Przejdź do treści

Nabór na „Maria Skłodowska-Curie Actions” – dwa razy większa szansa na uzyskanie grantu

msca 2Trwają nabory na program dla naukowców „Maria Skłodowska-Curie Actions” (MSCA). Aplikacje można składać do 26 września 2019 r. lub 14 stycznia 2020 r. i dotyczą one dwóch rodzajów grantów: przeznaczonych dla szkolenia naukowców oraz publicznych lub prywatnych instytucji.

W ramach MSCA można zrealizować 4 rodzaje projektów: Individual Fellowships (IF) (indywidualne granty badawczo-szkoleniowe), Innovative Training Networks (ITN) (innowacyjne szkolenie naukowców), Research and Innovation Staff Exchange (RISE) (wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) (współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych).

 Obecnie trwają nabory na dwa z czterech przedstawionych projektów:

 • MSCA ITN 2020 - termin składania wniosków mija 14 stycznia 2020 r.
 • MSCA COFUND 2019 – termin składania wniosków mija 26 września 2019 r.

Kto może wziąć udział w programie?

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki etc.
 • organizacje międzynarodowe

Charakterystyka programu MSCA

 • granty MSCA realizuje się w organizacjach nastawionych na szkolenia oraz badania naukowe dotyczące dowolnej dyscypliny, zarówno w środowisku akademickim, jak i sektorze prywatnym (ośrodki badawcze, uniwersytety i przedsiębiorstwa)
 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu (IF) lub rekrutacji (ITN, COFUND, RISE);
 • w projektach oprócz badań naukowych należy zaplanować organizację szkoleń w projektach oprócz badań naukowych należy zaplanować organizację szkoleń
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i MŚP oraz na rozwijanie innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osób i miesięcy, na jakie zatrudniani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;

Zasady uczestnictwa i naboru:

Naukowcy (dowolnej narodowości i z dowolnego państwa) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Długość stażu naukowego warunkuje przypisanie do odpowiedniej kategorii naukowca i udział w danym typie MSCA: 

 • początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra,
 • doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Instytucja może mieć status: 

 • beneficjenta - wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE;
 • organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

Projekty składane są elektroniczne do Komisji Europejskiej poprzez portal Funding & tender opportunities. W zależności od typu MSCA projekt jest przygotowywany przez:

 • konsorcjum instytucji
 • pojedynczą organizację
 • indywidualnego naukowca w porozumieniu z instytucją go przyjmującą

Umowa grantowa (kontrakt) jest zawierana zawsze pomiędzy KE a instytucją. Finansowane przez MSCA organizacje są zobowiązane do zatrudnienia naukowców zgodnie
z obowiązującym w danym kraju prawem i zasadami KE. Przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Projekty są prowadzone w wybranej instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z państw Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Widening Fellowships

W tym roku, tak jak w poprzednim, Komisja Europejska uruchomiła Widening Fellowships. Jest to odpowiedź na wyzwanie związane z faktem, iż w krajach tzw. widening, w tym Polsce przyznaje się małą ilość grantów indywidualnych (IF). Naukowcy, którzy złożą wysoko ocenione wnioski o European Fellowships (jedna z dwóch kategorii grantów IF – druga to Global Fellowships), ale nie dostaną finansowania z powodu wyczerpania budżetu, mają szanse na jego sfinansowanie z budżetu wideningowego zgodnie z listą rankingową. Podczas składania aplikacji należy zaznaczyć chęć skorzystania z tej możliwości, gdyż nie odbywa się to w sposób automatyczny. Wnioski o stypendia typu widening fellowships są rozpatrywane w marcu każdego roku. W 2019 roku Komisja Europejska zwiększyła budżet na stypendia do 6 mln euro, natomiast w 2020 do 7 mln euro.

Szczegółowe informacje nt. MSCA

Program MSCA Opis Kwalifikacje Daty i informacje Czas Trwania

Individual Fellowships (IF)

 

 INDYWIDUALNE GRANTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE

- praca nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami oraz udział 
w konferencjach i szkoleniach;
- IF zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny; 
- finansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, firmie lub ośrodkowi badawczemu;
- IF obejmują 2 rodzaje grantów:

1. European Fellowships - umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy
w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym
z H2020.
2. Global Fellowships - możliwość realizacji grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy),
a następnie obowiązkowy powrót na okres 12 miesięcy do Europy.

 

doświadczeni naukowcy:
doktor
lub co najmniej 4-letnie doświadczenie i dorobek naukowy

 

Zamknięcie:
11.09.2019

 

Informacje o naborach, FAQ, formularze, wyniki
H2020-MSCA-IF-2019

Więcej o European i Global Fellowships na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

 12-24 miesięcy
Innovative Training Networks (ITN)

INNOWACYJNE SZKOLENIE NAUKOWCÓW

- wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych początkujących naukowców, zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach:
- ITN obejmują 3 typy projektów:

1. European Training Networks (ETN) -
przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
2. European Industrial Doctorates (EID):
przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu
w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
3. European Joint Doctorates (EJD):
przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny stopień doktora.

- projekty są składane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, które następnie na zasadzie otwartych konkursów zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy.

 

początkujący naukowcy:
nie więcej niż
4 lata doświadczenia od momentu uzyskania tytułu magistra

Zamknięcie:
14.01.2020

 

 

 

Informacje o nowych naborach, FAQ, formularze, wyniki
H2020-MSCA-ITN-2020

 

 

Więcej o ITN na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

3-36 miesięcy
Research and innovation staff exchange (RISE)

WYMIANA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI I INNOWACJAMI

- wymiana naukowców ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników;
- 4-letni projekt jest realizowany przez konsorcjum co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone
z H2020). Polega na oddelegowywaniu pracowników związanych z instytucją wysyłającą na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów projektu;
- działania powinny także obejmować organizację i udział pracowników w szkoleniach i konferencjach.
Unijne fundusze wspierają:
a) wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi;
b) wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich z dowolnego sektora lub
c) kombinację obu powyższych możliwości.

 

pracownicy instytucji akademickich i pozaakademickich (uczelnie, przedsiębiorstwa, banki, szpitale, muzea itp.) zaangażowani w badania i innowacje

 

 

Informacje o nowych naborach, FAQ, formularze, wyniki
H2020-MSCA-RISE-2019
Dodatkowe wsparcie Net4Mobility+

 

Więcej o RISE na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego


4 lata

Co-funding
of
regional, national
and international programmes
(COFUND)

WSPÓŁFINANSOWANIE REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW GRANTOWYCH

- projekt realizowany przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020 opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców.
- COFUND obejmuje 2 typy projektów:
1. Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowców;
2. Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców.

 

 


początkujący i doświadczeni
naukowcy

Zamknięcie:
26.09.2019

Informacje
o naborach, FAQ, formularze, wyniki
H2020-MSCA-COFUND-2019


Więcej o COFUND na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego


36-60 miesięcy

European Reaserchers’ Night (Noc Naukowców) to dodatkowa inicjatywa w ramach MSCA, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych
i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie  odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej. Noc naukowców powinna koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, projektów MSCA i finansowanych ze środków Horyzontu 2020 oraz udziału kobiet w nauce.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego (Polska Akademia Nauk)