Wytyczne UE dotyczące rozpatrywania wniosków wizowych mieszkańców regionów Doniecka i Ługańska na Ukrainie

ukraineKomisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych przekazały w tym tygodniu państwom członkowskim UE i państwom strefy Schengen nienależącym do UE wytyczne dotyczące sposobu postępowania z wnioskami wizowymi składanymi przez mieszkańców nieobjętych kontrolą rządu obszarów w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie. Wytyczne te opracowano w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z dnia 20 czerwca 2019 r. i w odpowiedzi na wnioski państw członkowskich o wskazówki dotyczące identyfikacji i nieuznawania paszportów wydanych wskutek dekretu prezydenta Rosji z dnia 24 kwietnia.

Przekazane wytyczne zapewniają zestaw jednolitych kryteriów, które pomogą konsulatom państw członkowskich w ustaleniu rzeczywistego miejsca legalnego pobytu posiadaczy rosyjskich paszportów. Zawierają także szczegóły dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków wizowych składanych przez posiadaczy rosyjskich paszportów, którzy mieszkają na nieobjętych kontrolą rządu obszarach w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie.Wytyczne pomogą zapewnić prawidłowe i spójne stosowanie unijnych przepisów dotyczących wiz Schengen w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie. Uwzględniają także fakt, że obywatele Ukrainy mają możliwość uzyskania ukraińskich paszportów biometrycznych i podróżowania do UE bez wizy.

Przekazany państwom członkowskim dokument zawiera wytyczne na temat:

  • Przepisów dotyczących terytorialnej właściwości konsulatów: Unijny kodeks wizowy przewiduje, że osoby ubiegające się o wizę Schengen, które legalnie przebywają na nieobjętych kontrolą rządu obszarach w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie, co do zasady powinny składać wnioski wizowe w konsulatach państw członkowskich UE na Ukrainie, bez względu na to, jaki dokument podróży posiadają.
  • Jasnych informacji dla ogółu społeczeństwa: Zgodnie z unijnym kodeksem wizowym państwa członkowskie strefy Schengen powinny zapewniać jasne i wyczerpujące informacje na temat sposobu i miejsca składania wniosków wizowych. Konsulaty państw członkowskich w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie (jak również ich ośrodki składania wniosków wizowych) powinny zatem jasno informować, że mieszkańcy nieobjętych kontrolą rządu obszarów w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie muszą składać wnioski wizowe w konsulatach właściwych państw członkowskich na Ukrainie. Powinny też wyjaśniać, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne nie potrzebują wiz, aby podróżować do strefy Schengen.
  • Kryteriów identyfikacji paszportów wydanych w następstwie dekretu z dnia 24 kwietnia: Wytyczne zawierają zestaw kryteriów, które mają pomóc konsulatom państw członkowskich w identyfikowaniu rosyjskich paszportów wydawanych mieszkańcom nieobjętych kontrolą rządu obszarów w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie. Mogą one stanowić podstawę polityki nieuznawania aneksji stosowaną przez państwa członkowskie w ramach ich wyłącznych kompetencji.

Kontekst

W dniu 24 kwietnia 2019 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret ułatwiający mieszkańcom nieobjętych kontrolą rządu obszarów w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa i rosyjskiego paszportu. Na podstawie tego dekretu mieszkańcy wspomnianych regionów mogą ubiegać się o rosyjskie obywatelstwo, stosując dokument identyfikacyjny wydany przez tak zwane „władze” na nieobjętych kontrolą rządu obszarach, i nie muszą spełniać wymogu zamieszkania w Federacji Rosyjskiej.

Rada Europejska w konkluzjach przyjętych 20 czerwca 2019 r. wyraziła głębokie zaniepokojenie prezydenckim dekretem, stwierdzając, że jest on sprzeczny z duchem i celami porozumień mińskich. Rada Europejska zgodziła się też rozważyć dalsze warianty działania, w tym nieuznawanie tych paszportów wydanych niezgodnie z porozumieniami mińskimi.

Przekazane w tym tygodniu wytyczne opracowano w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi w ramach Schengen. Nie jest to dokument publicznie dostępny, ponieważ zawiera wskazówki dla konsulów państw członkowskich dotyczące sposobu wykrywania tych paszportów.

Autor: Komisja Europejska