Przejdź do treści

Nowy instrument współpracy terytorialnej - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

 

7 czerwca 2007 w Komitecie Regionów odbyła się konferencja na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). EUWT to nowy instrument prawny pozwalający władzom terytorialnym państw członkowskich ustanawiać grupy współpracy dysponujące osobowością prawną. EUWT służy do organizowania i zarządzania działaniami w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej współfinansowanej przez UE bądż nie. EUWT moga zostać użyte w takich obszarach jak zdrowie publiczne, transport publiczne, zapobieganie katastrofom czy tworzenie transnarodowych struktur turystycznych. Może ono tworzyć własne struktury, dysponować budżetem i zatrudniać personel. Rozwiązanie to zostało wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z 5 lipca 2006 r..

EUWT można będzie tworzyć od 1 sierpnia 2007, ale wcześniej państwa członkowskie muszą jeszcze przyjąć odpowiednie przepisy wykonawcze. Uczestnicy konferencji wezwali wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszego ustanowienia przepisów zapewniających skuteczne stosowanie tego rozporządzenia.


Więcej informacji na temat EUWT w załączeniu lub na stronie: http://www.cor.europa.eu/egtc.htm

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu programu wsparcia dla polityki dotyczącej techno

W dniu 25 maja 2007 zostały otwarte pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (CIP-ICT PSP- 2007-1). Termin składania wniosków upływa 23 pażdziernika 2007. Program Wsparcie Polityki ICT jest częścią Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, który przewidziany jest na lata 2007– 2013. Na potrzeby ICT PSP zagwarantowano środki w wysokości 730 milionów euro na cały okres jego trwania.

ICT PSP jest instrumentem finansowym przyjętej przez Komisję Europejską w roku 2005 strategii ramowej: i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Celem programu jest pokonanie przeszkód hamujących rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wspieranie tworzenia rynków opartych na innowacjach bazujących na rozwiązaniach z dziedziny ICT, zwłaszcza w sferze interesu publicznego.

Program koncentruje się na następujących obszarach tematycznych:

  • Wydajna i interoperacyjna e- Administracja
  • Technologie informacyjno-telekomunikacyjne na rzecz dostępności, starzenia się społeczeństwa oraz integracji społecznej
  • Technologie informacyjno-telekomunikacyjne na rzecz e-Zdrowia

Pełen tekst zaproszenia oraz wszelkie informacje dotyczące składania wniosków .

Informacje o Programie Konkurenncyjność i Innowacje.

70 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

W dniach 6 i 7 czerwca odbyła się w Brukseli kolejna, 70 Sesja Komitetu Regionów, na której obecny był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek KOR. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 9 opinii, debatując nad demograficzną przyszłością Europy, zdolnością UE do przyjmowania nowych członków, reformowaniem Unii, wkładem władz lokalnych i regionalnych w zrównoważony rozwój oraz przedmiotem najgorętszych dyskusji - przyszłością usług pocztowych w krajach UE.

Czytaj więcej...

Gnieźnianie w BIWW

Dnia 4 czerwca Biuro gościło 40-osobową  grupę studentów Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium oraz urzędników Starostwa Powiatowego z Gniezna, którzy przyjechali do Brukseli z 3-dniową wizytą studyjną. Podczas spotkania dyrektor BIWW Monika Kapturska zaprezentowała działalność i zadania biura Wielkopolski w Brukseli oraz zachęciła gości, zwłaszcza samorządowców, do rozwijania wzajemnej współpracy poprzez organizację staży merytorycznych. Przyjazdy urzędników do Brukseli i miesięczne praktyki w Biurze Informacyjnym mają stać się zaczątkiem stałych kontaktów BIWW z samorządami wielkopolskimi. Takie kontakty ułatwią przekazywanie informacji nt. dostępnych programów wspólnotowych, podniosą poziom wiedzy nt. polityki UE, pomogą w zawiązywaniu konsorcjów projektowych z partnerami zagranicznymi, a w efekcie ośmielą samorządy do sięgania po środki na projekty unijne z samej Brukseli, zwiększając zakres ich wykorzystania przez Wielkopolskę.

W trakcie spotkania dyskutowano także szeroko nt. możliwości sprawniejszego zarządzania funduszami strukturalnymi w nowym okresie programowania 2007-2013 i ich efektywniejszego spożytkowania przez wielkopolskie samorządy. Panie Luiza Śliwińska, Mariola Kasprzyk i Katarzyna Kraska zaprezentowały również sytuację społeczno-gospodarczą Powiatu Gnieźnieńskiego i jego walory turystyczne.

Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej

Danuta Hübner, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną, przedstawiła wczoraj „Czwarte sprawozdanie na temat polityki spójności gospodarczej i społecznej”. Sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej przedstawiane jest przez Komisję Europejską co trzy lata.

Czwarte sprawozdanie przedstawia sytuację gospodarczą, społeczną i terytorialną w 27 państwach członkowskich rozszerzonej Unii i jej 268 regionach. Zawiera ono szczegółową analizę sytuacji w regionach pod względem PKB, produktywności i zatrudnienia, a także opisuje szereg wyzwań, przed którymi w nadchodzących latach staną państwa członkowskie i regiony. Ponadto sprawozdanie zawiera pierwszą ocenę wpływu europejskiej polityki spójności w okresie programowania 2000-2006 oraz przygotowań do nowego okresu programowania 2007-2013.

Sprawozdanie zawiera także 10 pytań przeznaczonych do szerokiej dyskusji na temat przyszłości polityki spójności. Debata na ten temat zostanie uroczyście otwarta na Czwartym Forum Spójności, w dniach 27-28 września w Brukseli.

W załączniku prezentacja przedstawiona w dniu 30 maja 2007 przez Komisarz Danutę Hübner.

Komisja Europejska rozpoczęła program Europa dla Obywateli 2007- 2013

Program Europa dla Obywateli na lata 2007- 2013 został oficjalnie rozpoczęty 10 maja 2007 w Brukseli oraz w Rhodos podczas konferencji „Twinning dla jutrzejszego świata” zorganizowanej przez Radę Gmin i Regionów Europy.

W debacie w Brukseli udział wzięli: Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży Jan Figel, Przewodniczący Ruchu Europejskiego Pat Cox, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Edukacji i Kultrury Odile Quintin, Przewodniczący Confrontations Europe Philippe Herzog, Przewodniczący Platformy Socjalnej Fintan Farell oraz Laurent Cohen-Tanugi- Członek Zarządu Notre Europe.

Program Europa dla obywateli ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego. Program opiera się o zasady poszanowania wspólnych wartości, historii oraz różnorodności kulturowej. Za cele szczegółowe, które powinny być realizowane w ramach programu uznano spotęgowanie wymian międzynarodowych społeczności lokalnych oraz wspieranie debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim.

Dla osiągnięcia w/w celów program Europa dla Obywateli proponuje następujące działania:
Działanie 1 — Aktywni obywatele dla Europy
Działanie 2 — Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
Działanie 3 — Razem dla Europy
Działanie 4 — Aktywna pamięć europejska.

Najbliższe terminy składania wniosków na Działanie 1 (Aktywni obywatele dla Europy):
· Faza 3: termin składania wniosków na okres od 1 pażdziernika 2007 do grudnia 2007 upływa 1 czerwca 2007,
· Faza 4: termin składania wniosków na okres od 1 stycznia 2008 do marca 2008 upływa 1 września 2007.


Wiecej informacji na temat programu Europa dla Obywateli: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm

Spotkanie z samorządowcami Landu Hesja w Brukseli

Dnia 22 maja  gośćmi BIWW   byli urzędnicy samorządowi niemieckiego Landu Hesja. Przebywali oni w Brukseli na zaproszenie przedstawicielstwa Hesji i uczestniczyli w szkoleniu na temat Unii Europejskiej oraz funkcjonowania biur regionalnych. Podczas spotkania Szymon Gębski, pracownik BIWW zaprezentował gościom województwo wielkopolskie, kładąc nacisk na jego potencjał i najbardziej rozwinięte sektory gospodarki. Podkreślił znaczenie istniejącej infrastruktury i rozwiązań systemowych w przyciąganiu nowych inwestorów, przedstawił również główne założenia i priorytety strategii rozwoju regionu, wskazując m.in. na przeznaczenie środków z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 oraz w nowym okresie programowania. Gości interesowały zwłaszcza przykłady innowacyjnych projektów realizowanych w Wielkopolsce.

Rada Lokalna społeczności miasta Birkirkara na Malcie poszukuje partnerów do współpracy w ramach pro

Rada Lokalna społeczności Birkirkara na Malcie nawiąże współprace z lokalnymi i regionalnymi władzami z Państw Członkowskich oraz z podległymi im instytucjami w ramach wielu inicjatyw unijnych, takich jak:

- współpraca miast bliźniaczych,
- Młodzież w działaniu,
- 7 Program ramowy i inne.

Birkirkara to jedno z największych miast na Malcie, oprócz bogatej historii może poszczycić sie ciekawą ofertą zarówno dla turystów jak i dla społeczności lokalnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Kostasem Rossoglou.

Email: kostas.rossoglou@impetuseurope.com
Tel. +35.621.24.18.17
Fax. +35.625.99.06.42

Możliwość udziału w projekcie INFOOD NETWORK

Dnia 8 maja br. w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca projektu INFOOD NETWORK "Możliwość wymiany informacji pomiędzy małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i identyfikowalności żywności" realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego.
Projekt ten skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z sektora spożywczego, rolników, stowarzyszeń rolników, organizacji producentów oraz instytutów badawczych.
Ma on na celu stworzenie platformy do wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk oraz, pośrednio, podniesienie konkurencyjności podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym. Istnieje możliwość włączenia się wskazanych powyżej podmiotów do tworzonej w ramach projektu sieci. Należy podkreślić, że projekt ma przede wszystkim na celu wymianę wiedzy i doswiadczeń, nie jest możliwe pozyskanie w ramach projektu środków finansowych na prowadzoną działalność.
Dodatkowo, projekt zakłada budowanie konsorcjum projektowego i wspólne występowanie partnerów z wnioskami o dofinansowanie w ramach 7 Programu Ramowego.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz kontakt z kierownikiem projektu znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

   

Wielkopolska podczas "Dnia drzwi otwartych instytucji europejskich"

W minioną sobotę BIWW uczestniczyło w kolejnym, organizowanym przez instytucje europejskie, tzw. OPEN DOORS DAY 2007 (Dzień drzwi otwartych w instytucjach UE). Wydarzenie to miało w tym roku szczególny charakter ze względu na przypadającą 50-tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Impreza odbywa się tradycyjnie w weekend przed Dniem Europy 9 maja, który upamiętnia "Deklarację Schumana" z 1950 roku. Tego dnia budynki Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów stają otworem przed mieszkańcami Belgii oraz licznymi turystami ze wszystkich stron Europy (ok. 100 tys. zwiedzających). Obywatele Unii mają możliwość bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji europejskich, zdobycia wiadomości nt. aktualnych programów UE oraz poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.


Komitet Regionów, jak co roku, zaprosił do współorganizacji tego przedsięwzięcia biura regionalne, mające swoje siedziby w Brukseli. W budynku przy Rue Belliard stanęło ponad 40 stoisk informacyjno-promocyjnych regionów i miast europejskich – w tym również Województwa Wielkopolskiego. Celem prezentacji było przybliżenie zwiedzającym różnorodności i specyfiki kulturowej wielu zakątków Unii Europejskiej. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego już po raz kolejny prezentowało się podczas tej dorocznej imprezy, przyciągając zwiedzających bogactwem wielojęzycznych materiałów promocyjnych. Broszury promujące aktywną turystykę i wypoczynek wraz z informacjami na temat bazy noclegowej i gastronomicznej regionu cieszyły się przed nadchodzącym sezonem turystycznym dużym zainteresowaniem. Powodzeniem cieszył się również prezentowany na naszym stoisku film promujący udział Poznania w Euro 2012.Zwiedzający mogli zdobyć informacje o największych atrakcjach turystycznych Wielkopolski, a także otrzymać gadżety promocyjne związane z regionem. Przez stoiska w Komitecie Regionów przewinęło się w tym roku ponad 6 tysięcy osób.