Przejdź do treści

Wystartowały konsultacje społeczne ws. nowego planu działania UE w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komisja Europejska rozpoczęła 18 czerwca ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej...

Nowe strategie UE dla gospodarki neutralnej dla klimatu

Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego systemu energetycznego, który odpowiada za 75 proc....

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności

prognozy gospodarczej z lata 2020 r. W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno...

Aktualności

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

2020.06.24 budżet 2021 fotoKomisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę. Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. mające naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, zapoczątkować trwałą odbudowę gospodarki oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Budżet ten jest również całkowicie zgodny z zobowiązaniem do inwestowania w przyszłość i stworzenia bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy.

Będzie to pierwszy budżet nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 i pierwszy roczny budżet Komisji pod przewodnictwem prezydent Ursuli von der Leyen.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu UE, stwierdził: W tych wyjątkowych czasach wniosek Komisji Europejskiej uruchamia bezprecedensowe wsparcie. Budżet roczny na 2021 r. pomoże setkom tysięcy osób, przedsiębiorstw i regionów przezwyciężyć kryzys i wyjść z niego w lepszej formie. Aby tak się stało, potrzebujemy porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu i Next Generation EU, porozumienia, które będzie sygnałem zaufania dla całej Europy.

Projekt budżetu na 2021 r., uzupełniony instrumentem Next Generation EU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Finansowanie przyczyni się do odbudowy i modernizacji naszej Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Budżet ten odzwierciedla priorytety Europy, niezwykle istotne dla zapewnienia trwałej odbudowy gospodarczej. W tym celu Komisja proponuje następujący przydział środków:

- 1,34 mld euro na program „Cyfrowa Europa” w celu ochrony Unii przed cyberatakami i wsparcie transformacji cyfrowej

- 3 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na nowoczesną, wysoce efektywną infrastrukturę transportową ułatwiającą połączenia transgraniczne

- 575 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku oraz odpowiednio 36,2 mln euro i 127 mln euro na programy wspierające współpracę w dziedzinach podatków i ceł

- 2,89 mld euro na program Erasmus+ na inwestowanie w młodzież oraz 306 mln euro na sektor kultury i sektor kreatywny w ramach programu „Kreatywna Europa”

- 1,1 mld euro na Fundusz Azylu i Migracji oraz 1 bln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami na zacieśnienie współpracy w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz polityki migracyjnej i azylowej

- 55,2 mld euro na wspólną politykę rolną i 813 mln euro na Europejski Fundusz Morski i Rybacki, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa i umożliwić odpowiednie zarządzanie kryzysowe

- 228 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 1,05 mln euro na Europejski Fundusz Obronny, aby wspierać europejską strategiczną autonomię i bezpieczeństwo

- 1,9 mld euro na pomoc przedakcesyjną, aby wspierać naszych sąsiadów, w tym na Bałkanach Zachodnich.

Dodatkowo duża część środków zostanie przeznaczona na działania priorytetowe określone w powiązaniu z Next Generation EU, w tym:

- państwa członkowskie mogą otrzymać 131,5 mld euro na pożyczki i ok. 133 mld euro na dotacje w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będącego częścią Next Generation EU

- 17,3 mld euro na program „Horyzont Europa”, aby zwiększyć wsparcie europejskich badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia i klimatu, z czego 5 mld euro w ramach Next Generation EU

- 10,13 mld euro na InvestEU z przeznaczeniem na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, innowacje i cyfryzację. Część środków zostanie przeznaczona na Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych w celu stworzenia strategicznej autonomii w kluczowych łańcuchach dostaw na szczeblu europejskim.

- 8,28 mld euro na Instrument Wsparcia Wypłacalności zgodnie z Next Generation EU w celu rozwiązania problemów związanych z wypłacalnością rentownych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki

- 47,15 mld euro na politykę spójności, uzupełnione kwotą 42,45 mld euro w ramach REACT-UE, jak zaproponowano w Next Generation EU. Środki zostaną przeznaczone na dopłaty do zatrudnienia, mechanizm zmniejszonego wymiaru czasu pracy i środki aktywizacji zawodowej młodzieży oraz płynność finansową i wypłacalność MŚP.

- 9,47 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na neutralność klimatyczną nie pozostawi nikogo w tyle, z czego 7,96 mld euro w ramach Next Generation EU

- 619 mln euro na rescEU, unijny mechanizm ochrony ludności, w celu zapewnienia Unii zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na dużą skalę

- 1,19 mld euro na EU4Health, nowy program w dziedzinie zdrowia, który przygotuje naszą Unię na przyszłe zagrożenia w dziedzinie zdrowia, z czego 1,17 mld euro z Next Generation EU

- 15,36 mld euro dla naszych partnerów zewnętrznych za pośrednictwem Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z czego 3,29 mld euro w ramach Next Generation EU

- 2,8 mld euro na pomoc humanitarną, z czego 1,3 mld euro w ramach Next Generation EU w związku z rosnącymi potrzebami humanitarnymi w najbardziej narażonych częściach świata.

Projekt budżetu na 2021 r. opiera się na przedstawionym 27 maja 2020 r. wniosku Komisji w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE. Gdy Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie WRF na lata 2021–2027, w tym Next Generation EU, Komisja odpowiednio zmieni swój wniosek dotyczący budżetu na 2021 r. w drodze listu w sprawie poprawek.

Szybkie przyjęcie projektu budżetu jest konieczne, aby setki tysięcy przedsiębiorców, naukowców, rolników i gmin w całej Europie mogło zacząć korzystać z funduszy, inwestując w ten sposób w lepszą przyszłość kolejnych pokoleń.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2021 r. obejmuje wydatki w ramach Next Generation EU, które będą finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych, oraz wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych finansowanych z zasobów własnych. W odniesieniu do tych ostatnich dla każdego programu proponuje się dwie kwoty – zobowiązania i płatności. Zobowiązania dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wydatkowane. Proponowany budżet UE na 2021 r. wynosi 166,7 mld euro w środkach na zobowiązania (-9,7 proc. w porównaniu z 2020 r.) i 163,5 mld euro w środkach na płatności (+0,8 proc. w porównaniu z 2020 r.). Jest to pierwszy budżet UE-27 po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE i po zakończeniu okresu przejściowego.

Dalsze informacje:

Autor: Komisja Europejska