Przejdź do treści

Nowy grant, nowe możliwości! Trwa nabór na dofinansowanie projektów związanych ze Wspólną Polityką Rolną!

logo komisjaDo 21 stycznia 2021 r. istnieje możliwość aplikowania o granty unijne dot. działań informacyjnych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR). Polityka rolna jest jedną z kluczowych płaszczyzn działań Unii Europejskiej. Określa się ją jako partnerstwo pomiędzy sektorem rolniczym a społeczeństwem, a także współpracę pomiędzy Europą a rolnikami. WPR jest kluczowa, ponieważ jest wspólną polityką dla wszystkich państw członkowskich i ich mieszkańców, którzy codziennie czerpią z niej korzyści.      

Co warto wiedzieć przed złożeniem aplikacji:

- nadrzędnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zbudowanie zaufania w UE oraz wśród wszystkich jej obywateli, rolników, a także osób niezwiązanych z sektorem rolniczym. Ponadto, jako priorytet wskazano zwiększenie świadomości dot. korzyści z funkcjonowania WPR;

- zgłoszenia powinny obejmować spójne, bezstronne i kompleksowe informacje, aby przedstawić dokładne ramy WPR;   

- należy skupić się na przeciwdziałaniu błędnym wyobrażeniom i dezinformacji dot. europejskiego rolnictwa i WPR przy jednoczesnym wspieraniu się danymi. Będzie miało to na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia wsparcia unijnego za pośrednictwem WPR dla rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich;

- ważnym elementem jest także zogniskowanie się na działaniach informacyjnych dot. przedstawienia w jaki sposób przyszła WPR przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu.

Do kogo mają być kierowane działania informacyjne:

Grupą docelową działań informacyjnych jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych zamieszkujących obszary miejskie i/lub rolników, a także innych podmiotów zaangażowanych w prowadzenie działalności na obszarach wiejskich. Ponadto:

- młodzież szkolna, nauczyciele oraz studenci – innowacyjne podejście powinno być wykorzystane do zaangażowania młodych ludzi i zwiększenia ich świadomości nt. WPR i jej wkładu w wiele obszarów jak m.in.: wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz zdrowe i wysokiej jakości odżywianie jako wybór stylu życia itp.;

 - zainteresowane podmioty powinny mieć większą świadomość przyczyniania się WPR do wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Działania informacyjnie w ramach grantu powinny uwzględniać jedno lub kilka przedsięwzięć, takich jak:

- działalność audiowizualną lub medialną;

- prowadzenie działalności informacyjnej w sieci i mediach społecznościowych;

- organizacja wydarzeń medialnych;

- organizowanie konferencji, seminariów oraz warsztatów poświęconych tematyce związanej z unijną polityką rolną. 

Termin przesyłania propozycji: 21.01.2021 r.

Łączny budżet dla wszystkich projektów: 4 000 000 euro.

Wysokość dofinansowania pojedynczego grantu: ok. 75 000 – 500 000 euro.

Czas trwania projektu: maksymalnie 12 miesięcy.

Kto może aplikować?

Zgłoszenia przesyłać mogą jedynie pojedyncze podmioty, co oznacza, że tylko jeden podmiot może ubiegać się o realizowanie grantu.

Ubiegający się muszą posiadać status osoby prawnej z siedzibą w państwie członkowskim UE. Podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej w świetle prawa krajowego, mają również szansę na realizowanie grantu przy uwzględnieniu, że ich przedstawiciele mają zdolność do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i zapewniają gwarancję ochrony w takim samym stopniu jak osoby prawne.

W celu spełnienia warunków kwalifikowalności, kandydaci muszą zarejestrować się w Rejestrze Uczestników (przed upływem zamknięcia składania wniosków), a następnie muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające status prawny i pochodzenie.

Osoby fizyczne nie mogą aplikować.

Jak można aplikować?

Wnioski muszą być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznego Portalu Składania Wniosków, który jest dostępny tu. Inna forma przesyłania aplikacji, w tym papierowa, nie jest dopuszczalna. Składany wniosek musi być czytelny, dostępny, możliwy do wydrukowania, a także musi zawierać wszystkie wymagane załączniku i dokumenty uzupełniające.

Aplikacja składa się z trzech części:

Część A (należy wypełnić online) – obejmuje informacje administracyjne o wnioskującym oraz skrócony budżet na projekt;

Część B (należy ją wgrać w formacie PDF) – obejmuje opis działania, czyli techniczną część wniosku;

Aneksy i dokumenty uzupełniające (należy je wgrać w formacie PDF) – są to: szczegółowe dane budżetowe, raport dot. aktywności z ostatniego roku, CV zespołu projektowego.

Zgłoszenie może być przesłane w dowolnym języku urzędowym UE, ale zaleca się używanie języka angielskiego.

Pełna informacja o naborze znajduje się tu.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie Komisji Europejskiej