - ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”.

Open Research Europe zapewni każdemu, zarówno naukowcom, jak i innym zainteresowanym, bezpłatny dostęp do najnowszych odkryć naukowych. Platforma stanowi rozwiązanie problemów, które często stoją na przeszkodzie publikacji wyników badań naukowych, m.in. opóźnień i barier w ponownym wykorzystywaniu wyników badań, oraz wysokich kosztów publikacji. Platforma jest opcjonalną usługą dla beneficjentów programu „Horyzont Europa” i „Horyzont 2020”. Dzięki niej mogą oni bez żadnych kosztów zapewnić natychmiastowy otwarty dostęp do wyników swoich badań, spełniając tym samym wymóg związany z otrzymaniem środków z programu.

Środowisko naukowe może już zapoznać się z około 40 publikacjami naukowych z bardzo różnych dziedzin dostępnymi na platformie i poddać je recenzji.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Musimy przyspieszyć odkrycia naukowe dzięki bardziej intensywnej współpracy i większej otwartości w pracy naukowej. Pomagając naukowcom publikować w ramach otwartego dostępu, Open Research Europe znosi bariery w przepływie wiedzy i wspiera debatę naukową. To dopiero początek. Stopniowo zbudujemy reputację platformy jako miejsca, w którym naukowcy otrzymujący finansowanie z programu "Horyzont 2020" i programu "Horyzont Europa" najchętniej publikują wyniki swoich badań, i zapewnimy jej ścisłe powiązanie z europejską przestrzenią badawczą

Czytaj więcej...

Plan odbudowy dla Europy głównym tematem sesji plenarnej KR

b_200_0_16777215_00_images_PM_17_marca.png
 

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tylko niektóre tematy zakończonej dzisiaj 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom; Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

PM 17 marca 3„My, regiony, chcemy być pełnoprawnym współuczestnikiem tworzenia krajowych planów odbudowy. Rządy chcą mieć główny wpływ na to jak środki finansowe na rzecz odbudowy zostaną wydatkowane. Należy wykorzystać instrumenty prawne, które już mamy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013, które zobowiązuje do wykorzystania zasady wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa w przypadku tworzenia programów z udziałem funduszy unijnych. Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną na poziomie, który nam podlega”- apelował Marszałek M. Woźniak podczas spotkania przewodniczących 27 delegacji krajowych z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów A. Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Czytaj więcej...

CHANSE szansą dla humanistów – trwa nabór na realizację projektów badawczych!

 

libraryCzym jest CHANSE i jakie są jego główne cele?

Współpraca nauk humanistycznych i społecznych w Europie (ang. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe, CHANSE) jest wspólną inicjatywą 27 organizacji finansujących badania z 24 państw (Polskę reprezentuje Narodowe Centrum Nauki, NCN). Program CHANSE bazuje na doświadczeniach dwóch istniejących sieci: HERA oraz NOFRACE, które wspierają badania w obszarach nauk humanistycznych i społecznych. CHANSE wspiera również działania w obszarze wymiany wiedzy oraz popiera budowanie powiązań pomiędzy środowiskiem akademickim a właściwymi zainteresowanymi stronami.  

Nabór na transnarodowe projektu badawcze -  „Transformacje: Dynamika społeczna i kulturowa w erze cyfrowej”  

Czytaj więcej...

Dzień Technologii Cyfrowych 2021: Państwa UE zobowiązują się do realizacji najważniejszych inicjatyw cyfrowych w ramach cyfrowej dekady Europy

 

matrixKomunikat prasowy Komisji Europejskiej i prezydencji portugalskiej w Radzie UE

19 marca, w ramach Dnia Technologii Cyfrowych 2021, który odbył się za pośrednictwem internetu, ministrowie reprezentujący państwa członkowskie UE podpisali trzy deklaracje, aby połączyć wysiłki i zasoby na rzecz wspierania międzynarodowej łączności, zachęcania do wprowadzania czystych technologii cyfrowych i poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up. Te konkretne zobowiązania pomogą przyspieszyć zieloną i cyfrową transformację Europy oraz przyczynią się do realizacji wizji i celów cyfrowej dekady Europy.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Nowe, podjęte dziś zobowiązania wzmacniają nasze wspólne ambicje w zakresie ukierunkowanego na człowieka podejścia do cyfryzacji. Szereg państw członkowskich podpisało dzisiaj wspólne deklaracje, dzięki czemu skonsolidowaliśmy nasze zobowiązania w trzech obszarach, do których należą: łączność, przedsiębiorstwa typu start-up i czyste technologie cyfrowe. Wzmacnia to nasze ambicje stworzenia Europy, która byłaby bardziej konkurencyjna, sprzyjająca włączeniu społecznemu i ekologiczna.

Czytaj więcej...

Trwają konsultacje publiczne ws. programu Interreg Europa – wyraź swoje zdanie!

interreg zdjęcieZ przyjemnością informujemy, że wersja robocza programu na rzecz współpracy Interreg Europa na lata 2021-2027 jest już gotowa! Co więcej mieszkańcy Europy mogą się z nią zapoznać i wypowiedzieć na jej temat biorąc udział w konsultacjach w tym zakresie. Wstępna wersja stanowi rezultat ponad szesnastomiesięcznych dyskusji i konsultacji przedstawicieli 29 państw partnerskich (27 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii). Dokument w obecnej formie zawiera ogólną strategię przyszłego programu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach wstępnej wersji programu Interreg Europa, która dostępna jest tu. Co możesz zrobić?

- wypełnić formularz, który znajdziesz tu. Masz czas do 16 kwietnia 2021 r.

- wziąć udział w webinarium nt. publicznych konsultacji programu Interreg Europa na lata 2021-2027. W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne założenia nowego programu. Webinarium odbędzie się 24 marca w godz. 10:00-11:30 w trybie online. Więcej o informacji nt. wydarzenia znajdziesz tu.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Interreg Europe

Europejskie regiony wzywają do uznania ich roli w odbudowie gospodarczej UE

next generation logoW dniu wczorajszym (18 marca 2021 r.) Wielkopolska, jako jeden z 27 regionów z 10 europejskich, była współorganizatorem wydarzenia pt.: „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”. Przy tej okazji przedstawiono również inicjatywę, której celem jest wzmocnienie roli regionów europejskich w procesie decyzyjnym UE związanym z odbudową po pandemii COVID-19.

W imieniu wszystkich samorządów uczestniczących w tej inicjatywie, Melanie Huml - Minister Stanu ds. Europejskich i Międzynarodowych Bawarii, powiedziała w wystąpieniu powitalnym, że „regiony i władze lokalne mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu ożywienia gospodarczego” i podkreśliła potrzebę współpracy w tej kwestii.

Gośćmi wydarzenia byli: Céline Gauer, szefowa Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i Odporności Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Johan Van Overtveldt.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Parlamencie Europejskim wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy

b_200_0_16777215_00_images_KR_zdjęcie.jpg

conference16 marca 2021 odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie.

Marszałek pochwalił Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+, które pozwoliły na realokację środków z funduszy europejskich na działania związane ze skutkami pandemii, wprowadzając przy tym przyspieszone i uproszczone procedury zatwierdzania nowego przydziału funduszy. „Nasze wysiłki skoncentrowały się na wsparciu służby zdrowia” – zaznaczył M. Woźniak dodając, że środki zostały przeznaczone na zakup łóżek szpitalnych, respiratorów i kardiomonitorów oraz wyposażenie 47 szpitali i 6 laboratoriów, w których przeprowadza się testy na COVID-19. Marszałek poinformował również europosłów, że w ramach walki ze skutkami pandemii Wielkopolska uruchomiła środki pochodzące z instrumentów zwrotnych Jeremy i Jessica, które wróciły do budżetu regionu z poprzednich inwestycji. Część z nich posłużyła za kapitał obrotowy w postaci pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska wykreowała własną formę wsparcia dla firm. M. Woźniak podkreślił jednocześnie potrzebę współpracy pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, ponieważ w Polsce działania regionów w zakresie zdrowia i reagowania na pandemię są uzupełnieniem interwencji państwa.

Czytaj więcej...

Komisja uruchamia Europejską Radę ds. Innowacji, aby pomóc w przekształcaniu pomysłów naukowych w przełomowe innowacje

b_200_0_16777215_00_images_EIC_logo_poprawne.jpg

EICKomisja Europejska uruchomiła dziś, podczas wydarzenia onlineEuropejską Radę ds. Innowacji (EIC), której budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro w cenach bieżących. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, opierająca się na udanym programie pilotażowym w ramach programu „Horyzont 2020”, jest nie tylko nową inicjatywą w ramach programu „Horyzont Europa”, ale jest również wyjątkowa na światową skalę: łączy badania nad powstającymi technologiami z akceleratorem dla start-upów i specjalnym funduszem kapitałowym – funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji – w celu zwiększenia skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na fundusz EIC zostanie przeznaczone około 3 mld euro z budżetu EIC.

Ponadto opublikowano pierwszy roczny program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji, otwierający możliwości finansowania w wysokości ponad 1,5 mld euro w 2021 r. Jednocześnie rozpoczęto przyjmowanie kandydatur do dwóch nagród: Europejskiej Nagrody dla Innowatorek oraz Europejskiej Stolicy Innowacji.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Mamy teraz fundusz, który wesprze MŚP wprowadzające przełomowe innowacje, ułatwi dostęp do kapitału i pomoże przedsiębiorstwom typu start-up rozwinąć skrzydła. Jest to sposób na przekształcanie wyników badań w przedsięwzięcia biznesowe i opracowanie wizji przełomowych technologii i innowacji.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

metroKomisja Europejska zaproponowała dziś system zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia. Komisja stworzy portal, tak aby wszystkie tego rodzaju zaświadczenia można było weryfikować w całej UE, a także wesprze państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu systemu zaświadczeń. Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová stwierdziła: Zielone zaświadczenia cyfrowe to ogólnounijne rozwiązanie, które zapewni obywatelom Unii zharmonizowane narzędzie cyfrowe wspierające swobodny przepływ w UE. To dobry sygnał, który pomoże wesprzeć odbudowę. Naszym głównym celem jest zapewnienie łatwego w użyciu, niedyskryminacyjnego i bezpiecznego narzędzia, gwarantującego pełne poszanowanie zasad ochrony danych. Nadal pracujemy też nad wypracowaniem z innymi partnerami spójnego podejścia w skali międzynarodowej.

Czytaj więcej...