Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał wczoraj (17 lipca br.) 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów...

więcej
Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Niemiecka minister obrony została zatwierdzona przez europosłów na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen opowiedziało się...

więcej
Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zadecyduje dziś o tym, czy niemiecka minister obrony zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest...

więcej
Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Aktualności

Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

blueenergyKE w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej – wynika z IV sprawozdania w tej sprawie. Europejczycy będą mieli dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. - Wyzwanie, jakim była transformacja sektora, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

Już teraz Europa przoduje w walce ze zmianą klimatu. Polityka europejska wdrażana w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich obszarach sprawiła, że UE jest na dobrej drodze do pełnego wprowadzenia czystej energii i wykorzystania oferowanych przez nią możliwości gospodarczych, tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz do zapewnienia konsumentom zdrowszego środowiska.

Poza modernizacją europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej unia energetyczna przyczynia się do szybszego przejścia na czystą energię w kluczowych sektorach europejskiej gospodarki, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, zapewniając jednocześnie transformację sprawiedliwą społecznie. Stworzenie odpornej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu i energii było jednym z priorytetów politycznych Komisji Jean-Claude'a Junckera. Teraz ogłaszamy pomyślne wdrożenie projektu, który w 2014 r. był jedynie wizją jednolitej, wzajemnie połączonej, bezpiecznej i zrównoważonej unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty ukazujące postępy poczynione w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Jednocześnie Komisja przedstawia sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii oraz komunikat w sprawie skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za unię energetyczną, powiedział: - Unia energetyczna to Europa w jej najlepszym wydaniu – wspólnie rozwiązująca poważne problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym i przemianami w tej dziedzinie, z którymi nie możemy sobie poradzić w obrębie granic państwowych. Przytłaczające wyzwanie, jakim była transformacja sektora energetycznego, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki. W tym celu musieliśmy gruntownie zmienić naszą politykę w zakresie energii i klimatu: dokonując nie samych kosmetycznych muśnięć, lecz poważnych zmian systemowych. Żadne państwo członkowskie nie mogło tego osiągnąć samodzielnie. Nasze sprawozdanie pokazuje, w jaki sposób wszystkie środki unii energetycznej wspólnie tworzą politykę, która sprosta wyzwaniom przyszłości. Obecnie nasze ramy kierują inwestycje ku przyszłościowym technologiom i rozwiązaniom. Uruchomiliśmy również środki wspierające przemysł, np. produkcję baterii w Europie, jednocześnie dbając o to, by żaden Europejczyk nie pozostawał w tyle. Każde państwo członkowskie powinno podążyć za tym przykładem i szybko zintegrować krajowe środki w zakresie energii, klimatu, mobilności i wszystkich innych powiązanych obszarów, tak aby Europa utorowała drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy tego stulecia.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził: - Europa posiada obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane na świecie ramy w zakresie klimatu i energii. Uzgodniliśmy wszystkie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie celów wyznaczonych na 2030 r., jednocześnie podnosząc docelowe poziomy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Unia energetyczna to jednak coś więcej niż przepisy i strategie polityczne: uruchomiliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie, wynegocjowaliśmy porozumienie paryskie i doprowadziliśmy do jego szybkiego wejścia w życie, jeszcze bardziej zintegrowaliśmy europejski rynek energii i zarysowaliśmy długoterminową wizję Europy neutralnej dla klimatu do roku 2050. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia. Musimy utrzymać rozwój odnawialnych źródeł energii w całej Europie i zwiększyć wysiłki na rzecz większej oszczędności energii. Musimy zaangażować się w proces transformacji w znacznie pilniejszym trybie niż dotychczas. W oparciu o naszą strategię osiągnięcia neutralności dla klimatu do 2050 r. wskazaliśmy w jaki sposób można tego dokonać, i przedstawiliśmy gruntowną analizę przyczyn i sposobów dojścia do tego celu. Wyjaśniliśmy, dlaczego model ten może być powielany przez inne kraje świata oraz jak neutralność klimatyczna, dobrobyt gospodarczy i sprawiedliwość społeczna mogą – a nawet muszą – iść ze sobą w parze.

Unia energetyczna wzmocniła wewnętrzny rynek energii i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki inwestycjom w nową inteligentną infrastrukturę (w tym transgraniczną), zapewniając nową, najnowocześniejszą strukturę rynku i wprowadzając mechanizm współpracy między państwami członkowskimi w oparciu o solidarność w celu reagowania na potencjalne kryzysy w bardziej skuteczny i wydajny sposób.

Jak wskazano ostatnio w komunikacie Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”, transformacja energetyczna wymaga kompleksowej przemiany ekonomicznej i społecznej, angażującej wszystkie sektory gospodarki i grupy społeczne na rzecz urzeczywistnienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Ramy unii energetycznej stawiają Europę na właściwych torach, aby stała się dobrze prosperującą, nowoczesną, konkurencyjną i neutralną dla klimatu gospodarką.

Komisja Jean-Claude'a Junckera wprowadziła nowe ramy prawne dla unii energetycznej. Zaktualizowane ramy ustawodawcze umożliwiły UE utrzymanie wiodącej pozycji w działaniach na rzecz klimatu poprzez podniesienie poziomu jej ambicji na rok 2030 w odniesieniu do szeregu sektorów związanych z energią – od zwiększenia proporcji energii ze źródeł odnawialnych i docelowych poziomów efektywności energetycznej do celów w zakresie redukcji emisji pochodzących z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oprócz nowych ram prawnych Komisja stworzyła ramy umożliwiające wprowadzenie środków wspierających płynną przemianę europejskiego przemysłu, regionów i miast. Szereg ukierunkowanych inicjatyw ma zagwarantować wszystkim regionom i obywatelom równy udział w korzyściach wynikających z transformacji sektora energetycznego. Jedną z tych inicjatyw jest europejski sojusz na rzecz baterii.

Europejski przemysł baterii został uznany za strategiczny łańcuch wartości dla UE w kontekście wzmocnionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej. Sprawozdaniu na temat unii energetycznej towarzyszy odrębne sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii.

W drugim komunikacie wzywa się do wzmocnienia demokratycznej rozliczalności procesu decyzyjnego na mocy Traktatu Euratom. Komisja Europejska powoła grupę ekspertów wysokiego szczebla w celu dokonania oceny stanu prac nad Traktatem Euratom w celu rozważenia, w jaki sposób, na podstawie obowiązującego Traktatu, można poprawić zapisaną w nim demokratyczną rozliczalność.

W tym samym komunikacie Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii może lepiej przyczyniać się do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej oraz w jaki sposób przejście do podejmowania decyzji w gronie państw członkowskich za pomocą głosowania większością kwalifikowaną mogłoby przyczynić się do przyspieszenia postępów w tej dziedzinie. Ten kierunek prac opiera się na planie Komisji dotyczącym stopniowego przejścia na system głosowania większością kwalifikowaną we wszystkich obszarach dotyczących opodatkowania, opublikowanym po raz pierwszy w styczniu.

Autor: Komisja Europejska

Już teraz Europa przoduje w walce ze zmianą klimatu. Polityka europejska wdrażana w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich obszarach sprawiła, że UE jest na dobrej drodze do pełnego wprowadzenia czystej energii i wykorzystania oferowanych przez nią możliwości gospodarczych, tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz do zapewnienia konsumentom zdrowszego środowiska.

Poza modernizacją europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej unia energetyczna przyczynia się do szybszego przejścia na czystą energię w kluczowych sektorach europejskiej gospodarki, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, zapewniając jednocześnie transformację sprawiedliwą społecznie. Stworzenie odpornej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu i energii było jednym z priorytetów politycznych Komisji Jean-Claude'a Junckera. Teraz ogłaszamy pomyślne wdrożenie projektu, który w 2014 r. był jedynie wizją jednolitej, wzajemnie połączonej, bezpiecznej i zrównoważonej unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty ukazujące postępy poczynione w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Jednocześnie Komisja przedstawia sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii oraz komunikat w sprawie skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za unię energetyczną, powiedział: - Unia energetyczna to Europa w jej najlepszym wydaniu – wspólnie rozwiązująca poważne problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym i przemianami w tej dziedzinie, z którymi nie możemy sobie poradzić w obrębie granic państwowych. Przytłaczające wyzwanie, jakim była transformacja sektora energetycznego, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki. W tym celu musieliśmy gruntownie zmienić naszą politykę w zakresie energii i klimatu: dokonując nie samych kosmetycznych muśnięć, lecz poważnych zmian systemowych. Żadne państwo członkowskie nie mogło tego osiągnąć samodzielnie. Nasze sprawozdanie pokazuje, w jaki sposób wszystkie środki unii energetycznej wspólnie tworzą politykę, która sprosta wyzwaniom przyszłości. Obecnie nasze ramy kierują inwestycje ku przyszłościowym technologiom i rozwiązaniom. Uruchomiliśmy również środki wspierające przemysł, np. produkcję baterii w Europie, jednocześnie dbając o to, by żaden Europejczyk nie pozostawał w tyle. Każde państwo członkowskie powinno podążyć za tym przykładem i szybko zintegrować krajowe środki w zakresie energii, klimatu, mobilności i wszystkich innych powiązanych obszarów, tak aby Europa utorowała drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy tego stulecia.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził: - Europa posiada obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane na świecie ramy w zakresie klimatu i energii. Uzgodniliśmy wszystkie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie celów wyznaczonych na 2030 r., jednocześnie podnosząc docelowe poziomy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Unia energetyczna to jednak coś więcej niż przepisy i strategie polityczne: uruchomiliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie, wynegocjowaliśmy porozumienie paryskie i doprowadziliśmy do jego szybkiego wejścia w życie, jeszcze bardziej zintegrowaliśmy europejski rynek energii i zarysowaliśmy długoterminową wizję Europy neutralnej dla klimatu do roku 2050. Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia. Musimy utrzymać rozwój odnawialnych źródeł energii w całej Europie i zwiększyć wysiłki na rzecz większej oszczędności energii. Musimy zaangażować się w proces transformacji w znacznie pilniejszym trybie niż dotychczas. W oparciu o naszą strategię osiągnięcia neutralności dla klimatu do 2050 r. wskazaliśmy w jaki sposób można tego dokonać, i przedstawiliśmy gruntowną analizę przyczyn i sposobów dojścia do tego celu. Wyjaśniliśmy, dlaczego model ten może być powielany przez inne kraje świata oraz jak neutralność klimatyczna, dobrobyt gospodarczy i sprawiedliwość społeczna mogą – a nawet muszą – iść ze sobą w parze.

Unia energetyczna wzmocniła wewnętrzny rynek energii i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki inwestycjom w nową inteligentną infrastrukturę (w tym transgraniczną), zapewniając nową, najnowocześniejszą strukturę rynku i wprowadzając mechanizm współpracy między państwami członkowskimi w oparciu o solidarność w celu reagowania na potencjalne kryzysy w bardziej skuteczny i wydajny sposób.

Jak wskazano ostatnio w komunikacie Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”, transformacja energetyczna wymaga kompleksowej przemiany ekonomicznej i społecznej, angażującej wszystkie sektory gospodarki i grupy społeczne na rzecz urzeczywistnienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Ramy unii energetycznej stawiają Europę na właściwych torach, aby stała się dobrze prosperującą, nowoczesną, konkurencyjną i neutralną dla klimatu gospodarką.

Komisja Jean-Claude'a Junckera wprowadziła nowe ramy prawne dla unii energetycznej. Zaktualizowane ramy ustawodawcze umożliwiły UE utrzymanie wiodącej pozycji w działaniach na rzecz klimatu poprzez podniesienie poziomu jej ambicji na rok 2030 w odniesieniu do szeregu sektorów związanych z energią – od zwiększenia proporcji energii ze źródeł odnawialnych i docelowych poziomów efektywności energetycznej do celów w zakresie redukcji emisji pochodzących z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oprócz nowych ram prawnych Komisja stworzyła ramy umożliwiające wprowadzenie środków wspierających płynną przemianę europejskiego przemysłu, regionów i miast. Szereg ukierunkowanych inicjatyw ma zagwarantować wszystkim regionom i obywatelom równy udział w korzyściach wynikających z transformacji sektora energetycznego. Jedną z tych inicjatyw jest europejski sojusz na rzecz baterii.

Europejski przemysł baterii został uznany za strategiczny łańcuch wartości dla UE w kontekście wzmocnionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej. Sprawozdaniu na temat unii energetycznej towarzyszy odrębne sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii.

W drugim komunikacie wzywa się do wzmocnienia demokratycznej rozliczalności procesu decyzyjnego na mocy Traktatu Euratom. Komisja Europejska powoła grupę ekspertów wysokiego szczebla w celu dokonania oceny stanu prac nad Traktatem Euratom w celu rozważenia, w jaki sposób, na podstawie obowiązującego Traktatu, można poprawić zapisaną w nim demokratyczną rozliczalność.

W tym samym komunikacie Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii może lepiej przyczyniać się do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej oraz w jaki sposób przejście do podejmowania decyzji w gronie państw członkowskich za pomocą głosowania większością kwalifikowaną mogłoby przyczynić się do przyspieszenia postępów w tej dziedzinie. Ten kierunek prac opiera się na planie Komisji dotyczącym stopniowego przejścia na system głosowania większością kwalifikowaną we wszystkich obszarach dotyczących opodatkowania, opublikowanym po raz pierwszy w styczniu.