ROK 2019

Czytaj więcej...Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2019 roku

 

    I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

 

    1. Wizyta Członka Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej w Komisji Europejskiej

 

2 kwietnia w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

 

Komisarz Creţu podpisała łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są,  w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

 

BIWW był odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty p. M. Wodzińskiej w Brukseli oraz za wsparcie, również w zakresie tłumaczenia polsko-angielskiego, podczas jej pobytu. 

 

 

    2. Wizyta studyjna członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli

 

W dniach 2-3 kwietnia w Brukseli miała miejsce wizyta radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej z brukselskich szkół. Z radnymi spotkała się również Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła działalność i pracę Biura, a także plany na ten rok oraz możliwości współpracy.

 

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie. W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary 

z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby Komisja współpracowała w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

 

Ważnym tematem rozmów były kwestie finansowania polityki imigracyjnej. Komisja Europejska ma nadzieję na trzykrotne zwiększenie budżetu Funduszu Azylu Migracji i Integracji w kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027. Na poziomie UE podejmowane są również działania mające na celu wpisanie kwestii integracji migrantów w formie procentowej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym, jak samorządy mogą wykorzystywać finansowanie unijne w praktyce mówił Luis Miranda z sieci EARLALL (Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie). Przedstawił on przykłady czterech projektów realizowanych w różnych częściach Europy, w ramach których odbywa się społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów. Projekty są finansowane z programu Erasmus + oraz Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Na decyzję o dofinansowaniu czekają dwa projekty złożone właśnie do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

O tym, jak w praktyce wygląda integracja migrantów członkowie Komisji mogli przekonać się na przykładzie belgijskiego miasta Mechelen, gdzie spotkali się z jego burmistrzem Bartem Somersem, urzędnikami miejskimi i osobami zaangażowanymi społecznie. Mechelen to wielokulturowe miasto (około 83 tys. mieszkańców), które jeszcze dwadzieścia lat temu borykało się z problemami przestępczości, przemocy i narkotyków. Obecnie jest ono znane głównie z prowadzonej z sukcesem integracji społecznej i gospodarczej migrantów. Burmistrz Bart Somers został doceniony przez Światową Fundację Gospodarzy Miast, która przyznała mu tytuł World Mayor za zarządzanie miastem. Dzięki jego polityce w Mechelen w harmonii żyje sto dwadzieścia dziewięć narodowości mówiących w sześćdziesięciu dziewięciu różnych językach. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest wieloaspektowe włączanie cudzoziemców w życie miasta. Dzieje się to m.in. przez pomoc imigrantom, także tym z bardzo niskimi kwalifikacjami, w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Ważna jest również wymiana kulturowa, która odbywa się np. poprzez integrację w ramach czasu wolnego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano tu mecz piłkarski drużyny migrantów z urzędnikami Mechelen.

 

Istotnym tematem podejmowanym podczas wyjazdu studyjnego była integracja poprzez edukację. Aby poznać, jak odbywa się ona w praktyce radni odwiedzili jedną z belgijskich szkół podstawowych, gdzie spotkali się z jej dyrektorem Dimitrim Van Den Doorenem. Zaprezentował on, jak funkcjonuje system nauczania dzieci z rodzin przybywających do Belgii i nie znających języka francuskiego. Uczą się one w oddzielnych klasach języka francuskiego oraz jednocześnie – żeby zintegrować się z resztą dzieci – uczestniczą w pozostałych zajęciach według standardowego trybu nauczania. Radni mieli również okazję wziąć udział w jednej z lekcji klasy „migracyjnej”.

 

W wizycie studyjnej, której program został przygotowany przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, udział wzięli radni: Przewodniczący Komisji Andrzej Plichta, Zbigniew Czerwiński, Patrycja Przybylska, Małgorzata Stryjska, Tadeusz Tomaszewski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. BIWW był również odpowiedzialny za przygotowanie wydarzenia od strony technicznej oraz obsługę wizyty. 

 

 

    3. Tym Razem Głosuję – debata w Poznaniu nt. wyborów europejskich

 

6 maja w Poznaniu z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy odbyła się debata pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”. Jej celem było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, które miały miejsce 26 maja tego roku. W debacie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Ida Musiałkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez BIWW we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań w ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”.

 

Wydarzenie otworzyły prof. Ewa Małuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Izabela Gorczyca, dyrektor BIWW oraz Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że ważne jest, aby uczestnicy debaty stali się ambasadorami wyborów europejskich - nie tylko sami poszli zagłosować 26 maja, ale także zachęcili do głosowania innych. 

 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce przed 26 maja odbyły się 3-krotnie, nie przekroczyła 30 procent. Między innymi o tym, jakie są tego przyczyny oraz co można zrobić, aby ją zwiększyć dyskutowano podczas debaty, której moderatorem był dr Krzysztof Gołata z Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczestniczki jako możliwą receptę na zwiększenie frekwencji zaproponowały możliwość głosowania przez internet oraz wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni, jak ma to miejsce w niektórych krajach unijnych. Krystyna Łybacka podkreśliła, że jednym z podstawowych problemów jest brak wiedzy o UE. Mówiła o tym, że w szkołach powinny odbywać się lekcje nt. Unii Europejskiej, jej instytucji i ich wpływu na codzienne życie obywateli. Również media powinny mieć obowiązek informowania o Unii Europejskiej. Posłanka Łybacka zaproponowała również zmianę w sposobie komunikacji nt. wyborów, np. prezentując konkretne sprawy ważne dla Europejczyków, którymi Parlament Europejski zajmie się w kolejnej kadencji. „Gdyby pięć lat temu zadano pytanie, czy chcesz, aby dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego zniesiono roaming, to zagłosować poszłoby na pewno więcej osób” – podkreślała posłanka.

 

Podczas debaty zwrócono uwagę na swoisty paradoks: z jednej strony frekwencja w wyborach do PE jest niska, ale z drugiej strony poparcie dla UE w Polsce jest największe w całej Unii. Posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaznaczyła, że euroentuzjazm Polaków świadczy o tym, że ludzie w Polsce wierzą w europejskie wartości i Polacy chcą być częścią europejskiej wspólnoty. Zaznaczyła jednak również, że wybory są niepopularne, dlatego że ludzie żyją w zamkniętych środowiskach i nie interesują się tym, co dzieje się daleko od nich. Podobnego zdania była również profesor Ida Musiałkowska, która podkreśliła, że ludzie nie głosują, ponieważ uważają swój głos za nieznaczący, nie mają zaufania do władzy, a Parament Europejski – w ich mniemaniu - nie zajmuje się sprawami, które ich dotyczą. Według profesor czynnikiem, który może pomóc w zrozumieniu UE i integracji europejskiej jest nauka innych kultur, która odbywa się między innymi w ramach programu Erasmus. Debata była zwieńczeniem cyklu informacyjnego, który Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem cyklu było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, popularyzacja wiedzy na temat europarlamentu, między innymi poprzez wywiady, artykuły i ciekawostki z nim związane (więcej na str. 62). 

 

 

    4. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „Europa zagłosowała”

 

27 maja 2019 r. w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Europa zagłosowała”, w której dziennikarze z Francji, Niemiec, Polski i Włoch komentowali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Emilię-Romanię, Hesję i Nową Akwitanię.

 

Konferencję otworzył dyrektor przedstawicielstwa Hesji Friedrich von Heusinger w imieniu dyrektorów czterech regionów partnerskich, podkreślając kluczowe znaczenie ostatnich wyborów dla przyszłości Europy. Françoise Chotard, moderatorka dyskusji i eksperta ds. europejskich stwierdziła, że wskazuje na to chociażby frekwencja (50,95 %), która była wyższa niż w czterech poprzednich wyborach (2014, 2009, 2004 i 1999), kiedy nie przekroczyła 50 %.

 

Dziennikarze uczestniczący w debacie zastanawiali się m.in. nad nowym kształtem Parlamentu Europejskiego. Peter Müller z Der Spiegel zwrócił uwagę na to, że w dwóch państwach założycielskich UE, Francji i Włoszech, duży sukces odniosły partie eurosceptyczne (Liga Północna Matteo Salviniego oraz Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen). Jeśli chodzi o Francję, Isabelle Ory z francuskiej stacji radiowej Europe 1 zauważyła, że partia Marine Le Pen wygrała z partią rządzącego Emmanuela Macrona jedynie jednym punktem procentowym. Natomiast Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, zaznaczyła, że wybory europejskie stanowią preludium do wyborów krajowych do polskiego parlamentu, które będą miały miejsce jesienią tego roku. „Wyniki wyborów ukazują – podkreśla – podział na bardziej konserwatywną i katolicką południowo-wschodnią część Polski oraz bardziej otwartą zachodnio-północną”. Dodała, że w nowym Parlamencie Europejskim znajdzie się aż 6 byłych polskich premierów, a o wzroście znaczenia wyborów do tej instytucji świadczy bardzo duży wzrost frekwencji z 23,83% do 43%.

 

Ważnym tematem poruszanym podczas debaty była również kwestia objęcia najważniejszych stanowisk politycznych w Brukseli po wyborach. Dziennikarze z Polski i Niemiec zgodzili się co do tego, że niemiecki kandydat na szefa Komisji Europejskiej, Manfred Weber (przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej) nie jest tak mocnym kandydatem, jak wydawało się wcześniej (w Europie nie ma też zasadniczego poparcia dla Fransa Timmermansa). Peter Muller zauważył, że Angela Merkel była dosyć wycofana w trakcie wyborów – początkowo popierała przewodniczącego EPL, natomiast później stało się to mniej widoczne. Isabelle Ory podkreśliła z kolei, że prezydent Francji nie wskazał swojego kandydata na szefa Komisji – wcześniej myślano, że może nim być Michel Barnier, francuski polityk i główny negocjator UE ds. brexitu, niemniej w tamtym czasie coraz większe poparcie uzyskiwała komisarz unijna Margrethe Vestager. Anna Słojewska dodała, że być może nowym szefem KE powinien zostać przedstawiciel nowych państw członkowskich UE, np. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Dziennikarze zastanawiali się również, kto może zostać nowym szefem Rady Europejskiej i zastąpić na tym miejscu Donalda Tuska. Włoska dziennikarka Barbara Roffi zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka poparła w ostatnim czasie obecną kanclerz Niemiec, niemniej dziennikarz Der Spiegel uznał, że z jej strony nie widać zainteresowania objęciem tego stanowiska.

 

Według uczestników konferencji wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jest obecnie bardziej podzielona niż 5 lat temu. 

 

 

    5. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” – debata z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w UMWW

 

29 maja Marszałek Marek Woźniak spotkał się z rektorami wielkopolskich uczelni wyższych oraz dyrektorami jednostek naukowo badawczych. Spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” zorganizowane z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Debata z wielkopolskim środowiskiem naukowo-badawczym dotyczyła  możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Marek Woźniak, posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, dyrektor BIWW Izabela Gorczyca oraz rektorzy i władze jednostek naukowo-badawczych z woj. wielkopolskiego i lubuskiego (uniwersytety, akademie, politechnika i instytuty badawcze). 

 

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającymi przygotowaniem do kolejnej perspektywy finansowej w obszarze badań i innowacji. Podczas spotkania Marszałek Woźniak podkreślił, że w związku z planami Unii Europejskiej na zwiększenie środków w nowym programie ramowym na rzecz badań i innowacji ważna jest wspólna dyskusja, oraz skupienie się na jeszcze efektywniejszej współpracy między samorządem a jednostkami naukowymi w regionie. 

 

W ramach wspierania potencjału wielkopolskiej nauki w kontekście unijnych programów na rzecz badań i innowacji, Marszałek Woźniak zaproponował zintensyfikowanie działań w Brukseli. Dyskutowano m.in. o powołaniu osoby, która będzie odpowiedzialna za obszar Horyzontu Europa w wielkopolskim przedstawicielstwie w Brukseli, o możliwościach wsparcia przez samorząd działań na rzecz nauki i wpisania ich  do przyszłego WRPO oraz konsultacji w tym względzie w Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania rozmawiano również o organizacji wizyty studyjnej do Brukseli przez BIWW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu po powołaniu nowej Komisji Europejskiej i ustaleniu przyszłego budżetu (początek 2020 r.).

 

Innymi tematami, na które zwróciła uwagę dyr. I. Gorczyca były zaangażowanie się podmiotów z regionu w konsultacje planu strategicznego do programu Horyzont Europa, nabór na członków Misji w przyszłym programie Horyzont Europa, lobbing tematów do tzw. Partnerstw (PPI), stworzenie grupy roboczej (platformy komunikacyjnej) – docelowo koordynowanej przez osobę z Brukseli odpowiedzialnej za program Horyzont Europa.

 

 

    6. Negocjacje dotyczące budżetu UE po wyborach do PE – debata w Domu Regionów

 

29 maja we wspólnej siedzibie czterech regionów partnerskich, Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii w Brukseli odbyła się debata z szefem gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu, Michaelem Hagerem pt. „Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. Dyskutowano o negocjacjach toczących się wówczas wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, perspektywach ich zakończenia, oraz o nowych elementach budżetowych, które mogą pojawić się po 2021 roku.

 

„Co do zasady państwa członkowskie znajdują porozumienie co do budżetu na sam koniec negocjacji. My mamy nadzieję, że stanie się to wcześniej” – podkreśliła przedstawicielka regionów partnerskich Marie-Pierre Mesplède, dyrektorka przedstawicielstwa Nowej Akwitanii. Zaznaczyła również, że w obecnych negocjacjach cztery regiony partnerskie, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski są sprzymierzeńcami.

 

Podczas debaty Michael Hager zwrócił uwagę, że obecnie priorytetowe kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej to modernizacja budżetu, uproszczenie, jego jakość oraz szybkość ustalenia kształtu przyszłych finansów. Szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera mówił także o tym, że wobec brexitu i niechęci państw członkowskich do zwiększania nakładów na finanse unijne – cięcia w niektórych obszarach budżetowych będą konieczne. Wskazał również na nowe elementy przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych: instrument budżetowy dla strefy euro, który ma łączyć się z europejskim semestrem, oraz instrument budżetowy dotyczący przestrzegania praworządności w państwach członkowskich UE. W kontekście tego drugiego mechanizmu Michael Hager zaznaczył, że chodzi w nim o „ochronę gospodarczych i finansowych interesów UE”, a samo narzędzie ma „zamrażać środki” na wypadek, gdyby jedno z państw nie przestrzegało praworządności. Choć, jak stwierdził „zdaje sobie sprawę, że spotka się tutaj z różnymi pozycjami negocjacyjnymi w Radzie UE”. W kwestii ustalenia unijnego budżetu, powiedział „Chcemy osiągnąć porozumienie i ustalić budżet za prezydencji fińskiej w Radzie UE na jesień tego roku (…) Fińska prezydencja ma dobrą pozycję negocjacyjną: są zainteresowani polityką spójności i mają silny sektor rolniczy”. W związku z polityką spójności, szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera podkreślił, że ta część budżetu UE to „historia sukcesu i nie możemy nie brać pod uwagę wagi tych funduszy”. Natomiast odnosząc się do Wspólnej Polityki Rolnej zaznaczył z kolei, że brana pod uwagę jest większa kontrola ze strony państw członkowskich tego sektora, oraz że jest to ostatni obszar, który nie został jeszcze uzgodniony w samym Parlamencie Europejskim.

 

 

    7. Przemysł 4.0 – konferencja w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana w ramach wizyty studyjnej pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z członkami instytucji unijnych i polskich ministerstw (Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk i Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Seria dwudniowych spotkań była okazją do zaprezentowania w Brukseli potencjału polskiego środowiska innowacyjnego w takich gałęziach jak rolnictwo, robotyka, sztuczna inteligencja, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne etc. Przedstawiciele firm i instytucji działających na arenie polskiej i międzynarodowej wymienili się doświadczeniami, zaprezentowali swoje strategie rozwoju, a także nawiązali współpracę w kontekście przyszłych projektów. Spotkanie umożliwiło również dyskusję o tym, jak polskie organizacje mogą efektywnie korzystać z europejskich inicjatyw i programu wspierającego badania i innowacje Horyzont 2020 oraz przyszłego – Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili m.in., że jeszcze w ramach kończącego się już programu Horyzont 2020 na wsparcie badań i innowacji w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 13,2 mld euro. Natomiast na nabory do Horyzontu Europa trzeba będzie poczekać, aż do momentu decyzji Rady co do ostatecznego budżetu unijnego. Wiadomo już, że nowymi priorytetami w tym programie będą technologia, cyfrowość, ekonomia i zrównoważony rozwój.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

    8. Uczczenie wejścia 15-lecia wejścia Polski do UE

 

    a) 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej zostało uczczone przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli 28 marca. W efekcie wspólnych dyskusji  stwierdzono, że najodpowiedniejszą formą upamiętnienia tej rocznicy będzie symboliczne zdjęcie wykonane w parku Cinquantenaire. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali Polacy pracujący na co dzień w instytucjach unijnych, placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniach i organizacjach działających w Brukseli. 28 marca kilkuset Polaków utworzyło symboliczną „piętnastkę” w kolorach białym i czerwonym. Wydarzenie rejestrowały media, które przygotowały relację z przedsięwzięcia, a zdjęcie posłużyło do promocji rocznicy w mediach społecznościowych.

 

    b) 26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów 

w Brukseli  zorganizowały wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Komitecie Regionów. Jako mówcy udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, polskie samorządy reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów, sieci europejskich, gabinetów komisarzy unijnych oraz innych regionów europejskich.

 

 

    9. Konferencja 4 regionów partnerskich z okazji 25-lecia KR

 

10 lipca w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię. 

 

„W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp” - rozpoczął spotkanie Marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się Marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego Parlamentu mogłaby składać się z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną pracom Komitetu należytą skuteczność. 

 

Politycy zgodzili się, że pomimo, iż Europejski Komitet Regionów pełni jedynie rolę doradczą wobec instytucji europejskich, w ciągu ostatnich 25 lat nadał on tempo integracji samorządów w ramach polityki europejskiej. Najlepiej reprezentuje on interesy unijnych mieszkańców. „Władze regionalne znają problemy mieszkańców znacznie lepiej niż rządy centralne” - mówił Mark Weinmeister, a Isabelle Boudineau podkreśliła: „My samorządowcy musimy być głosem poziomu terytorialnego.” Z kolei Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na inne ważne zadanie stojące przed KR - prowadzenie dyskusji z obywatelami. „Musimy uświadamiać mieszkańcom, jak wiele Unia im daje. Aktywne uczestnictwo  w Europejskim Komitecie Regionów to nie tylko praca, ale też informacja dla obywateli o tej pracy” – wyjaśnił. „Jeżeli chcemy by Europa odniosła sukces, należy zdać sobie sprawę, że nie chodzi o Brukselę czy Strasburg, ale o ludzi z tysięcy miast, miasteczek i wsi”- zauważył z kolei Karl-Heinz Lambertz. „Przez ostatnie 25 lat władze regionalne stały się pośrednikiem między Unią Europejską a jej mieszkańcami. Dzięki temu Europejski Komitet Regionów będzie miał wystarczająco pracy na kolejne 25 lat” – zakończył konferencję przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

 

    10. Wizyta Członka Zarządu WW Jacka Bogusławskiego w Brukseli

 

W dniach 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, omówił aspekty transformacji energetycznej Wielkopolski z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wziął udział w konferencji o inteligentnych specjalizacjach regionów polskich oraz spotkał się z przedstawicielami kraju związkowego Hesja.

 

Jacek Bogusławski spotkał się 24 lipca br. z wielkopolską europoseł pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, którą poinformował o staraniach podejmowanych przez wielkopolski samorząd w pozyskiwaniu środków na odnawialne źródła energii w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że środki na transformację energetyczną są istotnym elementem konsultowanej właśnie wieloletniej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Była premier wyraziła zainteresowanie podejmowanymi działaniami o poprawę jakości środowiska naturalnego przy okazji zmian w sektorze energetycznym w Wielkopolsce. Podczas spotkania z Friedrichem von Heusingerem, dyrektorem Przedstawicielstwa Hesji w Brukseli, Jacek Bogusławski omówił szanse dla Wielkopolski w zakresie nowoczesnych form ochrony środowiska na podstawie dotychczasowych doświadczeń regionu partnerskiego. Przedmiotem rozmowy były w szczególności wprowadzone w Hesji rozwiązania w zakresie energetyki wodorowej, w tym innowacyjnych napędów samochodów dostawczych, autobusów, pojazdów kolejowych i miejsc ich tankowania. 

 

W trakcie wizyty Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uczestniczył także w konferencji pt. „Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich”. Spotkanie miało na celu przybliżenie tworzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych i konkurencyjnych w skali europejskiej rozwiązaniach, a w jej ramach - partnerstw biznesowych z podmiotami z UE ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej. 

 

 

    11. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

 

9 października w siedzibie Wielkopolski w Brukseli, w ramach 17. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyła się międzynarodowa debata współorganizowana przez BIWW nt.  transformacji energetycznej. Współorganizatorami wydarzenia byli, obok Wielkopolski, Barcelona, Malmö, Kopenhaga, Hanower, Roeselare i „Dublin Climate Action”. Podczas debaty Wielkopolskę reprezentował Jakub Jackowski, zastępca dyrektora z Departamentu Gospodarki UMWW, który mówił o projekcie stworzenia Doliny Wodorowej na obszarach pogórniczych w subregionie konińskim.

 

„Pochodzimy z siedmiu różnych państw członkowskich, ale przyświeca nam jeden cel jakim jest osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – otworzyła wydarzenie na temat przejścia z energetyki węglowej do wykorzystania odnawialnych źródeł energii Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Debata była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Wielkopolską, a partnerami z Belgii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Szwecji, u których proces ten jest obecnie bardziej zaawansowany. „W jednej z gmin regionu Kopenhagi udało się od początku lat 90. zredukować emisję dwutlenku węgla o 70%”  – mówiła Marie-Louise Lemgart reprezentująca Region Stołeczny Kopenhagi. Z kolei Anna Ardenberg ze szwedzkiego Malmö przekonywała, że jej miasto do 2030 r. zamierza korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. „Subregion koniński, który wytwarza 10% energii w Polsce, potrzebuje wsparcia w przejściu przez transformację energetyczną” – wyjaśnił Jakub Jackowski. „Chcemy zachować tradycyjny dla Konina przemysł energetyczny. Zamiast węgla chcemy jednak wykorzystać wodór, farmy wiatrowe i źródła geotermalne”. Plany przejścia na energię wodorową są rozważane nie tylko przez subregion koniński: również w północnej części Wielkopolski już teraz bierze się je poważnie pod uwagę.

 

Jakub Jackowski zwrócił uwagę, że energetyka węglowa ma w Polsce długą historię i jest kojarzona z okresem dobrobytu, dlatego ważne jest, aby przedstawić jasną wizję zmian i  powodów, dla których są one niezbędne. „Wielkopolski samorząd rozumie, jak ważne jest podnoszenie świadomości mieszkańców. Transformacja energetyczna zaczyna się od ludzi, bo to oni muszą w rezultacie zmienić swoje życie i znaleźć nowe zatrudnienie” - podkreślił, zaznaczając, że takie zmiany wymagają długoterminowych strategii skierowanych na zmianę profilu zawodowego mieszkańców. Przedstawił ideę Porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej: „Budujemy porozumienia między partnerami społecznymi i samorządami lokalnymi, aby zaangażować obywateli w cały proces transformacji energetycznej”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie, którego sygnatariuszami zostało ponad 40 podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. „Nawet jeśli zdobędziemy pieniądze, ale nie przekonamy do zmian obywateli, nie uda nam się niczego zmienić” – podsumował Jackowski.

 

 

    12. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem premier Ewy Kopacz

 

9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. O tym jakie były oczekiwania ludzi wtedy i jakie są dzisiaj, jak Europa radziła sobie i radzi z wyzwaniami oraz czy UE zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne między Zachodnią i Wschodnią Europą, dyskutowali politycy i eksperci z Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii.

 

„Powiedzmy o tym, jak pokojowy bunt i mądrość naszych negocjatorów doprowadziły do największego z naszych zwycięstw – obalenia komunizmu w Europie” - podkreśliła rolę Polski w Jesieni Narodów Ewa Kopacz. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wspominała sytuację Polaków w poprzedniej epoce, ich dążenia do zmian ustrojowych, a następnie do otwarcia się na Zachód i integracji z Unią Europejską i NATO. Do osobistych wspomnień z końca lat 80. nawiązał Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. „Bez ludzi Solidarności, bez ludzi protestujących na ulicach miast NRD, którzy przezwyciężyli własny strach i obawy, nie moglibyśmy razem dziś tutaj siedzieć” - zaznaczył. W tym samym tonie wypowiedział się w trakcie debaty ekspertów prof. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca podkreślił, że Polska była jedynym państwem bloku wschodniego, w którym zrywy wolnościowe następowały cyklicznie i z coraz większą częstotliwością. 

 

Piętnaście lat po tych wydarzeniach miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. do Unii przystąpiła m.in. Polska. „To była gigantyczna, tytaniczna praca. To był wysiłek milionów obywateli. Po wejściu do Unii Europejskiej 

i NATO było już łatwiej” – wspominała proces akcesyjny Ewa Kopacz. Dołączenie do europejskiej rodziny wiązało się dla Polaków z nową perspektywą pokoju i przyszłości demokracji, wolności i dobrobytu gospodarczego. Była premier podkreśliła rolę, jaką odegrała Unia Europejska w ostatnich 15 latach dla rozwoju Polski: „Europa stworzyła ramy: prawa, wolności, solidarności. Bez tych ram, bez społecznego i technicznego know-how by nam się nie udało”. Prof. Stachowiak z kolei nawiązał do bezprecedensowego wymiaru tej nadzwyczaj udanej integracji: „Podział na dwie Europy na rzece Łabie istniał przez setki lat, a byliśmy w stanie zasypać tę różnicę w zaledwie 15 lat”.

 

Goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed Europą dzisiaj. Eksperci zwrócili uwagę na rosnącą konkurencję gospodarczą ze strony Chin i USA, której rynek europejski musi stawić w najbliższych latach czoła. „Europa nie może być tylko obszarem między USA a Chinami” – przypomniał prof. Patrizio Bianchi, minister ds. europejskich Emilii-Romanii. Prof. Stachowiak, myśląc o przyszłości integracji Unii Europejskiej, wyraził z kolei przekonanie, że należy czerpać z historii, aby unikać błędów w przyszłości. „Celem powinna być praca nad naszą pamięcią” – powiedział. Natomiast prof. Bianchi nawiązał do długofalowych celów, jakie wyznaczyła dla Europy Strategia Lizbońska i Strategia Europa 2020 - uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Przypomniał, że w tym celu krajom europejskim potrzeba więcej demokracji, równości i sprawiedliwości. „Nasze dzieci nie mogą widzieć tych deklaracji tylko na piśmie” - zaznaczył. Ewa Kopacz, myśląc o przyszłości Europy, apelując o wskrzeszenie entuzjazmu na miarę tego z 1989 r., zaalarmowała: „Dziś albo zainwestujemy w Europę – podwójnie w jej wzmocnienie i w pogłębienie integracji, albo wypłyniemy na wzburzone wody globalnego nieładu pozbawieni realnych narzędzi wpływu”.

 

    13.  „Polska zagłosowała” – debata nt. polskich wyborów w Domu Regionów

 

15 października miała miejsce debata pt. „Polska zagłosowała” we wspólnej siedzibie Wielkopolski i Hesji w Brukseli.  Dwa regiony partnerskie zorganizowały spotkanie nt. polskich wyborów parlamentarnych w ramach szerszego cyklu „Europa po wyborach”, który odbywa się z inicjatywy Hesji. 

 

„Jeżeli chcesz odnieść sukces w wyborach, musisz stworzyć koalicję” – powiedziała Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, otwierając spotkanie. Nawiązała w ten sposób do faktu, że choć w wyborach do Sejmu sukces odniosło 5 bloków politycznych, w ławach sejmowych zasiądą przedstawiciele 15 różnych partii. Zwróciła również uwagę, że wysoki udział społeczeństwa w procesie decydowania o władzy świadczy o żywym zainteresowaniu nim Polaków i efektywnych kampaniach profrekwencyjnych. „Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 r. była najwyższa spośród wszystkich polskich wyborów od 1989 roku - w głosowaniu wzięło udział 61,74% uprawnionych. To o 10 % więcej niż 4 lata temu” – podkreśliła Izabela Gorczyca. Wskazała także, że w Wielkopolsce frekwencja była jeszcze wyższa niż w kraju i wyniosła 62,95 proc., natomiast w samym okręgu poznańskim - 73,95 proc. i była jedną z najwyższych w Polsce.

 

„Wynik Prawa i Sprawiedliwości jest niższy od zakładanego przed wyborami przez członków tej partii” – zaznaczyła Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas spotkania przedstawiła i omówiła ona wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Wskazała, że nie różnią się one znacząco od tych przewidywanych w sondażach. Dziennikarka zwróciła uwagę, że partia rządzącą, choć z wyższym łącznym wynikiem niż 4 lata temu, zdobyła taką samą ilość mandatów w Sejmie RP. Utraciła natomiast większość w Senacie, co może oznaczać wydłużenie procesu legislacyjnego w polskim parlamencie. Zgodnie z przewidywaniami, do ław poselskich powrócili przedstawiciele Lewicy. 

 

    14. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z wielkopolskimi europosłami

 

16 października odbyło się  spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów. Premier Leszek Miller, prof. Zdzisław Krasnodębski i dr Sylwia Spurek podzielili się z Wielkopolanami i sympatykami Wielkopolski swoimi wrażeniami z pierwszych tygodni nowej kadencji w debacie prowadzonej przez Izabelę Gorczycę, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Spotkanie zostało dodatkowo uświetnione wernisażem wystawy „Ponad granicami” malarstwa Wielkopolanina Bogdana Galewskiego.

 

Tradycją stało się już, że pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli po wyborach europejskich odbywa się z udziałem nowo wybranych wielkopolskich eurodeputowanych. Posłowie odpowiedzieli na pytanie o plany i cele, jakie wyznaczają sobie na najbliższe pięć lat oraz w jaki sposób chcą przełożyć swoje dotychczasowe doświadczenia na działalność w Brukseli. Posłanka Sylwia Spurek opowiedziała o swojej wieloletniej pracy na rzecz praw człowieka, a w ostatnich latach także – praw zwierząt, którą chce kontynuować w Brukseli. „Chcę, aby Unia zajmowała się przemocą wobec kobiet, ale nie jest to nadal kompetencja UE, dlatego rozmawiałam już o możliwości zastosowania traktatowej procedury passerelle”. Zaznaczyła również, że zamierza włączyć się w prace PE w m. in. w kwestiach walki z rakiem. Z kolei prof. Krasnodębski jako pierwszy wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, zamierza aktywnie zajmować się kwestią transformacji energetycznej obszarów górniczych oraz środkami unijnymi na badania i naukę. „W sprawie programów i funduszy naukowych, trzeba zaznaczyć, że więcej płacimy niż uzyskujemy z UE (…) Dlatego ważny jest udział Polaków w gremiach decydujących o przyznawaniu środków dla polskiej nauki - mówił prof. Krasnodębski o wsparciu badań w Polsce. Premier Leszek Miller wskazał swoje priorytety na kolejne pięć lat w nawiązaniu do obszarów tematycznych komisji parlamentarnych, w których zasiada. W komisji Rynku Wewnętrznego i Konsumenta chciałby zająć się podwójną jakością towarów w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w Komisji Spraw Społecznych chciałby podjąć temat europejskiej płacy minimalnej, który rozbrzmiewa od czasu ogłoszenia priorytetów nowej Komisji Europejskiej. 

 

W trakcie spotkanie członkowie Klubu Wielkopolan mieli jednocześnie okazję obejrzeć wystawę „Ponad Granicami” wielkopolskiego artysty Bogdana Galewskiego. Sprowadzone na wernisaż w siedzibie Wielkopolski w Brukseli obrazy zainspirowane są rodzimą Wielkopolską oraz pobytami w trzech regionach Unii Europejskiej: hiszpańskiej Andaluzji, francuskiej Normandii i belgijskiej Brukseli. 

 

    15. Debata o transformacji cyfrowej MŚP w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii we współpracy z państwowymi bankami rozwoju z pięciu krajów UE i udziałem Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia instytucje z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) zaprezentowały wspólny raport European SME Survey analizujący wyzwania i szanse dla europejskich MŚP w obszarze cyfryzacji.

 

„Muszę powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych pięciu krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej” - rozpoczęła Vivien Lo z KfW, prezentując konkluzje raportu European SME Survey. Wskazała, że MŚP, dążąc do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych, odnotowują dynamiczny wzrost przychodów. Podkreśliła jednak, że aby utrzymać tę dobrą koniunkturę, MŚP muszą inwestować więcej w cyfryzację. Według wyników badania obecnie zaledwie 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności w przyszłości. Przedstawicielka KfW wskazała, że jedną z przyczyn niskiego zainteresowania wdrażaniem technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach jest strach przed utratą pracy. Raport wskazuje, że MŚP spodziewają się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie. „Uważamy jednak, że wprost przeciwnie. Cyfryzacja doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w MŚP” – uspokajała Lo na zakończenie, zaznaczając, że większość z przedsiębiorstw deklaruje utrzymanie liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie lub nawet jej zwiększenie.

 

Podczas panelu z udziałem specjalistów z trzech europejskich instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i przedstawiciela sektora MŚP rozmawiano m. in. o tym, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej europejskie MŚP muszą pokonać inne przeszkody, w tym te związane z brakiem infrastruktury cyfrowej. „MŚP potrzebują taniego, stabilnego i szybkiego łącza internetowego, jakie dostarczyć może tylko sieć 5G. Bank Gospodarstwa Krajowego chce finansować i wspierać budowę sieci 5G w Polsce” - mówił Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Za drugą w kolejności przeszkodę w cyfryzacji MŚP raport wskazuje niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród pracowników sektora, jak i na zewnętrznym rynku pracy.  Eksperci zgodzili się na koniec, że przedsiębiorstwa muszą pokonać przeszkody na drodze do cyfryzacji, bo bez tego nie wytrzymają konkurencji na rynku.

 

 

    16. 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli

 

14 listopada w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Świeżo wypiekane rogale świętomarcińskie, wystawa z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, występy na żywo i tradycyjne specjały wielkopolskiej kuchni przybliżyły gościom atmosferę wielkopolskiego święta podczas jubileuszowej edycji wydarzenia w Brukseli.

 

W wieczorze, na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, wzięło udział prawie 400 gości, w tym ambasadorowie Polski i innych krajów europejskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Komitetu Regionów, regionów partnerskich. „Święty Marcin, który dzieli się swoim płaszczem z biedakiem, czy sam rogal, który powstał po to, by nakarmić biednych – to symbole ludzkiej dobroci” – przytoczyła wartości przyświecające radosnemu świętu obchodzonemu w sposób szczególny w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, dyrektor Gorczyca. Przypomniała, że obchodzone współcześnie święto to promocja postaw jak bezinteresowność, dzielenie się, empatia i niesienie mu pomocy. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, otworzył wyjątkową wystawę prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych z okazji okrągłego jubileuszu uczelni, która na zaproszenie Biura Wielkopolski w Brukseli uświetniła tegoroczne wydarzenie. „Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na wystawę obchodzącego swoje 100-lecie największego w Polsce uniwersytetu artystycznego” – mówił. Goście mieli okazję zapoznać się ze specjalnie zaaranżowanym zbiorem kilkunastu prac poznańskich artystów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Wśród prac znalazły się m.in. rzeźba dr Igora Mikody przedstawiająca popiersie zamyślonego człowieka, czy rzeźba dr Rafała Kotwisa nawiązująca do coraz większej roli elektroniki w życiu człowieka. Na wystawie nie zabrakło również obrazów wykonanych tradycyjną techniką oleju na płótnie, jak i takich malowanych na szkle i lustrze.

 

Przez ostatnie lata tradycją stało się, że goście skosztować mogą wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich przygotowanych przez cukierników z Poznania. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i legendarnym już w Brukseli symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała etiudę parateatralną o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów The Raisins oraz Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. Goście mogli skosztować pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy czy pyr z gzikiem przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina”, zawdzięczającej swoją nazwę złożom soli w okolicach Kłodawy.

 

 

    17. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w PE oraz  spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen Zuid”

 

W dniach 13-15 listopada na zaproszenie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, w Belgii gościła Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, która przyjechała, aby zaprezentować wielkopolską kuchnię i dobra mineralne Wielkopolski Wschodniej podczas jubileuszowej 10. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o spotkanie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz oraz o wizytę w belgijskim regionie Antwerpii, gdzie przedstawiciele Wielkopolski mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”.

 

W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy, pyr z gzikiem i innych specjałów regionalnej kuchni. Tego samego dnia członkowie LGD spotkali się w Parlamencie Europejskim z wielkopolską europoseł Ewą Kopacz, która przedstawiła im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie w trakcie trwającej sesji plenarnej było doskonałą okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują polscy europosłowie. Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele „Solnej Doliny” odwiedzili miejscowość Kasterlee we Flandrii, gdzie spotkali się z belgijską Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalności i projekty, nad którymi obecnie pracują oraz wymienili doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Następnie przedstawiciele belgijskiego LGD zaprosili „Solną Dolinę” do odwiedzenia gospodarstwa rolnego, gdzie realizowany jest projekt poszpitalnej rehabilitacji i rekonwalescencji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Wizyta została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. LGD „Solna Dolina” działa na terenie powiatu kolskiego, który jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią Wielkopolski. Swoją nazwę zawdzięcza złożom soli i czynnej kopalni w okolicach Kłodawy. W skład stowarzyszenia wchodzą przede wszystkim zaangażowani w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy gmin Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz oraz członkowie organizacji pozarządowych.

 

    18. Wideokonferencja nt. europejskich partnerstw w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”. Eksperci z Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i przedstawiciele istniejących partnerstw zebrali się w Brukseli, żeby podzielić się wiedzą z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw oraz samorządów zgromadzonymi w Poznaniu nt. partnerstw europejskich w funkcjonujących obecnie programie Horyzont 2020 i przyszłym Horyzont Europa.

 

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat tego na czym polegają i czego dotyczą europejskie partnerstwa w programach ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ważnym elementem dyskusji było również zaprezentowanie możliwości angażowania się w partnerstwa oraz uczestnictwa we wspólnych projektach finansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Izabelę Gorczycę, dyrektorkę Biura Wielkopolski w Brukseli i Joannę Bosiacką-Kniat, kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, mogli dowiedzieć się, jakie praktyczne korzyści odniosą podmioty z Wielkopolski i województwa lubuskiego, biorąc udział w partnerstwach europejskich.

 

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Maria Reinfeld i Andrei Lintu, zaprezentowali uczestnikom warsztatów strukturę istniejących obecnie partnerstw oraz stan prac w tym obszarze na kolejną perspektywę finansową po 2020 r. Przedstawione zmiany przewidują połączenie zbieżnych tematycznie partnerstw, dzięki czemu zredukowana zostanie ich liczba oraz otrzymają one większe środki finansowe, uproszczone i ujednolicone będą również zasady ich funkcjonowania. 

 

„W partnerstwach jest jeszcze wiele otwartych kwestii, które zwiększają szanse na to żebyśmy wpłynęli na to, jak ten program ma wyglądać” – zaznaczyła Agata Janaszczyk, radca ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, odnosząc się do stopnia negocjacji nowego programu Horyzont Europa i bardziej szczegółowo opowiadając o dostępnych typach partnerstw europejskich na lata 2021-27. Przedstawiła interesujące z punktu widzenia wielkopolskich i lubuskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw partnerstwa współfinansowane, gdzie partnerzy wnoszą wkłady finansowe i niepieniężne oraz partnerstwa współprogramowane, które funkcjonować będą na podstawie umów zawartych między Komisją Europejską a prywatnymi i publicznymi partnerami. Zainteresowanie wzbudziły także partnerstwa zinstytucjonalizowane, które zawierane są pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, traktowane jako zobowiązanie polityczne do podjęcia danego tematu i gwarancja, że polskie jednostki będą uczestniczyły w badaniach nad jego rozwojem.

 

„Zależy nam na tym, aby faktycznie zaaktywizować udział i obecność partnerów z Wielkopolski w kolejnym programie ramowym UE na rzecz badań i innowacji” – podsumowała dyrektor Izabela Gorczyca, zachęcając do bliższego zapoznania się z listą kilkudziesięciu partnerstw, które powstaną po 2020 r. 

 

    19. Wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Brukseli

 

„Jeżeli na przykładzie partnerstwa Imeretii z Wielkopolską, pokażemy innym gruzińskim regionom jakie korzyści z tego płyną, mogą na tym wiele zyskać” – Ketevan Akhvlediani, uczestniczka Wielkopolskiej Akademii Samorządności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji

W dniach 9-14 grudnia delegacja z Gruzji wzięła udział w wizycie studyjnej w stolicy Unii Europejskiej zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Gruzińskie urzędniczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Regionu Imeretia i Miasta Kutaisi miały okazję zapoznać się z kwestiami współpracy UE-Gruzja, programów unijnych oraz na własne oczy poznać funkcjonowanie instytucji europejskich oraz przedstawicielstw regionalnych.

Wizytę w Brukseli rozpoczęło spotkanie z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który powitał w stolicy Unii Europejskiej członkinie delegacji i pogratulował im udziału w Akademii. Marszałek zaprosił je następnie do wspólnego udziału w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). O polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, opowiedziała koordynatorka delegacji Izabela Gorczyca. Uczestniczki Akademii spotkały się także z Heinzem-Peterem Knappem, sekretarzem generalnym Grupy EPL w KR, z którym rozmawiały o działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a na spotkaniu z urzędnikami KR dowiedziały się o inicjatywie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), której inauguracja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu. 

Podczas studyjnego tygodnia, miał miejsce szereg spotkań w Komisji Europejskiej (KE). Prezentację na temat struktur i głównych działań nowej Komisji przedstawił im Robert Sołtyk z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji KE. Na spotkaniu w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), Gruzinki omówiły postępy Gruzji we wdrażaniu podpisanego w 2014 r. Układu stowarzyszeniowego między UE a Gruzją. Urzędnicy podkreślili postępy Gruzji w dziedzinie rządów prawa czy edukacji, jednocześnie wskazując obszary, które nadal wymagają poprawy. Następnie, na spotkaniu z Janisem Rungulisem ze specjalnej grupy zadaniowej East Stratcom, przedyskutowano pozytywne doświadczenia EEAS w komunikacji strategicznej we współpracy z Gruzinami oraz przedstawiono zagrożenia dla stabilności krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stosowanie płatnej międzynarodowej propagandy ze strony Rosji i wskazano dobre praktyki w jej zwalczaniu.

„Od 2009 r. Unia Europejska pomogła stworzyć w Gruzji ponad 10 tys. miejsc pracy i udzieliła pomocy finansowej prawie 40 tys. gruzińskich przedsiębiorstw” – podkreślała podczas kolejnego spotkania, o pomocy UE dla Gruzji, Michaela Hauf z Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa KE. Natomiast o możliwościach i konieczności współpracy z Gruzją w basenie Morza Czarnego opowiedziała Simona Pohlova z zespołu ds. współpracy transgranicznej. Korzyści wynikające z uczestnictwa tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w polityce spójności przedstawił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE. Z kolei zaprezentowany tego samego tygodnia przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przybliżył Gruzinkom w detalach Andrzej Januszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, a korzyści dla europejskich rolników, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej - Mariusz Legowski z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.

Jeden z dni uczestniczki stażu poświęciły na odwiedzenie Parlamentu Europejskiego (PE), gdzie do tajników jego funkcjonowania i historii jego powstania, z uwzględnieniem wpływu upadku żelaznej kurtyny na kształtowanie instytucji europejskich, wprowadził je Leszek Gaś z Dyrekcji ds. Komunikacji PE. „Europejską agendę dużo łatwiej jest w Gruzji implementować na poziomie regionalnym, niż krajowym” – podkreślił doradca parlamentarny ds. polityki zagranicznej Błażej Duber, który ze szczególnym ukierunkowaniem na Gruzję, opowiedział o działalności parlamentarnej komisji ds. zagranicznych (AFET) i zgromadzeniu parlamentarnym Euronest. „Każdy zainteresowany w Gruzji postrzega ścieżkę euroatlantycką jako najlepsze rozwiązanie dla jego kraju” -  zaznaczył z kolei Robert Golański, doradca polityczny z PE, który spotkał się ze reprezentacją Gruzji by przybliżyć wzajemne relacje międzyparlamentarne PE z tym krajem, w tym Delegację ds. stosunków z Kaukazem Południowym i Stowarzyszenie Parlamentarne UE-Gruzja. Dodatkowo członkinie delegacji odwiedziły ekspozycję stałą centrum dla zwiedzających PE Parlamentarium oraz Domu Historii Unii Europejskiej. 

„Rada Europejskich Gmin i Powiatów stworzyła inicjatywę PLATFORMA, aby przekonać instytucje europejskie do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z regionami partnerskimi” – mówił z kolei Boris Tonhauser, kierujący inicjatywą w Radzie Europejskich Gmin i Regionów. Podczas spotkania Gruzinki miały okazję dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób europejskie miasta i regiony wspierają swoich wschodnich sąsiadów. O tym jak funkcjonują przedstawicielstwa regionów w Brukseli, jakie cele sobie stawiają oraz jak udaje im się osiągać, opowiedzieli Izabela Gorczyca, szefowa reprezentacji Wielkopolski w Brukseli, oraz Nemanja Malić z biura Republiki Srpskiej.  Na koniec tygodniowej wizyty w Brukseli, Gruzinki spotkały się z Maką Botchorishvili, zastępczynią szefa misji przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędników administracji wybranych regionów zagranicznych bliskich Wielkopolsce. Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., odbył się w Wielkopolsce i był poświęcony rozwojowi regionalnemu i miejskiemu oraz zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości. Drugi tydzień, w dniach 9-14 grudnia, zorganizowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, podczas którego grupa zapoznała się z kwestiami związanymi z funduszami europejskimi i strategią UE wobec ich kraju.

 

 

    II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

 

BIWW monitoruje negocjacje dot. przyszłości polityki spójności, jako polityki o kluczowym znaczeniu dla województwa. Informacje przekazuje do podmiotów w regionie, w tym do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Bazując na stanowisku czterech regionów: Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE (inauguracja dokumentu w tej sprawie miała miejsce 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji z komisarz unijną ds. polityki miejskiej i regionalnej Coriną Cretu) oraz informacjach przekazywanych przez departamenty merytoryczne UMWW reprezentuje interesu Wielkopolski w Brukseli odnośnie przyszłości polityki spójności. 

 

W ramach ww. działań dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach:

 

    • 1 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. przebiegu negocjacji w Radzie nad pakietem dla polityki spójności po 2020 roku oraz synergii między polityką spójności a nowym programem na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa;

    • 14 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE;

    • 20 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności;

    • 16 maja M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

    • 11 czerwca M. Raptis brała udział w konferencji w Domu Polski Wschodniej pt. „The European Semester and Cohesion Policy – Towards a new European strategy post-2020” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, która dotyczyła planów powiązania polityki spójności z europejskim semestrem;

    • 3 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu dla przedstawicielstw regionalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz obszaru komunikacji;

    • 17 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz komunikacji dot. polityki spójności;

    • 5 grudnia M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w przedstawicielstwie Pragi 

w Brukseli z przedstawicielami DG REGIO i DG CNECT (Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) Komisji Europejskiej. Spotkanie było poświęcone synergiom między polityką spójności, Horyzontem Europa i innymi politykami unijnymi.

    • 16 grudnia br. S. Trzybiński brał udział w spotkaniu dla przedstawicieli polskich biur regionalnych z ministrami Małgorzatą Jarosińską – Jedynak i Jerzym Kwiecińskim w Domu Polski Wschodniej. Tematem spotkania była przyszła perspektywa finansowa UE.

 

 

    III. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo -badawczymi

 

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW, na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy wykorzystania polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym. Kluczowym narzędziem jest tutaj ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020,  oraz przyszły program ramowy Horyzont Europa. 

 

Z analizy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2017 r. wynika, że biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków w programie Horyzont 2020, Polska plasuje się na przedostatnim miejscu wśród państw będących beneficjentami programu. Projektom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,98 % całej puli Horyzont 2020 dla krajów UE, na łączną sumę wynoszącą zaledwie 1,3 % całej puli środków finansowych Horyzont 2020 dla krajów UE. Świadczy to o istnieniu dużego potencjału pozostającego do wykorzystania.

 

W związku z tym, BIWW od początku 2019 roku prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej, w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach kończącego się programu Horyzont 2020. Wśród podjętych przez BIWW w 2019 r. działań było, poza bieżącą działalnością informacyjną, długoterminowe zacieśnienie współpracy z władzami uczelni, a także szereg działań związanych z końcem okresu programowania 2014-2020 i kształtowaniem programu na rzecz badań i rozwoju na lata 2021-2027. 

 

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK) i radcą ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

 

    1. Bieżąca działalność informacyjna

 

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkom-naukowo-badawczym, przedsiębiorcom, informacje o możliwościach składania wniosków, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. W ramach swojej działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu przekazywania informacji o kształcie programu Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, udziału w przewidzianych programem możliwościach współpracy czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie międzynarodowej.  

 

 

    2. Wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli władz uczelni i jednostek naukowo-badawczych

 

29 maja w siedzibie UMWW w Poznaniu, BIWW zorganizowało spotkanie Marszałka Marka Woźniaka z dla władz i przedstawicieli uczelni spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” dotyczące możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa (więcej na str. 10).

19 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca odbyła w Poznaniu spotkanie z władzami rektorskimi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie zwiększenia aktywności uczelni w obszarze programów ramowych na rzecz badań i innowacji i zintensyfikowanie obecności wielkopolskich uczelni w Brukseli.  

23 października odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), które reprezentowały Marta Stelmach-Mardas, Karolina Michalak i Bożena Raducha. Wizyta odbyła się z inicjatywy dyr. I. Gorczycy, oraz została zorganizowana przez BIWW.  Przedstawicielki Uniwersytetu spotkały się z ekspertką sieci ERRIN ds. zdrowia Anett Ruszanov w sprawie zaangażowania UMP w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne jako tzw. Reference Site. Odbyły spotkanie w Komisji Europejskiej z Anną Lönnroth Sjödén, szefową działu Healthy Lives Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji na temat możliwości, jakie nowy program ramowy Horyzont Europa stwarza w obszarach uznanych przez Uniwersytet za najważniejsze pod względem potencjału badawczego: aktywnego starzenia się, programowania metabolicznego i innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Potencjalne obszary współpracy z BIWW omówione zostały na spotkaniu w Biurze Wielkopolski w Brukseli z dyrektor I. Gorczycą. Przedstawicielki UMP uczestniczyły także w spotkaniu grupy roboczej ERRIN ds. Zdrowia nt. spersonalizowanej medycyny. W efekcie spotkań podjęta została współpraca z Departamentem Zdrowia UMWW przy wspólnym złożeniu wniosku o Reference Site (więcej na str. 43 i 60). 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” (więcej na str. 22). 

Dyrektor BIWW współpracuje z przedstawicielstwem regionu Lubuskiego w Brukseli, oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Program Badawczych UE w celu przygotowania serii spotkań wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań i nauki  z kluczowymi decydentami Unii Europejskiej. Tematyka spotkań  wysokiego szczebla, które odbędą się 28-29 stycznia 2020 roku w Brukseli, koncentrować się będzie na perspektywach, szansach i możliwościach przyszłego programu ramowego Horyzont Europa. W przededniu rozpoczęcia nowego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, który obowiązywać będzie w latach 2021-2027, konieczne jest nawiązanie dialogu z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za politykę badawczą i naukową. Mając na uwadze objęcie kluczowych stanowisk decyzyjnych na poziomie UE związanych z kształtowaniem tej polityki: m.in. przez Maryię Gabriel, unijną komisarz odpowiedzialną za badania naukowe czy Cristiana-Silviu Buşoi, nowego przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, ta potrzeba wydaje się jeszcze bardziej uzasadniona.

 

 

    3. Wsparcie wielkopolskich kandydatów w naborze na członków Misji w programie Horyzont Europa

 

13 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenie dla wysokiej klasy ekspertów do zaangażowania się w tworzenie Misji w Horyzoncie Europa. Stworzone z ekspertów rady i zgromadzenia misji, które doradzać Komisji w zakresie identyfikacji i realizacji wyzwań w pięciu obszarach: zmiany klimatyczne; rak; zdrowe oceany i morza;  inteligentne miasta neutralne klimatycznie; zdrowe gleby i żywności.  

Dyrektor BIWW I. Gorczyca, w odpowiedzi na ogłoszenie Komisji Europejskiej, zaangażowała się w zachęcenia wielkopolskiego środowiska naukowego do wyłania potencjalnych kandydatów do rad i zgromadzeń, oraz następnie do budowania poparcia dla wielkopolskich kandydatur wśród kluczowych decydentów unijnych: europosłów, komisarzy, członków gabinetów komisarzy oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Odbyła w tym celu szereg spotkań i rozmów, pozyskanie dla kandydatów pisemne i ustne rekomendacje, które następnie przełożyły się na wynik ostatecznej selekcji dokonywanej przez Komisję Europejską. W ramach podjętych działań, dyr. Gorczyca blisko współpracowała z wielkopolskimi kandydatami, jak i – tam gdzie było to możliwe – z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. 

Dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się osobiście 19 lipca z prof. Rodrygiem Ramlau, Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w celu przeprowadzenia rozmowy o zaangażowaniu BIWW w zapewnienie jego udziału w  Misji ds. walki z rakiem. 

W rezultacie podjętych działań, wśród członków Zgromadzeń Misji znalazło się dwóch naukowców z Wielkopolski: prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Misji dot. walki z rakiem; oraz prof. Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Misji dot. zmian klimatycznych.  

 

 

4. Konsultacje programu Horyzont Europa

 

W 2019 r. Komisja Europejska zaprosiła do udziału w procesie współkształtowania przyszłego programu Horyzont Europa na okres po 2020 r. Do zabrania głosu w konsultacjach zaproszono wszystkie osoby zainteresowane przyszłymi priorytetami UE w dziedzinie badań i innowacji, które mogły wypełnić ankiety na temat Planu strategicznego programu Horyzont Europa. Współopracowywanie strategii obejmowało zebranie doświadczeń na temat całego cykl życia projektu, od ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków i ich oceny po skuteczną sprawozdawczość i efektywne wykorzystanie wyników. Otrzymane informacje posłużyły do przygotowania wytycznych dla programów prac i zaproszeń do składania wniosków dotyczących pierwszych czterech lat funkcjonowania programu (2021-2024). 

BIWW promował udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie współkształtowania z udziałem partnernów społecznych. BIWW czterokrotnie przekazywało wielkopolskim władzom samorządowy, organizacjom pozarządowym oraz uczelniom wyższym, ośrodkom badawczymi, pozostałym naukowcom i przedstawicieli biznesu informacje o prowadzonych konsultacjach. Informacje dostępne były w formie newslettera i poprzez stronę internetową. Dyr. BIWW I. Gorczyca wystosowała także odrębną wiadomość skierowaną do przedstawicieli władz uczelni wyższych, oferując pomoc BIWW w udziale w konsultacjach, a także poruszyła ten temat podczas spotkania 29 maja Marszałka Marka Woźniaka z władzami i przedstawicielami wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych. 

Wydarzeniem podsumowującym konsultacje, w trakcie którego odbył się drugi etap procesu współdecyzji, były Europejskie Dniach Badań Naukowych i Innowacji w Brukseli. Udział w nich wzięła dyr. I. Gorczyca, która zaprezentowała w ich trakcie m.in. stanowisko prof. Ramlau w kontekście walki z rakiem.

5 listopada w Centrum Współpracy z UE na rzecz Organizacji Naukowych (KoWi) odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński, pt. „Rezultaty konsultacji w zakresie programu Horyzont Europa” z cyklu IGLO OPEN.  

 

 

5. Działania na rzecz promocji wielkopolskiej nauki

 

16 kwietnia i 9 maja w siedzibie BIWW w Brukseli, w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu, przedstawiciele Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli omawiali z dyrektor BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W celu przygotowania spotkania BIWW spotkał się również 26 kwietnia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych.

27 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciechem Horą w celu omówienia promocji uniwersytetu podczas 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli. W wyniku spotkania 14 listopada 2019 r. w siedzibie UMWW w Brukseli odbyła się wystawa prac plastycznych i malarskich z okazji 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a program artystyczny przedstawiła uniwersytecka grupa Asocjacja.

28 i 29 maja dyrektor BIWW spotkała się w Poznaniu z przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Tematem spotkania była możliwości współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji udziału w naborach w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W efekcie spotkania zostało zorganizowane wideokonferencja „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” 22 listopada. Przygotowywane jest również spotkanie dla rektorów uczelni wyższych w styczniu 2020 r.

28 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz J. Bosiacka-Kniat z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczyły w grupie roboczej zorganizowanej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Gerarda Carata w kontekście projektu Stairway to Excellence dla regionalnych instytucji zarządzających. Celem spotkania było wsparcie naborów w ramach programu Horyzont 2020 w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3. Kwestiami omówionymi podczas grupy roboczej były: mechanizmy wspierające budowanie zdolności w ramach uczestnictwa w programie ramowym, badania i innowacje oraz partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz wdrażania RIS3, krajowe punkty kontaktowe i ich rola w H2020 dla RIS3, transnarodowe sieci we wdrażaniu RIS3, efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej i technologicznej w kontekście RIS3.

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektorki i pracowników BIWW z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji, który zaprezentował Regionalną Strategię Innowacyjną na lata 2014-2020 – będącą w istocie wieloletnim planem działań, w oparciu o który wdrażane są rozwiązania w zakresie wspierania konkurencyjności opartej na działalności innowacyjnej oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami publicznymi w badania i edukację. We wdrażanie strategii zaangażowane są władze regionalne, władze miasta, regionalne centrum ds. innowacji, cztery największe uniwersytety w regionie oraz Czeska Akademia Nauk.

12 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Marią Reinfeld i Andreiem Lintu, na temat Partnerstw Publiczno-Prywatnych w programach ramowych na rzecz badań i innowacji (PPI). Tematem spotkania było funkcjonowanie partnerstw w programie Horyzont 2020 oraz proponowane zmiany i planowane nowe rodzaje partnerstw po 2020 r. Ponadto omówiono proponowane obszary tematyczne partnerstw i wskazano praktyczne korzyści z uczestnictwa w partnerstwach europejskich. Efektem spotkania było zaproszenie przedstawicieli Komisji Europejskiej do udziału w wideokonferencji nt. Partnerstw, która odbyła się listopada.  

23 sierpnia dyrektor BIWW I. Gorczyca i H. Tadych uczestniczyli  w spotkaniu z przedstawicielem środowiska naukowego Turcji, dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji. Podczas spotkania przybliżony został profil działalności uniwersytetu, a także możliwości i obszary współpracy z uniwersytetem. W rezultacie wysłano do uczelni akademickich w województwie wielkopolskim newsletter o poszukiwaniu partnerów w celu nawiązania współpracy bilateralnej i w ramach Erasmus+.

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Ewą Kocińską-Lange, p.o. dyrektor ds. badań i rozwoju Business&Science Poland w Brukseli, ośrodka powołanego w lipcu 2019 r. w celu wspierania pozycji polskich naukowców w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój z funduszy UE. Celem spotkania było nawiązanie długoterminowej współpracy oraz wymiana informacji na temat możliwości pozyskiwania wsparcia dla wielkopolskiego środowiska naukowo-badawczego.  

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowania strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa. W spotkaniu wzięli udział Agata Janaszczyk, radczyni ds. badań naukowych ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Dominik Sobczak z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji z Komisji Europejskiej. 

16 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie wizyty przedstawicieli Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Brukseli w ramach grupy roboczej „Zdrowie” nt. spersonalizowanej medycyny i zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.

W ostatnim kwartale 2019 r. dyr. BIWW I. Gorczyca współpracowała z Biurem Promocji Nauki PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji nt. współpracy z Biurem Promocji Nauki PAN znajduje się na str. 39.

 

 

    IV. Współpraca z regionami zagranicznymi

 

        1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

 

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2019 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność biur i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 24 stycznia, 14 lutego, 21 marca, 17 kwietnia, 10 maja, 6 i 24 czerwca, 21 sierpnia, 5 września i 27 listopada.

Wspólne wydarzenia

 

27 maja odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której omówiono wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego (więcej na str. 8).

 

29 maja w Domu Regionów odbyła się debata nt. negocjacji wokół budżetu UE po wyborach europejskich z udziałem Michaela Hagera,  szefa gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu pt. „ Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. (więcej na str. 11).

 

10 lipca odbyła się konferencja czterech regionów partnerskich z udziałem Marszałka Marka Woźniaka oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza-Lambertza z okazji 25-lecia KR (więcej na str. 13).

 

9 października miała miejsce konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego  - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem byłej Premier Ewy Kopacz (więcej na str. 16).

 

15 października odbyła się debata pt. „Polska zagłosowała” zorganizowana przez regiony Wielkopolskę i Hesję w siedzibie Domu Regionów. W debacie udział wzięły dyr. BIWW 

I. Gorczyca oraz Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. (więcej na str. 17).

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. (więcej na str. 19).

 

 

        2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019 

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 r. współpracowało z partnerami z Barcelony, Malmö, Kopenhagi, Hanoweru, Roeselare i Dublinu przy organizacji międzynarodowej debaty pt. „Miasta i regiony w kierunku zrównoważonych rozwiązań w ramach transformacji energetycznej”. Wydarzenie odbyło się 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli, województwo wielkopolskie reprezentował w niej Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW w Poznaniu (więcej na str. 15).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który od początku roku współpracował przy przygotowaniu wydarzenia. Dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 30 stycznia w Europejskim Komitecie Regionów. Uczestniczyli również w spotkaniach z partnerami konglomeratu, które miały miejsce 19 lutego i 22 maja i 30 września.  7 lutego I. Gorczyca spotkała się ponadto z zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki w Parlamencie Europejskim, Jakubem Jackowskim, by omówić możliwą współpracę w ramach ETRM 2019.

 

 

        3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

 

Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

 

W 2019 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” i na bieżąco monitorowali kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 14 regionów (Bretania, Kraj Loary, Nowa Akwitania, Owernia-Rodan-Alpy, Emilia-Romania, Toskania, Tyrol Południowy, Andaluzja, Kastylia i León, Estremadura, Azory, Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Wielkopolska). 

W 2019 r. odbył się szereg spotkań Koalicji, na których obecni byli przedstawiciele BIWW: Dyrektor BIWW I. Gorczyca, S. Trzybiński lub H. Tadych. Spotkania partnerów Koalicji miały miejsce: 18 stycznia, 15 lutego, 1 i 10 kwietnia, 16 maja, 28 czerwca, 12 lipca, 5 września, 24 września, 14 października i 5 grudnia. 

 

W pierwszej połowie 2019 r. w kwestiach polityki rolnej BIWW pozostawało w stałym kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim i Andrzejem Grzybem; w drugiej połowie roku BIWW nawiązało kontakt z nowym komisarzem ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, ws. planowanej na początek 2020 r. konferencji Koalicji z udziałem komisarza w siedzibie Wielkopolski w  Brukseli (więcej na str. 41).

 

Prezentacja działalności BIWW pracownikowi przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny

 

12 lutego w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się z spotkanie z N. Malicem, pracownikiem przedstawicielstwa Bośni

i Hercegowiny w Brukseli i dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą. Spotkanie miało na celu prezentację zadań, działań i aktywności podejmowanych przez przedstawicielstwo województwa w Brukseli, które mogą posłużyć jako inspiracja do działalności przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny. Współpraca była kontynuowana w drugim półroczu, kiedy to przedstawiciel Bośni i Hercegowiny został zaproszony do przygotowania prelekcji w ramach brukselskiej części programu Akademii Samorządowej dla przedstawicielek Gruzji. Zapoznał on je z funkcjonowaniem w Brukseli przedstawicielstwa regionu spoza Unii Europejskiej, wskazując na możliwości oraz wyzwania w swojej działalności (więcej na str. 23).  

 

Spotkanie z przedstawicielstwem Południowych Moraw ws. badań i innowacji

 

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektkir i pracowników BIWW 

z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą 

i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji 

w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji (więcej na str. 31). 

 

Spotkanie z Damianem Weymannem ws. wystawy fotografii w ramach Klubu Wielkopolan w 2020 r.

 

3 września w siedzibie BIWW dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński spotkali się z Damianem Weymannem ws. potencjalnej współpracy w ramach Klubu Wielkopolan, która dotyczyć miałaby wystawy polskiej fotografii w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli w 2020 r. 

i promocji polskich i wielkopolskich artystów.

 

Buisness & Science Poland w Brukseli

 

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. 4 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się p.o. dyrektora BSP Ewą Kocińską-Lange, by omówić możliwą współpracę 

z Biurem Wielkopolski w Brukseli w ramach wspólnych obszarów zainteresowań. Na zaproszenie BSP dyr. Gorczyca spotkała się 23 września z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, podczas którego zaprezentowała priorytety i wyzwania stojące przed Wielkopolską w kontekście aktywności w Brukseli.   

 

10 września M. Raptis, H. Tadych i S. Trzybiński byli obecni na wydarzeniu „Back to Business” organizowanym przez BSP. 

 

Współpraca z BSP jest kontynuowana – p.o. Dyrektora Ewa Kocińska Lange została zaproszona na spotkanie z rektorami wielkopolskich i lubuskich uczelni, które zaplanowane jest na styczeń 2019 r. w Brukseli. Organizatorem wydarzenia są Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu. 

 

Spotkanie z Karolem Tofilem, przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli

 

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis spotkały się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli, Karolem Tofilem, w związku z organizacją wydarzenia nt. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zorganizowanego 6 listopada z partnerami z Hesji oraz Nowej Akwitanii w siedzibie Domu Regionów (więcej na str. 19).

 

Spotkanie z Viktorem Kovacicem z Slovenian Business & Research Association

 

30 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z Viktorem Kovacicem, przedstawicielem Slovenian Business & Research Association w Biurze Wielkopolski w Brukseli w celu przekazania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie działalności Biura w kontekście usprawnienia działalności słowackich biur regionalnych.

 

 

    V. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

 

    1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, Instytutem Polskim w Brukseli

 

W ramach wydarzeń orgaznizowanych w 2019 r. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zaprosiła przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli do omówienia potencjalnej współpracy i wspólnie realizowanych przedsięwzięć. 9 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim i Konsul RP Agnieszką Paciorek. W trakcie spotkania ustalono, że Biuro Wielkopolski 

w Brukseli zaangażuje się do współpracy w ramach organizowanego przez ambasadę rajdu rowerowego śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka pt. „Liberation Bike Ride”, który rozpoczął się 14 września 2019 w miejscowości Tielt we Flandrii. Dyrektor BIWW nawiązała kontakt z burmistrzem Szamotuł, w celu włączenia gminy do współorganizacji festynu, który miał miejsce podczas rajdu rowerowego. Wybór Szamotuł związany był z wieloletnią współpracą pomiędzy obydwoma miastami. BIWW I. Gorczycy reprezentowała Szamotuły podczas spotkanie Ambasadorem A. Orzechowskim ws. rajdu rowerowego, które odbyło się również 28 sierpnia. 

 

Wielkopolska podobnie jak pozostałe regiony włączyła się w przygotowania wystawy „Armoured Wings” organizowanej przez Ambasadę RP w Belgii dla uczczenia 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. BIWW pozostawało w kontakcie z Departamentem Sportu i Turystyki, który przekazał zdjęcie Wielkopolski, następnie prezentowane podczas wystawy, która od 25 maja go grudnia była prezentowana na terenie Flandrii. 

  

W 2019 r. odbyła się także organizowana przez Ambasadę RP XI edycja konkursu Polak Roku w Belgii. Podczas rozmów z Ambasadą RP dyr. BIWW I. Gorczyca ustaliła, że wydarzenie uświetni występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, która stanowi jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występ miał miejsce 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 60). 

 

11 lipca miało miejsce spotkanie dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli, Agnieszki Boleckiej, z dyrektor BIWW I. Gorczycą oraz M. Raptis nt. potencjalnej współpracy między Instytutem Polskim w Brukseli a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Współpraca miałaby dotyczyć zaprezentowania w Belgii performancu rzeźbiarzy z wielkopolskiej z grupy „Brygada Pigmaliona”. BIWW zaaranżowało również kolejne spotkanie w tej sprawie miedzy Dyrektor Paciorek, a Rektorem Uniwersytetu W. Horą w dniu 14 listopada.

 

26 kwietnia miało miejsce spotkanie dyrektor i pracowników BIWW w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych. Spotkanie miało na celu omówienie przyszłości polityki badawczo-naukowej 

w Unii Europejskiej, nowego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz przygotowań do organizowanego przez BIWW spotkania Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni dot. perspektyw dla wielkopolskiej nauki po 2020 r. w kontekście polityki unijnej (więcej na str. 10).

 

 

    2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

 

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się między innymi w przygotowanie obchodów 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wydarzenia organizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii (więcej na str. 12). 

 

Ponadto dyr. BIWW I. Gorczyca regularnie współpracuje z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Brukselskie przedstawicielstwa Wielkopolski i Lubuskiego współpracują przy organizacji wyjazdu studyjnego dla rektorów odpowiedzialnych za obszar badań z wielkopolskich i lubuskich uczelni wyższych. Spotkania z kluczowymi decydentami unijnymi w tym obszarze są przewidziane na styczeń 2020 r. W ramach organizacji tego wydarzenia o charakterze lobbingowo – informacyjnym biura współpracują z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych w Poznaniu. 

 

31 stycznia S. Trzybiński uczestniczył w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. biegu Polish Run organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli oraz Dom Polski Wschodniej. 1 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej dot. przyszłości polityki spójności i Horyzontu 2020. 4 lutego z kolei miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Biurze Regionalnym Pomorskiego w celu omówienia działań dot. uczczenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 5 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis wzięły udział w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej, gdzie zostały przedstawione „Główne założenia programu Horyzont Europa”. 11 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyr. Biura Regionalnego Woj. Lubuskiego w Brukseli J. Suchecką, by omówić plan zorganizowania spotkań na wysokim szczeblu dla rektorów wielkopolskich i lubuskich uczelni związanych z wdrażaniem programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. 21 sierpnia, 7 listopada i 11 grudnia odbyły się następne ze spotkań dyr. BIWW I. Gorczycy i dyr. J. Sucheckiej dot. wizyty środowiska naukowego z obu regionów.

 

14 lutego 2019 r. M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska dla przedstawicieli polskich regionów z przedstawicielstwem organizacji Eurofima. Tego samego dnia dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska celu omówienia działań związanych z 15-leciem przystąpienia Polski do UE. 

 

13 marca w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z Rafałem Rybackim z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. „Finansowania projektów samorządowych ze środków zewnętrznych”, w którym uczestniczyła I. Gorczyca. 14 marca z kolei brała udział w spotkaniu nt. „Stanu negocjacji nt. Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej UE”, które miało miejsce również w Domu Polski Wschodniej. 12 kwietnia I. Gorczyca spotkała się w Domu Polski Wschodniej z innymi przedstawicielami biur regionalnych w celu dalszych działań w kwestii uczczenia tej rocznicy.

 

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowanie strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. 

 

18 listopada w Biurze Wielkopolski w Brukseli odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez koordynatorkę polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów I. Gorczycę. Było ono skierowane do przedstawicieli polskich biur regionalnych, tych regionów, które uzyskają nowych członków i zastępców w kolejnej kadencji KR. Celem spotkania było zaprezentowanie funkcjonowania polskiej delegacji w KR oraz wsparcie działań ww. członków i zastępców.   

 

 

    3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

 

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli w 2019 r. zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych. Pierwszy cykl poświęcony był zagadnieniu dezinformacji. 17 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Robertem Sołtykiem nt. unijnych planów walki z dezinformacją, w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 12 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu z B. Thomasem nt. dezinformacji w kontekście brexitu. 4 marca miało miejsce spotkanie z ówczesną europosłanką dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz pt. „Gender w czasach postprawdy” – również w kontekście walki z dezinformacją, w którym wziął udział S. Trzybiński. 

 

Drugi cykl przygotowany dla przedstawicieli biur regionalnych poświęcony był unijnym programom na rzecz badań i innowacji Horyzontowi 2020 i Horyzontowi Europa. 16 kwietnia w Biurze Wielkopolski w Brukseli przedstawiciele biura PolSCA omówili z dyr. BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji. Spotkanie odbyło się w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu (więcej na str. 10). Unijne programy na rzecz badań innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa były również tematem spotkania z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w siedzibie BIWW, które odbyło się 9 maja. 20 maja dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z radczynią ds. badań naukowych A. Janaszczyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE dotyczącym procesu przygotowywania programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. 24 czerwca dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu w biurze PolSCA dot. konstrukcji II filaru Horyzontu Europa. 12 lipca w Biurze PolSCA odbyło się spotkanie z cyklu "Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA", w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz M. Raptis. Gościem spotkania była ekspertką Maja Ferlinc z Slovenian Business and Research Association, która podzieliła się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie wspierania partycypacji słoweńskich naukowców w programie Horyzont 2020. 23 sierpnia miało miejsce spotkanie z dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji, w którym wzięli udział dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie z informacją nt. możliwości współpracy z tureckim uniwersytetem. 9 września dyr. I. Gorczyca, M. Raptis i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Biurze PolSCA z Marzeną Guz-Vetter z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji w Komisji Europejskim poświęconym nowej Komisji Europejskiej i stojącym przed nią wyzwaniom. 4 października dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z Aleksandrą Schoetz-Sobczak z Agencji Wykonawczej ds. badań naukowych Komisji Europejskiej: tematem spotkania były granty Marie Skłodowskiej-Curie, a dokładnie program RISE (Research and Innovation Staff Exchange), którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami w ramach różnych sektorów i z różnych krajów. 8 listopada dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w biurze Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, którego gościem była Katalin Alfoldi. Przedstawiła ona prezentację na temat programu COST (European Cooperation in Science and Technology). 6 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Raptis i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z Marią de Carli i Ioaną Petrą z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych KE, którego tematem były synergie między Horyzontem Europa a innymi programami UE, w szczególności polityką spójności.

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracowało również z Biurem Promocji Nauki PAN w Brukseli i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy organizacji konferencji „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, która miała miejsce 4-5 czerwca (więcej na str. 12). Obecnie BIWW współpracuje z Biurem PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

 

 

    VI. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

 

    1. Współpraca w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” 

 

W 2018 r. województwo wielkopolskie włączyło się w prace nieformalnej sieci „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 14 regionów z sześciu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmują działania, aby prezentowane stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym. 

 

Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z regionami Koalicji np. przy promowaniu zapisów wspólnego stanowiska. Biorą też udział w spotkaniach  i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań „Koalicji”. W ramach realizacji tego zadania pracownicy BIWW pozostają w bieżącym z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej (więcej na str. 34 i 41).

 

W 2019 r. Koalicja podjęła szereg działań i inicjatyw które miały na celu aktywny lobbying i uwzględnienie jej stanowiska w instytucjach unijnych: Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. 

 

- Koalicja w pozytywny sposób odniosła się do wyników głosowania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim z 2 kwietnia br., w którym posłowie zagłosowali za regionalnymi organami zarządzającymi odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie głosowania w znacznej mierze odzwierciedlone zostało stanowisko Koalicji: uwzględniono regionalne instytucje zarządzające, regionalne komitety monitorujące, programy regionalne, a słowa „region” i „regionalny” są wymienione w przybliżeniu 127 razy w rozporządzeniu, zaczynając od art. 1. Wynika ten jest efektem intensywnych i skutecznych działań lobbingowych prowadzonych w Parlamencie Europejskim. Według Koalicji wynik głosowania zapewnia obietnicę dostosowania WPR do lokalnych potrzeb. Koalicja kontynuuje współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu wspierania silnej WPR oraz roli regionów w jej wdrażaniu. 

 

- 5 czerwca br. w Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli i ekspertów z regionów Koalicji z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana 

i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI), w którym Wielkopolskę reprezentowała Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Podczas spotkania przedstawiony został model zarządzania WPR, w którym uwzględniona jest większa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Eksperci z regionów zaprezentowali praktyczne przykłady korzyści dla rolnictwa, wynikające z regionalnego zarządzania WPR. I. Gorczyca, podkreśliła znaczenie, jakie dla Wielkopolski ma regionalizacja tej polityki oraz wartość dodaną jaką stanowiłoby jej zdecentralizowanie dla rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Komisji odnieśli się do stanowiska Koalicji, informując, że zaprezentują pisemną informację zwrotną na temat zaproponowanego modelu zarządzania WPR, na podstawie którego Koalicja może zbudować bardziej precyzyjne i szczegółowe pytania, aby utrzymać dyskusję z Komisją na poziomie technicznym. Komisja wyraziła zgodę na ułatwienie zorganizowania spotkania przy okazji prezydencji fińskiej w celu dyskusji w sprawie roli regionów na podst. najnowszego projektu Rady dotyczącego strategicznego planu rozporządzenia WPR. Koalicja uznała, że będzie musiała zaakceptować wiele kompromisów, aby móc utrzymać dyskusję techniczną z DG AGRI oraz możliwie z Radą. 

 

- 17 października H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w siedzibie Domu Regionów; S. Trzybiński tego samego dnia brał udział w konferencji „Zarządzanie, wspólna organizacja rynku i wskaźniki geograficzne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.”, która odbyła się w Siedzibie Domu Regionów.

 

- 8 listopada H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z Kari Valonen, rzecznikiem fińskiej prezydencji ds. Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Rady UE (SCA). Tematem spotkania były najnowsze informacje o stanie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej na forum Rady UE, w tym kwestie budżetowe na lata 2021-2027. Przedstawiono także plan działania fińskiej prezydencji w kwestiach związanych z rolnictwem do końca 2019 r., termin spodziewanego raportu podsumowującego i tematy, które zostaną przekazane chorwackiej prezydencji wraz z początkiem 2020 r. 

 

- 10 grudnia H. Tadych uczestniczył wraz z przedstawicielami regionów członkowskich Koalicji w inauguracji European Food Forum – wspólnej inicjatywy pod przewodnictwem politycznym, która ma być forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów produkcji żywności wśród decydentów politycznych, uczestników łańcucha dostaw żywności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych i innych instytucji publicznych. Prezesem inicjatywy jest Posłanka Róża Thun.

 

BIWW przygotowało również tłumaczenie nowego dokumentu Koalicji, „Manifestu dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”, który został podpisany przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 12 września w Rennes. 

 

 

 

 

 

    2. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

 

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków. 

 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2019 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących kilku grup.

 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach 

i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji. 

 

Zgromadzenia Ogólne

 

11 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego europejskiego programu na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2019 r. Na spotkaniu obecna była dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 3 grudnia M. Raptis uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym (Annual Meeting) poświęconym zatwierdzeniu nowych członków zarządu ERRIN, kwestiom finansowym, a także najważniejszym wydarzeniom w 2019 r. i priorytetom na rok 2020.

 

Spotkania grup roboczych

 

W 2019 r. dyrektor BIWW I. Gorczyca, M. Raptis oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych: 

1) Inteligentne specjalizacje: 22 marca, 14 czerwca i 17 czerwca

2) Inwestycje i innowacje: 6 czerwca, 23 października

3) ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 4 kwietnia

4) Zdrowie: 21 października

5) Otwarta nauka: 8 listopada

6) Transport: 2 lipca

7) Biogospodarka: 19 listopada

Po części ze spotkań zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski. 

 

Współpraca w zamach grupy roboczej Zdrowie

 

BIWW intensywnie współpracowało w 2019 r. w obszarze zdrowia. Do współpracy włączyło również Uniwersytet Medyczny oraz Departament Zdrowia UMWW. 

 

16 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z aktywizacją działań w kontekście współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Dep. Zdrowia. 

 

Na zaproszenie BIWW przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego wzięły udział w spotkaniu grupy roboczej Zdrowie nt. medycyny spersonalizowanej, które odbyło się 21 listopada. Wspólnie z Dyr. BIWW obyły również spotkanie z Anett Ruszanov ws. możliwości włączenia się w inicjatywę unijną dotyczącą „Reference Site”. W efekcie tego spotkania Uniwersytet Medyczny wspólnie z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dep. Zdrowia bierze udział w naborze wniosków na „Reference Site” (więcej na str. 28 i 60).

 

 

    3. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

 

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu 

 

28-29 maja odbyło się XXX Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Poczdamie. Na Zgromadzeniu Ogólnym obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl oraz Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu. 27 września odbyło XXXI Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Brukseli. Na Zgromadzeniu Ogólnym byli obecni dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl, Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu oraz S. Trzybiński.

 

 

 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

 

Grupa robocza składa się z przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli oraz ekspertów z regionów przynależących do sieci (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i zajmuje się tematyką istotną dla regionów z punktu widzenia obszarów podmiejskich: m.in. transportu, zarządzania publicznego, zmian klimatu, krajobrazu, zielonej infrastruktury. Spotkanie grupy miało miejsce 25-26 marca, podczas którego skupiono się na tematyce transportu podmiejskiego. Podczas spotkania grupy omówiono także sprawy wewnętrzne sieci, realizację projektu ROBUST, propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, politykę spójności, a także przyszłe możliwości projektowe sieci. 

W trakcie spotkania grupy roboczej w marcu Wielkopolska przekazała również władzom Sieci PURPLE Kartę regionów podmiejskich (Peri-Urban Charter), którą podpisało kilkadziesiąt miast i gmin podmiejskich województwa wielkopolskiego. Deklaracje te są wyrazem poparcia dla działalności prowadzonej przez Europejską Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE i nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego żadnych zobowiązań. W dniach 18-19 września w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyły się spotkania grupy roboczej dot. tematyki krajobrazu podmiejskiego, którym przewodniczyła delegacja z Wielkopolski. Podczas spotkań grupy dyskutowano nt. europejskiej konwencji krajobrazowej, prawnych i innych narzędzi do ochrony krajobrazu, definicji krajobrazu podmiejskiego i kwestii związanych z zarządzaniem krajobrazem podmiejskim. 21-22 listopada miała miejsce grupa robocza, która poświęcona była dyskusji nt. dokumentów tematycznych sieci PURPLE, nowym informacjom nt. realizacji projektu ROBUST, kwestiom NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) oraz omówieniu wspólnego wydarzenia dot. krajobrazu w 2020 r. w Brukseli.

 

Grupa lobbingowa składa się z biur przedstawicielstw regionalnych w Brukseli (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i monitoruje istotne polityki unijne z punktu widzenia sieci PURPLE, reprezentuje sieć PURPLE podczas wydarzeń w Brukseli oraz na poziomie instytucji UE. Podczas spotkania grupy lobbingowej 16 maja br. zostały ustalone 4 priorytetowe obszary, na których skupiać się będą członkowie grupy: 1) regionalne strategie rozwoju po 2020 r., 2) zrównoważona Europa do 2030 r., 3) polityka rozwoju terytorialnego/polityka spójności, 4) polityka miejska/rozwoju. Grupa lobbingowa przygotowała roczny plan aktywności oraz wykazała obszary zaangażowania danych regionów w określone polityki (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, polityka klimatyczna etc.), na bazie których będzie obserwować i badać istotne dla sieci PURPLE stanowiska, dokumenty, aktywności etc. Spotkania grupy lobbingowej odbyły się 10 stycznia, 16 maja i 12 grudnia. Poza tym grupa lobbingowa pozostaje w stałym kontakcie i wymienia się informacjami nt. projektów, w które może zaangażować się sieć PURPLE.

 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

 

 

    4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się  przez całe życie EARLALL

 

 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 marca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielką sieci Noelią Cantero nt. perspektyw współpracy i obecnej działalności sieci. 11 marca S. Trzybiński uczestniczył 

w spotkaniu sieci EARLALL, podczas którego omówiono bieżące inicjatywy sieci oraz wysłuchano prezentacji przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 2 kwietnia Luis Miranda z sieci EARLALL spotkał się z grupą wielkopolskich radnych w Brukseli, którym przedstawił cztery projekty realizowane przez sieć w różnych częściach Europy, których celem jest społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów (więcej na str. 5). 27 września H. Tadych uczestniczył 

w spotkaniu sieci EARLALL dotyczącym przedsiębiorczości młodych osób na obszarach wiejskich.

 

 

    5. Współpraca w ramach innych sieci i inicjatyw

 

16 stycznia S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez „The Vanguard Initiative” w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE nt. międzyregionalnych innowacyjnych inwestycji (tzw. Komponent 5), które stanowić będą nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie współpracy regionalnej po 2020 r.

 

 

    VII. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

 

    1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

 

BIWW współpracuje ściśle z Posłami do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski, inicjatywach związanych z Wielkopolską oraz działalnością BIWW. W 2019 r. BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE:

    • 3 kwietnia w ramach wizyty studyjnej członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli wielkopolscy radni spotkali się europosłami Krystyną Łybacką, Zdzisławem Krasnodębskim i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz (więcej na str. 5); 

    • 6 maja na zaproszenie BIWW udział w debaty nt. wyborów europejskich w Poznaniu wzięły europosłanki Krystyna Łybacka oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (więcej na str. 7); 

    • 23 maja dyrektor BIWW I. Gorczycy spotkała się z przedstawicielami gabinetu premiera Jerzego Buzka ws. możliwości współpracy i promocji wielkopolskiej nauki w Brukseli (więcej na str. 29);

    • 29 maja europosłanka  Krystyna Łybacka wzięła udział na zaproszenie BIWW w spotkaniu Marszałka Woźniaka z przedstawicielami wielkopolskiej nauki (więcej na str. 10);

    • 18 i 19 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z nowo wybranymi wielkopolskimi europosłami: premier Ewą Kopacz i prof. Zdzisławem Krasnodębskim. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy z BIWW, wsparcia dla wielkopolskiej nauki oraz wspólnych obszary działań województwa i europarlamentarzystów;

    • 10 lipca Marszałek Marek Woźniak i dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkali się w siedzibie Wielkopolski w Brukseli z nowo wybraną europosłanką Sylwią Spurek. Tematem spotkania były możliwości współpracy z SWW oraz wsparcie dla wielkopolskiej nauki;

    • 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkał się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz (więcej na str. 14);

    • 5 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z w Parlamencie Europejskim z ministrem Leszkiem Millerem, by omówić możliwe obszary i zakres współpracy.

    • 10 września dyrektor I. Gorczyca oraz H. Tadych spotkali się w siedzibie BIWW z europosłanką Andżeliką Możdżanowską w celu przedyskutowania potencjalnej współpracy i wspólnych obszarów działań.

    • 9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. Wystąpienie otwierające, na zaproszenie BIWW, wygłosiła premier Ewa Kopacz (więcej na str. 13);

    • 16 października odbyło się  spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów: premiera Leszka Millera, prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr Sylwii Spurek (więcej na str. 18);  

    • Premier Ewa Kopacz w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW spotkała się 14 listopada z wielkopolską Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” (więcej informacji na str. 21).

 

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach w Parlamencie Europejskim: 29 stycznia M. Raptis i S. Trzybiński wzięli udział w konferencji z udziałem europosłów Jana Olbrychta i Lamberta van Nistelrooija nt. usług publicznych dla osób starszych i inicjatywach unijnych związanych z tą tematyką; 5 marca M. Raptis brała udział w wydarzeniu z Krzysztofem Hetmanem dot. społecznej rewitalizacji i wzrostu gospodarczego w małych miastach.

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i Jan Olbrycht byli również zaproszeni przez Marszałka Marka Woźniaka na posiedzenia polskiej delegacji do KR w celu omówienia stanu negocjacji wokół wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Posiedzenia odbyły się 6 lutego i 9 kwietnia (więcej na str. 53).

 

 

    2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 19 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. mobilności miejskiej z Piotrem Rapaczem z Komisji Europejskiej. 20 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim oddziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności oraz kwestiach komunikacji związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie oddziału tłumaczeń Komisji Europejskiej 11 marca Biuro Wielkopolski w Brukseli uczestniczyło również w szkoleniu z komunikacji wielojęzycznej i wypowiedzi publicznych.

 

5 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca brała udział w spotkaniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych w Komisji Europejskiej z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI) (więcej na str. 41).

 

28 czerwca w Komisji Europejskiej dyr. BIWW I. Gorczyca, na zaproszenie Gerarda Carata z Komisji Europejskiej, wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej skupiającej regionalne instytucje zarządzające w celu przedyskutowania naborów w ramach programu „Horyzont 2020” w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3 (więcej na str. 31).

 

12 lipca miało miejsce spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy w Komisji Europejskiej z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji nt. partnerstw europejskich, które stanowią część programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie. W efekcie tego spotkania, przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział 22 listopada wideokonferencji „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”, która obyła się z inicjatywy BIWW (więcej na str. 22).   

 

15 lipca odbyło się spotkanie dyrektor BIWW z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji o infrastrukturze badawczej.  

 

W dniach 24-26 wrzesień miały miejsce organizowane przez Komisję Europejską Europejskie Dni Badań i Innowacji (EU R&I Days), w których uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca. Celem wydarzenia, w którym wzięło udział kilka tysięcy uczestników, w tym naukowców, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja nad kształtem kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. EU R&I Days miały za zadanie umożliwienie tzw. procesu co-design nowego programu ramowego Horyzont Europa dzięki wspólnej debacie między przedstawicielami Komisji Europejskiej i interesariuszy z rozmaitych środowisk, od naukowego po samorządowe (więcej na str. 30).  

 

 

    VIII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 

Dyrektor BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli. 

Dyrektor BIWW  pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 

 

            1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach 5-7 lutego, 9-11 kwietnia, 25-27 czerwca, 7-9 października oraz 4-5 grudnia 2019 roku.

 

Pierwsza sesja plenarna w dniach 5-7 lutego poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

W trakcie rozpoczęcia sesji Marszałek Marek Woźniak podkreślił potrzebę zachowania pamięci o Pawle Adamowiczu i odniósł się w swoim wystąpieniu do tematu mowy nienawiści. Z inicjatywy polskiej delegacji KR przyjął następnie rezolucję nawołującą do przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom popełnianym z nienawiści. 

Do udziału w sesji zaproszona została p.o. Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz członkowie jego rodziny. W dalszej części sesji plenarnej członkowie KR spotkali się z Tiborem Navracsicsem, unijnym komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Komisarz podkreślił, że inwestowanie w ludzi, zwłaszcza w młodych, jest kluczowe dla przyszłości Europy. Następnie Premier Rumunii Viorica Dăncilă zaprezentowała główne obszary, nad którymi w pierwszym półroczu 2019 r. pracowała Rada Unii Europejskiej: spójność, bezpieczeństwo, wspólne wartości europejskie. W trakcie sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu koordynatorów delegacji narodowych.

W dniach 9-11 kwietnia odbyła się sesja plenarna, której tematami przewodnimi były prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027. W trakcie sesji, w dniu 10 kwietnia z inicjatywy polskiej delegacji miała miejsce ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Następnie przeprowadzona została debata na temat praw i wartości unijnych z udziałem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie sesji miała miejsce inauguracja inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Udział w niej wziął udział Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Z kolei na temat budżetu członkowie KR rozmawiali 

z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, który wskazał na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r. 

 

W dniach 26-27 czerwca sesja plenarna KR poświęcona była m.in. roli europejskich regionów w wielopoziomowym zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje 

i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią.

Podczas sesji plenarnej 26 czerwca miała miejsce ceremonia wręczenia nagród 

dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). Obradom z sesji plenarnej 27 czerwca przyświecała rocznica 25-lecia działalności Europejskiego Komitetu Reginów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

 

Sesja plenarna KR, która odbyła się w dniach 7-9 października, rozpoczęła się oficjalną inauguracją 17 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Podczas sesji plenarnej odbyło się kilka debat, w tym dotyczącej regionów i miast - filarów przyszłości UE; polityki rozwoju regionalnego po 2020 r.; rozwoju negocjacji międzyinstytucjonalnych ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz przemian cyfrowych i ekologicznych. Szeroko dyskutowany był również Europejski Zielony Ład – jedna z najważniejszych propozycji programowych ówczesnej Przewodniczącej–elekt Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dotyczy  kwestii zmian klimatu i ekologii. W obradach udział wzięło wielu kluczowych przedstawicieli instytucji UE: komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. budżetu Günther H. Oettinger, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew oraz przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee.

 

W dniach 4-5 grudnia odbyła się ostatnia w bieżącej kadencji sesja plenarna, której głównymi tematami były rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Marszałek Marek Woźniak wziął udział 

w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas sesji plenarnej podsumowano 25 lat działalności KR i próbowano zdefiniować dla niego odpowiednie miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat.  W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

            2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się w dniach: 25-26 marca, 17 maja, 10 lipca i 8 października 2019 roku.

 

W trakcie wyjazdowego posiedzenia w dniach 25-26 marca w Kluż-Napoce w Rumunii, członkowie COTER zostali zaproszeni do omówienia i przyjęcia opinii w sprawie strategii makroregionalnych oraz do wymiany poglądów na temat dwóch projektów opinii: zaleceń dotyczących strategii rozwoju regionalnego i lepszej komunikacji w ramach polityki spójności. Ponadto odbyła się konferencja "Wspieranie i rozwijanie skutecznej polityki spójności, która rozpoczyna się od władz lokalnych i regionalnych UE", która była okazją do omówienia realizacji programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz przygotowania do nowej polityki spójności po 2020 r.

 

W trakcie posiedzenia 17 maja dyskutowano głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiano o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym. Zaznaczono, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne i realistyczne cele, a strategie powinno się rozwijać w oparciu o własne, wyjątkowe cechy regionów. W tym kontekście podkreślono potrzebę uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju celów związanych ze zmianą klimatu, w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

 

Posiedzenie komisji COTER z 10 lipca poświęcone było zagadnieniom regionalnych strategii rozwoju po 2020 r. oraz lepszej komunikacji dotyczącej polityki spójności. Dyskutowano również na temat wkładu Europejskiego Komitetu Regionów w odnowioną agendę terytorialną, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także o możliwościach sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE.

 

8 października odbyło się wspólne posiedzenie komisji REGI Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego i komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów nt. stanu negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r. W posiedzeniu uczestniczył komisarz Johannes Hahn, który objął tekę komisarza ds. budżetu i administracji w nowej KE. Podczas spotkania zaznaczył, że powinniśmy zdać sobie sprawę z potencjału polityki spójności, na którą obecnie przeznaczona jest 1/3 unijnego budżetu. To potencjał, który pozwala na walkę ze zmianą klimatu, poprawę konkurencyjności i ochronę granic. Podczas posiedzenia przewodniczący komisji REGI Younous Omarjee dodał, że polityka spójności ma duże znaczenie w przypadku kryzysów gospodarczych i jej ograniczanie w obecnej dobie byłoby błędem.

 

 

            3. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych -  CIVEX

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się 25 stycznia, 1 kwietnia, 25 czerwca i 9 grudnia 2019 roku.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia członkowie CIVEX debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić praworządność, pluralizm i prawa człowieka. Jako wyzwanie dla władz samorządowych wskazano kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej.  Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019.

 

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji CIVEX Marszałek Marek Woźniak wziął udział w dyskusji z ekspertami na temat działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Następnie przyjęty został projekt opinii o tej samej tematyce. W trakcie debaty przedstawiono fakty nt. bieżących tendencji dotyczących aktywności dezinformacyjnych oraz dokonano przeglądu działań podejmowanych przez organy i instytucje UE w celu zwalczania tego zjawiska. Członkowie komisji CIVEX dyskutowali następnie o działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat dezinformacji oraz prezentowali przykłady zwalczania jej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca członkowie CIVEX przyjęli opinię w sprawie planu działania przeciwko dezinformacji. Przyjęto także opinię w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz zorganizowano debatę na ten sam temat z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i praktyków. W dalszej części wymieniono również poglądy na temat opinii w sprawie pakietu rozszerzenia oraz opinii w sprawie wkładu regionów i miast w rozwój Afryki.

 

W dniu 9 grudnia na posiedzeniu komisji CIVEX członkowie dyskutowali nt. osiągnięć  komisji podczas pełnienia obecnego mandatu, przeprowadzili debatę tematyczną dotyczącą konferencji na temat przyszłości Europy oraz wymienili opinie nt. realizacji Karty praw podstawowych UE w praktyce w perspektywa regionalnej oraz lokalnej.

 

 

            4. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 6 lutego, 9 kwietnia, 26 czerwca, 8 października i 4 grudnia 2019 roku.

 

W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w 2019 r. spotkanie polskiej delegacji. Polska delegacja uczciła pamięć po tragicznie zmarłym członku delegacji Pawle Adamowiczu. W trakcie posiedzenia odbyła się debata nt. stanu negocjacji wokół funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie budżetowej z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Członkowie polskiej delegacji dyskutowali również nt. rezolucji nt. mowy nienawiści.

 

W dniu 9 kwietnia Marszałek Marek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, którego tematem były obszary i polityki, na jakie przeznaczone będzie unijne wsparcie finansowe po 2021 r. Na zaproszenie Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Uczestnicy posiedzenia debatowali nt. planowanych cięć w nowym budżecie unijnym, w tym w kluczowych dla Polski i polskich samorządów polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Tym cięciom sprzeciwia się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów. 

 

W dniu 26 czerwca członkowie polskiej delegacji spotkali się z komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, która przedstawiła polskiej delegacji najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. Komisarz wskazała, że klimat, środowisko i efektywność energetyczna będą tematami wiodącymi w nowej perspektywie finansowej, a Unia Europejska, poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz szerzej rozumiany i popierany przez obywateli, a w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie. 

26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (więcej na str. 13).Posiedzenia polskiej delegacji w dniu 8 października, któremu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, miało charakter networkingowy. Dyskutowano nt. bieżących spraw dot. polityk unijnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego oraz działalności polskiej delegacji w KR. 

4 grudnia Marszałek Marek Woźniak poprowadził pierwsze w historii wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak polityka spójności czy przyszły budżet UE i dlatego mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do pogłębionej współpracy w przyszłości – podkreślił Marszałek. Przedstawiciele z obu krajów zwrócili dodatkowo uwagę na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się władze regionalne Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności podkreślono zbieżność interesów polskich i rumuńskich regionów w zakresie polityki spójności. Przewodniczący delegacji rumuńskiej, Adrian Teban, zaznaczył, że rumuńscy samorządowcy chcieliby wzorować się na polskiej organizacji samorządu terytorialnego, który zapewnia efektywne zarządzanie funduszami strukturalnymi. Członkowie jego delegacji podkreślali, że polskie doświadczenia w zakresie zrównoważonego wykorzystania funduszy europejskich stanowią dla nich wzór do naśladowania. Polscy członkowie delegacji zadeklarowali z kolei chęć współpracy w obszarach, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań w rumuńskich samorządach. W Unii Europejskiej chcemy się dzielić dobrymi praktykami, poszukiwać co i gdzie sprawdziło się już wcześniej, potem się tym dzielić i nawiązywać współpracę – dodał na koniec Marek Woźniak.

 

 

            5. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Koordynatorką polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów jest dyrektor BIWW I. Gorczyca.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

    a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej dele54gacji;

    b) przygotowanie rocznych priorytetów prac delegacji;

Roczne priorytety prac polskiej delegacji na rok 2019 przygotowane zostały przez dyr. BIWW I. Gorczycę i S. Trzybińskiego. Obejmują one przede wszystkim: przeciwdziałanie mowie nienawiści; przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów wiejskich; politykę badawczą; pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; politykę energetyczną i ochronę środowiska; Partnerstwo Wschodnie.

    c) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorki delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac. 

Koordynatorka na co dzień współpracuje z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmuje się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracuje również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

    d) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących 

i przekazanie ich członkom delegacji narodowych.

    e) monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

Koordynatorka polskiej delegacji I. Gorczyca była w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami samorządowymi w celu uruchomienia procedury i przyjęcia wysuniętych kandydatur do obsadzenia składu polskiej delegacji w nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynającej się w 2020 roku oraz do uzupełnienia wakatów wynikłych z wyborów samorządowych w 2018 r. 

    f) współpraca z Europejskim Komitetem Regionów

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dyr. BIWW I. Gorczyca zaangażowana była jako koordynatorka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w działania związane z uczczeniem jego pamięci. 18 stycznia spotkała się w tej kwestii z szefem gabinetu Przewodniczącego KR Karla-Heinza Lambertza oraz szefem protokołu dyplomatycznego tej instytucji. W kwestii działań związanych z upamiętnieniem Prezydenta Pawła Adamowicza przez Europejski Komitet Regionów 6 lutego zostało ponadto zorganizowane spotkanie Marszałków Marka Woźniaka i Mieczysława Struka z Przewodniczącym Karlem-Heinzem Lambertzem i jego sekretarzem Jirím Buriánkiem.

 

W związku z uczczeniem 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 26 czerwca w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się oficjalne wydarzenie poświęconej tej rocznicy z udziałem polskiej delegacji do KR, Wiceprzewodniczącego KR Markku Markkuli, Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i przedstawicieli biur regionalnych. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy koordynatorki delegacji, była ona również zaangażowana w jego realizację.  (więcej na str. 13).

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca przeprowadziła szereg nieformalnych spotkań mających na celu wspieranie działań członków polskiej delegacji w ubieganiu się o kluczowe funkcje w KR.   

 

26 listopada w siedzibie BIWW z inicjatywy dyr. I. Gorczyca odbyło się spotkanie koordynatorów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w KR. Celem spotkania było omówienia wspólnych działań i zacieśnienia współpracy.

 

 

    IX. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy 

 

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. 

 

2-3 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna dla radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którą zorganizowało Biuro Wielkopolski w Brukseli. Poświęcona ona była kwestiom integracji migrantów. Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła wielkopolskim radnym działalność i pracę regionalnego przedstawicielstwa w Brukseli oraz informacje nt. możliwości współpracy z partnerami z regionu. (więcej na str. 5).

 

18 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła działalność Biura Wielopolski w Brukseli dyrektorce Biura Promocji Nauki PAN PolSCA dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech oraz Capucine Crabières ze Stowarzyszenia Europa (Limoges, Francja), która odbywała staż w Biurze PolSCA.

 

12 września dyrektor BIWW I. Gorczyca zaprezentowała działalność Biura Wielkopolski w Brukseli niemieckiej delegacji, goszczącej w partnerskim Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Hesja w Brukseli.

 

9 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego dyr. I. Gorczyca przedstawiła działalność BIWW.

 

13 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą Gruzinek przebywających na stażu w BIWW w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Przedstawiła im zadania oraz działalność Biura w kontekście reprezentowania województwa i jego interesów w Brukseli.

 

 

    X. Współpraca z UMWW

 

    1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Komitetu oraz wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (więcej na str. 49). 

 

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej na str. 44). BIWW przekazuje również Wicemarszałkowi wszelkie informacje związane z inicjatywami i działaniami na szczeblu UE wpisującymi się w obszary prac departamentów podległych Panu Marszałkowi. Np. do Wicemarszałka Jankowiaka została przesłana notatka nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE.

 

BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej na str. 34 i 41).

 

BIWW współorganizowało wizyty w Brukseli Członków Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej i Jacka Bogusławskiego (więcej na str. 5 i 14). 18 lipca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim w UMWW w celu przedstawienie działalności BIWW oraz omówienia planowanej wizyty w Brukseli.

 

Biuro wsparło także prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Macieja Sytka w trakcie kilkukrotnych spotkań w Komisji Europejskiej w kontekście prac Platformy wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition Platform). 

W spotkaniu w dniach 8-9 kwietnia w Komisji Europejskiej nt. wsparcia regionów górniczych Wielkopolskę reprezentowali Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Sytek, dyr. BIWW Izabela Gorczyca, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski, lokalni działacze, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele ZEPAK. Przedstawiciele delegacji zaprezentowali Komisji Europejskiej plany dotyczące racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim i transformacji energii węglowej na wodorową. W ramach Platformy regionów górniczych w okresie transformacji 16 lipca odbyło się spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy, prezesa M. Sytka oraz zastępcy dyr. DRG J. Jackowskiego z przedstawicielami Slovenian Business & Research Association, które miało na celu poznanie doświadczeń słoweńskich samorządów w obszarze wykorzystania energii związanej z wodorem. 

 

 

    2. Departamenty i Biura UMWW

 

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy (więcej na str. 25).

 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej na str. 34 i 41).

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 

13 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis towarzyszyły I. Kseniczowi z UAM i M. Kolasińskiemu z BWM podczas spotkania w Europejskim Komitecie Regionów nt. inicjatywy peer-2-peer „U-LEAD Ukraine”, które dotyczyło budowania zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie. Aplikacje zostały przeanalizowane przez zespół programu U-LEAD, który współfinansuje inicjatywę, w celu identyfikacji partnerów oraz wsparcia dalszego dopracowania inicjatywy. Projekt realizowany przez UMWW w ramach inicjatywy peer to peer koncentrował się na przekazaniu ukraińskim partnerom dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z efektów współpracy jest powołanie w obwodzie charkowskim Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Współpraca dotyczyła wizyty Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i przedstawicieli UMWW na Międzynarodowych Targach Hodowców Zwierząt SPACE, które odbyły się 12 września br. w Rennes (Francja, Bretania). Podczas wydarzenia miała miejsce konferencja poświęconej Wspólnej Polityce Rolnej, na której przedstawiciele regionów Koalicji podpisali wspólny dokument – „Manifest dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”.

 

Departament Gospodarki (DRG)

 

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji. 

 

BIWW współpracuje również z Departamentem w ramach działalności związanej z restrukturyzacją Wielkopolski Wschodniej. 

 

Dyr. BIWW I. Gorczyca oraz S. Trzybiński brali udział w warsztacie nt. Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości w Europejskim Komitecie Regionów, który odbył się 17 stycznia. Podczas spotkania miała miejsce rozmowa z członkiem jury dot. procesu aplikacji. Ze spotkania została sporządzona notatka i przesłana do Departamentu Gospodarki.

 

Zastępca dyrektora Jakub Jackowski występował w roli prelegenta na międzynarodowej debacie współorganizowanej prze BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej na str. 15).

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DPROW)

 

BIWW pozostawał w kontakcie z zastępczynią dyrektora DPROW Anną Jakubowską, oraz pracownikami Departamentu w ramach przygotowań do wizyty studyjnej Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w Brukseli oraz przygotowań do 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli (więcej na str. 20 i 21).

 

Departament Zdrowia

 

Dyr. I. Gorczyca pozostawała w kontakcie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Jarosławem  Cieszkiewiczem w związku z działaniami podejmowanymi przy promocji polskich naukowców z obszaru zdrowia w instytucjach unijnych (więcej na str. 29). BIWW zainicjowało również współpracę Dep. Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym w związku z naborem w ramach tzw. Reference Site (więcej na str. 28 i 43).

 

Departament Edukacji (DE)

 

24 stycznia M. Raptis wzięła udział w spotkaniu nt. polityki edukacyjnej w Przedstawicielstwie Tyrolu w Brukseli pt. „European Youth: policies, practices and people”. Do Departamentu Edukacji zostały przesyłane również informacje o poszukiwanych partnerach w regionie w ramach europejskich przedsięwzięć i projektów dot. edukacji.

 

 

    3. Jednostki podległe 

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej na str. 44).

 

 

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

 

Przedstawicielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu koncertu w Brukseli w ramach  obchodów rocznicy 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Orkiestra otrzymała na ten cel grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca zbadała możliwości organizacji wydarzeni i ostatecznie nawiązała kontakt z Ambasadą RP w Belgii. W wyniku przeprowadzonych rozmów Ambasada RP zaprosiła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus do współpracy w organizacji Gali Polaka Roku 2019. Wydarzenie, uświetnione koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Angieszki Duczmal, odbyło się 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 37). 

 

 

    XI. Współpraca z biznesem

 

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

    • informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

    • pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

    • wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

    • wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

    • informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyła się konferencja pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, w której wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu (więcej na str. 12). 

 

Z inicjatywy BIWW zorganizowana została wideokonferencja na europejskich partnerstw, do udziału w której zaproszeni zostali również przedstawiciele MŚP (więcej na str. 22).

 

 

 

    XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 

Wsparcie dla podmiotów z regionu 

 

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów. 

 

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

17 marca S. Trzybiński nawiązał kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Poznania ws. konkursu „Europejska Stolica Innowacji” ogłoszonego przez Komisję Europejską i skierowanego do miast, które przeprowadzają innowacyjne rozwiązania wobec istniejących wyzwań społecznych. W związku z zainteresowaniem konkursem wyrażonym w regionie skonsultowana została kwestia innowacyjności projektu elektromobilności dla miasta Poznań.

 

    XIII. Działalność informacyjna

 

    1. Cykl informacyjny promujący wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Działalność informacyjna BIWW 2019 r. skupiona była m.in. na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 26 maja 2019 r. W związku z nimi Biuro Wielkopolski zainicjowało kampanię informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!”, która wpisywała się w kampanię Parlamentu Europejskiego promującą wybory pt. Tym Razem Głosuję,

 

Celem kampanii prowadzonej przez BIWW było popularyzowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wśród odbiorców w regionie. Rozpoczęła się ona na 100 dni przed wyborami, a ostatnia informacja została opublikowana na dwa dni przed wyborami. W sumie w ramach cyklu ukazało się 18 informacji.

 

W ramach kampanii informacyjnej informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!” BIWW za pomocą newslettera i mediów społecznościowych informował o działalności Parlamentu, jego historii i wpływie na życie obywateli, możliwości głosowania, zaangażowania w promocję wyborów. Publikowane były również wywiady oraz ciekawostek związane z tą instytucją. Biuro Wielkopolski w trakcie kampanii starało się jak najszerzej informować również o problemie dezinformacji jako zagrożeniu dla procesu wyborczego. Zwieńczeniem cyklu była współorganizowana przez BIWW debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”, która odbyła się 6 maja (więcej na str. 7).

 

 

    2. Strona internetowa

 

BIWW prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW lub pochodzą z innych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 

 

W 2019 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 302 artykuły 

i informacje. Za działalność informacyjną w BIWW w pierwszym półroczu odpowiedzialny był Szymon Trzybiński, natomiast od lipca 2019 - Hubert Tadych.

 

 

    3. Przekazywanie informacji dotyczących  poszukiwań partnerów do projektów

 

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. 

 

W 2019 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 17 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 56 odpowiedzi, w tym 40 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz od 16 organizacji zagranicznych. 

 

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowała się M. Raptis.

 

 

    4. Newslettery

 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2019 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 230 informacji.

 

 

    5. Media społecznościowe

 

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2019 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 404 postów. W tym okresie profil śledziły 152 osoby.

 

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”. 

 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2019 r. pojawiło się 179 informacji. Liczba sympatyków profilu to 779 osób, a obserwuje go 816 osób.

 

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2019 r. pojawiło się 16 informacji. Profil polubiło 302 osoby, a obserwuje go 315 osób.

 

 

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 13 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2019 roku

 

 

 1. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

 

 1. Wizyta Członka Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej w Komisji Europejskiej

 

2 kwietnia w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

 

Komisarz Creţu podpisała łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji
w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „
Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są, w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

 

BIWW był odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty p. M. Wodzińskiej w Brukseli oraz za wsparcie, również w zakresie tłumaczenia polsko-angielskiego, podczas jej pobytu.

 

 

 1. Wizyta studyjna członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW
  w Brukseli

 

W dniach 2-3 kwietnia w Brukseli miała miejsce wizyta radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej
z brukselskich szkół. Z radnymi spotkała się również Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła działalność i pracę Biura, a także plany na ten rok oraz możliwości współpracy.

 

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie. W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary
z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby Komisja współpracowała
w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane
z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

 

Ważnym tematem rozmów były kwestie finansowania polityki imigracyjnej. Komisja Europejska ma nadzieję na trzykrotne zwiększenie budżetu Funduszu Azylu Migracji
i Integracji w kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027. Na poziomie UE podejmowane są również działania mające na celu wpisanie kwestii integracji migrantów
w formie procentowej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym, jak samorządy mogą wykorzystywać finansowanie unijne
w praktyce mówił Luis Miranda z sieci EARLALL (Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie). Przedstawił on przykłady czterech projektów realizowanych w różnych częściach Europy, w ramach których odbywa się społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów. Projekty są finansowane
z programu Erasmus + oraz Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Na decyzję o dofinansowaniu czekają dwa projekty złożone właśnie do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

O tym, jak w praktyce wygląda integracja migrantów członkowie Komisji mogli przekonać się na przykładzie belgijskiego miasta Mechelen, gdzie spotkali się z jego burmistrzem Bartem Somersem, urzędnikami miejskimi i osobami zaangażowanymi społecznie. Mechelen to wielokulturowe miasto (około 83 tys. mieszkańców), które jeszcze dwadzieścia lat temu borykało się z problemami przestępczości, przemocy i narkotyków. Obecnie jest ono znane głównie z prowadzonej z sukcesem integracji społecznej
i gospodarczej migrantów. Burmistrz Bart Somers został doceniony przez Światową Fundację Gospodarzy Miast, która przyznała mu tytuł World Mayor za zarządzanie miastem. Dzięki jego polityce w Mechelen w harmonii żyje sto dwadzieścia dziewięć narodowości mówiących w sześćdziesięciu dziewięciu różnych językach. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest wieloaspektowe włączanie cudzoziemców w życie miasta. Dzieje się to m.in. przez pomoc imigrantom, także tym z bardzo niskimi kwalifikacjami,
w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Ważna jest również wymiana kulturowa, która odbywa się np. poprzez integrację w ramach czasu wolnego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano tu mecz piłkarski drużyny migrantów z urzędnikami Mechelen.

 

Istotnym tematem podejmowanym podczas wyjazdu studyjnego była integracja poprzez edukację. Aby poznać, jak odbywa się ona w praktyce radni odwiedzili jedną z belgijskich szkół podstawowych, gdzie spotkali się z jej dyrektorem Dimitrim Van Den Doorenem. Zaprezentował on, jak funkcjonuje system nauczania dzieci z rodzin przybywających do Belgii i nie znających języka francuskiego. Uczą się one w oddzielnych klasach języka francuskiego oraz jednocześnie – żeby zintegrować się z resztą dzieci – uczestniczą
w pozostałych zajęciach według standardowego trybu nauczania. Radni mieli również okazję wziąć udział w jednej z lekcji klasy „migracyjnej”.

 

W wizycie studyjnej, której program został przygotowany przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, udział wzięli radni: Przewodniczący Komisji Andrzej Plichta, Zbigniew Czerwiński, Patrycja Przybylska, Małgorzata Stryjska, Tadeusz Tomaszewski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. BIWW był również odpowiedzialny za przygotowanie wydarzenia od strony technicznej oraz obsługę wizyty.

 

 

 1. Tym Razem Głosuję – debata w Poznaniu nt. wyborów europejskich

 

6 maja w Poznaniu z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy odbyła się debata pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”. Jej celem było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, które miały miejsce 26 maja tego roku. W debacie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Ida Musiałkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez BIWW we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań w ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”.

 

Wydarzenie otworzyły prof. Ewa Małuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Izabela Gorczyca, dyrektor BIWW oraz Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że ważne jest, aby uczestnicy debaty stali się ambasadorami wyborów europejskich - nie tylko sami poszli zagłosować 26 maja, ale także zachęcili do głosowania innych.

 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce przed 26 maja odbyły się 3-krotnie, nie przekroczyła 30 procent. Między innymi o tym, jakie są tego przyczyny oraz co można zrobić, aby ją zwiększyć dyskutowano podczas debaty, której moderatorem był dr Krzysztof Gołata z Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczestniczki jako możliwą receptę na zwiększenie frekwencji zaproponowały możliwość głosowania przez internet oraz wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni, jak ma to miejsce w niektórych krajach unijnych. Krystyna Łybacka podkreśliła, że jednym z podstawowych problemów jest brak wiedzy o UE. Mówiła o tym, że w szkołach powinny odbywać się lekcje nt. Unii Europejskiej, jej instytucji i ich wpływu na codzienne życie obywateli. Również media powinny mieć obowiązek informowania o Unii Europejskiej. Posłanka Łybacka zaproponowała również zmianę w sposobie komunikacji nt. wyborów, np. prezentując konkretne sprawy ważne dla Europejczyków, którymi Parlament Europejski zajmie się w kolejnej kadencji. „Gdyby pięć lat temu zadano pytanie, czy chcesz, aby dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego zniesiono roaming, to zagłosować poszłoby na pewno więcej osób” – podkreślała posłanka.

 

Podczas debaty zwrócono uwagę na swoisty paradoks: z jednej strony frekwencja
w wyborach do PE jest niska, ale z drugiej strony poparcie dla UE w Polsce jest największe
w całej Unii. Posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaznaczyła, że euroentuzjazm Polaków świadczy o tym, że ludzie w Polsce wierzą w europejskie wartości i Polacy chcą być częścią europejskiej wspólnoty. Zaznaczyła jednak również, że wybory są niepopularne, dlatego że ludzie żyją w zamkniętych środowiskach i nie interesują się tym, co dzieje się daleko od nich. Podobnego zdania była również profesor Ida Musiałkowska, która podkreśliła, że ludzie nie głosują, ponieważ uważają swój głos za nieznaczący, nie mają zaufania do władzy, a Parament Europejski – w ich mniemaniu - nie zajmuje się sprawami, które ich dotyczą. Według profesor czynnikiem, który może pomóc
w zrozumieniu UE i integracji europejskiej jest nauka innych kultur, która odbywa się między innymi w ramach programu Erasmus. Debata była zwieńczeniem cyklu informacyjnego, który Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem cyklu było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, popularyzacja wiedzy na temat europarlamentu, między innymi poprzez wywiady, artykuły i ciekawostki z nim związane (więcej na str. 62).

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „Europa zagłosowała”

 

27 maja 2019 r. w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Europa zagłosowała”, w której dziennikarze z Francji, Niemiec, Polski i Włoch komentowali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Emilię-Romanię, Hesję i Nową Akwitanię.

 

Konferencję otworzył dyrektor przedstawicielstwa Hesji Friedrich von Heusinger
w imieniu dyrektorów czterech regionów partnerskich, podkreślając kluczowe znaczenie ostatnich wyborów dla przyszłości Europy. Françoise Chotard, moderatorka dyskusji
i eksperta ds. europejskich stwierdziła, że wskazuje na to chociażby frekwencja (50,95 %), która była wyższa niż w czterech poprzednich wyborach (2014, 2009, 2004 i 1999), kiedy nie przekroczyła 50 %.

 

Dziennikarze uczestniczący w debacie zastanawiali się m.in. nad nowym kształtem Parlamentu Europejskiego. Peter Müller z Der Spiegel zwrócił uwagę na to, że w dwóch państwach założycielskich UE, Francji i Włoszech, duży sukces odniosły partie eurosceptyczne (Liga Północna Matteo Salviniego oraz Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen). Jeśli chodzi o Francję, Isabelle Ory z francuskiej stacji radiowej Europe 1 zauważyła, że partia Marine Le Pen wygrała z partią rządzącego Emmanuela Macrona jedynie jednym punktem procentowym. Natomiast Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, zaznaczyła, że wybory europejskie stanowią preludium do wyborów krajowych do polskiego parlamentu, które będą miały miejsce jesienią tego roku. „Wyniki wyborów ukazują – podkreśla – podział na bardziej konserwatywną i katolicką południowo-wschodnią część Polski oraz bardziej otwartą zachodnio-północną”. Dodała, że w nowym Parlamencie Europejskim znajdzie się aż 6 byłych polskich premierów, a o wzroście znaczenia wyborów do tej instytucji świadczy bardzo duży wzrost frekwencji z 23,83% do 43%.

 

Ważnym tematem poruszanym podczas debaty była również kwestia objęcia najważniejszych stanowisk politycznych w Brukseli po wyborach. Dziennikarze z Polski
i Niemiec zgodzili się co do tego, że niemiecki kandydat na szefa Komisji Europejskiej, Manfred Weber (przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej) nie jest tak mocnym kandydatem, jak wydawało się wcześniej (w Europie nie ma też zasadniczego poparcia dla Fransa Timmermansa). Peter Muller zauważył, że Angela Merkel była dosyć wycofana
w trakcie wyborów – początkowo popierała przewodniczącego EPL, natomiast później stało się to mniej widoczne. Isabelle Ory podkreśliła z kolei, że prezydent Francji nie wskazał swojego kandydata na szefa Komisji – wcześniej myślano, że może nim być Michel Barnier, francuski polityk i główny negocjator UE ds. brexitu, niemniej w tamtym czasie coraz większe poparcie uzyskiwała komisarz unijna Margrethe Vestager. Anna Słojewska dodała, że być może nowym szefem KE powinien zostać przedstawiciel nowych państw członkowskich UE, np. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Dziennikarze zastanawiali się również, kto może zostać nowym szefem Rady Europejskiej
i zastąpić na tym miejscu Donalda Tuska. Włoska dziennikarka Barbara Roffi zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka poparła w ostatnim czasie obecną kanclerz Niemiec, niemniej dziennikarz Der Spiegel uznał, że z jej strony nie widać zainteresowania objęciem tego stanowiska.

 

Według uczestników konferencji wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jest obecnie bardziej podzielona niż 5 lat temu.

 

 

 1. Wielkopolska nauka po 2020 r.” – debata z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w UMWW

 

29 maja Marszałek Marek Woźniak spotkał się z rektorami wielkopolskich uczelni wyższych oraz dyrektorami jednostek naukowo badawczych. Spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” zorganizowane z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Debata z wielkopolskim środowiskiem naukowo-badawczym dotyczyła możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Marek Woźniak, posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, dyrektor BIWW Izabela Gorczyca oraz rektorzy i władze jednostek naukowo-badawczych z woj. wielkopolskiego i lubuskiego (uniwersytety, akademie, politechnika
i instytuty badawcze).

 

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającymi przygotowaniem do kolejnej perspektywy finansowej w obszarze badań i innowacji. Podczas spotkania Marszałek Woźniak podkreślił, że w związku z planami Unii Europejskiej na zwiększenie środków
w nowym programie ramowym na rzecz badań i innowacji ważna jest wspólna dyskusja, oraz skupienie się na jeszcze efektywniejszej współpracy między samorządem a jednostkami naukowymi w regionie.

 

W ramach wspierania potencjału wielkopolskiej nauki w kontekście unijnych programów na rzecz badań i innowacji, Marszałek Woźniak zaproponował zintensyfikowanie działań w Brukseli. Dyskutowano m.in. o powołaniu osoby, która będzie odpowiedzialna za obszar Horyzontu Europa w wielkopolskim przedstawicielstwie w Brukseli, o możliwościach wsparcia przez samorząd działań na rzecz nauki i wpisania ich do przyszłego WRPO oraz konsultacji w tym względzie w Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania rozmawiano również o organizacji wizyty studyjnej do Brukseli przez BIWW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu po powołaniu nowej Komisji Europejskiej i ustaleniu przyszłego budżetu (początek 2020 r.).

 

Innymi tematami, na które zwróciła uwagę dyr. I. Gorczyca były zaangażowanie się podmiotów z regionu w konsultacje planu strategicznego do programu Horyzont Europa, nabór na członków Misji w przyszłym programie Horyzont Europa, lobbing tematów do tzw. Partnerstw (PPI), stworzenie grupy roboczej (platformy komunikacyjnej) – docelowo koordynowanej przez osobę z Brukseli odpowiedzialnej za program Horyzont Europa.

 

 

 1. Negocjacje dotyczące budżetu UE po wyborach do PE – debata w Domu Regionów

 

29 maja we wspólnej siedzibie czterech regionów partnerskich, Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii w Brukseli odbyła się debata z szefem gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu, Michaelem Hagerem pt. „Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. Dyskutowano o negocjacjach toczących się wówczas wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, perspektywach ich zakończenia, oraz o nowych elementach budżetowych, które mogą pojawić się po 2021 roku.

 

Co do zasady państwa członkowskie znajdują porozumienie co do budżetu na sam koniec negocjacji. My mamy nadzieję, że stanie się to wcześniej” – podkreśliła przedstawicielka regionów partnerskich Marie-Pierre Mesplède, dyrektorka przedstawicielstwa Nowej Akwitanii. Zaznaczyła również, że w obecnych negocjacjach cztery regiony partnerskie, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski są sprzymierzeńcami.

 

Podczas debaty Michael Hager zwrócił uwagę, że obecnie priorytetowe kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej to modernizacja budżetu, uproszczenie, jego jakość oraz szybkość ustalenia kształtu przyszłych finansów. Szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera mówił także o tym, że wobec brexitu i niechęci państw członkowskich do zwiększania nakładów na finanse unijne – cięcia w niektórych obszarach budżetowych będą konieczne. Wskazał również na nowe elementy przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych: instrument budżetowy dla strefy euro, który ma łączyć się z europejskim semestrem, oraz instrument budżetowy dotyczący przestrzegania praworządności w państwach członkowskich UE. W kontekście tego drugiego mechanizmu Michael Hager zaznaczył, że chodzi w nim o „ochronę gospodarczych i finansowych interesów UE”, a samo narzędzie ma „zamrażać środki” na wypadek, gdyby jedno z państw nie przestrzegało praworządności. Choć, jak stwierdził „zdaje sobie sprawę, że spotka się tutaj z różnymi pozycjami negocjacyjnymi w Radzie UE”. W kwestii ustalenia unijnego budżetu, powiedział „Chcemy osiągnąć porozumienie i ustalić budżet za prezydencji fińskiej w Radzie UE na jesień tego roku (…) Fińska prezydencja ma dobrą pozycję negocjacyjną: są zainteresowani polityką spójności i mają silny sektor rolniczy”. W związku z polityką spójności, szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera podkreślił, że ta część budżetu UE to „historia sukcesu i nie możemy nie brać pod uwagę wagi tych funduszy”. Natomiast odnosząc się do Wspólnej Polityki Rolnej zaznaczył z kolei, że brana pod uwagę jest większa kontrola ze strony państw członkowskich tego sektora, oraz że jest to ostatni obszar, który nie został jeszcze uzgodniony w samym Parlamencie Europejskim.

 

 

 1. Przemysł 4.0 – konferencja w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana w ramach wizyty studyjnej pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z członkami instytucji unijnych i polskich ministerstw (Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk i Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Seria dwudniowych spotkań była okazją do zaprezentowania w Brukseli potencjału polskiego środowiska innowacyjnego w takich gałęziach jak rolnictwo, robotyka, sztuczna inteligencja, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne etc. Przedstawiciele firm i instytucji działających na arenie polskiej i międzynarodowej wymienili się doświadczeniami, zaprezentowali swoje strategie rozwoju, a także nawiązali współpracę w kontekście przyszłych projektów. Spotkanie umożliwiło również dyskusję o tym, jak polskie organizacje mogą efektywnie korzystać z europejskich inicjatyw i programu wspierającego badania i innowacje Horyzont 2020 oraz przyszłego – Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili m.in., że jeszcze w ramach kończącego się już programu Horyzont 2020 na wsparcie badań i innowacji w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 13,2 mld euro. Natomiast na nabory do Horyzontu Europa trzeba będzie poczekać, aż do momentu decyzji Rady co do ostatecznego budżetu unijnego. Wiadomo już, że nowymi priorytetami w tym programie będą technologia, cyfrowość, ekonomia
i zrównoważony rozwój.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem polskiego Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1. Uczczenie wejścia 15-lecia wejścia Polski do UE

 

 1. 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej zostało uczczone przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli 28 marca. W efekcie wspólnych dyskusji stwierdzono, że najodpowiedniejszą formą upamiętnienia tej rocznicy będzie symboliczne zdjęcie wykonane w parku Cinquantenaire. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali Polacy pracujący na co dzień w instytucjach unijnych, placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniach i organizacjach działających w Brukseli. 28 marca kilkuset Polaków utworzyło symboliczną „piętnastkę” w kolorach białym i czerwonym. Wydarzenie rejestrowały media, które przygotowały relację z przedsięwzięcia, a zdjęcie posłużyło do promocji rocznicy w mediach społecznościowych.

 

 1. 26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów
  w Brukseli zorganizowały wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Komitecie Regionów. Jako mówcy udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, polskie samorządy reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów, sieci europejskich, gabinetów komisarzy unijnych oraz innych regionów europejskich.

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich z okazji 25-lecia KR

 

10 lipca w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.

 

W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp” - rozpoczął spotkanie Marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się Marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego Parlamentu mogłaby składać się z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną pracom Komitetu należytą skuteczność.

 

Politycy zgodzili się, że pomimo, iż Europejski Komitet Regionów pełni jedynie rolę doradczą wobec instytucji europejskich, w ciągu ostatnich 25 lat nadał on tempo integracji samorządów w ramach polityki europejskiej. Najlepiej reprezentuje on interesy unijnych mieszkańców. „Władze regionalne znają problemy mieszkańców znacznie lepiej niż rządy centralne” - mówił Mark Weinmeister, a Isabelle Boudineau podkreśliła: „My samorządowcy musimy być głosem poziomu terytorialnego.” Z kolei Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na inne ważne zadanie stojące przed KR - prowadzenie dyskusji z obywatelami. „Musimy uświadamiać mieszkańcom, jak wiele Unia im daje. Aktywne uczestnictwo  w Europejskim Komitecie Regionów to nie tylko praca, ale też informacja dla obywateli o tej pracy” – wyjaśnił. „Jeżeli chcemy by Europa odniosła sukces, należy zdać sobie sprawę, że nie chodzi o Brukselę czy Strasburg, ale o ludzi z tysięcy miast, miasteczek i wsi”- zauważył z kolei Karl-Heinz Lambertz. „Przez ostatnie 25 lat władze regionalne stały się pośrednikiem między Unią Europejską a jej mieszkańcami. Dzięki temu Europejski Komitet Regionów będzie miał wystarczająco pracy na kolejne 25 lat” – zakończył konferencję przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

 

 1. Wizyta Członka Zarządu WW Jacka Bogusławskiego w Brukseli

 

W dniach 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, omówił aspekty transformacji energetycznej Wielkopolski z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wziął udział w konferencji o inteligentnych specjalizacjach regionów polskich oraz spotkał się z przedstawicielami kraju związkowego Hesja.

 

Jacek Bogusławski spotkał się 24 lipca br. z wielkopolską europoseł pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, którą poinformował
o staraniach podejmowanych przez wielkopolski samorząd w pozyskiwaniu środków na odnawialne źródła energii w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że środki na transformację energetyczną są istotnym elementem konsultowanej właśnie wieloletniej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Była premier wyraziła zainteresowanie podejmowanymi działaniami
o poprawę jakości środowiska naturalnego przy okazji zmian w sektorze energetycznym
w Wielkopolsce. Podczas spotkania z Friedrichem von Heusingerem, dyrektorem Przedstawicielstwa Hesji w Brukseli, Jacek Bogusławski omówił szanse dla Wielkopolski
w zakresie nowoczesnych form ochrony środowiska na podstawie dotychczasowych doświadczeń regionu partnerskiego. Przedmiotem rozmowy były w szczególności wprowadzone w Hesji rozwiązania w zakresie energetyki wodorowej, w tym innowacyjnych napędów samochodów dostawczych, autobusów, pojazdów kolejowych i miejsc ich tankowania.

 

W trakcie wizyty Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uczestniczył także w konferencji pt. „Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich”. Spotkanie miało na celu przybliżenie tworzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych i konkurencyjnych w skali europejskiej rozwiązaniach, a w jej ramach - partnerstw biznesowych z podmiotami z UE ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej.

 

 

 1. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

 

9 października w siedzibie Wielkopolski w Brukseli, w ramach 17. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyła się międzynarodowa debata współorganizowana przez BIWW nt. transformacji energetycznej. Współorganizatorami wydarzenia byli, obok Wielkopolski, Barcelona, Malmö, Kopenhaga, Hanower, Roeselare i „Dublin Climate Action”. Podczas debaty Wielkopolskę reprezentował Jakub Jackowski, zastępca dyrektora z Departamentu Gospodarki UMWW, który mówił o projekcie stworzenia Doliny Wodorowej na obszarach pogórniczych w subregionie konińskim.

 

Pochodzimy z siedmiu różnych państw członkowskich, ale przyświeca nam jeden cel jakim jest osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – otworzyła wydarzenie na temat przejścia z energetyki węglowej do wykorzystania odnawialnych źródeł energii Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Debata była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Wielkopolską, a partnerami z Belgii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Szwecji, u których proces ten jest obecnie bardziej zaawansowany. „W jednej z gmin regionu Kopenhagi udało się od początku lat 90. zredukować emisję dwutlenku węgla o 70%”  – mówiła Marie-Louise Lemgart reprezentująca Region Stołeczny Kopenhagi. Z kolei Anna Ardenberg ze szwedzkiego Malmö przekonywała, że jej miasto do 2030 r. zamierza korzystać wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii. „
Subregion koniński, który wytwarza 10% energii w Polsce, potrzebuje wsparcia w przejściu przez transformację energetyczną” – wyjaśnił Jakub Jackowski. „Chcemy zachować tradycyjny dla Konina przemysł energetyczny. Zamiast węgla chcemy jednak wykorzystać wodór, farmy wiatrowe i źródła geotermalne”. Plany przejścia na energię wodorową są rozważane nie tylko przez subregion koniński: również w północnej części Wielkopolski już teraz bierze się je poważnie pod uwagę.

 

Jakub Jackowski zwrócił uwagę, że energetyka węglowa ma w Polsce długą historię i jest kojarzona z okresem dobrobytu, dlatego ważne jest, aby przedstawić jasną wizję zmian i  powodów, dla których są one niezbędne. „Wielkopolski samorząd rozumie, jak ważne jest podnoszenie świadomości mieszkańców. Transformacja energetyczna zaczyna się od ludzi, bo to oni muszą w rezultacie zmienić swoje życie i znaleźć nowe zatrudnienie” - podkreślił, zaznaczając, że takie zmiany wymagają długoterminowych strategii skierowanych na zmianę profilu zawodowego mieszkańców. Przedstawił ideę Porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej: „Budujemy porozumienia między partnerami społecznymi i samorządami lokalnymi, aby zaangażować obywateli w cały proces transformacji energetycznej”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie, którego sygnatariuszami zostało ponad 40 podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. „Nawet jeśli zdobędziemy pieniądze, ale nie przekonamy do zmian obywateli, nie uda nam się niczego zmienić” – podsumował Jackowski.

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem premier Ewy Kopacz

 

9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. O tym jakie były oczekiwania ludzi wtedy i jakie są dzisiaj, jak Europa radziła sobie i radzi z wyzwaniami oraz czy UE zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne między Zachodnią i Wschodnią Europą, dyskutowali politycy i eksperci z Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii.

 

Powiedzmy o tym, jak pokojowy bunt i mądrość naszych negocjatorów doprowadziły do największego z naszych zwycięstw – obalenia komunizmu w Europie” - podkreśliła rolę Polski w Jesieni Narodów Ewa Kopacz. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wspominała sytuację Polaków w poprzedniej epoce, ich dążenia do zmian ustrojowych, a następnie do otwarcia się na Zachód i integracji z Unią Europejską i NATO. Do osobistych wspomnień z końca lat 80. nawiązał Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. „Bez ludzi Solidarności, bez ludzi protestujących na ulicach miast NRD, którzy przezwyciężyli własny strach i obawy, nie moglibyśmy razem dziś tutaj siedzieć” - zaznaczył. W tym samym tonie wypowiedział się w trakcie debaty ekspertów prof. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca podkreślił, że Polska była jedynym państwem bloku wschodniego, w którym zrywy wolnościowe następowały cyklicznie i z coraz większą częstotliwością.

 

Piętnaście lat po tych wydarzeniach miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. do Unii przystąpiła m.in. Polska. „To była gigantyczna, tytaniczna praca. To był wysiłek milionów obywateli. Po wejściu do Unii Europejskiej
i NATO było już łatwiej”
– wspominała proces akcesyjny Ewa Kopacz. Dołączenie do europejskiej rodziny wiązało się dla Polaków z nową perspektywą pokoju i przyszłości demokracji, wolności i dobrobytu gospodarczego. Była premier podkreśliła rolę, jaką odegrała Unia Europejska w ostatnich 15 latach dla rozwoju Polski: „Europa stworzyła ramy: prawa, wolności, solidarności. Bez tych ram, bez społecznego i technicznego know-how by nam się nie udało”. Prof. Stachowiak z kolei nawiązał do bezprecedensowego wymiaru tej nadzwyczaj udanej integracji: „Podział na dwie Europy na rzece Łabie istniał przez setki lat, a byliśmy w stanie zasypać tę różnicę w zaledwie 15 lat”.

 

Goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed Europą dzisiaj. Eksperci zwrócili uwagę na rosnącą konkurencję gospodarczą ze strony Chin i USA, której rynek europejski musi stawić w najbliższych latach czoła. „Europa nie może być tylko obszarem między USA a Chinami” – przypomniał prof. Patrizio Bianchi, minister
ds. europejskich Emilii-Romanii. Prof. Stachowiak, myśląc o przyszłości integracji Unii Europejskiej, wyraził z kolei przekonanie, że należy czerpać z historii, aby unikać błędów w przyszłości. „
Celem powinna być praca nad naszą pamięcią” – powiedział. Natomiast prof. Bianchi nawiązał do długofalowych celów, jakie wyznaczyła dla Europy Strategia Lizbońska i Strategia Europa 2020 - uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Przypomniał, że w tym celu krajom europejskim potrzeba więcej demokracji, równości i sprawiedliwości. „Nasze dzieci nie mogą widzieć tych deklaracji tylko na piśmie” - zaznaczył. Ewa Kopacz, myśląc o przyszłości Europy, apelując o wskrzeszenie entuzjazmu na miarę tego z 1989 r., zaalarmowała: „Dziś albo zainwestujemy w Europę – podwójnie w jej wzmocnienie i w pogłębienie integracji, albo wypłyniemy na wzburzone wody globalnego nieładu pozbawieni realnych narzędzi wpływu”.

 

 

 1. Polska zagłosowała” – debata nt. polskich wyborów w Domu Regionów

 

15 października miała miejsce debata pt. „Polska zagłosowała” we wspólnej siedzibie Wielkopolski i Hesji w Brukseli.  Dwa regiony partnerskie zorganizowały spotkanie nt. polskich wyborów parlamentarnych w ramach szerszego cyklu „Europa po wyborach”, który odbywa się z inicjatywy Hesji.

 

Jeżeli chcesz odnieść sukces w wyborach, musisz stworzyć koalicję” – powiedziała Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, otwierając spotkanie. Nawiązała w ten sposób do faktu, że choć w wyborach do Sejmu sukces odniosło 5 bloków politycznych,
w ławach sejmowych zasiądą przedstawiciele 15 różnych partii. Zwróciła również uwagę, że wysoki udział społeczeństwa w procesie decydowania o władzy świadczy o żywym zainteresowaniu nim Polaków i efektywnych kampaniach profrekwencyjnych. „
Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 r. była najwyższa spośród wszystkich polskich wyborów od 1989 roku - w głosowaniu wzięło udział 61,74% uprawnionych. To o 10 % więcej niż 4 lata temu” – podkreśliła Izabela Gorczyca. Wskazała także, że w Wielkopolsce frekwencja była jeszcze wyższa niż w kraju i wyniosła 62,95 proc., natomiast w samym okręgu poznańskim - 73,95 proc. i była jedną z najwyższych w Polsce.

 

Wynik Prawa i Sprawiedliwości jest niższy od zakładanego przed wyborami przez członków tej partii” – zaznaczyła Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas spotkania przedstawiła i omówiła ona wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Wskazała, że nie różnią się one znacząco od tych przewidywanych w sondażach. Dziennikarka zwróciła uwagę, że partia rządzącą, choć z wyższym łącznym wynikiem niż 4 lata temu, zdobyła taką samą ilość mandatów w Sejmie RP. Utraciła natomiast większość w Senacie, co może oznaczać wydłużenie procesu legislacyjnego w polskim parlamencie. Zgodnie z przewidywaniami, do ław poselskich powrócili przedstawiciele Lewicy.

 

 

 1. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z wielkopolskimi europosłami

 

16 października odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów. Premier Leszek Miller, prof. Zdzisław Krasnodębski i dr Sylwia Spurek podzielili się z Wielkopolanami i sympatykami Wielkopolski swoimi wrażeniami z pierwszych tygodni nowej kadencji w debacie prowadzonej przez Izabelę Gorczycę, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Spotkanie zostało dodatkowo uświetnione wernisażem wystawy „Ponad granicami” malarstwa Wielkopolanina Bogdana Galewskiego.

 

Tradycją stało się już, że pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli po wyborach europejskich odbywa się z udziałem nowo wybranych wielkopolskich eurodeputowanych. Posłowie odpowiedzieli na pytanie o plany i cele, jakie wyznaczają sobie na najbliższe pięć lat oraz w jaki sposób chcą przełożyć swoje dotychczasowe doświadczenia na działalność w Brukseli. Posłanka Sylwia Spurek opowiedziała o swojej wieloletniej pracy na rzecz praw człowieka, a w ostatnich latach także – praw zwierząt, którą chce kontynuować w Brukseli. „Chcę, aby Unia zajmowała się przemocą wobec kobiet, ale nie jest to nadal kompetencja UE, dlatego rozmawiałam już o możliwości zastosowania traktatowej procedury passerelle”. Zaznaczyła również, że zamierza włączyć się w prace PE w m. in. w kwestiach walki z rakiem. Z kolei prof. Krasnodębski jako pierwszy wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, zamierza aktywnie zajmować się kwestią transformacji energetycznej obszarów górniczych oraz środkami unijnymi na badania i naukę. „W sprawie programów i funduszy naukowych, trzeba zaznaczyć, że więcej płacimy niż uzyskujemy z UE (…) Dlatego ważny jest udział Polaków w gremiach decydujących o przyznawaniu środków dla polskiej nauki - mówił prof. Krasnodębski o wsparciu badań w Polsce. Premier Leszek Miller wskazał swoje priorytety na kolejne pięć lat w nawiązaniu do obszarów tematycznych komisji parlamentarnych, w których zasiada. W komisji Rynku Wewnętrznego i Konsumenta chciałby zająć się podwójną jakością towarów w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w Komisji Spraw Społecznych chciałby podjąć temat europejskiej płacy minimalnej, który rozbrzmiewa od czasu ogłoszenia priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

 

W trakcie spotkanie członkowie Klubu Wielkopolan mieli jednocześnie okazję obejrzeć wystawę „Ponad Granicami” wielkopolskiego artysty Bogdana Galewskiego. Sprowadzone na wernisaż w siedzibie Wielkopolski w Brukseli obrazy zainspirowane są rodzimą Wielkopolską oraz pobytami w trzech regionach Unii Europejskiej: hiszpańskiej Andaluzji, francuskiej Normandii i belgijskiej Brukseli.

 

 

 1. Debata o transformacji cyfrowej MŚP w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii we współpracy z państwowymi bankami rozwoju z pięciu krajów UE i udziałem Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia instytucje z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) zaprezentowały wspólny raport European SME Survey analizujący wyzwania i szanse dla europejskich MŚP w obszarze cyfryzacji.

 

Muszę powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych pięciu krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej” - rozpoczęła Vivien Lo z KfW, prezentując konkluzje raportu European SME Survey. Wskazała, że MŚP, dążąc do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych, odnotowują dynamiczny wzrost przychodów. Podkreśliła jednak, że aby utrzymać tę dobrą koniunkturę, MŚP muszą inwestować więcej w cyfryzację. Według wyników badania obecnie zaledwie 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności
w przyszłości. Przedstawicielka KfW wskazała, że jedną z przyczyn niskiego zainteresowania wdrażaniem technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach jest strach przed utratą pracy. Raport wskazuje, że MŚP spodziewają się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie. „
Uważamy jednak, że wprost przeciwnie. Cyfryzacja doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w MŚP” – uspokajała Lo na zakończenie, zaznaczając, że większość z przedsiębiorstw deklaruje utrzymanie liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie lub nawet jej zwiększenie.

 

Podczas panelu z udziałem specjalistów z trzech europejskich instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i przedstawiciela sektora MŚP rozmawiano m. in. o tym, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej europejskie MŚP muszą pokonać inne przeszkody, w tym te związane z brakiem infrastruktury cyfrowej. „MŚP potrzebują taniego, stabilnego i szybkiego łącza internetowego, jakie dostarczyć może tylko sieć 5G. Bank Gospodarstwa Krajowego chce finansować i wspierać budowę sieci 5G w Polsce” - mówił Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Za drugą w kolejności przeszkodę w cyfryzacji MŚP raport wskazuje niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród pracowników sektora, jak i na zewnętrznym rynku pracy.  Eksperci zgodzili się na koniec, że przedsiębiorstwa muszą pokonać przeszkody na drodze do cyfryzacji, bo bez tego nie wytrzymają konkurencji na rynku.

 

 

 1. 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli

 

14 listopada w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Świeżo wypiekane rogale świętomarcińskie, wystawa z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, występy na żywo i tradycyjne specjały wielkopolskiej kuchni przybliżyły gościom atmosferę wielkopolskiego święta podczas jubileuszowej edycji wydarzenia w Brukseli.

 

W wieczorze, na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, wzięło udział prawie 400 gości, w tym ambasadorowie Polski i innych krajów europejskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Komitetu Regionów, regionów partnerskich. „Święty Marcin, który dzieli się swoim płaszczem
z biedakiem, czy sam rogal, który powstał po to, by nakarmić biednych – to symbole ludzkiej dobroci”
 – przytoczyła wartości przyświecające radosnemu świętu obchodzonemu w sposób szczególny w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, dyrektor Gorczyca. Przypomniała, że obchodzone współcześnie święto to promocja postaw jak bezinteresowność, dzielenie się, empatia i niesienie mu pomocy. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, otworzył wyjątkową wystawę prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych z okazji okrągłego jubileuszu uczelni, która na zaproszenie Biura Wielkopolski w Brukseli uświetniła tegoroczne wydarzenie. „Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na wystawę obchodzącego swoje 100-lecie największego w Polsce uniwersytetu artystycznego” – mówił. Goście mieli okazję zapoznać się ze specjalnie zaaranżowanym zbiorem kilkunastu prac poznańskich artystów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Wśród prac znalazły się m.in. rzeźba dr Igora Mikody przedstawiająca popiersie zamyślonego człowieka, czy rzeźba dr Rafała Kotwisa nawiązująca do coraz większej roli elektroniki w życiu człowieka. Na wystawie nie zabrakło również obrazów wykonanych tradycyjną techniką oleju na płótnie, jak i takich malowanych na szkle i lustrze.

 

Przez ostatnie lata tradycją stało się, że goście skosztować mogą wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich przygotowanych przez cukierników z Poznania. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i legendarnym już w Brukseli symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała etiudę parateatralną o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów The Raisins oraz Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. Goście mogli skosztować pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy czy pyr z gzikiem przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina”, zawdzięczającej swoją nazwę złożom soli w okolicach Kłodawy.

 

 

 1. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w PE oraz spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen Zuid”

 

W dniach 13-15 listopada na zaproszenie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, w Belgii gościła Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, która przyjechała, aby zaprezentować wielkopolską kuchnię i dobra mineralne Wielkopolski Wschodniej podczas jubileuszowej 10. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o spotkanie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz oraz o wizytę w belgijskim regionie Antwerpii, gdzie przedstawiciele Wielkopolski mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”.

 

W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy, pyr z gzikiem i innych specjałów regionalnej kuchni. Tego samego dnia członkowie LGD spotkali się w Parlamencie Europejskim z wielkopolską europoseł Ewą Kopacz, która przedstawiła im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie w trakcie trwającej sesji plenarnej było doskonałą okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują polscy europosłowie. Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele „Solnej Doliny” odwiedzili miejscowość Kasterlee we Flandrii, gdzie spotkali się z belgijską Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalności i projekty, nad którymi obecnie pracują oraz wymienili doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Następnie przedstawiciele belgijskiego LGD zaprosili „Solną Dolinę” do odwiedzenia gospodarstwa rolnego, gdzie realizowany jest projekt poszpitalnej rehabilitacji i rekonwalescencji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Wizyta została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli we współpracy
z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu. LGD „Solna Dolina” działa na terenie powiatu kolskiego, który jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią Wielkopolski. Swoją nazwę zawdzięcza złożom soli i czynnej kopalni w okolicach Kłodawy. W skład stowarzyszenia wchodzą przede wszystkim zaangażowani w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy gmin Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz oraz członkowie organizacji pozarządowych.

 

 

 1. Wideokonferencja nt. europejskich partnerstw w siedzibie Wielkopolski
  w Brukseli

 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”. Eksperci z Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i przedstawiciele istniejących partnerstw zebrali się w Brukseli, żeby podzielić się wiedzą z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw oraz samorządów zgromadzonymi w Poznaniu nt. partnerstw europejskich w funkcjonujących obecnie programie Horyzont 2020 i przyszłym Horyzont Europa.

 

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat tego na czym polegają i czego dotyczą europejskie partnerstwa w programach ramowych w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ważnym elementem dyskusji było również zaprezentowanie możliwości angażowania się w partnerstwa oraz uczestnictwa we wspólnych projektach finansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Izabelę Gorczycę, dyrektorkę Biura Wielkopolski w Brukseli i Joannę Bosiacką-Kniat, kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, mogli dowiedzieć się, jakie praktyczne korzyści odniosą podmioty
z Wielkopolski i województwa lubuskiego, biorąc udział w partnerstwach europejskich.

 

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Maria Reinfeld i Andrei Lintu, zaprezentowali uczestnikom warsztatów strukturę istniejących obecnie partnerstw oraz stan prac w tym obszarze na kolejną perspektywę finansową po 2020 r. Przedstawione zmiany przewidują połączenie zbieżnych tematycznie partnerstw, dzięki czemu zredukowana zostanie ich liczba oraz otrzymają one większe środki finansowe, uproszczone i ujednolicone będą również zasady ich funkcjonowania.

 

W partnerstwach jest jeszcze wiele otwartych kwestii, które zwiększają szanse na to żebyśmy wpłynęli na to, jak ten program ma wyglądać” – zaznaczyła Agata Janaszczyk, radca ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, odnosząc się do stopnia negocjacji nowego programu Horyzont Europa i bardziej szczegółowo opowiadając o dostępnych typach partnerstw europejskich na lata 2021-27. Przedstawiła interesujące z punktu widzenia wielkopolskich i lubuskich jednostek naukowych
i przedsiębiorstw partnerstwa współfinansowane, gdzie partnerzy wnoszą wkłady finansowe i niepieniężne oraz partnerstwa współprogramowane, które funkcjonować będą na podstawie umów zawartych między Komisją Europejską a prywatnymi
i publicznymi partnerami. Zainteresowanie wzbudziły także partnerstwa zinstytucjonalizowane, które zawierane są pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, traktowane jako zobowiązanie polityczne do podjęcia danego tematu
i gwarancja, że polskie jednostki będą uczestniczyły w badaniach nad jego rozwojem.

 

Zależy nam na tym, aby faktycznie zaaktywizować udział i obecność partnerów
z Wielkopolski w kolejnym programie ramowym UE na rzecz badań i innowacji”
– podsumowała dyrektor Izabela Gorczyca, zachęcając do bliższego zapoznania się z listą kilkudziesięciu partnerstw, które powstaną po 2020 r.

 

 

 1. Wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Brukseli

 

Jeżeli na przykładzie partnerstwa Imeretii z Wielkopolską, pokażemy innym gruzińskim regionom jakie korzyści z tego płyną, mogą na tym wiele zyskać” – Ketevan Akhvlediani, uczestniczka Wielkopolskiej Akademii Samorządności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji

W dniach 9-14 grudnia delegacja z Gruzji wzięła udział w wizycie studyjnej w stolicy Unii Europejskiej zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Gruzińskie urzędniczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Regionu Imeretia i Miasta Kutaisi miały okazję zapoznać się z kwestiami współpracy UE-Gruzja, programów unijnych oraz na własne oczy poznać funkcjonowanie instytucji europejskich oraz przedstawicielstw regionalnych.

Wizytę w Brukseli rozpoczęło spotkanie z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który powitał w stolicy Unii Europejskiej członkinie delegacji i pogratulował im udziału w Akademii. Marszałek zaprosił je następnie do wspólnego udziału w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). O polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, opowiedziała koordynatorka delegacji Izabela Gorczyca. Uczestniczki Akademii spotkały się także z Heinzem-Peterem Knappem, sekretarzem generalnym Grupy EPL w KR, z którym rozmawiały o działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a na spotkaniu z urzędnikami KR dowiedziały się o inicjatywie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), której inauguracja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu.

Podczas studyjnego tygodnia, miał miejsce szereg spotkań w Komisji Europejskiej (KE). Prezentację na temat struktur i głównych działań nowej Komisji przedstawił im Robert Sołtyk z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji KE. Na spotkaniu w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), Gruzinki omówiły postępy Gruzji we wdrażaniu podpisanego w 2014 r. Układu stowarzyszeniowego między UE a Gruzją. Urzędnicy podkreślili postępy Gruzji w dziedzinie rządów prawa czy edukacji, jednocześnie wskazując obszary, które nadal wymagają poprawy. Następnie, na spotkaniu z Janisem Rungulisem ze specjalnej grupy zadaniowej East Stratcom, przedyskutowano pozytywne doświadczenia EEAS w komunikacji strategicznej we współpracy z Gruzinami oraz przedstawiono zagrożenia dla stabilności krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stosowanie płatnej międzynarodowej propagandy ze strony Rosji i wskazano dobre praktyki w jej zwalczaniu.

Od 2009 r. Unia Europejska pomogła stworzyć w Gruzji ponad 10 tys. miejsc pracy i udzieliła pomocy finansowej prawie 40 tys. gruzińskich przedsiębiorstw” – podkreślała podczas kolejnego spotkania, o pomocy UE dla Gruzji, Michaela Hauf z Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa KE. Natomiast o możliwościach i konieczności współpracy z Gruzją w basenie Morza Czarnego opowiedziała Simona Pohlova z zespołu ds. współpracy transgranicznej. Korzyści wynikające z uczestnictwa tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w polityce spójności przedstawił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE. Z kolei zaprezentowany tego samego tygodnia przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przybliżył Gruzinkom w detalach Andrzej Januszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, a korzyści dla europejskich rolników, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej - Mariusz Legowski z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.

Jeden z dni uczestniczki stażu poświęciły na odwiedzenie Parlamentu Europejskiego (PE), gdzie do tajników jego funkcjonowania i historii jego powstania, z uwzględnieniem wpływu upadku żelaznej kurtyny na kształtowanie instytucji europejskich, wprowadził je Leszek Gaś z Dyrekcji ds. Komunikacji PE. „Europejską agendę dużo łatwiej jest w Gruzji implementować na poziomie regionalnym, niż krajowym” – podkreślił doradca parlamentarny ds. polityki zagranicznej Błażej Duber, który ze szczególnym ukierunkowaniem na Gruzję, opowiedział o działalności parlamentarnej komisji ds. zagranicznych (AFET) i zgromadzeniu parlamentarnym Euronest. „Każdy zainteresowany w Gruzji postrzega ścieżkę euroatlantycką jako najlepsze rozwiązanie dla jego kraju” - zaznaczył z kolei Robert Golański, doradca polityczny z PE, który spotkał się ze reprezentacją Gruzji by przybliżyć wzajemne relacje międzyparlamentarne PE z tym krajem, w tym Delegację ds. stosunków z Kaukazem Południowym i Stowarzyszenie Parlamentarne UE-Gruzja. Dodatkowo członkinie delegacji odwiedziły ekspozycję stałą centrum dla zwiedzających PE Parlamentarium oraz Domu Historii Unii Europejskiej.

Rada Europejskich Gmin i Powiatów stworzyła inicjatywę PLATFORMA, aby przekonać instytucje europejskie do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z regionami partnerskimi” – mówił z kolei Boris Tonhauser, kierujący inicjatywą w Radzie Europejskich Gmin i Regionów. Podczas spotkania Gruzinki miały okazję dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób europejskie miasta i regiony wspierają swoich wschodnich sąsiadów. O tym jak funkcjonują przedstawicielstwa regionów w Brukseli, jakie cele sobie stawiają oraz jak udaje im się osiągać, opowiedzieli Izabela Gorczyca, szefowa reprezentacji Wielkopolski w Brukseli, oraz Nemanja Malić z biura Republiki Srpskiej. Na koniec tygodniowej wizyty w Brukseli, Gruzinki spotkały się z Maką Botchorishvili, zastępczynią szefa misji przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędników administracji wybranych regionów zagranicznych bliskich Wielkopolsce. Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., odbył się w Wielkopolsce i był poświęcony rozwojowi regionalnemu i miejskiemu oraz zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości. Drugi tydzień, w dniach 9-14 grudnia, zorganizowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, podczas którego grupa zapoznała się z kwestiami związanymi z funduszami europejskimi i strategią UE wobec ich kraju.

 

 

 1. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

 

BIWW monitoruje negocjacje dot. przyszłości polityki spójności, jako polityki o kluczowym znaczeniu dla województwa. Informacje przekazuje do podmiotów w regionie, w tym do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Bazując na stanowisku czterech regionów: Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE (inauguracja dokumentu w tej sprawie miała miejsce 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji z komisarz unijną ds. polityki miejskiej i regionalnej Coriną Cretu) oraz informacjach przekazywanych przez departamenty merytoryczne UMWW reprezentuje interesu Wielkopolski w Brukseli odnośnie przyszłości polityki spójności.

 

W ramach ww. działań dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach:

 

 • 1 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. przebiegu negocjacji w Radzie nad pakietem dla polityki spójności po 2020 roku oraz synergii między polityką spójności a nowym programem na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa;

 • 14 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE;

 • 20 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności;

 • 16 maja M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 • 11 czerwca M. Raptis brała udział w konferencji w Domu Polski Wschodniej pt. „The European Semester and Cohesion Policy – Towards a new European strategy post-2020” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, która dotyczyła planów powiązania polityki spójności z europejskim semestrem;

 • 3 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu dla przedstawicielstw regionalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz obszaru komunikacji;

 • 17 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz komunikacji dot. polityki spójności;

 • 5 grudnia M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w przedstawicielstwie Pragi
  w Brukseli z przedstawicielami DG REGIO i DG CNECT (Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) Komisji Europejskiej. Spotkanie było poświęcone synergiom między polityką spójności, Horyzontem Europa i innymi politykami unijnymi.

 • 16 grudnia br. S. Trzybiński brał udział w spotkaniu dla przedstawicieli polskich biur regionalnych z ministrami Małgorzatą Jarosińską – Jedynak i Jerzym Kwiecińskim w Domu Polski Wschodniej. Tematem spotkania była przyszła perspektywa finansowa UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo -badawczymi

 

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW, na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy wykorzystania polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym. Kluczowym narzędziem jest tutaj ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, oraz przyszły program ramowy Horyzont Europa.

 

Z analizy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2017 r. wynika, że biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków w programie Horyzont 2020, Polska plasuje się na przedostatnim miejscu wśród państw będących beneficjentami programu. Projektom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,98 % całej puli Horyzont 2020 dla krajów UE, na łączną sumę wynoszącą zaledwie 1,3 % całej puli środków finansowych Horyzont 2020 dla krajów UE. Świadczy to o istnieniu dużego potencjału pozostającego do wykorzystania.

 

W związku z tym, BIWW od początku 2019 roku prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej, w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach kończącego się programu Horyzont 2020. Wśród podjętych przez BIWW w 2019 r. działań było, poza bieżącą działalnością informacyjną, długoterminowe zacieśnienie współpracy z władzami uczelni, a także szereg działań związanych z końcem okresu programowania 2014-2020 i kształtowaniem programu na rzecz badań i rozwoju na lata 2021-2027.

 

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK) i radcą ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

 

 1. Bieżąca działalność informacyjna

 

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkom-naukowo-badawczym, przedsiębiorcom, informacje o możliwościach składania wniosków, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. W ramach swojej działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu przekazywania informacji o kształcie programu Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, udziału w przewidzianych programem możliwościach współpracy czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie międzynarodowej.

 

 

 1. Wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli władz uczelni i jednostek naukowo-badawczych

 

29 maja w siedzibie UMWW w Poznaniu, BIWW zorganizowało spotkanie Marszałka Marka Woźniaka z dla władz i przedstawicieli uczelni spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” dotyczące możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa (więcej na str. 10).

19 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca odbyła w Poznaniu spotkanie z władzami rektorskimi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie zwiększenia aktywności uczelni w obszarze programów ramowych na rzecz badań i innowacji i zintensyfikowanie obecności wielkopolskich uczelni w Brukseli.

23 października odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), które reprezentowały Marta Stelmach-Mardas, Karolina Michalak i Bożena Raducha. Wizyta odbyła się z inicjatywy dyr. I. Gorczycy, oraz została zorganizowana przez BIWW. Przedstawicielki Uniwersytetu spotkały się z ekspertką sieci ERRIN ds. zdrowia Anett Ruszanov w sprawie zaangażowania UMP w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne jako tzw. Reference Site. Odbyły spotkanie w Komisji Europejskiej z Anną Lönnroth Sjödén, szefową działu Healthy Lives Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji na temat możliwości, jakie nowy program ramowy Horyzont Europa stwarza w obszarach uznanych przez Uniwersytet za najważniejsze pod względem potencjału badawczego: aktywnego starzenia się, programowania metabolicznego i innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Potencjalne obszary współpracy z BIWW omówione zostały na spotkaniu w Biurze Wielkopolski w Brukseli z dyrektor I. Gorczycą. Przedstawicielki UMP uczestniczyły także w spotkaniu grupy roboczej ERRIN ds. Zdrowia nt. spersonalizowanej medycyny. W efekcie spotkań podjęta została współpraca z Departamentem Zdrowia UMWW przy wspólnym złożeniu wniosku o Reference Site (więcej na str. 43 i 60).

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” (więcej na str. 22).

Dyrektor BIWW współpracuje z przedstawicielstwem regionu Lubuskiego w Brukseli, oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Program Badawczych UE w celu przygotowania serii spotkań wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań i nauki z kluczowymi decydentami Unii Europejskiej. Tematyka spotkań wysokiego szczebla, które odbędą się 28-29 stycznia 2020 roku w Brukseli, koncentrować się będzie na perspektywach, szansach i możliwościach przyszłego programu ramowego Horyzont Europa. W przededniu rozpoczęcia nowego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, który obowiązywać będzie w latach 2021-2027, konieczne jest nawiązanie dialogu z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za politykę badawczą i naukową. Mając na uwadze objęcie kluczowych stanowisk decyzyjnych na poziomie UE związanych z kształtowaniem tej polityki: m.in. przez Maryię Gabriel, unijną komisarz odpowiedzialną za badania naukowe czy Cristiana-Silviu Buşoi, nowego przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, ta potrzeba wydaje się jeszcze bardziej uzasadniona.

 

 

 1. Wsparcie wielkopolskich kandydatów w naborze na członków Misji w programie Horyzont Europa

 

13 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenie dla wysokiej klasy ekspertów do zaangażowania się w tworzenie Misji w Horyzoncie Europa. Stworzone z ekspertów rady i zgromadzenia misji, które doradzać Komisji w zakresie identyfikacji i realizacji wyzwań w pięciu obszarach: zmiany klimatyczne; rak; zdrowe oceany i morza; inteligentne miasta neutralne klimatycznie; zdrowe gleby i żywności.

Dyrektor BIWW I. Gorczyca, w odpowiedzi na ogłoszenie Komisji Europejskiej, zaangażowała się w zachęcenia wielkopolskiego środowiska naukowego do wyłania potencjalnych kandydatów do rad i zgromadzeń, oraz następnie do budowania poparcia dla wielkopolskich kandydatur wśród kluczowych decydentów unijnych: europosłów, komisarzy, członków gabinetów komisarzy oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Odbyła w tym celu szereg spotkań i rozmów, pozyskanie dla kandydatów pisemne i ustne rekomendacje, które następnie przełożyły się na wynik ostatecznej selekcji dokonywanej przez Komisję Europejską. W ramach podjętych działań, dyr. Gorczyca blisko współpracowała z wielkopolskimi kandydatami, jak i – tam gdzie było to możliwe – z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się osobiście 19 lipca z prof. Rodrygiem Ramlau, Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w celu przeprowadzenia rozmowy o zaangażowaniu BIWW w zapewnienie jego udziału w  Misji ds. walki z rakiem.

W rezultacie podjętych działań, wśród członków Zgromadzeń Misji znalazło się dwóch naukowców z Wielkopolski: prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Misji dot. walki z rakiem; oraz prof. Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Misji dot. zmian klimatycznych.

 

 

4. Konsultacje programu Horyzont Europa

 

W 2019 r. Komisja Europejska zaprosiła do udziału w procesie współkształtowania przyszłego programu Horyzont Europa na okres po 2020 r. Do zabrania głosu w konsultacjach zaproszono wszystkie osoby zainteresowane przyszłymi priorytetami UE w dziedzinie badań i innowacji, które mogły wypełnić ankiety na temat Planu strategicznego programu Horyzont Europa. Współopracowywanie strategii obejmowało zebranie doświadczeń na temat całego cykl życia projektu, od ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków i ich oceny po skuteczną sprawozdawczość i efektywne wykorzystanie wyników. Otrzymane informacje posłużyły do przygotowania wytycznych dla programów prac i zaproszeń do składania wniosków dotyczących pierwszych czterech lat funkcjonowania programu (2021-2024).

BIWW promował udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie współkształtowania z udziałem partnernów społecznych. BIWW czterokrotnie przekazywało wielkopolskim władzom samorządowy, organizacjom pozarządowym oraz uczelniom wyższym, ośrodkom badawczymi, pozostałym naukowcom i przedstawicieli biznesu informacje o prowadzonych konsultacjach. Informacje dostępne były w formie newslettera i poprzez stronę internetową. Dyr. BIWW I. Gorczyca wystosowała także odrębną wiadomość skierowaną do przedstawicieli władz uczelni wyższych, oferując pomoc BIWW w udziale w konsultacjach, a także poruszyła ten temat podczas spotkania 29 maja Marszałka Marka Woźniaka z władzami i przedstawicielami wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Wydarzeniem podsumowującym konsultacje, w trakcie którego odbył się drugi etap procesu współdecyzji, były Europejskie Dniach Badań Naukowych i Innowacji w Brukseli. Udział w nich wzięła dyr. I. Gorczyca, która zaprezentowała w ich trakcie m.in. stanowisko prof. Ramlau w kontekście walki z rakiem.

5 listopada w Centrum Współpracy z UE na rzecz Organizacji Naukowych (KoWi) odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński, pt. „Rezultaty konsultacji w zakresie programu Horyzont Europa” z cyklu IGLO OPEN.

 

 

 

5. Działania na rzecz promocji wielkopolskiej nauki

 

16 kwietnia i 9 maja w siedzibie BIWW w Brukseli, w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu, przedstawiciele Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli omawiali z dyrektor BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W celu przygotowania spotkania BIWW spotkał się również 26 kwietnia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych.

27 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciechem Horą w celu omówienia promocji uniwersytetu podczas 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli. W wyniku spotkania 14 listopada 2019 r. w siedzibie UMWW w Brukseli odbyła się wystawa prac plastycznych i malarskich z okazji 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a program artystyczny przedstawiła uniwersytecka grupa Asocjacja.

28 i 29 maja dyrektor BIWW spotkała się w Poznaniu z przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Tematem spotkania była możliwości współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji udziału w naborach w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W efekcie spotkania zostało zorganizowane wideokonferencja „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” 22 listopada. Przygotowywane jest również spotkanie dla rektorów uczelni wyższych w styczniu 2020 r.

28 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz J. Bosiacka-Kniat z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczyły w grupie roboczej zorganizowanej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Gerarda Carata w kontekście projektu Stairway to Excellence dla regionalnych instytucji zarządzających. Celem spotkania było wsparcie naborów w ramach programu Horyzont 2020 w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3. Kwestiami omówionymi podczas grupy roboczej były: mechanizmy wspierające budowanie zdolności w ramach uczestnictwa w programie ramowym, badania i innowacje oraz partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz wdrażania RIS3, krajowe punkty kontaktowe i ich rola w H2020 dla RIS3, transnarodowe sieci we wdrażaniu RIS3, efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej i technologicznej w kontekście RIS3.

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektorki i pracowników BIWW z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji, który zaprezentował Regionalną Strategię Innowacyjną na lata 2014-2020 – będącą w istocie wieloletnim planem działań, w oparciu o który wdrażane są rozwiązania w zakresie wspierania konkurencyjności opartej na działalności innowacyjnej oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami publicznymi w badania i edukację. We wdrażanie strategii zaangażowane są władze regionalne, władze miasta, regionalne centrum ds. innowacji, cztery największe uniwersytety w regionie oraz Czeska Akademia Nauk.

12 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Marią Reinfeld i Andreiem Lintu, na temat Partnerstw Publiczno-Prywatnych w programach ramowych na rzecz badań i innowacji (PPI). Tematem spotkania było funkcjonowanie partnerstw w programie Horyzont 2020 oraz proponowane zmiany i planowane nowe rodzaje partnerstw po 2020 r. Ponadto omówiono proponowane obszary tematyczne partnerstw i wskazano praktyczne korzyści z uczestnictwa w partnerstwach europejskich. Efektem spotkania było zaproszenie przedstawicieli Komisji Europejskiej do udziału w wideokonferencji nt. Partnerstw, która odbyła się listopada.

23 sierpnia dyrektor BIWW I. Gorczyca i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem środowiska naukowego Turcji, dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji. Podczas spotkania przybliżony został profil działalności uniwersytetu, a także możliwości i obszary współpracy z uniwersytetem. W rezultacie wysłano do uczelni akademickich w województwie wielkopolskim newsletter o poszukiwaniu partnerów w celu nawiązania współpracy bilateralnej i w ramach Erasmus+.

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Ewą Kocińską-Lange, p.o. dyrektor ds. badań i rozwoju Business&Science Poland w Brukseli, ośrodka powołanego w lipcu 2019 r. w celu wspierania pozycji polskich naukowców w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój z funduszy UE. Celem spotkania było nawiązanie długoterminowej współpracy oraz wymiana informacji na temat możliwości pozyskiwania wsparcia dla wielkopolskiego środowiska naukowo-badawczego.

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowania strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa. W spotkaniu wzięli udział Agata Janaszczyk, radczyni ds. badań naukowych ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Dominik Sobczak z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji z Komisji Europejskiej.

16 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie wizyty przedstawicieli Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Brukseli w ramach grupy roboczej „Zdrowie” nt. spersonalizowanej medycyny i zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.

W ostatnim kwartale 2019 r. dyr. BIWW I. Gorczyca współpracowała z Biurem Promocji Nauki PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji nt. współpracy z Biurem Promocji Nauki PAN znajduje się na str. 39.

 

 

 1. Współpraca z regionami zagranicznymi

 

  1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

 

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2019 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność biur i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 24 stycznia, 14 lutego, 21 marca, 17 kwietnia, 10 maja, 6 i 24 czerwca, 21 sierpnia, 5 września i 27 listopada.

Wspólne wydarzenia

 

27 maja odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której omówiono wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego (więcej na str. 8).

 

29 maja w Domu Regionów odbyła się debata nt. negocjacji wokół budżetu UE po wyborach europejskich z udziałem Michaela Hagera, szefa gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu pt. „ Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. (więcej na str. 11).

 

10 lipca odbyła się konferencja czterech regionów partnerskich z udziałem Marszałka Marka Woźniaka oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza-Lambertza z okazji 25-lecia KR (więcej na str. 13).

 

9 października miała miejsce konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem byłej Premier Ewy Kopacz (więcej na str. 16).

 

15 października odbyła się debata pt. „Polska zagłosowała” zorganizowana przez regiony Wielkopolskę i Hesję w siedzibie Domu Regionów. W debacie udział wzięły dyr. BIWW
I. Gorczyca oraz Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”.
(więcej na str. 17).

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. (więcej na str. 19).

 

 

  1. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 r. współpracowało z partnerami z Barcelony, Malmö, Kopenhagi, Hanoweru, Roeselare i Dublinu przy organizacji międzynarodowej debaty pt. „Miasta i regiony w kierunku zrównoważonych rozwiązań w ramach transformacji energetycznej”. Wydarzenie odbyło się 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli, województwo wielkopolskie reprezentował w niej Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW w Poznaniu (więcej na str. 15).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który od początku roku współpracował przy przygotowaniu wydarzenia. Dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 30 stycznia w Europejskim Komitecie Regionów. Uczestniczyli również w spotkaniach z partnerami konglomeratu, które miały miejsce 19 lutego i 22 maja i 30 września. 7 lutego I. Gorczyca spotkała się ponadto z zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki w Parlamencie Europejskim, Jakubem Jackowskim, by omówić możliwą współpracę w ramach ETRM 2019.

 

 

  1. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

 

Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

 

W 2019 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” i na bieżąco monitorowali kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 14 regionów (Bretania, Kraj Loary, Nowa Akwitania, Owernia-Rodan-Alpy, Emilia-Romania, Toskania, Tyrol Południowy, Andaluzja, Kastylia i León, Estremadura, Azory, Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Wielkopolska).

W 2019 r. odbył się szereg spotkań Koalicji, na których obecni byli przedstawiciele BIWW: Dyrektor BIWW I. Gorczyca, S. Trzybiński lub H. Tadych. Spotkania partnerów Koalicji miały miejsce: 18 stycznia, 15 lutego, 1 i 10 kwietnia, 16 maja, 28 czerwca, 12 lipca, 5 września, 24 września, 14 października i 5 grudnia.

 

W pierwszej połowie 2019 r. w kwestiach polityki rolnej BIWW pozostawało w stałym kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim i Andrzejem Grzybem; w drugiej połowie roku BIWW nawiązało kontakt z nowym komisarzem ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, ws. planowanej na początek 2020 r. konferencji Koalicji z udziałem komisarza w siedzibie Wielkopolski w Brukseli (więcej na str. 41).

 

Prezentacja działalności BIWW pracownikowi przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny

 

12 lutego w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się z spotkanie z N. Malicem, pracownikiem przedstawicielstwa Bośni
i Hercegowiny w Brukseli i dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą. Spotkanie miało na celu prezentację zadań, działań i aktywności podejmowanych przez przedstawicielstwo województwa w Brukseli, które mogą posłużyć jako inspiracja do działalności przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny. Współpraca była kontynuowana w drugim półroczu, kiedy to przedstawiciel Bośni i Hercegowiny został zaproszony do przygotowania prelekcji w ramach brukselskiej części programu Akademii Samorządowej dla przedstawicielek Gruzji. Zapoznał on je z funkcjonowaniem w Brukseli przedstawicielstwa regionu spoza Unii Europejskiej, wskazując na możliwości oraz wyzwania w swojej działalności (więcej na str. 23).

 

Spotkanie z przedstawicielstwem Południowych Moraw ws. badań i innowacji

 

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektkir i pracowników BIWW

z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą
i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji
w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji (więcej na str. 31).

 

Spotkanie z Damianem Weymannem ws. wystawy fotografii w ramach Klubu Wielkopolan w 2020 r.

 

3 września w siedzibie BIWW dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński spotkali się z Damianem Weymannem ws. potencjalnej współpracy w ramach Klubu Wielkopolan, która dotyczyć miałaby wystawy polskiej fotografii w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli w 2020 r.
i promocji polskich i wielkopolskich artystów.

 

Buisness & Science Poland w Brukseli

 

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. 4 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się p.o. dyrektora BSP Ewą Kocińską-Lange, by omówić możliwą współpracę
z Biurem Wielkopolski w Brukseli w ramach wspólnych obszarów zainteresowań. Na zaproszenie BSP dyr. Gorczyca spotkała się 23 września z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, podczas którego zaprezentowała priorytety i wyzwania stojące przed Wielkopolską w kontekście aktywności w Brukseli.

 

10 września M. Raptis, H. Tadych i S. Trzybiński byli obecni na wydarzeniu „Back to Business” organizowanym przez BSP.

 

Współpraca z BSP jest kontynuowana – p.o. Dyrektora Ewa Kocińska Lange została zaproszona na spotkanie z rektorami wielkopolskich i lubuskich uczelni, które zaplanowane jest na styczeń 2019 r. w Brukseli. Organizatorem wydarzenia są Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

 

Spotkanie z Karolem Tofilem, przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego
w Brukseli

 

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis spotkały się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli, Karolem Tofilem, w związku z organizacją wydarzenia nt. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zorganizowanego 6 listopada z partnerami z Hesji oraz Nowej Akwitanii w siedzibie Domu Regionów (więcej na str. 19).

 

Spotkanie z Viktorem Kovacicem z Slovenian Business & Research Association

 

30 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z Viktorem Kovacicem, przedstawicielem Slovenian Business & Research Association w Biurze Wielkopolski
w Brukseli w celu przekazania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie działalności Biura
w kontekście usprawnienia działalności słowackich biur regionalnych.

 

 

 

 

 

 

 1. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

 

 1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, Instytutem Polskim
  w Brukseli

 

W ramach wydarzeń orgaznizowanych w 2019 r. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zaprosiła przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli do omówienia potencjalnej współpracy i wspólnie realizowanych przedsięwzięć. 9 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim i Konsul RP Agnieszką Paciorek. W trakcie spotkania ustalono, że Biuro Wielkopolski
w Brukseli zaangażuje się do współpracy w ramach organizowanego przez ambasadę rajdu rowerowego śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka pt. „Liberation Bike Ride”, który rozpoczął się 14 września 2019 w miejscowości Tielt we Flandrii. Dyrektor BIWW nawiązała kontakt z burmistrzem Szamotuł, w celu włączenia gminy do współorganizacji festynu, który miał miejsce podczas rajdu rowerowego. Wybór Szamotuł związany był z wieloletnią współpracą pomiędzy obydwoma miastami. BIWW I. Gorczycy reprezentowała Szamotuły podczas spotkanie Ambasadorem A. Orzechowskim ws. rajdu rowerowego, które odbyło się również 28 sierpnia.

 

Wielkopolska podobnie jak pozostałe regiony włączyła się w przygotowania wystawy „Armoured Wings” organizowanej przez Ambasadę RP w Belgii dla uczczenia 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. BIWW pozostawało w kontakcie z Departamentem Sportu i Turystyki, który przekazał zdjęcie Wielkopolski, następnie prezentowane podczas wystawy, która od 25 maja go grudnia była prezentowana na terenie Flandrii.

 

W 2019 r. odbyła się także organizowana przez Ambasadę RP XI edycja konkursu Polak Roku w Belgii. Podczas rozmów z Ambasadą RP dyr. BIWW I. Gorczyca ustaliła, że wydarzenie uświetni występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, która stanowi jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występ miał miejsce  12 listopada w Brukseli (więcej na str. 60).

 

11 lipca miało miejsce spotkanie dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli, Agnieszki Boleckiej, z dyrektor BIWW I. Gorczycą oraz M. Raptis nt. potencjalnej współpracy między Instytutem Polskim w Brukseli a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Współpraca miałaby dotyczyć zaprezentowania w Belgii performancu rzeźbiarzy z wielkopolskiej z grupy „Brygada Pigmaliona”. BIWW zaaranżowało również kolejne spotkanie w tej sprawie miedzy Dyrektor Paciorek, a Rektorem Uniwersytetu W. Horą w dniu 14 listopada.

 

26 kwietnia miało miejsce spotkanie dyrektor i pracowników BIWW w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych. Spotkanie miało na celu omówienie przyszłości polityki badawczo-naukowej
w Unii Europejskiej, nowego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz przygotowań do organizowanego przez BIWW spotkania Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni dot. perspektyw dla wielkopolskiej nauki po 2020 r. w kontekście polityki unijnej (więcej na str. 10).

 

 

 1. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

 

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się między innymi w przygotowanie obchodów 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wydarzenia organizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii (więcej na str. 12).

 

Ponadto dyr. BIWW I. Gorczyca regularnie współpracuje z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Brukselskie przedstawicielstwa Wielkopolski i Lubuskiego współpracują przy organizacji wyjazdu studyjnego dla rektorów odpowiedzialnych za obszar badań z wielkopolskich i lubuskich uczelni wyższych. Spotkania z kluczowymi decydentami unijnymi w tym obszarze są przewidziane na styczeń 2020 r. W ramach organizacji tego wydarzenia o charakterze lobbingowo – informacyjnym biura współpracują z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych w Poznaniu.

 

31 stycznia S. Trzybiński uczestniczył w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. biegu Polish Run organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli oraz Dom Polski Wschodniej.
1 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej dot. przyszłości polityki spójności i Horyzontu 2020. 4 lutego z kolei miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Biurze Regionalnym Pomorskiego w celu omówienia działań dot. uczczenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 5 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis wzięły udział w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej, gdzie zostały przedstawione „Główne założenia programu Horyzont Europa”. 11 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyr. Biura Regionalnego Woj. Lubuskiego w Brukseli
J. Suchecką, by omówić plan zorganizowania spotkań na wysokim szczeblu dla rektorów wielkopolskich i lubuskich uczelni związanych z wdrażaniem programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. 21 sierpnia, 7 listopada i 11 grudnia odbyły się następne ze spotkań dyr. BIWW I. Gorczycy i dyr. J. Sucheckiej dot. wizyty środowiska naukowego z obu regionów.

 

14 lutego 2019 r. M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska dla przedstawicieli polskich regionów z przedstawicielstwem organizacji Eurofima. Tego samego dnia dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska celu omówienia działań związanych z 15-leciem przystąpienia Polski do UE.

 

13 marca w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z Rafałem Rybackim
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. „Finansowania projektów samorządowych ze środków zewnętrznych”, w którym uczestniczyła I. Gorczyca. 14 marca z kolei brała udział w spotkaniu nt. „Stanu negocjacji nt. Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej UE”, które miało miejsce również w Domu Polski Wschodniej. 12 kwietnia
I. Gorczyca spotkała się w Domu Polski Wschodniej z innymi przedstawicielami biur regionalnych w celu dalszych działań w kwestii uczczenia tej rocznicy.

 

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowanie strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

18 listopada w Biurze Wielkopolski w Brukseli odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez koordynatorkę polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów I. Gorczycę. Było ono skierowane do przedstawicieli polskich biur regionalnych, tych regionów, które uzyskają nowych członków i zastępców w kolejnej kadencji KR. Celem spotkania było zaprezentowanie funkcjonowania polskiej delegacji w KR oraz wsparcie działań ww. członków i zastępców.

 

 

 1. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

 

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli w 2019 r. zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych. Pierwszy cykl poświęcony był zagadnieniu dezinformacji. 17 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Robertem Sołtykiem nt. unijnych planów walki z dezinformacją, w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 12 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu z B. Thomasem nt. dezinformacji w kontekście brexitu. 4 marca miało miejsce spotkanie z ówczesną europosłanką dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz pt. „Gender w czasach postprawdy” – również w kontekście walki z dezinformacją, w którym wziął udział S. Trzybiński.

 

Drugi cykl przygotowany dla przedstawicieli biur regionalnych poświęcony był unijnym programom na rzecz badań i innowacji Horyzontowi 2020 i Horyzontowi Europa. 16 kwietnia w Biurze Wielkopolski w Brukseli przedstawiciele biura PolSCA omówili z dyr. BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji. Spotkanie odbyło się w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu (więcej na str. 10). Unijne programy na rzecz badań innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa były również tematem spotkania z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w siedzibie BIWW, które odbyło się 9 maja. 20 maja dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z radczynią ds. badań naukowych A. Janaszczyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE dotyczącym procesu przygotowywania programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. 24 czerwca dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu w biurze PolSCA dot. konstrukcji II filaru Horyzontu Europa. 12 lipca w Biurze PolSCA odbyło się spotkanie z cyklu "Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA", w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz M. Raptis. Gościem spotkania była ekspertką Maja Ferlinc z Slovenian Business and Research Association, która podzieliła się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie wspierania partycypacji słoweńskich naukowców w programie Horyzont 2020. 23 sierpnia miało miejsce spotkanie z dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji, w którym wzięli udział dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie z informacją nt. możliwości współpracy z tureckim uniwersytetem. 9 września dyr. I. Gorczyca, M. Raptis i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Biurze PolSCA z Marzeną Guz-Vetter z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji w Komisji Europejskim poświęconym nowej Komisji Europejskiej i stojącym przed nią wyzwaniom. 4 października dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z Aleksandrą Schoetz-Sobczak z Agencji Wykonawczej ds. badań naukowych Komisji Europejskiej: tematem spotkania były granty Marie Skłodowskiej-Curie, a dokładnie program RISE (Research and Innovation Staff Exchange), którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami w ramach różnych sektorów i z różnych krajów. 8 listopada dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w biurze Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, którego gościem była Katalin Alfoldi. Przedstawiła ona prezentację na temat programu COST (European Cooperation in Science and Technology). 6 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Raptis i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z Marią de Carli i Ioaną Petrą z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych KE, którego tematem były synergie między Horyzontem Europa a innymi programami UE, w szczególności polityką spójności.

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracowało również z Biurem Promocji Nauki PAN w Brukseli i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy organizacji konferencji „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, która miała miejsce 4-5 czerwca (więcej na str. 12). Obecnie BIWW współpracuje z Biurem PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

 1. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

 

 1. Współpraca w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”

 

W 2018 r. województwo wielkopolskie włączyło się w prace nieformalnej sieci „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 14 regionów
z sześciu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmują działania, aby prezentowane stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

 

Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z regionami Koalicji np. przy promowaniu zapisów wspólnego stanowiska. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań „Koalicji”. W ramach realizacji tego zadania pracownicy BIWW pozostają w bieżącym z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej (więcej na str. 34 i 41).

 

W 2019 r. Koalicja podjęła szereg działań i inicjatyw które miały na celu aktywny lobbying i uwzględnienie jej stanowiska w instytucjach unijnych: Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.

 

- Koalicja w pozytywny sposób odniosła się do wyników głosowania Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim z 2 kwietnia br., w którym posłowie zagłosowali za regionalnymi organami zarządzającymi odpowiedzialnymi za zarządzanie
i wdrażanie interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie głosowania
w znacznej mierze odzwierciedlone zostało stanowisko Koalicji: uwzględniono regionalne instytucje zarządzające, regionalne komitety monitorujące, programy regionalne, a słowa „region” i „regionalny” są wymienione w przybliżeniu 127 razy w rozporządzeniu, zaczynając od art. 1. Wynika ten jest efektem intensywnych i skutecznych działań lobbingowych prowadzonych w Parlamencie Europejskim. Według Koalicji wynik głosowania zapewnia obietnicę dostosowania WPR do lokalnych potrzeb. Koalicja kontynuuje współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu wspierania silnej WPR oraz roli regionów w jej wdrażaniu.

 

- 5 czerwca br. w Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli i ekspertów
z regionów Koalicji z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana
i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI), w którym Wielkopolskę reprezentowała Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Podczas spotkania przedstawiony został model zarządzania WPR, w którym uwzględniona jest większa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Eksperci z regionów zaprezentowali praktyczne przykłady korzyści dla rolnictwa, wynikające z regionalnego zarządzania WPR. I. Gorczyca, podkreśliła znaczenie, jakie dla Wielkopolski ma regionalizacja tej polityki oraz wartość dodaną jaką stanowiłoby jej zdecentralizowanie dla rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Komisji odnieśli się do stanowiska Koalicji, informując, że zaprezentują pisemną informację zwrotną na temat zaproponowanego modelu zarządzania WPR, na podstawie którego Koalicja może zbudować bardziej precyzyjne i szczegółowe pytania, aby utrzymać dyskusję z Komisją na poziomie technicznym. Komisja wyraziła zgodę na ułatwienie zorganizowania spotkania przy okazji prezydencji fińskiej w celu dyskusji w sprawie roli regionów na podst. najnowszego projektu Rady dotyczącego strategicznego planu rozporządzenia WPR. Koalicja uznała, że będzie musiała zaakceptować wiele kompromisów, aby móc utrzymać dyskusję techniczną z DG AGRI oraz możliwie z Radą.

 

- 17 października H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w siedzibie Domu Regionów; S. Trzybiński tego samego dnia brał udział w konferencji „Zarządzanie, wspólna organizacja rynku i wskaźniki geograficzne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.”, która odbyła się w Siedzibie Domu Regionów.

 

- 8 listopada H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z Kari Valonen, rzecznikiem fińskiej prezydencji ds. Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Rady UE (SCA). Tematem spotkania były najnowsze informacje o stanie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej na forum Rady UE, w tym kwestie budżetowe na lata 2021-2027. Przedstawiono także plan działania fińskiej prezydencji w kwestiach związanych z rolnictwem do końca 2019 r., termin spodziewanego raportu podsumowującego i tematy, które zostaną przekazane chorwackiej prezydencji wraz z początkiem 2020 r.

 

- 10 grudnia H. Tadych uczestniczył wraz z przedstawicielami regionów członkowskich Koalicji w inauguracji European Food Forum – wspólnej inicjatywy pod przewodnictwem politycznym, która ma być forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów produkcji żywności wśród decydentów politycznych, uczestników łańcucha dostaw żywności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych i innych instytucji publicznych. Prezesem inicjatywy jest Posłanka Róża Thun.

 

BIWW przygotowało również tłumaczenie nowego dokumentu Koalicji, „Manifestu dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”, który został podpisany przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 12 września w Rennes.

 

 

 

 

 

 1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

 

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków.

 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2019 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących kilku grup.

 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach
i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

 

Zgromadzenia Ogólne

 

11 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego europejskiego programu na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2019 r. Na spotkaniu obecna była dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 3 grudnia M. Raptis uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym (Annual Meeting) poświęconym zatwierdzeniu nowych członków zarządu ERRIN, kwestiom finansowym, a także najważniejszym wydarzeniom w 2019 r. i priorytetom na rok 2020.

 

Spotkania grup roboczych

 

W 2019 r. dyrektor BIWW I. Gorczyca, M. Raptis oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych:

1) Inteligentne specjalizacje: 22 marca, 14 czerwca i 17 czerwca

2) Inwestycje i innowacje: 6 czerwca, 23 października

3) ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 4 kwietnia

4) Zdrowie: 21 października

5) Otwarta nauka: 8 listopada

6) Transport: 2 lipca

7) Biogospodarka: 19 listopada

Po części ze spotkań zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

 

Współpraca w zamach grupy roboczej Zdrowie

 

BIWW intensywnie współpracowało w 2019 r. w obszarze zdrowia. Do współpracy włączyło również Uniwersytet Medyczny oraz Departament Zdrowia UMWW.

 

16 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z aktywizacją działań w kontekście współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Dep. Zdrowia.

 

Na zaproszenie BIWW przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego wzięły udział w spotkaniu grupy roboczej Zdrowie nt. medycyny spersonalizowanej, które odbyło się 21 listopada. Wspólnie z Dyr. BIWW obyły również spotkanie z Anett Ruszanov ws. możliwości włączenia się w inicjatywę unijną dotyczącą „Reference Site”. W efekcie tego spotkania Uniwersytet Medyczny wspólnie z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dep. Zdrowia bierze udział w naborze wniosków na „Reference Site” (więcej na str. 28 i 60).

 

 

 1. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

 

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu

 

28-29 maja odbyło się XXX Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Poczdamie. Na Zgromadzeniu Ogólnym obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Poznaniu Marek Bryl oraz Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu. 27 września odbyło XXXI Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Brukseli. Na Zgromadzeniu Ogólnym byli obecni dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Poznaniu Marek Bryl, Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu oraz
S. Trzybiński.

 

 

 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

 

Grupa robocza składa się z przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli oraz ekspertów
z regionów przynależących do sieci (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i zajmuje się tematyką istotną dla regionów z punktu widzenia obszarów podmiejskich: m.in. transportu, zarządzania publicznego, zmian klimatu, krajobrazu, zielonej infrastruktury. Spotkanie grupy miało miejsce 25-26 marca, podczas którego skupiono się na tematyce transportu podmiejskiego. Podczas spotkania grupy omówiono także sprawy wewnętrzne sieci, realizację projektu ROBUST, propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, politykę spójności, a także przyszłe możliwości projektowe sieci.
W trakcie spotkania grupy roboczej w marcu Wielkopolska przekazała również władzom Sieci PURPLE Kartę regionów podmiejskich (Peri-Urban Charter), którą podpisało kilkadziesiąt miast i gmin podmiejskich województwa wielkopolskiego. Deklaracje te są wyrazem poparcia dla działalności prowadzonej przez Europejską Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE i nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego żadnych zobowiązań. W dniach 18-19 września w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyły się spotkania grupy roboczej dot. tematyki krajobrazu podmiejskiego, którym przewodniczyła delegacja z Wielkopolski. Podczas spotkań grupy dyskutowano nt. europejskiej konwencji krajobrazowej, prawnych i innych narzędzi do ochrony krajobrazu, definicji krajobrazu podmiejskiego i kwestii związanych z zarządzaniem krajobrazem podmiejskim. 21-22 listopada miała miejsce grupa robocza, która poświęcona była dyskusji nt. dokumentów tematycznych sieci PURPLE, nowym informacjom nt. realizacji projektu ROBUST, kwestiom NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) oraz omówieniu wspólnego wydarzenia dot. krajobrazu w 2020 r. w Brukseli.

 

Grupa lobbingowa składa się z biur przedstawicielstw regionalnych w Brukseli (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i monitoruje istotne polityki unijne z punktu widzenia sieci PURPLE, reprezentuje sieć PURPLE podczas wydarzeń w Brukseli oraz na poziomie instytucji UE. Podczas spotkania grupy lobbingowej 16 maja br. zostały ustalone 4 priorytetowe obszary, na których skupiać się będą członkowie grupy: 1) regionalne strategie rozwoju po 2020 r., 2) zrównoważona Europa do 2030 r., 3) polityka rozwoju terytorialnego/polityka spójności, 4) polityka miejska/rozwoju. Grupa lobbingowa przygotowała roczny plan aktywności oraz wykazała obszary zaangażowania danych regionów w określone polityki (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, polityka klimatyczna etc.), na bazie których będzie obserwować i badać istotne dla sieci PURPLE stanowiska, dokumenty, aktywności etc. Spotkania grupy lobbingowej odbyły się 10 stycznia, 16 maja i 12 grudnia. Poza tym grupa lobbingowa pozostaje w stałym kontakcie i wymienia się informacjami nt. projektów, w które może zaangażować się sieć PURPLE.

 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

 

 

 1. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

 

 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 marca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielką sieci Noelią Cantero nt. perspektyw współpracy i obecnej działalności sieci. 11 marca S. Trzybiński uczestniczył
w spotkaniu sieci EARLALL, podczas którego omówiono bieżące inicjatywy sieci oraz wysłuchano prezentacji przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 2 kwietnia Luis Miranda z sieci EARLALL spotkał się z grupą wielkopolskich radnych w Brukseli, którym przedstawił cztery projekty realizowane przez sieć w różnych częściach Europy, których celem jest społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów (więcej na str. 5). 27 września H. Tadych uczestniczył
w spotkaniu sieci EARLALL dotyczącym przedsiębiorczości młodych osób na obszarach wiejskich.

 

 

 1. Współpraca w ramach innych sieci i inicjatyw

 

16 stycznia S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez „The Vanguard Initiative” w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE nt. międzyregionalnych innowacyjnych inwestycji (tzw. Komponent 5), które stanowić będą nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie współpracy regionalnej po 2020 r.

 

 

 1. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

 

 1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

 

BIWW współpracuje ściśle z Posłami do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski, inicjatywach związanych z Wielkopolską oraz działalnością BIWW. W 2019 r. BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE:

 • 3 kwietnia w ramach wizyty studyjnej członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli wielkopolscy radni spotkali się europosłami Krystyną Łybacką, Zdzisławem Krasnodębskim i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz (więcej na str. 5);

 • 6 maja na zaproszenie BIWW udział w debaty nt. wyborów europejskich w Poznaniu wzięły europosłanki Krystyna Łybacka oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (więcej na str. 7);

 • 23 maja dyrektor BIWW I. Gorczycy spotkała się z przedstawicielami gabinetu premiera Jerzego Buzka ws. możliwości współpracy i promocji wielkopolskiej nauki w Brukseli (więcej na str. 29);

 • 29 maja europosłanka Krystyna Łybacka wzięła udział na zaproszenie BIWW w spotkaniu Marszałka Woźniaka z przedstawicielami wielkopolskiej nauki (więcej na str. 10);

 • 18 i 19 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z nowo wybranymi wielkopolskimi europosłami: premier Ewą Kopacz i prof. Zdzisławem Krasnodębskim. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy z BIWW, wsparcia dla wielkopolskiej nauki oraz wspólnych obszary działań województwa i europarlamentarzystów;

 • 10 lipca Marszałek Marek Woźniak i dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkali się w siedzibie Wielkopolski w Brukseli z nowo wybraną europosłanką Sylwią Spurek. Tematem spotkania były możliwości współpracy z SWW oraz wsparcie dla wielkopolskiej nauki;

 • 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkał się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz (więcej na str. 14);

 • 5 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z w Parlamencie Europejskim
  z ministrem Leszkiem Millerem, by omówić możliwe obszary i zakres współpracy.

 • 10 września dyrektor I. Gorczyca oraz H. Tadych spotkali się w siedzibie BIWW
  z europosłanką Andżeliką Możdżanowską w celu przedyskutowania potencjalnej współpracy i wspólnych obszarów działań.

 • 9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. Wystąpienie otwierające, na zaproszenie BIWW, wygłosiła premier Ewa Kopacz (więcej na str. 13);

 • 16 października odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów: premiera Leszka Millera, prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr Sylwii Spurek (więcej na str. 18);

 • Premier Ewa Kopacz w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW spotkała się 14 listopada z wielkopolską Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” (więcej informacji na str. 21).

 

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach w Parlamencie Europejskim: 29 stycznia M. Raptis i S. Trzybiński wzięli udział w konferencji z udziałem europosłów Jana Olbrychta i Lamberta van Nistelrooija nt. usług publicznych dla osób starszych i inicjatywach unijnych związanych z tą tematyką; 5 marca M. Raptis brała udział w wydarzeniu z Krzysztofem Hetmanem dot. społecznej rewitalizacji i wzrostu gospodarczego w małych miastach.

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i Jan Olbrycht byli również zaproszeni przez Marszałka Marka Woźniaka na posiedzenia polskiej delegacji do KR
w celu omówienia stanu negocjacji wokół wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Posiedzenia odbyły się 6 lutego i 9 kwietnia (więcej na str. 53).

 

 

 1. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 19 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. mobilności miejskiej z Piotrem Rapaczem z Komisji Europejskiej. 20 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim oddziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności oraz kwestiach komunikacji związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie oddziału tłumaczeń Komisji Europejskiej 11 marca Biuro Wielkopolski w Brukseli uczestniczyło również w szkoleniu z komunikacji wielojęzycznej i wypowiedzi publicznych.

 

5 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca brała udział w spotkaniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych w Komisji Europejskiej z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI) (więcej na str. 41).

 

28 czerwca w Komisji Europejskiej dyr. BIWW I. Gorczyca, na zaproszenie Gerarda Carata
z Komisji Europejskiej, wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej skupiającej regionalne instytucje zarządzające w celu przedyskutowania naborów w ramach programu „Horyzont 2020” w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3 (więcej na str. 31).

 

12 lipca miało miejsce spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy w Komisji Europejskiej
z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji nt. partnerstw europejskich, które stanowią część programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie. W efekcie tego spotkania, przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział 22 listopada wideokonferencji „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”, która obyła się z inicjatywy BIWW (więcej na str. 22).

 

15 lipca odbyło się spotkanie dyrektor BIWW z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji o infrastrukturze badawczej.

 

W dniach 24-26 wrzesień miały miejsce organizowane przez Komisję Europejską Europejskie Dni Badań i Innowacji (EU R&I Days), w których uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca. Celem wydarzenia, w którym wzięło udział kilka tysięcy uczestników, w tym naukowców, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja nad kształtem kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. EU R&I Days miały za zadanie umożliwienie tzw. procesu co-design nowego programu ramowego Horyzont Europa dzięki wspólnej debacie między przedstawicielami Komisji Europejskiej i interesariuszy z rozmaitych środowisk, od naukowego po samorządowe (więcej na str. 30).

 

 

 1. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 

Dyrektor BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 

 

   1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach 5-7 lutego, 9-11 kwietnia, 25-27 czerwca, 7-9 października oraz 4-5 grudnia 2019 roku.

 

Pierwsza sesja plenarna w dniach 5-7 lutego poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
W trakcie rozpoczęcia sesji Marszałek Marek Woźniak podkreślił potrzebę zachowania pamięci o Pawle Adamowiczu i odniósł się w swoim wystąpieniu do tematu mowy nienawiści.
Z inicjatywy polskiej delegacji KR przyjął następnie rezolucję nawołującą do przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom popełnianym z nienawiści.
Do udziału w sesji zaproszona została p.o. Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz członkowie jego rodziny. W dalszej części sesji plenarnej członkowie KR spotkali się z Tiborem Navracsicsem, unijnym komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Komisarz podkreślił, że inwestowanie w ludzi, zwłaszcza w młodych, jest kluczowe dla przyszłości Europy. Następnie Premier Rumunii Viorica Dăncilă zaprezentowała główne obszary, nad którymi w pierwszym półroczu 2019 r. pracowała Rada Unii Europejskiej: spójność, bezpieczeństwo, wspólne wartości europejskie. W trakcie sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu koordynatorów delegacji narodowych.

W dniach 9-11 kwietnia odbyła się sesja plenarna, której tematami przewodnimi były prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027. W trakcie sesji, w dniu 10 kwietnia z inicjatywy polskiej delegacji miała miejsce ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Następnie przeprowadzona została debata na temat praw i wartości unijnych z udziałem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie sesji miała miejsce inauguracja inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Udział w niej wziął udział Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Z kolei na temat budżetu członkowie KR rozmawiali
z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, który wskazał na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r.

 

W dniach 26-27 czerwca sesja plenarna KR poświęcona była m.in. roli europejskich regionów w wielopoziomowym zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje
i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią.
Podczas sesji plenarnej 26 czerwca miała miejsce ceremonia wręczenia nagród
dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). Obradom z sesji plenarnej 27 czerwca przyświecała rocznica 25-lecia działalności Europejskiego Komitetu Reginów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

 

Sesja plenarna KR, która odbyła się w dniach 7-9 października, rozpoczęła się oficjalną inauguracją 17 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Podczas sesji plenarnej odbyło się kilka debat, w tym dotyczącej regionów i miast - filarów przyszłości UE; polityki rozwoju regionalnego po 2020 r.; rozwoju negocjacji międzyinstytucjonalnych ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz przemian cyfrowych i ekologicznych. Szeroko dyskutowany był również Europejski Zielony Ład – jedna z najważniejszych propozycji programowych ówczesnej Przewodniczącej–elekt Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dotyczy kwestii zmian klimatu i ekologii. W obradach udział wzięło wielu kluczowych przedstawicieli instytucji UE: komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. budżetu Günther H. Oettinger, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew oraz przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee.

 

W dniach 4-5 grudnia odbyła się ostatnia w bieżącej kadencji sesja plenarna, której głównymi tematami były rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Marszałek Marek Woźniak wziął udział
w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas sesji plenarnej podsumowano 25 lat działalności KR i próbowano zdefiniować dla niego odpowiednie miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat. W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

   1. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się
w dniach: 25-26 marca, 17 maja, 10 lipca i 8 października 2019 roku.

 

W trakcie wyjazdowego posiedzenia w dniach 25-26 marca w Kluż-Napoce w Rumunii, członkowie COTER zostali zaproszeni do omówienia i przyjęcia opinii w sprawie strategii makroregionalnych oraz do wymiany poglądów na temat dwóch projektów opinii: zaleceń dotyczących strategii rozwoju regionalnego i lepszej komunikacji w ramach polityki spójności. Ponadto odbyła się konferencja "Wspieranie i rozwijanie skutecznej polityki spójności, która rozpoczyna się od władz lokalnych i regionalnych UE", która była okazją do omówienia realizacji programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz przygotowania do nowej polityki spójności po 2020 r.

 

W trakcie posiedzenia 17 maja dyskutowano głównie na temat potrzeb oraz roli regionów
i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiano
o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym. Zaznaczono, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne i realistyczne cele, a strategie powinno się rozwijać w oparciu o własne, wyjątkowe cechy regionów. W tym kontekście podkreślono potrzebę uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju celów związanych ze zmianą klimatu, w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

 

Posiedzenie komisji COTER z 10 lipca poświęcone było zagadnieniom regionalnych strategii rozwoju po 2020 r. oraz lepszej komunikacji dotyczącej polityki spójności. Dyskutowano również na temat wkładu Europejskiego Komitetu Regionów w odnowioną agendę terytorialną, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także o możliwościach sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE.

 

8 października odbyło się wspólne posiedzenie komisji REGI Parlamentu Europejskiego
ds. rozwoju regionalnego i komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów nt. stanu negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r. W posiedzeniu uczestniczył komisarz Johannes Hahn, który objął tekę komisarza ds. budżetu i administracji w nowej KE. Podczas spotkania zaznaczył, że
powinniśmy zdać sobie sprawę z potencjału polityki spójności, na którą obecnie przeznaczona jest 1/3 unijnego budżetu. To potencjał, który pozwala na walkę ze zmianą klimatu, poprawę konkurencyjności i ochronę granic. Podczas posiedzenia przewodniczący komisji REGI Younous Omarjee dodał, że polityka spójności ma duże znaczenie w przypadku kryzysów gospodarczych i jej ograniczanie w obecnej dobie byłoby błędem.

 

 

   1. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych - CIVEX

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się 25 stycznia, 1 kwietnia, 25 czerwca i 9 grudnia 2019 roku.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia członkowie CIVEX debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić praworządność, pluralizm i prawa człowieka. Jako wyzwanie dla władz samorządowych wskazano kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych
w przestrzeni publicznej. Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019.

 

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji CIVEX Marszałek Marek Woźniak wziął udział
w dyskusji z ekspertami na temat działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Następnie przyjęty został projekt opinii o tej samej tematyce. W trakcie debaty przedstawiono fakty nt. bieżących tendencji dotyczących aktywności dezinformacyjnych oraz dokonano przeglądu działań podejmowanych przez organy i instytucje UE w celu zwalczania tego zjawiska. Członkowie komisji CIVEX dyskutowali następnie o działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat dezinformacji oraz prezentowali przykłady zwalczania jej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca członkowie CIVEX przyjęli opinię w sprawie planu działania przeciwko dezinformacji. Przyjęto także opinię w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz zorganizowano debatę na ten sam temat z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i praktyków. W dalszej części wymieniono również poglądy na temat opinii
w sprawie pakietu rozszerzenia oraz opinii w sprawie wkładu regionów i miast w rozwój Afryki.

 

W dniu 9 grudnia na posiedzeniu komisji CIVEX członkowie dyskutowali nt. osiągnięć komisji podczas pełnienia obecnego mandatu, przeprowadzili debatę tematyczną dotyczącą konferencji na temat przyszłości Europy oraz wymienili opinie nt. realizacji Karty praw podstawowych UE w praktyce w perspektywa regionalnej oraz lokalnej.

 

 

   1. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 6 lutego, 9 kwietnia, 26 czerwca, 8 października i 4 grudnia 2019 roku.

 

W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w 2019 r. spotkanie polskiej delegacji. Polska delegacja uczciła pamięć po tragicznie zmarłym członku delegacji Pawle Adamowiczu.
W trakcie posiedzenia odbyła się debata nt. stanu negocjacji wokół funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie budżetowej z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Członkowie polskiej delegacji dyskutowali również nt. rezolucji nt. mowy nienawiści.

 

W dniu 9 kwietnia Marszałek Marek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, którego tematem były obszary i polityki, na jakie przeznaczone będzie unijne wsparcie finansowe po 2021 r. Na zaproszenie Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Uczestnicy posiedzenia debatowali nt. planowanych cięć w nowym budżecie unijnym, w tym w kluczowych dla Polski i polskich samorządów polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Tym cięciom sprzeciwia się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów.

 

W dniu 26 czerwca członkowie polskiej delegacji spotkali się z komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, która przedstawiła polskiej delegacji najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. Komisarz wskazała, że klimat, środowisko i efektywność energetyczna będą tematami wiodącymi w nowej perspektywie finansowej, a Unia Europejska, poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz szerzej rozumiany i popierany przez obywateli, a w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie.

26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (więcej na str. 13).

Posiedzenia polskiej delegacji w dniu 8 października, któremu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, miało charakter networkingowy. Dyskutowano nt. bieżących spraw dot. polityk unijnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego oraz działalności polskiej delegacji w KR.

4 grudnia Marszałek Marek Woźniak poprowadził pierwsze w historii wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak polityka spójności czy przyszły budżet UE i dlatego mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do pogłębionej współpracy w przyszłości – podkreślił Marszałek. Przedstawiciele z obu krajów zwrócili dodatkowo uwagę na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się władze regionalne Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności podkreślono zbieżność interesów polskich i rumuńskich regionów w zakresie polityki spójności. Przewodniczący delegacji rumuńskiej, Adrian Teban, zaznaczył, że rumuńscy samorządowcy chcieliby wzorować się na polskiej organizacji samorządu terytorialnego, który zapewnia efektywne zarządzanie funduszami strukturalnymi. Członkowie jego delegacji podkreślali, że polskie doświadczenia
w zakresie zrównoważonego wykorzystania funduszy europejskich stanowią dla nich wzór do naśladowania. Polscy członkowie delegacji zadeklarowali z kolei chęć współpracy
w obszarach, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań w rumuńskich samorządach.
W Unii Europejskiej chcemy się dzielić dobrymi praktykami, poszukiwać co
i gdzie sprawdziło się już wcześniej, potem się tym dzielić i nawiązywać współpracę
– dodał na koniec Marek Woźniak.

 

 

   1. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Koordynatorką polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów jest dyrektor BIWW I. Gorczyca.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

 1. przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej dele54gacji;

 2. przygotowanie rocznych priorytetów prac delegacji;

Roczne priorytety prac polskiej delegacji na rok 2019 przygotowane zostały przez dyr. BIWW I. Gorczycę i S. Trzybińskiego. Obejmują one przede wszystkim: przeciwdziałanie mowie nienawiści; przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów wiejskich; politykę badawczą; pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; politykę energetyczną i ochronę środowiska; Partnerstwo Wschodnie.

 1. koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorki delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorka na co dzień współpracuje z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmuje się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracuje również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

 1. uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących
i przekazanie ich członkom delegacji narodowych.

 1. monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

 

Koordynatorka polskiej delegacji I. Gorczyca była w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami samorządowymi w celu uruchomienia procedury i przyjęcia wysuniętych kandydatur do obsadzenia składu polskiej delegacji w nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynającej się w 2020 roku oraz do uzupełnienia wakatów wynikłych z wyborów samorządowych w 2018 r.

 1. współpraca z Europejskim Komitetem Regionów

 

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dyr. BIWW
I. Gorczyca zaangażowana była jako koordynatorka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w działania związane z uczczeniem jego pamięci. 18 stycznia spotkała się w tej kwestii z szefem gabinetu Przewodniczącego KR Karla-Heinza Lambertza oraz szefem protokołu dyplomatycznego tej instytucji. W kwestii działań związanych
z upamiętnieniem Prezydenta Pawła Adamowicza przez Europejski Komitet Regionów
6 lutego zostało ponadto zorganizowane spotkanie Marszałków Marka Woźniaka
i Mieczysława Struka z Przewodniczącym Karlem-Heinzem Lambertzem i jego sekretarzem Jirím Buriánkiem.

 

W związku z uczczeniem 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 26 czerwca
w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się oficjalne wydarzenie poświęconej tej rocznicy z udziałem polskiej delegacji do KR, Wiceprzewodniczącego KR Markku Markkuli, Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i przedstawicieli biur regionalnych. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy koordynatorki delegacji, była ona również zaangażowana w jego realizację. (więcej na str. 13).

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca przeprowadziła szereg nieformalnych spotkań mających na celu wspieranie działań członków polskiej delegacji w ubieganiu się o kluczowe funkcje w KR.

 

26 listopada w siedzibie BIWW z inicjatywy dyr. I. Gorczyca odbyło się spotkanie koordynatorów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w KR. Celem spotkania było omówienia wspólnych działań i zacieśnienia współpracy.

 

 

 1. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy

 

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych.

 

2-3 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna dla radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którą zorganizowało Biuro Wielkopolski w Brukseli. Poświęcona ona była kwestiom integracji migrantów. Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła wielkopolskim radnym działalność i pracę regionalnego przedstawicielstwa w Brukseli oraz informacje nt. możliwości współpracy z partnerami z regionu. (więcej na str. 5).

 

18 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła działalność Biura Wielopolski
w Brukseli dyrektorce Biura Promocji Nauki PAN PolSCA dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech oraz Capucine Crabières ze Stowarzyszenia Europa (Limoges, Francja), która odbywała staż w Biurze PolSCA.

 

12 września dyrektor BIWW I. Gorczyca zaprezentowała działalność Biura Wielkopolski
w Brukseli niemieckiej delegacji, goszczącej w partnerskim Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Hesja w Brukseli.

 

9 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego dyr. I. Gorczyca przedstawiła działalność BIWW.

 

13 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą Gruzinek przebywających na stażu w BIWW w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Przedstawiła im zadania oraz działalność Biura w kontekście reprezentowania województwa i jego interesów w Brukseli.

 

 

 1. Współpraca z UMWW

 

 1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Komitetu oraz wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (więcej na str. 49).

 

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej na str. 44). BIWW przekazuje również Wicemarszałkowi wszelkie informacje związane z inicjatywami i działaniami na szczeblu UE wpisującymi się w obszary prac departamentów podległych Panu Marszałkowi. Np. do Wicemarszałka Jankowiaka została przesłana notatka nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE.

 

BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej na str. 34 i 41).

 

BIWW współorganizowało wizyty w Brukseli Członków Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej i Jacka Bogusławskiego (więcej na str. 5 i 14). 18 lipca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim w UMWW w celu przedstawienie działalności BIWW oraz omówienia planowanej wizyty w Brukseli.

 

Biuro wsparło także prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Macieja Sytka w trakcie kilkukrotnych spotkań w Komisji Europejskiej w kontekście prac Platformy wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition Platform).
W spotkaniu w dniach 8-9 kwietnia w Komisji Europejskiej nt. wsparcia regionów górniczych Wielkopolskę reprezentowali Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Sytek, dyr. BIWW Izabela Gorczyca, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski, lokalni działacze, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele ZEPAK. Przedstawiciele delegacji zaprezentowali Komisji Europejskiej plany dotyczące racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim i transformacji energii węglowej na wodorową. W ramach Platformy regionów górniczych w okresie transformacji 16 lipca odbyło się spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy, prezesa M. Sytka oraz zastępcy dyr. DRG J. Jackowskiego z przedstawicielami Slovenian Business & Research Association, które miało na celu poznanie doświadczeń słoweńskich samorządów w obszarze wykorzystania energii związanej z wodorem.

 

 

 1. Departamenty i Biura UMWW

 

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy (więcej na str. 25).

 

 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej na str. 34 i 41).

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 

13 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis towarzyszyły I. Kseniczowi z UAM
i M. Kolasińskiemu z BWM podczas spotkania w Europejskim Komitecie Regionów nt. inicjatywy peer-2-peer „U-LEAD Ukraine”, które dotyczyło budowania zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie
. Aplikacje zostały przeanalizowane przez zespół programu U-LEAD, który współfinansuje inicjatywę, w celu identyfikacji partnerów oraz wsparcia dalszego dopracowania inicjatywy. Projekt realizowany przez UMWW w ramach inicjatywy peer to peer koncentrował się na przekazaniu ukraińskim partnerom dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z efektów współpracy jest powołanie w obwodzie charkowskim Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Współpraca dotyczyła wizyty Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i przedstawicieli UMWW na Międzynarodowych Targach Hodowców Zwierząt SPACE, które odbyły się 12 września br. w Rennes (Francja, Bretania). Podczas wydarzenia miała miejsce konferencja poświęconej Wspólnej Polityce Rolnej, na której przedstawiciele regionów Koalicji podpisali wspólny dokument – „Manifest dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”.

 

Departament Gospodarki (DRG)

 

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych
z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji.

 

BIWW współpracuje również z Departamentem w ramach działalności związanej z restrukturyzacją Wielkopolski Wschodniej.

 

Dyr. BIWW I. Gorczyca oraz S. Trzybiński brali udział w warsztacie nt. Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości w Europejskim Komitecie Regionów, który odbył się 17 stycznia. Podczas spotkania miała miejsce rozmowa z członkiem jury dot. procesu aplikacji. Ze spotkania została sporządzona notatka i przesłana do Departamentu Gospodarki.

 

Zastępca dyrektora Jakub Jackowski występował w roli prelegenta na międzynarodowej debacie współorganizowanej prze BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej na str. 15).

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DPROW)

 

BIWW pozostawał w kontakcie z zastępczynią dyrektora DPROW Anną Jakubowską, oraz pracownikami Departamentu w ramach przygotowań do wizyty studyjnej Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w Brukseli oraz przygotowań do 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli (więcej na str. 20 i 21).

 

Departament Zdrowia

 

Dyr. I. Gorczyca pozostawała w kontakcie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Jarosławem Cieszkiewiczem w związku z działaniami podejmowanymi przy promocji polskich naukowców z obszaru zdrowia w instytucjach unijnych (więcej na str. 29). BIWW zainicjowało również współpracę Dep. Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym w związku z naborem w ramach tzw. Reference Site (więcej na str. 28 i 43).

 

Departament Edukacji (DE)

 

24 stycznia M. Raptis wzięła udział w spotkaniu nt. polityki edukacyjnej
w Przedstawicielstwie Tyrolu w Brukseli pt. „European Youth: policies, practices and people”. Do Departamentu Edukacji zostały przesyłane również informacje
o poszukiwanych partnerach w regionie w ramach europejskich przedsięwzięć i projektów dot. edukacji.

 

 

 1. Jednostki podległe

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej na str. 44).

 

 

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

 

Przedstawicielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu koncertu w Brukseli w ramach obchodów rocznicy 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Orkiestra otrzymała na ten cel grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca zbadała możliwości organizacji wydarzeni i ostatecznie nawiązała kontakt z Ambasadą RP w Belgii. W wyniku przeprowadzonych rozmów Ambasada RP zaprosiła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus do współpracy w organizacji Gali Polaka Roku 2019. Wydarzenie, uświetnione koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Angieszki Duczmal, odbyło się 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 37).

 

 

 1. Współpraca z biznesem

 

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

 • informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

 • pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

 • wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

 • wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

 • informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyła się konferencja
pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, w której wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu (więcej na str. 12).

 

Z inicjatywy BIWW zorganizowana została wideokonferencja na europejskich partnerstw, do udziału w której zaproszeni zostali również przedstawiciele MŚP (więcej na str. 22).

 

 

 

 

 

 1. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 

Wsparcie dla podmiotów z regionu

 

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów.

 

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

17 marca S. Trzybiński nawiązał kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Poznania
ws. konkursu „Europejska Stolica Innowacji” ogłoszonego przez Komisję Europejską
i skierowanego do miast, które przeprowadzają innowacyjne rozwiązania wobec istniejących wyzwań społecznych. W związku z zainteresowaniem konkursem wyrażonym w regionie skonsultowana została kwestia
innowacyjności projektu elektromobilności dla miasta Poznań.

 

 1. Działalność informacyjna

 

 1. Cykl informacyjny promujący wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Działalność informacyjna BIWW 2019 r. skupiona była m.in. na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 26 maja 2019 r. W związku z nimi Biuro Wielkopolski zainicjowało kampanię informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!”, która wpisywała się w kampanię Parlamentu Europejskiego promującą wybory pt. Tym Razem Głosuję,

 

Celem kampanii prowadzonej przez BIWW było popularyzowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wśród odbiorców w regionie. Rozpoczęła się ona na 100 dni przed wyborami, a ostatnia informacja została opublikowana na dwa dni przed wyborami. W sumie w ramach cyklu ukazało się 18 informacji.

 

W ramach kampanii informacyjnej informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!” BIWW za pomocą newslettera i mediów społecznościowych informował o działalności Parlamentu, jego historii i wpływie na życie obywateli, możliwości głosowania, zaangażowania w promocję wyborów. Publikowane były również wywiady oraz ciekawostek związane z tą instytucją. Biuro Wielkopolski w trakcie kampanii starało się jak najszerzej informować również o problemie dezinformacji jako zagrożeniu dla procesu wyborczego. Zwieńczeniem cyklu była współorganizowana przez BIWW debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”, która odbyła się 6 maja (więcej na str. 7).

 

 

 1. Strona internetowa

 

BIWW prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW lub pochodzą z innych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

 

W 2019 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 302 artykuły
i informacje. Za działalność informacyjną w BIWW w pierwszym półroczu odpowiedzialny był Szymon Trzybiński, natomiast od lipca 2019 - Hubert Tadych.

 

 

 1. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

 

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

 

W 2019 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał
w formie newsletterów 17 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 56 odpowiedzi, w tym 40 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz
od 16 organizacji zagranicznych.

 

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowała się M. Raptis.

 

 

 1. Newslettery

 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2019 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 230 informacji.

 

 

 1. Media społecznościowe

 

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2019 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 404 postów. W tym okresie profil śledziły 152 osoby.

 

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2019 r. pojawiło się 179 informacji. Liczba sympatyków profilu to 779 osób, a obserwuje go 816 osób.

 

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2019 r. pojawiło się 16 informacji. Profil polubiło 302 osoby, a obserwuje go 315 osób.

 

 

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 13 grudnia 2019 r.

ROK 2018

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2018 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. 26. Finał WOŚP w Brukseli

W dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Brukseli odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Partnerem wydarzenia został Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który udzielił brukselskiemu sztabowi wsparcia finansowego i organizacyjnego. Tegoroczny finał obfitował w wiele innych wielkopolskich akcentów: jego główną atrakcją muzyczną był zespół Strachy na Lachy, a wydarzenie finałowe poprowadził ze sceny Sebastian Kończak z poznańskiego MC Radia. Szefem brukselskiego sztabu WOŚP był natomiast Piotr Wiśniewski - poznaniak, który w 2017 r. otrzymał tytuł Polaka Roku w Belgii.

26. finał WOŚP odbywa się corocznie nie tylko w całej Polsce, ale i za granicą. W Brukseli finał z roku na rok zdobywa coraz większą popularność wśród belgijskiej polonii i staje się rozpoznawalnym wydarzeniem w Brukseli. W tym roku do pomocy zgłosiło się ponad 80 wolontariuszy, a skarbony stanęły w budynkach instytucji europejskich.

Tegoroczne obchody trwały nie jeden, a trzy dni i rozpoczęły się aukcją przedmiotów podarowanych na rzecz WOŚP przez popularnych artystów i polityków. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał fotografie z pejzażami z regionu wykonane przez laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Licytowana była również książka poznańskiego pisarza Piotra Bojarskiego pt. „Biegacz”. 

2. Konferencja regionów partnerskich nt. przyszłości polityki spójności

25 stycznia 2018 Marszałek Marek Woźniak otworzył w Brukseli konferencję na temat przyszłości polityki spójności. W wydarzeniu udział wzięła Corina Creţu, unijna Komisarz ds. polityki regionalnej oraz przedstawiciele władz Emilii-Romanii, Nowej Akwitanii i Hesji – regionów, z którym Wielkopolska blisko współpracuje. Podczas wydarzenia zaprezentowano stanowisko wypracowane przez cztery regiony partnerskie w sprawie kształtu tej najważniejszej unijnej polityki inwestycyjnej po 2020 roku.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz czterech regionów, którzy zaprezentowali komisarz najważniejsze postulaty dotyczące przyszłości polityki spójności z punktu widzenia swoich samorządów. Było ono również okazją do krótkiej debaty na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 i jego wpływu na fundusze europejskie oraz poszczególne polityki unijne.

Witając gości konferencji, Marszałek Woźniak podkreślił znaczenie Domu Regionów: wspólnej brukselskiej siedziby czterech regionów, które reprezentują różne części Europy. Zaznaczył, że prezentowane z tego punktu widzenia stanowisko jest wielką wartością, bo pokazuje, że pomimo istniejących różnic, regiony potrafią osiągnąć konsensus w tak ważnej sprawie. „Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ jednym głosem postulujemy silną politykę spójności, która swoim wsparciem będzie w dalszym ciągu obejmowała wszystkie regiony Unii Europejskiej” – powiedział M. Woźniak. Dodał również, iż reprezentowana przez niego Wielkopolska jest dobrym przykładem powodzenia tej polityki, ponieważ to m.in. dzięki środkom z funduszy unijnych wskaźnik PKB na mieszkańca - od momentu przystąpienia do UE - wzrósł z 55% do 75%. Odwołując się do opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości finansów UE, której jest sprawozdawcą, Marszałek Woźniak wyraził poparcie regionów dla najbardziej ambitnego scenariusza dla Unii Europejskiej. Z tego względu, że jego realizacja wymaga odpowiednich środków, podkreślił, iż jest zwolennikiem zniesienia wszelkich rabatów, wprowadzenia nowych zasobów własnych UE oraz zwiększenia składki państw członkowskich. Marszałek podziękował również unijnej komisarz za stały dialog z regionami.

Odnosząc się do postulatów przedstawicieli regionów, Komisarz Creţu stwierdziła, iż głos europejskich samorządów jest dla niej kluczowy w debacie na temat przyszłości polityki spójności i cieszy się z tak silnego poparcia ze strony czterech dużych europejskich regionów. Zaznaczyła, że jest zwolenniczką radykalnego uproszczenia instrumentów polityki spójności oraz zwiększenia jej elastyczności. Komisarz chciałaby, aby fundusze nadal były dostępne dla wszystkich regionów UE i skupiały się na głównych wyzwaniach gospodarczych. Zaznaczyła też, że w Unii Europejskiej pojawiły się w ostatnim czasie nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym, kwestiami bezpieczeństwa, czy zmianami klimatu, które wywierają presję na budżet UE. Stwierdziła, iż w tym kontekście należy pamiętać, że polityka spójności finansuje już działania w zakresie nowych priorytetów, co powinno stanowić silny argument, aby środki w sprawie funduszy UE na lata 2021-2027 nie uległy zmniejszeniu.

Konferencja odbyła się w trakcie intensywnych dyskusji w sprawie przyszłości polityki spójności oraz trwających obecnie konsultacji publicznych Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 gości, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów oraz wielu regionów UE.

3. Wizyta studyjna Komisji Budżetowej SWW w Luksemburgu

W dniach 13-15 marca br. przedstawiciele Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyli wizytę studyjną w Luksemburgu. Głównym celem było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wizyta została zorganizowana została przez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

W Europejskim Trybunale Obrachunkowym radni zapoznali się z organizacją pracy ETO podzielonego na pięć izb tematycznych. Polski audytor, Janusz Wojciechowski, który pracuje w izbie zajmującej się zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, przedstawił procedury oraz przykłady przeprowadzonych pod jego nadzorem kontroli, a także ich skutki. Druga seria spotkań odbyła się w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w którym gości powitał Rafał Rybacki, szef polskiej sekcji kredytowej ds. projektów sektora publicznego. Polski przedstawiciel opowiedział o działalności EBI w Polsce oraz o instrumencie finansowym JESSICA. Wielkopolska jest pierwszym regionem, który rozpoczął jego wdrażanie.

Członkowie Komisji Budżetowej spotkali się również z polskimi przedstawicielami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z profesorem Markiem Safjanem, sędzią Europejskiego Trybunału Europejskiego oraz Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym, a także sędziami Sądu I instancji,  Krystyną Kowalik-Bańczyk i Niną Półtorak. Reprezentanci ETS opowiedzieli o roli, kompetencjach tej europejskiej instytucji oraz o przykładach orzeczeń i ich wpływie na prawo krajowe w państwach członkowskich.

W wizycie udział wzięli: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jan Grzesiek – Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Grobelny – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jarosław Berendt – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Zbigniew Czerwiński – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz inni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

4. Wydarzenie poświęcone poznańskiemu orientaliście prof. Skalmowskiemu

17 marca br. w Antwerpii odbyło się wydarzenie poświęcone twórczości prof. Wojciecha Skalmowskiego, pochodzącego z Poznania krytyka literackiego, eseisty oraz znawcy kultury irańskiej, które upamiętniło 10. rocznicę jego śmierci. Spotkanie miało miejsce w Muzeum MAS i stanowiło wydarzenie towarzyszące corocznej konferencji zorganizowanej przez Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych. Współorganizatorem wydarzenia była Ambasada RP w Królestwie Belgii, która zaprosiła do współpracy Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Spotkanie otworzył Ambasador RP, Artur Orzechowski. O twórczości profesora mówili naukowcy z europejskich uniwersytetów: dr Marie-Anne Persoons z Uniwersytetu w Antwerpii, prof. Jan Dierick z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz dr Szymon Grzelak z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na spotkaniu obecna była żona eseisty, pani Barbara Skalmowska.

Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych wydaje co roku publikację naukową na temat dorobku kultury orientalnej. Tegoroczna edycja została poświęcona prof. Wojciechowi Skalmowskiemu i stanowi hołd oddany jego twórczości. Książkę otwiera przedmowa ambasadora Artura Orzechowskiego. Zawarto w niej także artykuł dr Szymona Grzelaka pt. „Formalne i empiryczne metody w twórczości prof. Wojciecha Skalmowskiego”.

5. „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym” – wydarzenie w Parlamencie Europejskim 

27 marca 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wydarzenie pt. „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym”. Jego organizatorami byli wielkopolski europoseł Andrzej Grzyb oraz wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Z tej okazji do stolicy Europy przyjechali przedstawiciele 26 Lokalnych Grup Działania (LGD), reprezentując obszary wiejskie z całej Wielkopolski.

Wydarzenie rozpoczęło się konferencją pt. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w Wielkopolsce – doświadczenia i wnioski wielkopolskich Lokalnych Grup Działania dla UE 2020”. RLKS to instrument unijnej polityki spójności, który wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez finansowanie działalności LGD na terenie poszczególnych gmin i powiatów. Podczas konferencji wicemarszałek Grabowski przedstawił wielkopolskie doświadczenia w zakresie funkcjonowania LGD z ostatnich 10 lat, podkreślając, że działają one na terenie 90% gmin w województwie. Wymienił takie sukcesy wdrażania instrumentu RLKS w województwie jak dystrybucja środków zgodnie z lokalnymi potrzebami czy włączenie społeczności w proces decydowania o kierunkach rozwoju obszarów. Na konferencji głos zabrali również posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski, przewodniczący parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krzysztof Hetman z Komisji Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD – Małgorzata Blok.

Wieczorną część oficjalnie otworzyli współgospodarze – poseł Andrzej Grzyb oraz wicemarszałek Krzysztof Grabowski, zapraszając gości do zapoznania się z wielkopolskimi tradycjami świątecznymi oraz dziedzictwem kulinarnym regionu. Zaproszeni goście mieli okazję skosztować wielkopolskich potraw wielkanocnych. Ponadto odbywały się pokazy ozdabiania pisanek, tworzenia kartek świątecznych i przedmiotów wykonywanych na szydełku. Wielkopolskie tradycje związane z tańcem i muzyką zaprezentowały dwa zespoły regionalne: szkolny zespół z Bukówca Górnego i Kramska Kapela Podwórkowa ze wschodniej Wielkopolski. Rolę moderatora pełniła Małgorzata Sylla – p.o. dyrektora Biura Informacyjnego Woj. Wielkopolskiego w Brukseli, które było zaangażowane w organizację wydarzenia.

6. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 14 maja 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Brukseli odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowane zostały przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Przedstawicielstwo RP przy NATO. Obchody odbyły się z udziałem polskich biur regionalnych, które podczas wydarzenia zaprezentowały swoje lokalne i tradycyjne produkty.

Uroczystość otworzył Ambasador RP, Artur Orzechowski, który w swojej przemowie przywołał wydarzenia związane z utworzeniem konstytucji w 1791 roku, będącej prawdopodobnie drugą ustanowioną konstytucją na świecie. Przedstawicielstwa regionów przekazały swoje produkty, które, zostały rozlosowane pośród gości. Ponadto, na stołach rozłożone zostały przysmaki i napoje z poszczególnych części Polski, których degustację prowadzili przedstawiciele biur regionalnych w Brukseli, w tym przedstawiciele Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

7. Klub Wielkopolan z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem

17 września odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan, którego gościem był Arkady Paweł Fiedler, wnuk słynnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Wielkopolski podróżnik, pasjonat motoryzacji, producent filmów podróżniczych i fotograf, opowiedział zgromadzonym Wielkopolanom o swoich projektach realizowanych na kilku kontynentach. 

Podczas spotkania A. P. Fiedler opowiedział o swojej pasji do podróżowania, oraz realizowanych w tym obszarze projektach.  Podzielił się również swoimi planami na przyszłość: planuje on przejechać Amerykę od Alaski po Patagonię maluchem, a także odbyć podróże ekologiczne. Ponadto, pracuje nad powstaniem książki na temat zrealizowanego projektu „Electric Explorer”, a także filmu dokumentalnego.

8. Wydarzenie z regionami partnerskimi – „100 lat po I WŚ – wnioski na przyszłość dla Europy”

19 września w Brukseli, we wspólnej siedzibie regionów partnerskich Emilii-Romanii, Hesji, Nowej Akwitanii oraz Wielkopolski odbyła się konferencja pt. „100 lat od I Wojny Światowej – wnioski na przyszłość dla Europy”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele akademiccy: historyk prof. Rafał Dobek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Anne-Marie Cocula - była Rektor Uniwersytetu Bordeaux-Montaigne, prof. Jens Steffek z Instytutu Nauk Politycznych na Politechnice w Darmstadt, a także dr Luca Ferracci z Fundacji Nauk Religijnych Giovanni XXIII w Bolonii.

Wydarzenie otworzyła Isabelle Boudineau, Wiceprzewodnicząca ds. Europejskich i Międzynarodowych z regionu Nowa Akwitania oraz Mark Weinmeister, Sekretarz Stanu ds. Stosunków Federalnych i Europejskich w Kraju Związkowym Hesji. W swoich przemówieniach podkreślili, że przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań, między innymi umacniający się w krajach członkowskich nacjonalizm oraz nadchodzący brexit, niemniej, z drugiej strony wyrazili swoje przekonanie o sile europejskich instytucji wobec zarysowanych zagrożeń.

Goście mieli okazję wysłuchać prezentacji niemieckiego politologa i historyka, Ingo Espenschieda, który w swojej multimedialnej prezentacji przedstawił historię Europy od początków XX wieku. Społeczeństwo obywatelskie było tematem panelu dyskusyjnego moderowanego przez Françoise Chotard, ekspertkę ds. europejskich. Prof. Rafał Dobek powiedział: „Wiele razy relacje między narodowościami ulegały pogorszeniu ze względu na decyzje polityczne. Jednak zdarzenia z przeszłości, takie jak Powstanie Wielkopolskie czy protesty robotników podczas Poznańskiego Czerwca 1956 r. pokazują, że nie da się zbudować Europy zwracając jedynie uwagę na kwestie polityczne, a pomijając tożsamość kulturową, religię czy język”.

Konferencję podsumował prof. Patrizio Bianchi, minister ds. europejskich, edukacji, szkolnictwa wyższego, badań i rynku pracy w regionie Emilia-Romania. Pokreślił, że Europa dała nam 70 lat pokoju, ale nie należy tego traktować jako oczywistość. Nad Unią Europejską nadal należy pracować, aby była coraz silniejsza. Swoją wypowiedź podsumował słowami: „Potrzebujemy Europy nie po to, aby wspominać przeszłość, ale takiej która zbuduje naszą przyszłość”.

9. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów gościem 4 regionów partnerskich

W dniu 28 września w Domu Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów – Karlem-Heinzem Lambertzem. Przedstawiciel tego zgromadzenia politycznego, reprezentującego europejskie samorządy na forum UE, podkreślił swoją wolę ścisłej współpracy z przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli.

Dyrektorzy czterech biur przedstawili przewodniczącemu charakterystykę i priorytety swoich regionów zaznaczając, iż łącznie zamieszkuje je prawie 20 mln mieszkańców, a wspólny PKB wynosi ponad 6 bln euro. Omówili również wspólne przedsięwzięcia, w tym opracowane w tym roku stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku, które zostało przedstawione na konferencji z udziałem Marszałka Marka Woźniaka i przedstawicieli pozostałych regionów partnerskich na początku roku, a następnie przekazane do instytucji unijnych.

Przewodniczący KR podkreślił, że miał już okazję odwiedzić wszystkie cztery regiony i zauważa wartość współpracy samorządów, które na pierwszy rzut oka tak różnią się od siebie, a jednak łączy je wiele wspólnych postulatów dotyczących różnych obszarów polityki unijnej. Dwie kwestie, na które zwrócił szczególną uwagę to decentralizacja, o której Przewodniczący Lambertz miał ostatnio okazję debatować w Poznaniu i Marsylii, a także zasada pomocniczości. Ta ostatnia ma istotne znaczenie dla europejskich samorządów, ponieważ zakłada, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy.

10. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018

W dniu 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbył się warsztat w ramach 16. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC). Wydarzenie zostało zorganizowane przez międzynarodowy konglomerat, w którym Wielkopolska pełniła rolę wicelidera. Pozostałymi partnerami były: prowincja Barcelona, miasta Kopenhaga i Malmö oraz region Hanower. 

W tegorocznej debacie pt. „Łącząc obszary miejskie i wiejskie - działania na rzecz spójności terytorialnej” Wielkopolskę reprezentowała Anna Hadyńska, przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W debacie głos zabrali również przedstawiciele pozostałych partnerów z Hiszpanii, Danii i Szwecji. Anna Hadyńska reprezentująca Wielkopolskę przedstawiła mocne strony naszego regionu, który jest trzecim najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Wskazała również na duże zróżnicowanie regionu pod względem obszarów, a także pojawiające się problemy społeczne. 

Dyskusję moderował Vincent O'Connell, sekretarz generalny Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, której członkiem jest Wielkopolska. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 przedstawicieli samorządów, instytucji europejskich i krajowych, a także uniwersytetów. 

11. Obchody Dnia św. Marcina

We wtorek 4 grudnia w Brukseli Marszałek Marek Woźniak otworzył coroczne święto regionu - Dzień Świętego Marcina w Brukseli. Witając gości, podkreślił, że tegoroczna, dziewiąta edycja jest dla Wielkopolski szczególna, ponieważ wiąże się z dwoma bardzo ważnymi rocznicami – 100-leciem Powstania Wielkopolskiego oraz 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek w przemówieniu odniósł się do tego, że europejskość i demokracja to dwie zasady niezwykle ważne dla mieszkańców regionu. 

W tym roku siedzibę Wielkopolski w Brukseli odwiedziło około pół tysiąca gości, wśród których znaleźli się m.in. ambasadorzy, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów czy Polacy mieszkający na co dzień w stolicy Belgii. 

W trakcie wydarzenia goście mogli skosztować wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich i specjałów wielkopolskiej kuchni przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solidarni w Partnerstwie” z powiatu konińskiego. Ponadto mieli okazję obejrzeć występ parateatralnej grupy Asocjacja 2006 poświęcony historii św. Marcina oraz posłuchać muzyki Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. 

Dzień Świętego Marcina wpisał się już na stałe w unijny kalendarz corocznych wydarzeń. Przybliża on środowisku europejskiemu nie tylko atmosferę, jaka panuje w Poznaniu podczas święta, ale przede wszystkim tradycje i kulturę Wielkopolski. To właśnie dzięki niemu rogal świętomarciński w Brukseli stał się kulinarną wizytówką promującą region.

12. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” w PE oraz spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen en Massland”

Podczas współpracy przy organizacji Dnia św. Marcina w Brukseli BIWW zorganizowało dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” dodatkową wizytę studyjną. W jej ramach członkowie LGD wzięli udział w spotkaniu z panem Borysem Brzezińskim, asystentem europosła Andrzeja Grzyba. Zapoznał on uczestników z informacjami na temat struktury i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także z aktywnością Posła w PE. Drugim punktem wizyty był wyjazd LGD do miejscowości Neerpelt w Belgii, gdzie spotkali się z Lokalną Grupą Działania „Kempen en Massland”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalność, a także wymieniły się doświadczeniami. W trakcie spotkania przedstawiciele „Kempen en Massland”  przedstawili prezentacje nt. trzech projektów belgijskich partnerów związanych z zagospodarowaniem i ułatwieniem życia na obszarach wiejskich (m.in. ścieżkę spacerową dla niepełnosprawnych).

II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Stanowisko dot. polityki spójności po roku 2020 przygotowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii

Z inicjatywy regionu Dolnej Austrii utworzone zostało stanowisko pod nazwą „Silna i odnowiona polityka spójności dla wszystkich regionów po roku 2020”. Była to reakcja na Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, dokument otwierający debatę o przyszłości finansów UE oraz siódmy Raport na temat spójności. Jest to już drugie stanowisko w tej sprawie zaprezentowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii. BIWW monitorowało prace nad tworzeniem dokumentu, a Województwo Wielkopolskie poparło utworzone stanowisko. Większość ustaleń dokonywano drogą mailową. Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach, które odbyły się 18 stycznia i 5 września br.. 

Wspólne stanowisko czterech regionów w sprawie przyszłości polityki spójności

BIWW wraz z przedstawicielami biur regionalnych Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii stworzyło stanowisko nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE. Inauguracja dokumentu odbyła się 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji  z udziałem Komisarz Coriny Creţu, którą poprzedzało spotkanie Komisarz z przedstawicielami politycznymi czterech wymienionych regionów. W konferencji i spotkaniu wziął udział Marszałek Marek Woźniak, natomiast stanowisko było tworzone w ścisłej współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. BIWW koordynowało prace związane z  przygotowaniem dokumentu (więcej informacji str. 4).

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z unijną komisarz ds. polityki regionalnej

25 września unijna komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, po raz piąty spotkała się z przedstawicielami biur regionalnych ze wszystkich krajów UE. Spotkanie zostało poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku w kontekście nadchodzących nowych Wieloletnich Ram Fiansowych, które omówił członek gabinetu Komisarz Creţu. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane przykłady wykorzystania funduszy w ramach polityki spójności przez regiony i kraje europejskie: Lombardię, Toskanię, Walię oraz Polskę. 

III. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2018 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 9 i 22 stycznia, 20 kwietnia, 9 maja, 1 i 20 czerwca, 10 września, 5 października, 9 listopada i 12 grudnia. Podczas grudniowego spotkania ustalono szczegóły planowanej konferencji upamiętniającej 25-lecie istnienia Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w niej wezmą przedstawiciele polityczni regionów, w tym Marszałek Marek Woźniak, oraz przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. 

Wspólne wydarzenia

25 stycznia odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której przedstawiono wspólne stanowisko w kwestii przyszłości polityki spójności (więcej informacji str. 4). 

8 czerwca odbyło się spotkanie rektorów heskich uczelni z przedstawicielami regionów partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy szkół wyższych, z którymi współpracują wielkopolskie uniwersytety oraz ośrodki badawcze, np. Instytut Zachodni. 

19 września odbyło się wspólne wydarzenie czterech regionów  - konferencja pod nazwą „100 lat od I Wojny Światowej – wnioski na przyszłość dla Europy” (więcej informacji str. 8).

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 

Współpraca w ramach konglomeratu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast współpracowało z partnerami  z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru i Malmö. Wspólnie zorganizowana została międzynarodowa debata pt. „Łącząc obszary miejskie 

i wiejskie – działania na rzecz spójności terytorialnej” (więcej informacji na str. 10).

Spotkania przygotowawcze odbyły się w dniach: 25 stycznia, 23 marca oraz 1 i 21 czerwca. 

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia 

17 stycznia p.o. dyr. BIWW M. Sylla spotkała się z Dyrektorem Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia przy UE, dr. Marcusem Wenigiem. Spotkanie dotyczyło możliwości podjęcia przez brukselskie biura Wielkopolski oraz Brandenburgii wspólnych działań i inicjatyw oraz planowanej wizyty organizacji pozarządowych z obu regionów w Brukseli. Dyrektorzy omówili również planowane spotkanie pomiędzy Marszałkiem Markiem Woźniakiem a Anną Quart - brandenburską sekretarz stanu ds. europejskich, które odbyło się podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 1 lutego.   

1 czerwca J. Kubiak spotkała się z Christiną Schlawe, odpowiedzialną w Przedstawicielstwie Brandenburgii za kwestie dotyczące infrastruktury, planowania przestrzennego, badań naukowych i kultury, aby omówić kwestie współpracy obu regionów partnerskich w ramach ich członkostwa w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.

Współpraca z Bretanią i innymi regionami UE w ramach „Koalicji regionów na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej”

Na początku roku Wielkopolska otrzymała zaproszenie z regionu partnerskiego Bretanii, aby dołączyć do grupy regionów europejskich, które charakteryzują się dobrze rozwiniętym sektorem rolniczym, w celu przygotowania wspólnych postulatów w kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wyraził zainteresowanie tą inicjatywą, a BIWW nawiązał w rezultacie współpracę z Departamentem Rolnictwa. Inicjatorem koalicji jest Bretania, do której dołączyło na chwilę obecną 11 regionów: włoskie (Emilia-Romania, Toskania), hiszpańskie (Estremadura, Andaluzja, Kastylia i León), niemieckie (Badenia-Wirtembergia, Bawaria), francuskie (Nowa Akwitania, Kraj Loary) oraz Wielkopolska.

Powyższe regiony wspólnie opracowały szereg postulatów dotyczących przyszłej WPR, w kontekście którego planuje się przedstawienie poprawek do stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. WPR. Głównymi postulatami dokumentu są: zwiększenie wspólnych ambicji w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, silny budżet przyszłej WPR, umożliwienie regionom sprawowania roli instytucji zarządzającej, bardziej sprawiedliwa i zrównoważona WPR oraz wzmocnienie rozwoju obszarów wiejskich.

11 kwietnia p.o. dyr. BIWW M. Sylla oraz pracownicy biura spotkali się z przedstawicielem Bretanii w celu poznania założeń współpracy. Następnie, 13 kwietnia, 8 i 25 maja, 16 czerwca, 11 lipca, 19 lipca, 31 sierpnia, 10, 19 i 25 września, 1 i 19 października oraz 15 listopada odbyły się spotkania wszystkich partnerów koalicji.

W dniu 3 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się wspólne wydarzenie 11 europejskich regionów. Udział w nim wzięli przedstawiciele polityczni z regionów Koalicji, którzy w trakcie spotkania z europosłami przekazali wspólnie wypracowane postulaty. Wydarzenie otworzył Paolo de Castro, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Poparcie dla silnej roli regionów wyraził w swojej wypowiedzi Guillaume Cros, Wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, który potwierdził, że rola wdrażania II filaru powinna leżeć w gestii regionów. W spotkaniu wzięła udział również europosłanka Isabelle Thomas, sprawozdawczyni raportu dot. przyszłego budżetu UE z ramienia PE, która stwierdziła, że głos regionów jest niezmiernie ważny i w pełni poparty przez Parlament Europejski. 

IV. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii i Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej

14 maja 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Brukseli odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie współorganizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Przedstawicielstwo RP przy NATO z polskich biur regionalnych (więcej informacji na str. 8).

Przedstawiciele BIWW wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych przez Ambasadora RP  w Królestwie Belgii dotyczących współpracy Ambasady z przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli. BIWW zaangażowało się w organizację opisanego powyżej Święta Konstytucji 3 Maja. Spotkania przygotowawcze odbyły się 30 stycznia, 5 marca, 12 kwietnia oraz 7 maja. Ponadto, BIWW współpracowało przy organizacji spotkania poświęconego poznańskiemu orientaliście prof. Wojciechowi Skalmowskiemu w zakresie pozyskania mówcy na wydarzenie (prof. Grzelak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na str. 7. 

22 listopada S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem RP zorganizowanym dla polskich biur regionalnych w Brukseli w celu omówienia działalności Ambasady w roku 2019 i potencjalnej kooperacji w tej dziedzinie z przedstawicielstwami poszczególnych regionów.

Przedstawiciele BIWW brali również udział w spotkaniach organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE poświęconych Wieloletnim Ramom Finansowym na lata 2021-2027 i związanym z nimi nowym propozycjom legislacyjnym Komisji Europejskiej; oraz negocjacjom dotyczącym przyszłości polityki spójności. Spotkania odbyły się w dniach: 29 maja (WRF), 14 czerwca (Wspólna Polityka Rolna), 6 lipca (polityka spójności) oraz 24 września (gospodarka cyfrowa, badania i innowacje).  

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się w przygotowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to propozycje Ambasady RP w Królestwie Belgii.

Ponadto, p.o. dyr. BIWW M. Sylla regularnie współpracowała z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych, w których udział brali przedstawiciele BIWW. 22 stycznia (nt. kolejnego Europejskiego Programu na rzecz Badań Innowacji - Horyzont Europa); 7 marca (nt. EuroTech Uni Alliance – partnerstwa europejskich uniwersytetów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii); 26 kwietnia (nt. Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej); 22 maja (nt. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027); 10 lipca (nt. przyszłego programu Horyzont Europa); 13 listopada (nt. możliwości pozyskania grantów ERC przez polskich naukowców).

V. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków. 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2018 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Otwarta nauka oraz Inwestycje i innowacje. 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN, np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji. 

Zgromadzenia Ogólne

18 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego Europejskiego Programu na rzecz Badań i Innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto, omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2018 r. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW J. Kubiak.

Spotkania grup roboczych

W 2018 r. pracownicy BIWW J. Kubiak, A. Wieczorek oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych, do których należy Wielkopolska: 
1) Inteligentne specjalizacje: 19 lutego i 11 czerwca, 6 listopada
2) Otwarta nauka: 26 lutego
3) Biogospodarka: 18 maja
4) Inwestycje i innowacje: 28 maja.

Ponadto A. Wieczorek wzięła udział w spotkaniu noworocznym sieci ERRIN poświęconym tzw. Zielonym miastom.

 Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

2. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu 

W dniach 27 - 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w czeskim Brnie. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW J. Kubiak. Podczas spotkania Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło roczny plan działań na rok 2018, raport z działalności w 2017 roku oraz raport finansowy za rok 2017. Omówiono także bieżące działania sieci, które skupiają się m.in. na analizie propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz wybranych polityk sektorowych – polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej UE. Przedstawiono również postępy w realizacji projektu ROBUST finansowanym z programu Horyzont 2020. Przy okazji Zgromadzenia miało również miejsce spotkanie Zarządu sieci, w którym zasiada Wicemarszałek W. Jankowiak jako wiceprzewodniczący sieci. 

W przeddzień Zgromadzenia odbyła się konferencja pt. „Zwalczanie zmian klimatycznych na obszarach podmiejskich” podczas której przedstawiciele samorządu południowomorawskiego oraz Uniwersytetu Mendla w Brnie zaprezentowali wyzwania dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych, przede wszystkim suszy i ulewnych deszczy. Przedstawiono także projekty i koncepcje łagodzenia skutków zmian klimatycznych, które m.in. dotyczyły agroleśnictwa oraz wprowadzania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.  

W odpowiedzi członkowie sieci PURPLE z innych regionów przedstawili wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi istniejące na ich terytorium. J. Herian z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego omówiła sytuację w województwie, zwracając uwagę na zdecydowany wzrost średnich temperatur w poszczególnych porach roku, suszę, z którą boryka się przede wszystkim południowa część Wielkopolski, a także coraz częściej pojawiające się zjawisko wiatrów huraganowych.

Członkowie sieci PURPLE mieli też okazje zobaczyć kilka praktycznych przykładów rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych na Południowych Morawach podczas wizyty studyjnej na obszarach podmiejskich Brna.

W dniach 23-24 października odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci połączone z wizytą studyjną w belgijskim mieście Voeren. Celem wizyty było przekazanie dobrych praktyk dot. terenów podmiejskich oraz udział w konferencji temat relacji obszarów miejskich i wiejskich.

Konferencja „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy”  

26 września sieć PURPLE zorganizowała konferencję w Parlamencie Europejskim pt. „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy”. Wydarzenie to patronatem objął poseł do PE Franz Bogovic, który był również jednym z prelegentów. Głos zabrał również Michael Schneider – Przewodniczący grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów i zarazem sprawozdawca opinii na temat Wspólnych Ram Strategicznych. Podkreślił on znaczenie związków pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, 

a także konieczność szerszego uznania pojęcia obszarów podmiejskich na forum UE. Przewodnicząca PURPLE Helyn Clack przedstawiła zebranym uczestnikom cele i działalność sieci, a także odniosła się do przyszłości polityki spójności z punktu widzenia obszarów podmiejskich. Podczas konferencji głos zabrał również sekretarz generalny PURPLE Vincent O’Connell, który przedstawił finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt ROBUST: stanowi on pierwszy projekt, którego sieć PURPLE jest partnerem. 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

6 marca, 16 maja, 10 lipca, 5-6 września i 25 października odbyły się spotkania grupy roboczej. Podczas spotkań rozmowy grupy skupiły się wokół spraw wewnętrznych sieci, realizacji projektu ROBUST, propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, a także przyszłych możliwościach projektowych sieci. 

1 czerwca J. Kubiak spotkała się z Christiną Schlawe z Przedstawicielstwa Brandenburgii w Brukseli, aby omówić działania obu regionów partnerskich w sieci PURPLE. 

Ponadto, 12 czerwca w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie dotyczące organizacji wydarzenia sieci nt. przyszłości polityki spójności w kontekście obszarów podmiejskich – miało ono miejsce 26 września 2018 r. 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu CORAL

Pracownicy BIWW monitorują działalność sieci pod kątem możliwości zaangażowania się podmiotów z woj. wielkopolskiego w przedsięwzięcia lobbingowe oraz realizację projektów. Spotkania sieci odbyło się 30 maja i 11 września br. 

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się  przez całe życie EARLALL

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy.

VI. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

BIWW ściśle współpracuje z biurami Posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski (dot. działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy). W tym roku BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE w kontekście następujących wydarzeń: „Europa przy wielkopolskim stole Wielkanocnym” (więcej informacji str. 7), wydarzenie sieci PURPLE pt. „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy” (więcej informacji str. 18) oraz wydarzenie Europejskiej Koalicji Regionów Rolniczych pt. „Rola regionów UE w przyszłej wspólnej polityce rolnej - zalety regionalizacji” (więcej informacji str. 13). 

W maju BIWW nawiązało również kontakt z Magdaleną Sapałą z Centrum Analiz Parlamentu Europejskiego w zakresie opublikowanej 2 maja propozycji Komisji Europejskiej ws. Wieloletnich Ram Finansowych. W efekcie p. Sapała została zaproszona na posiedzenia polskiej delegacji do KR, które odbyły się 4 lipca oraz 9 października.  

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 W czerwcu wydział Dyrekcji Generalnej w Komisji Europejskiej zajmujący się promocją produktów rolno-spożywczych skontaktował się z BIWW w celu zdobycia materiałów fotograficznych dotyczących rogala świętomarcińskiego. Materiały te mają być wykorzystane do tworzenia nowego narzędzia promocji: interaktywnej mapy unijnych produktów z chronionym oznaczeniem geograficznym („GI”) w celu popularyzacji tego typu oznaczeń oraz produktów na rynku unijnym i poza jego granicami. 

 BIWW kontaktowało się również z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie uzyskania interpretacji w kwestii kwalifikowalności podmiotów w naborze wniosków w ramach konkursu na dotacje na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych.

 Na prośbę COIE BIWW nawiązało kontakt z odpowiednim wydziałem Komisji Europejskiej w kwestii wyjaśnienia warunków, które należy spełnić, aby móc posługiwać się sformułowaniem „Made in the EU”. 

 VII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli. 

 Dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 1. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”

Marszałek Marek Woźniak, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz przewodniczący polskiej delegacji do KR został sprawozdawcą  opinii „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE” opracowywanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Debata nt. przyszłości finansów unijnych zapoczątkowana została dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. („Reflection Paper on the Future of EU Finances”). Dyskusja ta jest jedną z najważniejszych obecnie toczących się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej. Opinia została przyjęta na pierwszej sesji plenarnej KR w 2018 r. w dniu 1 lutego.

Dokument przedstawia wizję Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r. i wskazuje, że konstrukcja przyszłego budżetu unijnego powinna wzmacniać poczucie zaufania obywateli do projektu europejskiego oraz wspieranie wspólnych celów i polityk UE – w taki sposób, aby zachować strategiczne podejście. 

 Główne postulaty zawarte w opinii to poparcie europejskich regionów dla ambitnego scenariusza dla UE, który zakłada, aby robić wspólnie znacznie więcej, zaznaczając jednocześnie, iż takie podejście wymaga odpowiedniego finansowania. Wiąże się to ze zniesieniem wszelkich rabatów przyznanych wcześniej niektórym krajom UE, wprowadzeniem nowych źródeł zasobów własnych oraz podniesieniem składki państw członkowskich.

2. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 31 stycznia-1 lutego, 22-23 marca, 16-17 maja, 4-5 lipca i 5-6 grudnia.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.:  Antonio Costa – premier Portugalii oraz Tomisław Donczew – wicepremier Bułgarii sprawującej w I. połowie 2018 r. prezydencję w Radzie UE, Juliane Bogner-Strauss - austriacka minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży reprezentująca rozpoczynająca się prezydencję; komisarze UE: Dimitris Avramopoulos, Johannes Hahn, Günther Oettinger, Miguel Arias Cañete, Corina Creţu, Tibor Navracsics; posłowie Parlamentu Europejskiego: Jan Olbrycht, Petra Kammerevert; oraz Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Europejskiego Komitetu Regionów. Dyskutowano m.in. o priorytetach prezydencji bułgarskiej, która trwała przez pierwszą połowę 2017 r., wieloletnim budżecie UE na lata 2021-2027, integracji migrantów i spójności społecznej, Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego. W drugiej połowie roku dyskutowano z przedstawicielem rozpoczynającej się prezydencji austriackiej oraz poruszono temat zmian klimatycznych. 

Europejski Komitet Regionów  wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. W przyjętych przez KR opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej.

3. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 27 lutego, 13 kwietnia, 6-7 czerwca oraz 14 grudnia.

 W trakcie posiedzeń członkowie mieli okazję dyskutować m.in. z Nicolą De Michelisem, szefem Gabinetu Coriny Creţu na temat przyszłości wieloletnich ram finansowych (WRF), Tomislavem Donchevem, Wicepremierem Bułgarii i Karlem-Heinzem Lambertzem, Przewodniczącym KR nt. wpływu i skutków, jakie wywołają ostatnio opublikowane propozycje budżetowe Komisji na politykę spójności, będącą największą polityką inwestycyjną UE. Komisja odbyła również dwa posiedzenia wyjazdowe poświęcone „Wyzwaniom i możliwościom dla rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego w regionach najbardziej oddalonych” w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania), oraz w Sofii, któremu towarzyszyła konferencja dotycząca wpływu długoterminowego budżetu UE po 2020 r. na władze lokalne i regionalne. Podczas ostatniego posiedzenia  członkowie Komisji COTER zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w 2019 roku, oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.  

4. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych -  CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX, które odbyło się 10 lipca, 21-22 września oraz 29 listopada.

Podczas posiedzeń komisji CIVEX tematami omawianymi były m.in.: pakiet legislacyjny dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, w tym wnioski w sprawie Funduszu Azylu i Migracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz rozważania nad przyszłością UE, unijna polityka sąsiedztwa oraz europejskie podejście do zwalczania dezinformacji w internecie, a także program „Prawa i wartości”.

Członkowie komisji wzięli również udział w posiedzeniu wyjazdowym komisji w Atenach, w trakcie którego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania związane z bezpieczeństwem – podejścia regionalne i lokalne”.  

 5. Posiedzenia polskiej delegacji narodowej do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 22 marca, 16 maja, 4 lipca, 9 października oraz 5 grudnia.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wieloletnich Ramach Finansowych. Posiedzenia te były również okazją do wymiany informacji na temat sesji plenarnych, również w kontekście opinii, których sprawozdawcami byli członkowie polskiej delegacji.  

6. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:
a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji
b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji

 Działania koordynatorek delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac. 

Koordynatorki na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

c) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. M. Sylla uczestniczyła w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 30 stycznia, 21 marca, 15 maja, 3 lipca, 8 października.

 VIII. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy 

 BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy, a także zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. 

 8 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego M. Sylla przedstawiła działalność BIWW.

17 grudnia S. Trzybiński przedstawił polskiej sekcji tłumaczy w Komisji Europejskiej prezentację na temat Wielkopolski. Głównym celem spotkania było przybliżenie tłumaczom KE charakterystyki województwa wielkopolskiego, w tym historii, kultury, gospodarki etc. oraz samej działalności BIWW w Brukseli. Spotkanie zostało zorganizowane przez polski oddział Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych w Komisji Europejskiej.

 IX. Współpraca z UMWW

 1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu (więcej informacji na str. 20). 

 BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej informacji na str. 17). 

 BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej (więcej informacji na str. 13) oraz w związku z organizacją wydarzenia „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym”.  

 BIWW było współorganizatorem wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniach 13-15 marca w Luksemburgu. Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wizycie brała udział p.o. dyr. BIWW Małgorzata Sylla (więcej informacji na str. 5).

 BIWW wsparło również organizację Kongresu szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu, który odbył się w dniu 9 maja i którego gospodarzem była Członek Zarządu Marzena Wodzińska. BIWW kontaktowało się z regionami partnerskimi: Hesją i Nową Akwitanią w celu znalezienia prelegentów z tych regionów.  

 Biuro wsparło także Członka Zarządu Macieja Sytka w kontekście prac Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Okresie Transformacji oraz planowanej wizyty M. Sytka w Nadrenii-Północnej Westfalii dotyczącej racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim. 12 lipca M. Sytek oraz Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski wzięli udział w spotkaniu Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Brukseli. 

 2. Departamenty i Biura UMWW

 Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy. BIWW pozostawało również w stałym kontakcie z DPR w związku z opinią Marszałka Marka Woźniaka, która została przyjęta przez Europejski Komitet Regionów 1 lutego br. 

 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej informacji na str. 13).

 BIWW wsparł również Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustalaniu kwalifikowalności samorządu województwa w kontekście zaproszenia do składania wniosków na dotacje na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. BIWW kontaktował się w tej sprawie z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

 Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 Na prośbę dyr. BWM Anny Markiewicz, BIWW nawiązało kontakt z regionem Dolna Austria w celu zorganizowania wizyty studyjnej dla członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, która odbyła się w dniach 28-30 maja. Głównymi tematami wizyty były: model samorządu lokalnego i regionalnego, wdrażanie funduszy strukturalnych, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz potencjalne obszary współpracy pomiędzy oboma regionami. 

 8 marca p.o. dyrektora BIWW M. Sylla towarzyszyła I. Kseniczowi z BWM podczas spotkania inaugurującego inicjatywę „P2P” (peer-to-peer) mającą na celu budowanie zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie. Partnerem Wielkopolski został obwód charkowski. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów. Tego dnia odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej ds. Ukrainy oraz bilateralne warsztaty pomiędzy regionami partnerskimi. 

 BIWW wsparło również Biuro Współpracy Międzynarodowej w poszukiwaniu prelegentów z regionów partnerskich: Hesji i Nowej Akwitanii na Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu, który odbył się w dniu 9 maja i którego gospodarzem była Członek Zarządu Marzena Wodzińska.  

 BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej.

 Departament Gospodarki (DRG)

 BIWW udzieliło wsparcia Departamentowi Gospodarki w nawiązywaniu kontaktu z przedstawicielami landu Nadrenia-Północna Westfalia, w którym planowana jest wizyta studyjna w zakresie racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego. 13 czerwca J. Kubiak z BIWW spotkała się w tej sprawie z Dyrektorem Przedstawicielstwa Nadrenii-Północnej Westfalii. 

 Przy okazji sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 5 lipca, Marszałek M. Woźniak spotkał się z dr Markiem Speichem – Sekretarzem Stanu ds. Federalnych, Europejskich i Międzynarodowych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tematem rozmowy była współpraca pomiędzy regionami w zakresie transformacji gospodarczej obszarów pokopalnianych w odniesieniu do sytuacji subregionu konińskiego. 

BIWW współpracowało z DRG w kontekście udziału województwa wielkopolskiego w spotkaniu Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Okresie Transformacji, które odbyło się w dniu 12 lipca. W następstwie spotkania, w dniu 1 sierpnia p.o. dyrektora BIWW M. Sylla spotkała się z Aleksandrą Tomczak z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, która pełni funkcję koordynatorki Platformy. 

 BIWW pozostaje również w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych. Szczególnie uwzględnione pozostają te elementy, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji. 

 BIWW przekazał również do DRG informację o inicjatywie pt. „Nauka spotyka regiony”. Daje ona możliwość uzyskania dofinansowania z instytucji europejskich na organizację wydarzenia lub warsztatów, których celem będzie promowanie współpracy administracji regionalnej ze środowiskami akademickimi. Departament Gospodarki wyraził zainteresowanie tą inicjatywą i złożył wniosek do Komisji Europejskiej, do którego BIWW wniósł swój wkład. 

 24 października pracownicy BIWW wzięli udział w spotkaniu Sieci Europejskich Regionów Chemicznych (ECRM) na prośbę Departamentu Gospodarki. Prośba wynikała z zainteresowania regionu wykorzystaniem wodoru.  

 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 W wyniku zapytania ze strony przedstawicielstwa regionu Nowej Akwitanii BIWW zwrócił się do COIE z prośbą o informację na temat przedsiębiorstw zajmujących się tematyka dronów w Wielkopolsce. Lista firm została przekazana francuskiemu przedsiębiorstwu, które poszukuje partnerów do projektu w ramach przyszłego Europejskiego Programu na rzecz Badań i Innowacji.  

 W związku z otrzymanym zapytaniem potencjalnego inwestora z Bliskiego Wschodu, dotyczącym rozpoczęcia działalności w Polsce, COIE zwróciło się do BIWW z prośbą o sprawdzenia aktualnego stanu prawnego w kwestii warunków, które muszą zostać spełnione, aby móc używać sformułowania „Made in Poland” lub/i „Made in EU”. BIWW udzieliło odpowiedzi na podstawie informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej. 

 BIWW nawiązał również kontakt z COIE w związku z zapytaniem belgijskiej firmy konsultingowej o strony zawierające informacje o zamówieniach publicznych w Wielkopolsce. Podany zakres przetargów to: produkcja, rzemieślnictwo, budowa i renowacja warsztatów rzemieślniczych wraz z przestrzenią wystawową i produkcyjną, zakupy maszyn do produkcji, oprogramowanie komputerowe, meble biurowe i laboratoryjne, szkolenia ISO i certyfikacje dla firm. BIWW przesłało do firmy informacje otrzymane z COIE. 

 Departament Edukacji

 BIWW przesłało do Departamentu Edukacji kwestionariusz dotyczący wsparcia innowacji w szkołach, który stanowił część projektu w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez włoską prowincję Trento i European Schoolnet. Odpowiedzi DE zostały przesłane do odbiorców w dniu 17 lipca.

 Jednostki podległe 

 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP poprzez przygotowanie materiałów ze spotkań Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Przedstawiciel BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i sieci roboczej (więcej informacji na str. 17).

 X. Współpraca z biznesem

 BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:
informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020, itp.;
pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;
wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;
wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;
informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 Biuro współpracuje w tym zakresie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie.  

 XI. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi

 BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp. 

 Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Ambasadą RP w Królestwie Belgii poświęconego poznańskiemu orientaliście prof. Wojciechowi Skalmowskiemu, które odbyło się w dniu 17 marca w Antwerpii, BIWW zapewniło udział dr. Szymona Grzelaka z Instytutu Językoznawstwa UAM w wydarzeniu (więcej informacji na str. 6).

 W związku z organizacją wydarzenia „100 lat po I WŚ – wnioski na przyszłość dla Europy” BIWW współpracowało z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jako prelegent w wydarzeniu wziął udział prof. Rafał Dobek z Instytutu Historii UAM (więcej informacji na str. 8).

 28 listopada w Brukseli dyr. I. Gorczyca spotkała się z kierownikiem Działu Innowacji i Przedsiębiorczości w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE Joanną Bosiacką- Kniat w spawie zintensyfikowania wsparcia dla wielkopolskich jednostek naukowo-badawczych. W wyniku rozmów ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie dla przedstawicieli polskiej nauki w Poznaniu z przedstawicielami UMWW nt. zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek w programie Horyzont 2020, oraz przyszłym programie Horizon Europe. Na drugą połowę 2019 r. zaplanowano wizytę studyjną do Brukseli dla przedstawicieli wielkopolskich uczelni. 

Przedstawiciele wielkopolskich uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również regularne informacje na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się możliwości przystępowania do projektów. 

 XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 Wsparcie dla podmiotów z regionu 

 BIWW udzielił wsparcia kilku podmiotom z Wielkopolski w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. Na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu BIWW opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów przez:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, które poszukiwało partnera do projektu dotyczącego wymiany uczniów i nauczycieli szkół zawodowych o profilu medycznym w ramach programu Erasmus+. 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, które poszukiwało partnera do projektu wymiany szkół  zawodowych o profilu medycznym w ramach programu Erasmus+. 
Poznańskie Centrum Mediacji, które poszukiwało partnerów do projektu realizowanego z budżetu miasta Poznania. W ramach projektu oferuje się wsparcie w postaci bezpłatnych porad i mediacji rodzinnych, wprowadzanie mediacji do systemu szkół Poznania i Wielkopolski, nieodpłatne warsztaty szkoleniowe dla służb pomocowych, urzędników samorządowych i NGO. 
Filharmonię Poznańską w ramach programu Kreatywna Europa - Projekty Współpracy Europejskiej. Jest to projekt interdyscyplinarny dotyczący kompozytorów „emigracyjnych”. Poszukiwane były stowarzyszenia i fundacje z krajów, które zetknęły się z emigracją kompozytorów.
Poznański Klub Sportowy Stomil i Miasto Poznań w ramach programu Erasmus+. Projekt dotyczył promocji sportu wśród młodzieży, a poszukiwani partnerzy to szkoły, jednostki naukowe, organizacje i instytucje publiczne.

 BIWW udzieliło również informacji Fundacji Talent z Poznania na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej lub w ramach programów samorządu w celu sfinansowania wymiany kulturalnej z partnerem z Emilii-Romanii. 

 Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

 30 stycznia p.o. Dyrektora BIWW M. Sylla spotkała się p. Markiem Sternalskim, Radnym Rady Miasta Poznania oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji UM w Poznaniu, Przemysławem Foligowskim. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Biura Poselskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, posłanki do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Tematem spotkania były możliwości współpracy i wsparcie BIWW w zakresie realizacji projektów z programów europejskich dla poznańskich szkół.

 XIII. Działalność informacyjna

 1. Strona internetowa

 BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego oraz najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE. Wiadomości koncentrują się także na działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym, a strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Autorami publikowanych na stronie artykułów są pracownicy BIWW lub są one przedrukowywane z innych źródeł, m.in. witryny EURACTIV, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 

 W 2018 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 233 artykuły i informacje.

 2. Przekazywanie informacji dotyczących  poszukiwań partnerów do projektów

 Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. 

  W 2018 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 15 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów, w tym 5 ogłoszeń wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Na ogłoszenia otrzymano 69 odpowiedzi, w tym 31 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz 38 od organizacji zagranicznych.  

 Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmował się pracownik BIWW A. Wieczorek.

 3. Newslettery

 BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej czy środowisk naukowych, kulturalnych i biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2018 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 133 informacji. 

 4. Media społecznościowe

 Od czerwca 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2018 r. na koncie BIWW pojawiło się 121 informacji. W tym okresie profil śledziły 87 osoby.

 Ponadto, BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”. 

 Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2018 r. pojawiło się 75 informacji, natomiast liczba sympatyków profilu to 668 osób.

 Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2018 r. pojawiło się 17 informacji. Profil polubiło 292 osoby.

 Przygot. BIWW, styczeń 2019

ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2017 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. 6. Szczyt Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Wielkopolski w Brukseli Leszek Wojtasiak, ówczesny Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, otworzył spotkanie zorganizowane w ramach 6. Szczytu Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu. Wśród gości tej międzynarodowej konferencji poświęconej e-zdrowiu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w medycynie znaleźli się m.in. lekarze, naukowcy zajmujący się problematyką zdrowia, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów. W spotkaniach zorganizowanych w ramach Szczytu, oprócz Leszka Wojtasiaka, udział wzięli również ówczesny dyrektor Departamentu Zdrowia Maciej Sytek; dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marcin Zieliński oraz dyr. BIWW I. Gorczyca.

Głównym tematem tegorocznej edycji Szczytu była transformacja cyfrowa, która obecnie odbywa się w obszarze opieki zdrowotnej. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze innowacje dotyczące transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji (AI) oraz jej demokratyzacji. Podczas konferencji wskazano także nowe cele i kierunki rozwoju nauki zmierzające do upowszechnienia diagnoz przeprowadzanych w tak zwanej chmurze.

Wielkopolska została poproszona o zorganizowanie spotkania w ramach Szczytu w związku z jej zaangażowaniem i aktywnością w obszarze opieki zdrowotnej oraz w uznaniu osiągnięć w zakresie wspierania rozwoju technologii cyfrowych w województwie. BIWW współpracowało z firmą Microsoft przy organizacji wydarzenia.

2. Wizyta Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

16 lutego 2017 r. BIWW, działając na prośbę Ambasady RP w Królestwie Belgii, zorganizowało dla Wielkopolanina Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta całodniową wizytę w Brukseli. Jednym z elementów wizyty było spotkanie sekretarza stanu z dyr. BIWW I. Gorczycą. Było ono poświęcone omówieniu działalności przedstawicielstwa Wielkopolski w Brukseli. Program pobytu obejmował również zwiedzanie stolicy Belgii. Sekretarz stanu odbył m.in. spacer po Grand Place, najważniejszym rynku miasta wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz zwiedził katedrę Świętego Michała i Świętej Guduli, w której m.in. odbył się ślub belgijskiego następcy tronu Filipa, księcia Brabancji. Pan Dera odwiedził także jedno z atelier czekolady, które kilka miesięcy wcześniej zwiedziła Kanclerz Niemiec Angela Merkel, gdzie miał możliwość degustacji belgijskich przysmaków. 

3. Działania związane z 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich

25 marca 1957 r. w Rzymie podpisano traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Ta ostatnia miała stworzyć wspólny rynek, na którym miały obowiązywać zasady swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. W ten sposób położono podwaliny pod proces tworzenia Unii Europejskiej jaką znamy w dzisiejszym kształcie. W 2017 r. przypadła 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. W związku z tym Unia Europejska oraz jej instytucje i organy przygotowały szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tej kluczowej dla integracji unijnej daty. Wielkopolska również aktywnie włączyła się w obchody tej rocznicy przez organizację następujących działań:

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W 2017 r. BIWW opracował koncepcję oraz zorganizował konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”. Inicjatywa była skierowana do placówek edukacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego, a jej głównym celem było pobudzenie debaty wśród młodzieży na temat Unii Europejskiej oraz zebrania od młodych Wielkopolan opinii dotyczących ich oczekiwań wobec zjednoczonej Europy. Uczniowie będą mieli również okazję do poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania UE i zwiększenia świadomości na temat możliwości jakie niesie integracja europejska. Pobudzenie dyskusji na temat UE w Wielkopolsce, wpisało się jednocześnie w obchody 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska, a patronat medialny EurActiv.pl – portal poświęcony tematyce unijnej. W jury konkursu zasiedli profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciele instytucji unijnych i samorządu województwa, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Poznań oraz wielkopolski pedagog. Konkurs został zorganizowany w ramach inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów, która również jest przeprowadzana pod tytułem „Rozważania nad Europą”.

Konkurs został ogłoszony 27 kwietnia 2017 r., a przyjmowanie zgłoszeń zakończono 2 czerwca 2017 r. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 szkół z terenu całej Wielkopolski m.in. z Poznania, Kalisza, Koła, Żychlina, Krzyża Wielkopolskiego. Wśród uczestników znalazły się placówki edukacyjne o różnych profilach: licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Konkurs zrealizowany został w dwóch częściach. Pierwszą z nich była debata „Rozważania nad Europą”, która została przeprowadzona w zespołach składających się w dużej części lub w całości z uczniów. Następnie na podstawie jej przebiegu uczniowie przygotowali „List do Unii Europejskiej”, w którym zawarte zostały kluczowe wnioski oraz postulaty przedstawione przez uczestników dyskusji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 listopada 2017 r. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu był wyjazd do Brukseli w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 r., podczas którego uczniowie spotkali się z Karl-Heinz Lambertzem, Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, oraz Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Osobiście przekazali im „List do Unii Europejskiej”. Spotkali się również z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który wręczył dyplomy za zwycięstwo w konkursie. Na podstawie przeprowadzonych debat i stworzonych listów przygotowany został dokument, który zostanie przekazany przez Marszałka M. Woźniaka sprawozdawcom opracowywanej w KR opinii pt. „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” - Karl-Heinz Lambertzowi, Przewodniczącemu KR oraz Markku Markkuli, pierwszemu Wiceprzewodniczącemu KR. Bezprecedensowym wydarzeniem było to, że młodzi Wielkopolanie mogli zaprezentować swoje przemyślenia podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) 1 grudnia 2017 r. Jeden z uczniów przedstawił europejskim samorządowcom najważniejsze tezy „Listu do Unii Europejskiej”. Dzięki temu młodzi Wielkopolanie realnie włączyli się w toczącą się aktualnie na szczeblu unijnym debatę dotyczącą przyszłości Europy.

Działania informacyjne związane z rocznicą 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich

BIWW w specjalny sposób przypomniało również Wielkopolanom i sympatykom regionu o przypadającej w dniu 25 marca 2017 r. 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Z tej okazji 24 marca 2017 r. na profilach Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Klub Wielkopolan w Brukseli – prowadzonych przez BIWW na portalu społecznościowym Facebook – były publikowane ciekawostki oraz najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej. Odbiorcy dowiedzieli się m. in. jaka była historia powstania hymnu UE, ile języków urzędowych obowiązuje obecnie w Unii oraz co symbolizuje flaga europejska. Internauci mogli również zapoznać się z sylwetkami ojców-założycieli UE oraz obejrzeć krótki film dotyczący początków zjednoczonej Europy. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, łącznie wszystkie wpisy z tego dnia zobaczyło ponad 5300 osób.

4. Spotkanie regionów partnerskich z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

7 czerwca 2017 r. dyrektorzy Departamentu ds. Polityki Regionalnej UMWW: Grzegorz Potrzebowski, Mieczysław Borówka, Michał Kurzawski oraz dyr. BIWW I. Gorczyca wzięli udział w Brukseli w spotkaniu przedstawicieli instytucji zarządzających z czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z Dyrektorem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Markiem Lemaîtrem. Spotkanie dotyczyło polityki spójności zarówno w obszarze zarządzania obecnymi funduszami, jak i jej przyszłości po 2020 r. 

Pierwsza cześć spotkania miała charakter roboczy, udział w niej wzięli tylko przedstawiciele regionów. Jej celem była wymiana wiedzy i poglądów w zakresie wdrażania funduszy z polityki spójności w czterech regionach. Przedstawione zostały systemy organizacyjne w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz priorytety regionalnych programów operacyjnych EFRR i EFS oraz programu Interreg. Uczestnicy wymienili się również opiniami dot. przyszłości polityki spójności i uzgodnili wspólne postulaty, które zostały zaprezentowane podczas drugiej części spotkania z Dyrektorem Generalnym DG REGIO Markiem Lemaîtrem.

M. Lemaître przedstawił uczestnikom stan przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej w obszarze polityki regionalnej oraz ustosunkował się do postulatów przedstawionych przez regiony. Dyrektor G. Potrzebowski, reprezentując interesy regionu, skoncentrował się podczas spotkania na kluczowej kwestii dla Wielkopolski, czyli sytuacji regionów przejściowych oraz podejściu liniowym przy dystrybucji środków po 2020 r. Dyrektor Generalny DG REGIO podkreślił, że jego Dyrekcja skłania się również ku temu podejściu, odchodząc tym samym od zbyt sztywnej koncepcji 3 kategorii regionów. Takie stanowisko jest zgodne z postulatami Wielkopolski prezentowanymi od kilku miesięcy w Brukseli.

5. Wizyta studyjna UAM w Belgii

W dniach 19-23 czerwca 2017 r. odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcona działalności instytucji europejskich i przedstawicielstw regionów państw UE. Program wyjazdu został przygotowany i przeprowadzony przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w ramach programu „Geocentrum doskonałości”, który został realizowany przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych przy wsparciu z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Była to już druga edycja serii wykładów w Brukseli dla studentów Wydziału.

W trakcie 40 godzin spotkań i wykładów studenci mieli okazję zwiedzić instytucje unijne, dowiedzieć się jaką rolę pełnią i za co odpowiadają przedstawicielstwa Polski i Wielkopolski w Brukseli oraz pogłębić swoją wiedzę nt. polityki spójności, miejskiej oraz planowania przestrzennego w Europie. Studenci wzięli m.in. udział w posiedzeniu Komisji ds. polityki regionalnej (REGI) Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkali się także z Posłem Janem Olbrychtem, który jest kluczową postacią w Europie w zakresie polityki miejskiej i planowania przestrzennego. Dwa studia przypadków obrazujące realizację polityki przestrzennej w praktyce zostały przedstawione na przykładzie miast: Gandawy i Brukseli, które jednocześnie reprezentują dwa odrębne regiony belgijskie. W Brukseli grupa odbyła serię spotkań z przedstawicielami regionalnych instytucji zajmujących się gospodarką przestrzenną, w tym Brukselskiej Agencji Planowania, Biurem Komisarza Brukseli oraz think tanku Architecture Workroom zajmującego się innowacyjną architekturą w miastach.

Uczestnicy wizyty wzięli również udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan z udziałem Szymona Stemplewskiego, Prezesa Fundacji Kulturalnej AD ARTE i Dyrektora Short Waves Festival (więcej informacji w pkt. 6 poniżej).

6. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli

22 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli. Podczas spotkania po raz pierwszy odbył się pokaz filmów krótkometrażowych, po którym goście mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami oraz dyskusji z Szymonem Stemplewskim Dyrektorem Short Waves Festival i Prezesem poznańskiej Fundacji Edukacji Kulturalnej Ad Arte. Jest on kluczową postacią w Wielkopolsce w zakresie krótkiego metrażu. W trakcie spotkania p. Stemplewski m.in. opowiedział o tym, co dzieje się w Wielkopolsce w zakresie produkcji i promocji filmów krótkometrażowych. Mówił m.in. jak rozwija się Short Waves Festival, który co roku przyciąga coraz większe grono odbiorców.

Podczas spotkania wyświetlone zostały trzy filmy krótkometrażowe: „Debiut" Katarzyny Kijek, autorki filmów animowanych młodego pokolenia; „Polonez" Agnieszki Elbanowskiej, nagrodzony III nagrodą w Konkursie Polskim Short Waves Festival oraz „Strapiony mężczyzna" Macieja Buchwalda przedstawiający historię przygód miłosnych głównego bohatera. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o możliwościach uczestnictwa w wydarzeniach filmowych, zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu Wielkopolan oraz sympatyków regionu, w tym grupa studentów UAM przebywających w Brukseli przy okazji wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW w dniach 19-23 czerwca 2017 r. (więcej informacji w pkt. 5 powyżej).

7. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 r. BIWW, wspólnie z partnerami z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru, Liverpoolu i Malmö, zorganizowało międzynarodową debatę pt.: „Europejskie miasta wdrażają światowe programy”. Wydarzenie to odbyło się 10 października w siedzibie BIWW w Brukseli. Wielkopolskę reprezentowała Iwona MatuszczakSzulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Podczas wydarzenia dobre praktyki z Wielkopolski zostały przedstawione na przykładzie Miasta Poznania. Uczestnicy tej międzynarodowej dyskusji mieli okazję wysłuchać również jakie doświadczenie w zakresie wdrażania światowych programów w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju posiadają europejskie samorządy z Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

19 stycznia dyr. BIWW I. Gorczyca i A. Wieczorek wzięły udział w spotkaniu rozpoczynającym przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 r. zorganizowanym przez Europejski Komitet Regionów. Spotkania partnerów konglomeratu miały miejsce 13 marca i 23
maja. Duża część ustaleń odbywała się drogą mailową. Koordynowaniem działań BIWW związanych z przygotowaniami do debaty zajmowała się M. Sylla.

8. Wizyta studyjna rektorów wielkopolskich uczelni

W dniach 5-6 listopada 2017 r. odbyła się wizyta studyjna rektorów i przedstawicieli uniwersytetów oraz instytucji naukowo-badawczych z Województwa Wielkopolskiego zorganizowana przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli we współpracy z Biurem Poselskim Krystyny Łybackiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim wizyty była europejska polityka badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Podczas wizyty studyjnej grupa z Wielkopolski odwiedziła instytucje europejskie i wzięła udział w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz uczestniczyła w 2 konferencjach.

Reprezentanci jednostek naukowych z Wielkopolski wzięli udział w konferencji pt. „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie” zorganizowanej przez Województwo Wielkopolskie wraz z trzema europejskimi sieciami zrzeszającymi uniwersytety: UNICA, SGroup oraz Compostela Group. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydarzenie otworzył prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Przedstawiciele z Wielkopolski wzięli również udział z spotkaniu z Wolfgangiem Burtscherem, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej dotyczącym wyzwań stojących przed KE w świetle obecnej sytuacji w Europie. Rektorzy wielkopolskich uczelni oraz reprezentanci jednostek naukowych przedstawili swoje postulaty w sprawie nowej perspektywy finansowej, które przekazali Zastępcy Dyrektora Generalnego. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili także Parlament Europejski, w którym spotkali się z Krystyną Łybacką, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Profesorem Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań i Energii. Tego samego dnia uczestnicy wzięli udział w konferencji poświęconej czystej energii w Europie.

9. Konferencja „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie”

6 listopada 2017 r. w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się współorganizowana przez BIWW konferencja „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie”. BIWW został poproszony o wzięcie udziału w organizacji wydarzenia, które odbyło się w ramach siódmych łączonych spotkań grupy UNICA - SGroup-Compostela Group będących sieciami, które zrzeszają europejskie uniwersytety.

Przemówienie otwierające konferencję wygłosił prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - rektor Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Udział w niej wzięli unijni decydenci wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów oraz europejskich jednostek naukowych.

Podczas konferencji został omówiony szereg zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań naukowych w Europie oraz ich społecznym wpływem. Dyskusje dotyczyły m.in. wniosków płynących z oceny śródokresowej programu Horyzont 2020, powiązań między 9 programem ramowym a polityką spójności, odpowiedzialności społecznej uniwersytetów w dzieleniu się wiedzą oraz perspektyw przyszłej współpracy badawczej z Wielką Brytanią.

BIWW brało aktywny udział w przygotowaniach do konferencji, m.in. odpowiadało za zaproszenie do udziału w wydarzeniu wybranych mówców, w tym prof. Jerzego Buzka z PE; Richarda Tuffsa dyrektora Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji – ERRIN Rudolfa Niesslera - Dyrektora z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej oraz Christopha Clergeau, członka Europejskiego Komitetu Regionów, sprawozdawcy opinii „Wymiar lokalny i regionalny programu „Horyzont 2020” oraz nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”, a także radnego francuskiego regionu Kraj Loary. 13 lutego, 9 czerwca, 13 oraz 25 października 2017 r. odbyły się spotkania robocze, których tematem były kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem konferencji. W spotkaniach udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Sylla oraz A. Wieczorek.

10. Obchody 8. edycji Dnia św. Marcina

Dnia 21 listopada 2017 r. odbyły się po raz ósmy obchody Dnia św. Marcina. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad czterystu gości, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz korpusu dyplomatycznego. Wśród nich znaleźli się m.in. Elżbieta Bieńkowska – unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Artur Orzechowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele polskich samorządów, reprezentanci biur regionalnych, międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz Wielkopolanie mieszkający w stolicy Belgii.

Na zaproszenie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do Brukseli przyjechała Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”, aby zaprezentować wielkopolskie specjały. Grupa pochodzi z powiatu kępińskiego z południowej Wielkopolski i bierze aktywny udział w rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie. Główną atrakcją wieczoru były rogale świętomarcińskie wypiekane na miejscu przez wielkopolskich cukierników. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i są w środowisku międzynarodowym rozpoznawalnym symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała krótką etiudę o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu JoBee Project.

Dzień św. Marcina na stałe wpisał się już w kalendarzu brukselskim jako wielkopolskie święto, które cieszy się ogromną popularnością. Jest to największe wydarzenie promocyjne Wielkopolski w Brukseli. Przy jego organizacji BIWW współpracowało z wieloma partnerami nie tylko w regionu, ale i z Brukseli.

11. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”

W dniu 20 listopada 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” przyjechała do Belgii na dwudniową wizytę studyjną, aby zaprezentować lokalne i regionalne produkty z naszego regionu. Głównym punktem programu wizyty był udział w 8. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli. Wizyta została zorganizowana przez BIWW we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas wizyty Departament reprezentowała dyr. Izabela Mroczek. W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych, w tym serów, wędlin i soków naturalnych.

21 listopada 2017 r. Wicemarszałek K. Grabowski, dyrektor I. Mroczek oraz członkowie LGD spotkali się z wielkopolskim Posłem Andrzejem Grzybem, który przedstawił im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie to było także okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują posłowie.

Ostatniego dnia wizyty Wicemarszałek Grabowski oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” spotkali się z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Haspengouw” ze wschodniej Flandrii. Oprócz wymiany doświadczeń dotyczących działań prowadzonych przez obie LGD, rozmawiano na temat możliwości nawiązania współpracy w celu realizacji projektu międzynarodowego. Wielkopolska delegacja miała również okazję zobaczyć dwa projekty wdrożone przez „Haspengouw”. Pierwszy z nich jest realizowany na terenie farmy ekologicznej „De Alverberg”, która prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą zrównoważonego rolnictwa i hodowli zwierząt. Drugi został zrealizowany w ramach celu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego” i polegał na renowacji samotni Vrijhern, która dzięki temu stała się ważnym puntem turystycznym w regionie.

12. Konferencja dotycząca dualnego kształcenia zawodowego

30 czerwca 2016 r. w Domu Regionów w Brukseli przedstawicielstwa czterech europejskich regionów – Emilii-Romanii (Włochy), Hesji (Niemcy), Nowej Akwitanii (Francja) i Wielkopolski (Polska) wraz z Izbą Rzemieślniczą z Frankfurtu nad Menem – zorganizowały międzynarodową konferencję dotyczącą dualnego kształcenia, w której udział wzięła Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Spotkanie miało na celu zebranie różnych doświadczeń i punktów widzenia związanych z tym tematem. Konferencja stała się dla czterech regionów partnerskich oraz Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Menem punktem wyjścia do nawiązania bliższej współpracy w obszarze dualnego kształcenia, która rozpoczęła się w październiku 2016 r.

W ramach współpracy partnerzy m.in. wyrazili chęć zorganizowania w Domu Regionów dwuczęściowej konferencji dotyczącej problematyki dualnego kształcenia. Główna część wydarzenia miała dotyczyć tematu „Kapitał ludzki, umiejętności oraz kształcenie i szkolenie zawodowe – inwestowanie w przyszłość europejskich regionów”. Mieli w niej wziąć udział reprezentanci szczebla politycznego z poszczególnych regionów, w tym Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Konferencja wysokiego szczebla miała zostać poprzedzona spotkaniem o charakterze technicznym, w którym uczestniczyć mieli regionalni eksperci zajmujący się tematyką dualnego kształcenia. Temat spotkania to „Zwiększenie mobilności stażystów, nauczycieli i pracowników służby cywilnej pomiędzy czterema regionami – bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Miała to być okazja do nawiązania porozumienia pomiędzy specjalistami z poszczególnych regionów partnerskich oraz zbadania możliwości realizacji wspólnych projektów.

Wydarzenie było zaplanowane na 4 grudnia 2017 r. 10 marca, 4 kwietnia, 19 kwietnia, 16 maja, 7 września oraz 23 października 2017 r. w ramach Domu Regionów odbyły się spotkania robocze partnerów związane z organizacją planowanego wydarzenia. Uczestniczyli w nich pracownicy BIWW M. Sylla i T. Czubak. W związku z przygotowaniami do konferencji pracownicy Biura pozostawali w bieżącym kontakcie z Departamentem Edukacji i Nauki odnośnie potrzeb i interesów Wielkopolski oraz korzystają ze wparcia merytorycznego pracowników DE w zakresie organizacji systemu dualnego kształcenia w województwie wielkopolskim. Konferencja nie odbyła się w wyznaczonym terminie, jej organizacja planowana jest w roku 2018. 

II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z unijną komisarz ds. polityki regionalnej

20 lutego 2017 r. unijna komisarz ds. polityki regionalnej – Corina Creţu po raz czwarty spotkała się z przedstawicielami biur regionalnych ze wszystkich krajów UE. Spotkanie zostało poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Udział w nim wzięli również Nicola De Michelis – szef Gabinetu Komisarz oraz Patrizio Fiorilli – doradca Komisarz ds. polityki regionalnej w zakresie komunikacji. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca.

Komisarz Corina Creţu apelowała, aby władze regionalne promowały pozytywne skutki działań podejmowanych w ramach polityki spójności. Odwoływała się do negatywnych i często nieprawdziwych wiadomości podawanych przez media dotyczących wykorzystywania alokacji z tej polityki i zwracała uwagę, że takim zachowaniom należy przeciwdziałać. Podkreślała, że polityka spójności wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów, przyspiesza ich wzrost poprzez reformy i jest jedyną polityką, która łączy wszystkie regiony.

Ważną, z punktu widzenia postulatów Wielkopolski, wypowiedź miał szef Gabinetu, Komisarz Nicola De Michelis. Stwierdził on, że Gabinet skłania się w stronę odejścia od sztywnych 3 kategorii regionów, w ramach których obecnie przyznawane są alokacje unijne z polityki spójności, na rzecz podejścia liniowego. Jest to kluczowy postulat podnoszony przez Marszałka Marka Woźniaka odnośnie przyszłości polityki spójności w kontekście możliwej zmiany kategorii Wielkopolski z regionu słabiej rozwiniętego na region przejściowy. Wiązałoby się to z istotnym zmniejszeniem wsparcia finansowego z polityki spójności dla regionu. Koncepcję (wypracowaną przez ekspertów z Dep. Polityki Regionalnej UMWW) – jak wydawało się wówczas „rewolucyjną” – Marszałek Woźniak zaprezentował publicznie w Europejskim Komitecie Regionów podczas spotkania z udziałem Nicoli De Michelisa we wrześniu 2016 r. Jednocześnie należy podkreślić, że Europejski Komitet Regionów w swoim oficjalnym stanowisku tj. opinii „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” oraz np. niemieckie landy opowiadają się za dotychczasową koncepcją 3 kategorii regionów. Jednak np. rząd niemiecki w stanowisku przyjętym 20 czerwca 2017 r. wyraźnie wskazuje potrzebę przyjęcia „new approach to distributing the funds, i.e. a linear one, that would eliminate the risk of areas randomly switching categories” (tłum. robocze BIWW „nowego podejścia przy dystrybucji środków np. podejścia linearnego, które wyeliminowałoby ryzyko przypadkowych zmian kategorii”). Postulat ten jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym przez Marszałka M. Woźniaka.

Miasta metropolitalne w polityce spójności po 2020 r.

23 marca 2017 r. dzięki współpracy obszaru metropolitalnego Barcelony oraz Europejskiego Komitetu Regionów odbyła się konferencja poświęcona roli obszarów metropolitalnych w przyszłej polityce spójności. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca.

Wydarzenie miało charakter lobbingowy. Jego celem było podkreślenie roli miast w kontekście przyszłości polityki spójności, po to, aby przekonać Komisję Europejską i inne instytucje, iż metropolie potrzebują większych środków z tej polityki.

Konferencja wysokiego szczebla nt. sojuszu na rzecz przyszłości polityki spójności w KR 

18 maja 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów miała miejsce konferencja wysokiego szczebla, w trakcie której zainagurowana została koncepcja nowego otwartego sojuszu na rzecz silnej i ambitnej polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca. 

Sojusz jest nakierowany na promocję pozytywnego wizerunku polityki spójności, podkreślanie jej wartości dodanej i efektywności oraz zagwarantowanie, że w decyzjach w sprawie jej finansowania po 2020 r. zostaną uwzględnione głosy setek tysięcy jej beneficjentów. Zainaugurowana debata miała także na celu bezpośrednią reakcję na niektóre zarzuty wobec polityki spójności, jednocześnie intensyfikując współpracę jej zwolenników. Podejmowanie tego rodzaju działań jest niezbędne, gdyż nowe priorytety unijne takie jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic, a także wpływ Brexitu na budżet UE mogą stanowić zagrożenie dla przyszłości tej najsilniejszej polityki inwestycyjnej UE. Sojusz został oficjalnie ogłoszony 9 października 2017 r. podczas pierwszego dnia Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej informacji na str. 7). Jego sygnatariuszami są członkowie KR oraz inne podmioty i organizacje zainteresowane promowaniem polityki spójności dla wszystkich regionów. 

Przedstawienie stanowiska holenderskiego nt. przyszłości polityki spójności

24 maja 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez regiony holenderskie na temat polityki spójności. Celem spotkania było oficjalne przedstawienie holenderskiego stanowiska w sprawie przyszłości polityki spójności. Gościem specjalnym wydarzenia była unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu. W spotkaniu udział wziął również holenderski poseł do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij, a także przedstawiciel rządu Niderlandów. Stanowisko holenderskie jest dokumentem zawierającym wspólne postulaty poziomów rządowego i samorządowego. Podobną koncepcję przyjęło opublikowane 20 czerwca 2017 r. stanowisko niemieckie, które w pierwszej części zawiera wspólne postulaty rządu federalnego oraz landów.

Stanowisko holenderskie koncentruje się na spójności i uproszczeniach. Holendrzy opowiadają się za polityką spójności po 2020 r. rozwijającą się wokół strategii inteligentnych specjalizacji, koncentrującą się na innowacyjności, gospodarce o obiegu zamkniętym. Uznają potrzebę większej koncentracji na wyznaczonych celach. Ważne są również działania z obszaru współpracy transgranicznej funkcjonującej na zasadzie ekosystemów. Stanowisko bardzo mocno podkreśla konieczność poprawy i uproszczeń administracyjnych i wdrażania, obniżenia kosztów tych działań oraz zmniejszenia wielokrotnego audytu. Po Brexicie, spodziewane jest zmniejszenie budżetu UE, ale, jak podkreślone zostało w stanowisku, można poprawić efektywność i jakość zarządzania środkami w ramach polityki spójności. Holandia mimo spodziewanego mniejszego budżetu UE po 2020 r. chce utrzymać wysokość alokacji na politykę spójności na poziomie tej z obecnej perspektywy finansowej.

Spotkanie regionów partnerskich z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

7 czerwca 2017 r. dyrektorzy Departamentu ds. Polityki Regionalnej UMWW: Grzegorz Potrzebowski, Mieczysław Borówka i Michał Kurzawski oraz dyr. BIWW I. Gorczyca wzięli udział w Brukseli w spotkaniu przedstawicieli instytucji zarządzających z czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z dyrektorem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Markiem Lemaîtrem.

VII Forum Spójności 

W dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli odbyło się siódme Forum Spójności zorganizowane przez Komisję Europejską. Jest to polityczne wydarzenie na szeroką skalę, organizowane co trzy lata i goszczące ponad 700 osób, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz naukowców. Wydarzenie stanowi wkład w prace nad przygotowaniem ram dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r. W spotkaniu wzięła udział dyr. BIWW I. Gorczyca. 

Spotkanie w KR z Michaelem Schneiderem i Ministrem Jerzym Kwiecińskim 

9 października 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się spotkanie z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii nt. przyszłości polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu wziął udział Minister Jerzy Kwieciński, który zaprezentował polskie stanowisko rządu ws. przyszłości polityki spójności. W spotkaniu uczestniczył Marszałek M. Woźniak. 

Spotkanie z unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu

Z inicjatywy Marszałka M. Woźniaka 30 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z komisarz Coriną Creţu. Udział w nim wzięli marszałkowie, wicemarszałkowie i członkowie zarządu 11 polskich województw. Rozmowa dotyczyła wdrażania tej największej polityki inwestycyjnej UE w Polsce i oczekiwań regionów co do jej kształtu w przyszłości. Marszałkowie przekazali także komisarz postulaty dotyczące uproszczeń w realizacji polityki spójności oraz utrzymania poziomu jej finansowania po 2020 r.

Spotkanie biur regionalnych z szefem Gabinetu komisarz Coriny Creţu

4 grudnia 2017 r. odbyło się drugie w 2017 r. spotkanie biur regionalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące praktycznych aspektów realizacji polityki spójności i opinii regionów nt. jej przyszłości. W spotkaniu wziął udział szef Gabinetu komisarz Coriny Creţu, Nicola De Michelis. Podczas spotkania odbyły się dyskusje grupowe uczestników nt. polityki spójności i jej przyszłości, które później podsumował Nicola De Michelis. W swojej wypowiedzi odnośnie priorytetów polityki spójności w przyszłej perspektywie podkreślił, że potrzeby w Europie się zmieniły i należy zweryfikować funkcjonowanie mechanizmów i instrumentów. Polityka spójności powinna skupiać się na najważniejszych priorytetach i konieczne może się okazać przeprowadzenie reform strukturalnych, a także ustalenie budżetu.

Stanowisko dot. polityki spójności po roku 2020 przygotowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii

Z inicjatywy regionu Dolnej Austrii utworzone zostało stanowisko pt.: „Silna i odnowiona polityka spójności dla wszystkich regionów po roku 2020”– reakcja na Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, dokument otwierający debatę o przyszłości finansów UE oraz siódmy Raport na temat spójności. Jest to już drugie stanowisko w tej sprawie z inicjatywy regionu Dolnej Austrii. Województwo Wielkopolskie poparło utworzone stanowisko. BIWW monitorowało prace nad tworzeniem dokumentu.

Wspólne stanowisko czterech regionów w sprawie przyszłości polityki spójności 

BIWW wraz z przedstawicielami biur regionalnych Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii stworzyła stanowisko nt. przyszłości polityki spójności zatytułowane „Stanowisko w sprawie polityki spójności w sercu Europy”. Inauguracja dokumentu jest planowana na 25 stycznia 2018 r. Stanowisko było tworzone w ścisłej współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. BIWW koordynowało prace nad dokumentem.

III. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii Romanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2017 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 16 stycznia, 17 lutego, 12 kwietnia, 16 czerwca, 6 i 22 września, 16 października, 9 listopada, 12 grudnia, 15 grudnia.

Wspólne wydarzenia

7 czerwca 2017 r. przedstawicielstwa czterech regionów partnerskich zorganizowały wspólne spotkanie z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Markiem Lemaîtrem (więcej informacji na str. 5).
W ramach współpracy w obszarze dualnego kształcenia regiony partnerskie wraz z Izbą Rzemieślniczą z Frankfurtu nad Menem zadecydowały o zorganizowaniu w Domu Regionów wspólnej konferencji, która miała dotyczyć tej tematyki. Wydarzenie było planowane na 4 grudnia 2017 r., ale zostało przesunięte na rok 2018.

7 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie z Michaelem Hagerem, szefem Gabinetu Komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów czterech biur. Podczas spotkania rozmawiano o najnowszych ustaleniach dot. przyszłego budżetu UE, a dyrektorzy wypowiadali się nt. potrzeb i priorytetów regionalnych w tym zakresie. W spotkaniu wzięły udział dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Sylla oraz A. Wieczorek.

27 października 2017 r. odbyło się spotkanie z Tomaszem Husakiem, szefem Gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów czterech biur. Celem spotkania była dyskusja nt. przemysłu, innowacji i MŚP oraz realizacji ich priorytetów przez Gabinet komisarz w najbliższej perspektywie.

Wspólne stanowisko czterech regionów dot. polityki spójności

23 sierpnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie wspólnego stanowiska regionów. W Województwie Wielkopolskim zapadła decyzja polityczna, że za koordynację powstawania stanowiska odpowiada BIWW, natomiast za tworzenie postulatów odpowiada Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Kolejne
spotkania odbyły się 30 sierpnia i 16 października. Duża część ustaleń odbywała się drogą mailową. W spotkaniach uczestniczyła dyr. BIWW I. Gorczyca oraz A. Wieczorek.

Wspólne stanowisko ma na celu wniesienie wkładu w debatę na temat przyszłości Europy zapoczątkowaną w białej księdze Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera oraz w dokumentach refleksyjnych, propagowanie rozwoju silnej, ale uproszczonej polityki spójności po 2020 r. oraz wezwanie do kontynuacji PS po 2020 r. dla wszystkich regionów europejskich. Zgodnie z postulatami zawartymi w stanowisku, polityka spójności (PS) powinna w dalszym ciągu dostosowywać się do potrzeb regionalnych poprzez skupianie się na przewagach konkurencyjnych regionów, zidentyfikowanych w innowacyjnych strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien zostać utrzymany w ramach PS, natomiast wymiar strategiczny powinien być wspólnie uzgodniony między Komisją Europejską (KE), państwami członkowskimi i regionami. Równocześnie, regiony podkreślają wagę zarządzania PS na poziomie regionalnym.

Uroczyste przyjęcie stanowiska zaplanowane jest na 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji organizowanej w siedzibie czterech regionów z uczestnictwem ich Przywódców oraz Komisarz Coriny Creţu.

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

Współpraca w ramach konglomeratu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast współpracowało z partnerami z partnerami z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru, Liverpoolu i Malmö. Wspólnie zorganizowana została międzynarodowa debata pt.: „Europejskie miasta wdrażają światowe programy”. Wydarzenie to odbyło się 10 października w siedzibie BIWW w Brukseli. Wielkopolskę reprezentowała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania (więcej na stronie 7).

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

Wsparcie dla Prowincji Barcelona

BIWW udzieliło wsparcia Prowincji Barcelona w znalezieniu mówcy na konferencję pt. „Dyplomacja miejska na przykładzie miast europejskich”, która odbyła się 22 marca 2017 r. w Barcelonie. BIWW nawiązało w tej sprawie kontakt z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKISS). WOKISS zaproponował jako potencjalną kandydatkę zastępcę Prezydenta Miasta Piły Beatę Dudzińską. BIWW zgłosiło kandydaturę przedstawicielki pilskiego samorządu, która następnie została zaakceptowana przez współorganizatorów konferencji tj. Radę Prowincji Barcelona oraz Radę Dyplomacji Publicznej Katalonii. W trakcie wydarzenia p. Dudzińska przedstawiła przykłady dobrych praktyk, które są obecnie stosowane przez Piłę w zakresie dyplomacji miejskiej.

Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia

22 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Dyrektorem Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia przy UE dr. Marcusem Wenigiem oraz Dariusem Müllerem Pełnomocnikiem ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia w Wielkopolsce. Spotkanie dotyczyło możliwości podjęcia przez Wielkopolskę oraz Brandenburgię wspólnych działań i inicjatyw w Brukseli oraz przedstawienia na forum europejskim wspólnych dla obydwu regionów postulatów. Darius Müller był również gościem filmowej edycji Klubu Wielkopolan (więcej informacji na stronie 7), w trakcie której nawiązał kontakt z Szymonem Stemplewskim, Dyrektorem Festiwalu Short Waves i Prezesem poznańskiej Fundacji Edukacji Kulturalnej Ad Arte.

IV. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami 

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii i Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej

6 lutego 2017 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące debaty nad polityką spójności po 2020 roku, prac nad zmianą przepisów rozporządzenia OMNIBUS, funduszy EFSI oraz strategii makroregionalnych. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy BIWW M. Sylla i A. Wieczorek.

14 lutego 2017 r. pracownik BIWW M. Sylla uczestniczyła w zorganizowanym przez Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP spotkaniu na temat nowelizacji przepisów dotyczących rynku zamówień publicznych w Belgii.

19 lutego 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Belgii Arturem Orzechowskim, które zostało zorganizowane dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli.

3 marca 2017 r. BIWW udzielił wsparcia Ambasadzie RP przekazując zestaw materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących województwa wielkopolskiego. Zostały one wykorzystane przy organizacji wydarzenia V4 Business Forum, które odbyło się 9 marca w Brukseli.

7 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się przedstawicielem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP, aby omówić możliwości współpracy w obszarze handlowym. Jednym z tematów poruszonych w trakcie spotkania była organizacja kolejnej edycji międzynarodowych targów branży budowlanej „Batibouw”. Informacje ze spotkania zostały przesłane do Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

15 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii dla przedstawicieli polskich biur regionalnych, aby omówić wspólne działania biur oraz Ambasady RP w pierwszym półroczu 2017 r.

19 czerwca 2017 r. Magdalena Załęska radca z Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE przedstawiła prezentację nt. działalności i zadań Stałego Przedstawicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i prac nad jej kształtem po 2020 r. Prezentacja odbyła się w ramach wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęconej polityce przestrzennej.

BIWW przekazał Ambasadzie RP zestaw materiałów promocyjnych dotyczących Wielkopolski, które zostały wykorzystane w trakcie wydarzenia „27 na talerzu” zorganizowanego 7 czerwca 2017 r. w Brukseli. Celem wydarzenia, w którym udział wziął m.in. Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, było przybliżenie uczestnikom kulinarnych osiągnięć poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

29 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w zorganizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii spotkaniu z kierownikami biur regionalnych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem spotkania było podsumowanie współpracy z pierwszego półrocza 2017 r. oraz omówienie planów na kolejne półrocze oraz wydarzeń planowanych na 2018 r.

5 lipca 2017 r. A. Wieczorek uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Jarosława Starzyka, Stałego Przedstawiciela RP przy UE z przedstawicielami biur regionalnych. Celem spotkania było przedstawienie priorytetów Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE na 2018 rok oraz dyskusja nt. możliwości współpracy biur regionalnych ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE.

18 września 2017 r. M. Sylla wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz z nową szefową Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, Małgorzatą Wenerską-Craps.

16 października 2017 r. M. Sylla wzięła udział w zorganizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii spotkaniu dotyczącym propozycji organizacji wydarzeń w 2018 r. wspólnie z przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

W styczniu 2017 r. BIWW udzielił wsparcia sztabowi organizacyjnemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieścił się w Biurze Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, przekazując produkty regionalne pochodzące z Wielkopolski.

9 marca 2017 r. dyr. I. BIWW Gorczyca i M. Sylla wzięły udział w spotkaniu przedstawicieli polskich biur regionalnych. Dyskusja dotyczyła bieżących oraz przyszłych kwestii związanych z polityką spójności UE. W trakcie spotkania dyr. I. Gorczyca przedstawiła aktualne działania Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące kształtu polityki regionalnej oraz omówiła związane z tym szanse i możliwości dla polskich regionów.

31 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Spotkanie dotyczyło wspólnego stanowiska Wielkopolski i Pomorskiego w odniesieniu do kategorii regionów przejściowych po 2020 r. Dyrektor BIWW I. Gorczyca pozostaje w tym zakresie w bieżącym kontakcie z dyrektorami departamentów polityki regionalnej w Brukseli.

9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli. Dyskusja dotyczyła działań, które podejmują poszczególne regiony oraz ich przedstawicielstwa w zakresie polityki spójności po 2020. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy BIWW M. Sylla i A. Wieczorek.

30 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli dotyczące propozycji Ambasady RP w Królestwie Belgii organizacji wspólnych wydarzeń w 2018 r.

Ponadto, dyr. BIWW I. Gorczyca oraz M. Sylla regularnie współpracują z innymi polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności charakterze koordynatorek polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

BIWW współpracowało z Biurem PolSCA przy realizacji projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” (więcej informacji na stronie 41). Ponadto, 24 lutego 2017 r. pracownik BIWW A. Wieczorek wzięła udział w zorganizowanym w Biurze PolSCA spotkaniu dot. upowszechniania doskonałości i rozszerzaniu uczestnictwa w przyszłej perspektywie finansowej 9 programu ramowego (FP9). 26 października 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące udziału polskich placówek naukowych w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, w którym wziął udział pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek. W dniu 4 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskich regionów w biurze PolSCA z nowym Dyrektorem placówki. Spotkanie dotyczyło zwiększenia współpracy między biurami oraz możliwości wsparcia w działaniu biur.

V. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych 

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków.

ERRIN podzielony jest na 14 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2017 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Otwarta nauka oraz Inwestycje i innowacje.

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

Zgromadzenia Ogólne

21 czerwca 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci. Głównym tematem spotkania było opracowanie stanowiska sieci ERRIN w sprawie nowej perspektywy finansowej FP9. Na posiedzeniu przekazano także informację, że możliwa będzie współpraca projektowa z partnerami kanadyjskimi. Odbyło się też pożegnanie dotychczasowego dyrektora sieci Richarda Tuffsa oraz powitanie nowego dyrektora. Stanowisko to objęła od września 2017 r. Pirita Lindholm. Wtedy też odbyły się wybory do Zarządu ERRIN. Ponadto, omówiono kwestie finansowe dotyczące bieżącej działalności sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2017 r. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW A. Wieczorek.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniu 11 grudnia 2017 r. Było to pierwsze spotkanie z nowym Dyrektorem ERRIN, Piritą Lindholm, która przedstawiła plany działalności na przyszłe lata oraz chęć większego angażowania się sieci w realizację projektów europejskich. Gościem spotkania był członek gabinetu komisarza Günthera Oettingera, Markus Schulte. Opowiedział on o opracowywanej obecnie przez Komisję Europejską opinii nt. przyszłości finansów UE oraz o konferencji, która będzie organizowana w dniach 8-9 stycznia 2018 r. nt. finansów UE. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW A. Wieczorek.

Spotkania grup roboczych

W 2017 r. pracownicy BIWW T. Czubak oraz A. Wieczorek wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych, do których należy Wielkopolska: 1) Inteligentne specjalizacje: 11 stycznia, 19 czerwca, 4 grudnia, 2) Otwarta nauka: 14 lutego, 12 września, 3) Biogospodarka: 7 marca, 29 maja, 19 czerwca, 11 grudnia, 4) Inwestycje i innowacje: 22 lutego, 21 września. Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

Konsultowanie stanowisk ERRIN z podmiotami z regionu

W związku z przynależnością Wielkopolski do grupy roboczej Inteligentne specjalizacje BIWW - działając na prośbę ERRIN - przesłał do Departamentu Gospodarki UMWW stanowisko sieci stanowiące wkład w przeprowadzane przez Komisję Europejską konsultacje społeczne dotyczące strategii inteligentnych specjalizacji. Województwo Wielkopolskie nie zgłosiło uwag do przygotowanego przez ERRIN dokumentu.

Informacje dotyczące poszukiwań partnerów do międzynarodowych projektów

W wyniku działań BIWW na stronie internetowej sieci ERRIN została umieszczona informacja dotycząca poszukiwania zagranicznych partnerów przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego do projektu „Społeczny wymiar sportu”.

Informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez sieć

ERRIN oferuje swoim członkom możliwość rozwoju współpracy projektowej z partnerami kanadyjskimi. Sieć ułatwi nawiązanie partnerstw z podmiotami z Quebecu w zakresie rozwoju badań i innowacji przy wykorzystaniu dofinansowania z programu Horyzont 2020. BIWW opracował i rozesłał do podmiotów z regionu informacje nt. udziału delegacji sieci ERRIN w konferencji w Montrealu, która odbyła się w czerwcu 2017 r. i dotyczyła rozwijania współpracy między członkami sieci a zainteresowanymi jednostkami z Kanady. W dniach 20-25 listopada 2017 r. odbywał się „Tydzień na rzecz rozwoju projektów”. BIWW opracował i rozesłał do podmiotów z regionu informację o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Spotkania Zarządu

30 stycznia 2017 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, podczas którego omówiono bieżące sprawy sieci, w tym współfinansowany ze środków UE projekt ROBUST, w którym sieć jest partnerem, działalność grupy roboczej i lobbingowej, kwestie związane z członkostwem i budżetem. W spotkaniu wziął udział pracownik BIWW A. Wieczorek. 12 lipca 2017 r. odbyło się dwustronne spotkanie Helyn Clack, Przewodniczącej sieci z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojciechem Jankowiakiem w siedzibie Rady Hrabstwa Surrey. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z Poznania.

Zgromadzenia Ogólne

27 czerwca 2017 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW A. Wieczorek. Podczas spotkania Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło roczny plan działań na rok 2017, plan prac na lata 20172019, raport z działalności w 2016 roku oraz raport finansowy za rok 2016. Odbyły się również wybory do Zarządu, w którym zasiedli obecni członkowie Zarządu na swoich stanowiskach. Omówiono także sprawy bieżące dotyczące uczestnictwa sieci w roli partnera w projekcie ROBUST.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniu 11 października 2017 r. Wziął w nim udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW A. Wieczorek. Spotkanie dotyczyło postępów z realizacji projektu ROBUST oraz przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Grupa lobbingowa sieci opracowała dokument – stanowisko PURPLE w sprawie przyszłej polityki spójności po roku 2020. Dokument prezentuje główne powiązania sieci z kwestiami terytorialnymi, w szczególności z terenami podmiejskimi oraz przedstawia postulaty sieci w kwestii spójności terytorialnej.

Tego samego dnia w Brukseli odbyło się wydarzenie organizowane przez sieć w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast pt. „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Tematem były „Regiony a zmiany – siła transformacji międzynarodowych sieci”. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli sieci PURPLE, wzięły udział trzy europejskie sieci współpracy – FEDERENE (Europejska Federacja Agencji i Regionów na rzecz Energii i Środowiska), ERRIAFF (Europejskie Regiony na rzecz Innowacji w Rolnictwie, Żywności i Leśnictwie), a także FECOF (Europejska Federacja Gmin z Obszarami Leśnymi). Przedstawiciele sieci zaprezentowali obszary działalności sieci, bieżące plany oraz dyskutowali o tym, jak międzynarodowe sieci współpracy mogą jeszcze skuteczniej przyczyniać się do współpracy między unijnymi samorządami.

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

28 marca, 17 maja, 24 października oraz 18 grudnia 2017 r. odbyły się spotkania grupy roboczej. Podczas spotkań rozmowy grupy skupiły się wokół spraw wewnętrznych sieci, organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, na wzięciu udziału w otwartych konsultacjach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w UE oraz na realizacji projektu ROBUST i przyszłych możliwościach projektowych sieci.

Spotkania grupy lobbingowej, która składa się z pracowników brukselskich biur regionalnych członków sieci odbyły się w dniach: 28 marca, 18 maja, 15 września i 2 października.

Ponadto, dyr. BIWW I. Gorczyca dwukrotnie spotkała się z Vincentem O'Connellem, reprezentującym w Brukseli Radę Hrabstwa Surrey z Południowo-Wschodniej Anglii, aby omówić koncepcję bieżącego oraz przyszłego zaangażowania Wielkopolski w działalność sieci PURPLE.

Pracownik BIWW A. Wieczorek uczestniczył razem z Justyną Herian (WBPP) w spotkaniu poświęconym możliwościom wzięcia udziału sieci PURPLE w projekcie w ramach programu Horyzont 2020, które odbyło się 19 grudnia 2017 r.

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE. 

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu CORAL

Pracownik BIWW T. Czubak, a od września 2017 r. Agnieszka Wieczorek, uczestniczyli w spotkaniach sieci i przekazywali do podmiotów informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) i innych partnerów w województwie. W 2017 r. spotkania sieci odbyły się 17 stycznia, 27-28 marca, 31 maja oraz 20 września.

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 kwietnia 2017 r. pracownik BIWW A. Wieczorek wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym sieci, które odbyło się w Brukseli. Podczas posiedzenia przedstawiono bieżące działania poszczególnych grup roboczych, realizowane przez sieć projekty współfinansowane z programów UE oraz zaprezentowano raport z działalności za rok 2016.

VI. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

W kwietniu 2017 r. BIWW przekazało do Biura Analiz Parlamentu Europejskiego informacje dotyczące projektów realizowanych w Poznaniu, które były współfinansowane przez UE. Biuro Analiz PE przygotowywało projekt pilotażowy dotyczący różnych regionów UE i poszukiwało szczegółowych informacji na temat najważniejszych projektów zrealizowanych w Poznaniu, które otrzymały dofinansowanie z unijnych funduszy oraz były udane z perspektywy mieszkańców miasta. BIWW przesłał do Parlamentu Europejskiego informacje dotyczące następujących projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013: budowa parku naukowo-technologicznego Nobel Tower; utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu; budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo; przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego w Poznaniu; modernizacja portu lotniczego PoznańŁawica; budowa biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; modernizacja widowni w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu; utworzenie rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Tumskim. Dodatkowo przekazano informacje na temat dwóch projektów z programów ogólnokrajowych 2007-2013, które zarekomendował Urząd Miasta Poznania: utworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

BIWW ściśle współpracuje z biurami Posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw (np. wizyta studyjna wielkopolskich rektorów w Brukseli, więcej na str. 8) lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski dot. działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy.

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

6 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się przedstawicielem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w celu jak najlepszego i najpełniejszego zaprezentowania stanowiska Wielkopolski przed spotkaniem przedstawicieli czterech regionów partnerskich z Markiem Lemaîtrem w sprawie polityki spójności UE.

BIWW nawiązało również kontakt z pracownikami Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) w celu zorganizowania w dniu 14 czerwca 2017 r. spotkania posła Killiona Munyamy z dyrektorem Koenem Doensem z Komisji Europejskiej (więcej informacji na stronie 43). Pracownik BIWW przygotował dokument nt. inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej i przekazał go na potrzeby spotkania.

BIWW zorganizowało spotkanie z Wolfgangiem Burtscherem, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej dla grupy rektorów i przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych.

BIWW zorganizowało spotkania z p. Sylwią Sitką, kierownik sektora ds. koordynacji programu Erasmus + w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu i Kultury oraz Wallisem Goelenem, kierownikiem wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrektoriacie ds. Umiejętności, w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Spotkania miały się odbyć w dniu 4 grudnia 2017 r. podczas wizyty studyjnej Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej. Wizyta nie odbyła się z przyczyn niezależnych. 

3. Współpraca z Europejskim Komitetem Regionów (KR)

10 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami KR, dotyczącym współpracy w zakresie inicjatywy „Rozważania nad Europą”.

2 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca oraz pracownicy M. Sylla i A. Wieczorek odbyły szkolenie z Dominikiem Krakowiakiem odpowiedzialnym za sprawy komunikacji i mediów w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Celem wykładu było zapoznanie przedstawicieli BIWW z zasadami funkcjonowania oraz zakresem obsługi serwisu społecznościowego Twitter. W wyniku przeprowadzonego szkolenia, BIWW w czerwcu 2017 r. uruchomił nowy kanał komunikacji w postaci konta Twitter, które jest dostępne pod adresem #WielkopolskaBXL.

Dyrektor BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w koordynacji spotkania, które 12 czerwca 2017 r. zostało zorganizowane przez Dział Komunikacji KR dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli. Dotyczyło ono możliwości współpracy w obszarze komunikacji w zakresie mediów społecznościowych, tradycyjnych metod komunikowania (komunikaty prasowe, wywiady video, wywiady prasowe, kontakty z dziennikarzami), wydarzeń lokalnych oraz polskiego newslettera. W 2017 r. przedstawiciele BIWW uczestniczyli także w wielu konferencjach i wydarzeniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Europejski Komitet Regionów.

VII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów 

BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” 

Michael Schneider, Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów opracował opinię „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”. Pierwsza dyskusja odbyła się 29 września 2016 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Gościem specjalnym posiedzenia był Nicola De Michelis, szef Gabinetu unijnej komisarz Coriny Creţu odpowiedzialnej za politykę regionalną.

Była to ważna opinia z punktu widzenia polskiego samorządu, dlatego polska delegacja aktywnie włączyła się w proces jej tworzenia:

- 7 grudnia 2016 r. z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji do KR z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności. Jego celem było przekazanie postulatów polskich województw odnośnie dokumentu, tak aby opracowywana opinia w jak największym stopniu uwzględniała polskie interesy samorządowe. Podczas spotkania przekazano również Stanowisko XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+). Treść stanowiska polskich regionów przedstawił prezes Związku Województw RP, Olgierd Geblewicz. Odnosząc się do dokumentu Michael Schneider, podkreślił nie tylko fakt, że treść stanowiska jest wartościowa merytorycznie, ale również to, że powstało ono w ważnym momencie dyskusji w Unii Europejskiej na temat polityki spójności po 2020 r.

- Polskie województwa jako jedne z pierwszych w Europie przedstawiły propozycję, w 35 punktach określając swoje postulaty. W stanowisku znalazły się kwestie dotyczące m. in. tego, że polityka spójności nie powinna być traktowana jako panaceum na pojawiające się w UE niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze, ale jej głównym zadaniem powinno być zmniejszanie dysproporcji rozwojowych. Ponadto regiony postulują, aby PKB pozostało zasadniczym wskaźnikiem podziału środków finansowych oraz aby wypracować formułę, która pozwoli uniknąć drastycznej zmiany w skali interwencji polityki spójności po tym jak regiony będą przechodzić po 2020 r. – w związku ze swoją coraz lepszą sytuacją gospodarczą – z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (większość polskich województw) do kategorii regionów przejściowych (obecnie tylko woj. mazowieckie) czy lepiej rozwiniętych.

-Projekt opinii został przyjęty podczas 12. posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 3 marca 2017 r. w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki podkreślające kwestie ważne z punktu widzenia polskich samorządów do opinii Michaela Schneidera, z których większość została uwzględniona przez sprawozdawcę. 

- Wśród głównych postulatów opinii Schneidera znalazły się: zapewnienie polityce spójności znaczącej roli w Europie po 2020 r. zwiększenie skuteczności polityki spójności poprzez jej elastyczne wdrażanie w samorządach oraz uproszczenie procedur zmian programów operacyjnych. Dokument zakłada także konieczność planowania i realizowania polityki spójności w oparciu o wiarygodne, porównywalne i solidne statystki, zwiększenie skuteczności i wydajności wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz uwzględnienie problemów miejskich (środowisko, włączenie społeczne, migracja, transformacja cyfrowa) w polityce spójności. Opinia mówi także o tym, że polityka spójności ma dodatkowo stanowić strategię wspierania innowacji, a także o wzmocnieniu wzajemnej synergii między polityką spójności i innymi instrumentami wsparcia („Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS). Postuluje też uwzględnianie zasady proporcjonalności w zakresie realizacji i kontroli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz usuwanie przeszkód biurokratycznych w opracowywaniu ogólnych wytycznych polityki spójności oraz przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów i projektów. 

-Ostateczne przyjęcie opinii na sesji plenarnej miało miejsce w maju 2017 r. Marszałek Marek Woźniak wniósł do dokumentu 12 poprawek. Dotyczyły one m.in.: jednolitych zasad zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, elastyczności programów operacyjnych, większego zaangażowania polityki spójności w realizację współpracy terytorialnej na granicach zewnętrznych, wprowadzenia nowych strategii makroregionalnych we współpracy terytorialnej, zbliżenia mechanizmów wdrażania instrumentów finansowych do zasad rynkowych.

- BIWW było aktywnie zaangażowane w proces prac nad opinią m.in. informowało członków polskiej delegacji o proponowanych poprawkach, a także monitorowało proces przyjmowania poprawek, tak aby zostały w jak największej liczbie uwzględnione przez sprawozdawcę w ostatecznej wersji dokumentu.

- Stanowisko polskich regionów, a także poprawki zgłoszone podczas komisji COTER jak i w ramach sesji plenarnej oraz zostały opracowane przez Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej powołany przy ZWRP.

2. Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”

Decydenci unijni zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń dla projektu europejskiego, dlatego na szczeblu unijnym trwają obecnie refleksje na temat przyszłości Unii Europejskiej i kierunków jej przyszłego rozwoju. W ramach tej refleksji oraz w celu aktywnego włączenia obywateli w tę debatę Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, zwrócił się w listopadzie 2016 r. do członków Europejskiego Komitetu Regionów o przygotowanie opinii w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. W grudniu 2016 r. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów poinformował o rozpoczęciu procesu konsultacji, który ma posłużyć za podstawę przygotowywanego dokumentu.

Jednym z działań KR podejmowanych w tym zakresie jest inicjatywa „Rozważania nad Europą”, która ma umożliwić obywatelom UE wyrażenie ich obaw, refleksji i pomysłów dotyczących przyszłości Europy. Aby zrealizować ten cel Europejski Komitet Regionów chce wspierać organizowanie w 2017 r. roku wydarzeń lokalnych w całej Europie, głównie w formie debat obywatelskich inicjowanych przez jego członków, regiony, prowincje, miasta oraz stowarzyszenia krajowe i w partnerstwie z innymi instytucjami UE w państwach członkowskich.

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” organizowany był w ramach powyższej inicjatywy KR. Był on również okazją do uświetnienia 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały silne podstawy europejskiej integracji. Celem konkursu było pobudzenie wśród ludzi młodych dyskusji nt. Unii Europejskiej, stworzenie możliwości wyrażenia opinii, a także poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania UE i zwiększenie świadomości nt. możliwości, które niesie integracja europejska. Wypracowane przez młodzież wnioski i postulaty zostały opracowane w formie dokumentu, który zostanie przekazany przez Marszałka Marka Woźniaka jako wkład do wyżej wymienionej opinii „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. Jej przyjęcie podczas posiedzenia Komisji CIVEX zaplanowane jest na lipiec 2018 r., a na sesji plenarnej w październiku 2018 r.

 3. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”

Marszałek Marek Woźniak, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz przewodniczący polskiej delegacji do KR został sprawozdawcą opinii „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE” opracowywanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Debata nt. przyszłości finansów unijnych zapoczątkowana została dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. („Reflection Paper on the Future of EU Finances”). Dyskusja ta jest jedną z najważniejszych obecnie toczących się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej. Opinia została przyjęta na posiedzeniu komisji polityki spójności terytorialnej i budżetu UE (COTER) w dniu 13 grudnia 2017 r. Dokument zostanie podjęty głosowaniu na pierwszej sesji plenarnej KR w 2018 r.

Główne postulaty zawarte w opinii to wizja budżetu i WRF po 2020 r., których założenia zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w maju 2018 r., konstrukcja przyszłego budżetu unijnego oraz WRF taka, aby było możliwe wzmocnienie poczucia zaufania obywateli do projektu europejskiego, a także koncepcja zakładająca elastyczność i długoterminowość oraz wspieranie wspólnych celów i polityk UE, w taki sposób, aby zachować strategiczne podejście. 

W ramach prac nad dokumentem odbyło się szereg spotkań z udziałem Marszałka Marka Woźniaka, Anny Hadyńskiej, eksperta ds. opinii oraz dyr. BIWW I. Gorczycy:

3 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z administratorem komisji COTER odpowiedzialnym za tworzenie opinii oraz przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w KR dotyczące przyszłości finansów UE. W spotkaniu uczestniczyła dyr. BIWW I. Gorczyca.

24 sierpnia 2017 r. z inicjatywy dyr. BIWW I. Gorczycy odbyło się spotkanie w sprawie opinii. Udział w nim wzięli członek Gabinetu komisarza Günthera Oettingera, Markus Schulte; ekspert opinii Anna Hadyńska; zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Mieczysław Borówka oraz przedstawiciele EPL oraz komisji COTER w KR.

28 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie odbytych spotkań i ustalenia dalszych kroków w sprawie opinii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele EPL oraz komisji COTER w KR.

27 września 2017 r. Marszałek M. Woźniak wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską poświęconej tematowi przyszłości finansów unijnych w kontekście opublikowanego przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. dokumentu dotyczącego tej tematyki. W wydarzeniu udział wzięli unijni komisarze Günther Oettinger odpowiedzialny za budżet UE oraz Coriną Creţu, która w Komisji Europejskiej zajmuje się polityką regionalną. Poza tym byli obecni ministrowie rządów odpowiedzialni za obszar finansów oraz czołowi unijni intelektualiści. M. Woźniak wziął udział w spotkaniu w związku z przygotowywaną opinią nt. przyszłości finansów unijnych po 2020 r.

18 października 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się spotkanie nt. przyszłości europejskich finansów w ramach posiedzenia grupy roboczej komisji COTER ds. budżetu w KR, w którym wziął udział Marszałek M. Woźniak, oraz współsprawozdawcy rezolucji Parlamentu Europejskiego nt. dokumentu refleksyjnego „Przyszłość finansów UE po 2020 r.” – Jan Olbrycht oraz Isabelle Thomas, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania odbyły się konsultacje dotyczące przyszłości finansów UE.

30 listopada 2017 r. Marszałek M. Woźniak spotkał się z komisarz Coriną Creţu. Przedmiotem spotkania była wymiana poglądów na temat budżetu UE po roku 2020 oraz opinii nt. finansów UE, której Marszałek jest sprawozdawcą.

5 grudnia 2017 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej Europejskiego Komitetu Regionów, którego tematyka skupiała się na przyszłości finansów UE. Spotkanie poprowadził Michael Schneider, przewodniczący EPL w KR, a jego uczestnikami byli unijny komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, Günther Oettinger; wicepremier Bułgarii, Tomislav Donchev, wiceprzewodniczący grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. budżetu i polityki strukturalnej, Jan Olbrycht oraz minister ds. prezydencji Bułgarii w UE, Liliana Pavlova. Marszałek Woźniak był mówcą podczas spotkania i odniósł się do przyszłości Europy, polityki spójności oraz do określenia wysokości unijnego budżetu w świetle obecnych zdarzeń takich jak Brexit.

4. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 8-9 lutego, 22-23 marca, 11-12 maja, 12-13 lipca, 9-11 października oraz 30 listopada - 1 grudnia 2017 r.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.: Ian Borg, przedstawiciel prezydencji maltańskiej; Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; Vazil Hudak, Wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Silvia Costa Posłanka do Parlamentu Europejskiego; Michel Barnier odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią; Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności; Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. W lipcowej sesji wzięli udział Matti Maasikas, wiceminister ds. europejskich Estonii, reprezentujący rozpoczynającą się wtedy prezydencję estońską w Radzie UE oraz unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas. W sesji 9-11 października 2017 r. wziął udział Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, natomiast w sesji 30 listopada-1 grudnia 2017 r. z europejskimi samorządowcami spotkali się komisarz Pierre Moscovici, unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła oraz Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Europejskiego Komitetu Regionów. W szczególności dyskutowano o priorytetach prezydencji maltańskiej, która trwała w pierwszej połowie 2017 r. i skoncentrowała się głównie na wspólnej polityce sąsiedztwa, wspólnym rynku, migracjach, bezpieczeństwie, włączeniu społecznym oraz sektorze morskim. W drugiej połowie roku podejmowano tematy prezydencji estońskiej, która skupiła się na otwartej i innowacyjnej gospodarce, bezpiecznej i pewnej Europie, wsparciu dla jednolitego rynku cyfrowego i włączeniu społecznym obywateli. Ponadto podejmowano tematy związane z polityką spójności jej rolą i przyszłością po 2020 roku, a także sojuszem na rzecz silnej polityki spójności. Podjęto także temat negocjacji z Wielką Brytanią w związku z wynikami referendum dotyczącymi wystąpienia tego kraju z Unii Europejskiej, a także inicjatywy „Rozważania nad Europą”.

5. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 2-3 marca (posiedzenie wyjazdowe w Warszawie), 17 maja, 28 czerwca, 27-28 września oraz 13 grudnia.

W dniach 2-3 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe w Warszawie. Inicjatorem spotkania był Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Przy okazji posiedzenia odbyła się konferencja „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”, zorganizowana przez Komisję COTER. W obu wydarzeniach wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Podczas pozostałych posiedzeń członkowie dyskutowali m.in. na tematy: strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych, kwestii migracji, problemu ubóstwa i mieszkalnictwa, kwestii klimatycznych, przyszłości finansów unijnych oraz tworzonej opinii na tej temat, której sprawozdawcą jest Marszałek M. Woźniak, a także reformy zasobów własnych UE po 2020 r. i przyszłości instrumentu „Łącząc Europę”.

13 grudnia br. została przyjęta opinia „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”, której Marszałek Marek Woźniak jest sprawozdawcą.

6. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych - CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się: 3 lutego, 6 kwietnia, 6 lipca, 21-22 września oraz 23 listopada. 

Podczas posiedzeń komisji CIVEX tematami omawianymi były: komunikacja oraz kraje trzecie, które aplikują o członkostwo w UE, przyszłość Europy, opinia „Rozważania nad Europą”, debata obywatelska, program Erasmus+, integracja regionalna oraz cyberprzestępczość. 

21-22 września Marszałek Marek Woźniak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji CIVEX w Caen we Francji. Odbyło się ono na zaproszenie członka Europejskiego Komitetu Regionów Hervé Morina, przewodniczącego regionu Dolna Normandia. Podczas posiedzenia członkowie odbyli debatę z udziałem europejskich stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych nt. inicjatywy „Rozważania nad Europą”, dyskutowali również o zapobieganiu korupcji na poziomie lokalnym i regionalnym. 

7. Posiedzenia polskiej delegacji narodowej do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach: 8 lutego, 22 marca, 11 maja, 12 lipca oraz 10 października.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: priorytetach prac delegacji na bieżący rok; potrzebach i wyzwaniach stojących przed polską nauką w kontekście wykorzystywania programów unijnych, w tym Horyzontu 2020; konsekwencjach budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz EUGAL dla polskiego i europejskiego sektora gazowego; kształcie polityki spójności i działaniach delegacji w celu podkreślania polskich postulatów w tym obszarze; aktywności polskich członków w ramach KR, a także o polityce spójności.

W trakcie posiedzeń polskiej delegacji z przedstawicielami samorządów spotkali się prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE; Katarzyna Tarnawska, p.o. Dyrektora Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli; Mariusz Kawnik, Dyrektor Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych w PGNiG S.A.; Aneta Wilmańska, Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. w Brukseli oraz Mateusz Muchel, Młodszy Specjalista ds. Międzynarodowych w PGNiG S.A.

9 października 2017 r. polska delegacja spotkała się z Ministrem Jerzym Kwiecińskim z Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie dotyczyło promocji polskich stanowisk rządu i regionów ws. przyszłości polityki spójności oraz stanu debaty nt. przyszłego budżetu UE.
35

10 października 2017 r. odbyło się spotkanie polskiej delegacji z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim. Spotkanie miało na celu dyskusję nt. możliwości współpracy.

8. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Dyrektor Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla z BIWW kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się: a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji; b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji; c) Działania dyrektor Izabeli Gorczycy oraz Małgorzaty Sylli jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

d) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. Koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 7 lutego, 21 marca i 10 maja, 11 lipca, 1 września, 9 października i 29 listopada 2017 r.
36

VIII. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy


BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy Biura prowadzą również prezentacje dla grup przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów.

1. Prezentacje dla grup z Wielkopolski

4 maja 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca przedstawiła prezentację dla uczestników wizyty studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

8 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy Wielkopolan zaangażowanych w działalność społeczną, którzy przybyli do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

19 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas organizowanej przez BIWW wizyty studyjnej poświęconej tematyce polityki przestrzennej w UE. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z charakterystyką działalności BIWW w Brukseli. (więcej informacji na stronie 6).

18 października 2017 r. M. Sylla spotkała się w Parlamencie Europejskim z grupą młodzieży z Wielkopolski, która przyjechała do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

24 listopada 2017 r. M. Sylla spotkała się z grupą z Wielkopolski, wśród której byli uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele władz i przedsiębiorców, a także przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy odbywali wizytę studyjną w Brukseli. Tematem spotkania było omówienie działalności BIWW oraz możliwości współpracy z Biurem.

4 grudnia 2017 r. J. Kubiak spotkała się z grupą studentów i pracowników Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej z Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy odbywali
37

wizytę studyjną w Brukseli. Spotkanie dotyczyło działalności BIWW oraz możliwości współpracy z Biurem.

2. Prezentacje dla grup zagranicznych

20 lutego 2017 r. A. Wieczorek przedstawiła prezentację na temat działalności BIWW dla grupy studentów Instytutu Studiów Europejskich w Paryżu.IX. Współpraca z UMWW


1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu (więcej informacji na str. 35). Ponadto w 2017 r. BIWW współpracowało z Gabinetem Marszałka w związku z organizacją konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich (więcej informacji na str. 5).

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej informacji na str. 24).

BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z Członkiem Zarządu Marzeną Wodzińską w zakresie rozwoju współpracy w ramach Domu Regionów w obszarze dualnego kształcenia, w szczególności organizacji konferencji, która została zaplanowana na 4 grudnia 2017 r. (więcej informacji na str. 11). Ponadto, BIWW zorganizowało wizytę studyjną dla Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej, która miała się odbyć w dniach 3-5 grudnia 2017 r. BIWW było w kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w kwestii organizacji spotkań z p. Sylwią Sitką, kierownik sektora ds. koordynacji programu Erasmus + w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu i Kultury oraz Wallisem Goelenem, kierownikiem wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrektoriacie ds. Umiejętności, w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Wizyta nie odbyła się z przyczyn niezależnych.

38

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego dyr. BIWW I. Gorczyca udzieliła wsparcia Komisji w poszukiwaniach i w nawiązaniu kontaktu z jednym z regionów węgierskich, celem zorganizowania wizyty studyjnej dla członków Sejmiku. W wyniku podjętych przez BIWW działań została nawiązana w tym zakresie współpraca pomiędzy Wielkopolską a Południowym Krajem Zadunajskim na Węgrzech.

W dniach 30-31 stycznia 2017 r. BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego ówczesnemu Członkowi Zarządu Leszkowi Wojtasiakowi podczas wizyty w Brukseli, którą odbył wspólnie z ówczesnym dyrektorem Departamentu Zdrowia UMWW Maciejem Sytkiem oraz dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marcinem Zielińskim. Przedstawiciele Wielkopolski przybyli do stolicy Belgii, aby wziąć udział w 6. Szczycie Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu (więcej informacji na str. 3).


2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na temat toczącej się debaty na temat polityki spójności. Podczas tworzenia stanowiska czterech regionów (Wielkopolski, Emilii-Romanii, Nowej Akwitanii oraz Hesji) BIWW regularnie współpracował z DPR w trakcie procesu negocjacji postulatów do stanowiska. Więcej informacji nt. stanowiska na stronie 15.

Departament Zdrowia (DZ)

BIWW współpracowało z DZ przy organizacji wizyty ówczesnego Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka oraz ówczesnego dyrektora Maciej Sytka w Brukseli przy okazji 6. Szczytu Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu (więcej informacji na stronie 3).

Departament Transportu (DT)

BIWW udzielił wsparcia Departamentowi Transportu przy promocji na forum europejskim międzynarodowego projektu „SUBNODES – połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T”, w którym województwo wielkopolskie uczestniczy w charakterze partnera. BIWW opracował i opublikował 10 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej artykuł prasowy informujący o udziale Wielkopolski oraz roli DT przy realizacji projektu. Ponadto, 12 czerwca 2017 r. dyr.
39

BIWW I. Gorczyca spotkała się z przedstawicielem Departamentu Transportu w celu omówienia dalszej współpracy w tym zakresie.

Departament Edukacji i Nauki (DE)

BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Departamentu Edukacji i Nauki w związku z rozwijającą się w ramach Domu Regionów współpracą w zakresie dualnego kształcenia zawodowego oraz przygotowaniami do zorganizowania konferencji w tym zakresie. Wydarzenie planowane było początkowo na 4 grudnia 2017 r., a obecnie na rok 2018 (więcej informacji na stronie 10).

Dzięki współpracy z DE, udało się znaleźć partnera do projektu w ramach programu Erasmus+. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla Wielkopolski zostało przesłane przez Przedstawicielstwo Kraju Związkowego Hesja. Chęć uczestnictwa w projekcie wyraziło Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

31 maja 2017 r. pracownik BIWW T. Czubak, na prośbę Departamentu Rolnictwa i Wsi wziął udział w warsztatach pt. „Miasta na rzecz innowacyjnych systemów żywnościowych oraz zielonych miejsc pracy”. Spotkanie zostało zorganizowane w Brukseli przez Komisję Europejską jako wydarzenie partnerskie w ramach Zielonego Tygodnia UE, który jest największym w Europie wydarzeniem poświęconym zagadnieniom związanym z polityką ochrony środowiska. BIWW opracowało i następnie przekazało do DR szczegółowy raport z warsztatów wraz z prezentacjami, które zostały przedstawione na spotkaniu.

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW udzieliło wsparcia w nawiązaniu kontaktu między BWM a stowarzyszeniem władz regionalnych Norwegii w celu zorganizowania planowanej wizyty studyjnej członków Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Królestwie Norwegii.

BIWW udzieliło wsparcia dla BWM w aplikowaniu do programu U-LEAD. Celem programu ULEAD jest przyczynienie się do ustanowienia wielopoziomowego sprawowania rządów, przejrzystego, odpowiedzialnego i reagującego na potrzeby ludności na Ukrainie.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

BIWW współpracowało przy organizacji obchodów Dnia św. Marcina z DOW w zakresie uczestnictwa wybranej przez DOW Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” (LGD) w wydarzeniu. LGD „Wrota Wielkopolski” wzięła udział w Dniu św. Marcina i zaprezentowała
40

wielkopolskie specjały. W dniu 22 listopada LGD wziął udział w wizycie studyjnej z belgijskim LGD, która miała na celu wymianę dobrych praktyk (więcej informacji na stronie 9).

Departament Gospodarki (DG)

BIWW współpracowało z DG przy konsultacji dokumentu stworzonego przez sieć ERRIN nt. konsultacji społecznych.

3. Jednostki podległe
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej informacji na stronie 22).


X. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:  informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;  pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;  wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;  wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;  informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

Biuro współpracuje w tym zakresie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie.

18 stycznia 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Sylla spotkały się z przedstawicielami firmy Microsoft w związku przygotowaniami do organizowanego w siedzibie BIWW spotkania dla uczestników 6. Szczytu Microsoft (więcej informacji na stronie 3). Ponadto, 15 lutego odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące realizację tego wydarzenia.

41

27 marca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Katarzyną Gierczak Grupińską oraz Eleni TzokaStecką przedstawicielkami fundacji „Firmy Rodzinne” z Poznania oraz Anetą Sadowską z firmy Q&A Communications. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości pozyskania funduszy unijnych, które mogłyby być wykorzystane przy współpracy z krajami afrykańskimi. Ponadto, w wyniku spotkania BIWW opracowało i przekazało przedstawicielkom poznańskiej fundacji kompleksową pisemną informację dotyczącą inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Na początku kwietnia 2017 r. BIWW udzieliło wsparcia firmie transportowej z Poznania, która była zainteresowana rozszerzeniem działalności i rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie Francji. BIWW przekazało podmiotowi z Wielkopolski dane kontaktowe do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji we Francji.


XI. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi


BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

W terminie 30 stycznia – 28 kwietnia 2017 r. w Brukseli odbyła się druga edycja programu stażowego realizowanego w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. Wzięły w niej udział cztery studentki UAM. Staż w BIWW odbyła jedna osoba, której opiekunem był T. Czubak. Ponadto BIWW, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszej edycji, zbadało możliwości przyjęcia pozostałych stażystek na staże w polskich biurach regionalnych i instytucjach w Brukseli. W wyniku podjętych działań jedna studentka odbyła staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego, jedna w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a ostatnia w Biurze Promocji Nauki PAN – PolSCA. 27 kwietnia 2017 r. BIWW zorganizował w swojej siedzibie w Brukseli spotkanie podsumowujące drugą edycję projektu stażowego, w którym uczestniczyły studentki, opiekunowie staży z poszczególnych instytucji oraz pracownicy BIWW. W trakcie spotkania stażystki przedstawiły prezentacje dotyczące wybranych polityk Unii Europejskiej.

42

W dniach 19-23 czerwca 2017 r. odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. BIWW przygotował program merytoryczny wizyty, która odbyła się w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”. Projekt został zrealizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (więcej informacji na stronie 6).

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, UAM

BIWW udzieliło wsparcia Zakładowi Biologii Rozwoju Człowieka UAM w poszukiwaniu partnerów do międzynarodowych projektów współpracy finansowanych ze środków unijnych. Zakład specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach nad rozwojem fizycznym dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawiciele tej jednostki wyrazili chęć przystąpienia do międzynarodowego projektu w dziedzinie zdrowia, a także zgłosili zainteresowanie wymianą wiedzy i doświadczeń z innymi podmiotami, które zajmują się podobną tematyką. Biuro nawiązało w tej sprawie kontakt z siecią ERRIN w celu rozpowszechnienia za jej pośrednictwem na forum europejskim informacji dotyczących Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka zarówno w formie ogłoszeń jak i w trakcie bezpośrednich spotkań z podmiotami działającymi w obszarze zdrowia.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

BIWW udzieliło wsparcia w poszukiwaniu mówcy na wydarzenie organizowane przez UAM. BIWW poleciło jako mówcę przedstawiciela sieci ERRIN, p. Anett Ruszanov, która pełni funkcję project managera. W kontakcie z Gabinetem Rektora była dyr. I. Gorczyca.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIWW nawiązało współpracę w ramach projektu: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”. Celem projektu , który jest realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. jest umożliwienie studentom nabycia praktycznych kompetencji zawodowych i społecznych, które pomogą im w wejściu na rynek pracy po ukończeniu studiów. W wyniku nawiązanej współpracy w terminie 1 czerwca – 21 lipca 2017 r. staż w BIWW odbyła jedna studentka kierunku Ekonomia. W okresie 3 listopada 2017 r. – 3 stycznia 2018 r. odbyły staż dwie studentki kierunku Ekonomia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

BIWW udzieliło wsparcia Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w poszukiwaniu prelegentów na jednodniowe warsztaty „Polityka spójności UE we
43

Wschodniej i Południowej Europie: podsumowanie i wnioski na przyszłość”. BIWW opracowało, na podstawie przesłanej przez UE ulotki informacyjnej w języku angielskim, analogiczną informację w języku polskim. Obydwa dokumenty zostały następnie opublikowane na stronie internetowej Biura oraz rozesłane za pomocą newsletterów do szerokiego kręgu odbiorców odpowiednio w Wielkopolsce oraz w Brukseli.

W dniu 4 grudnia 2017 r. pracownik BIWW spotkał się z grupą studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie miało charakter informacyjny i skupiało się na działalności BIWW oraz możliwościach współpracy (więcej informacji na str. 36).XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

Wizyta posła na Sejm RP Killiona Munyamy w Brukseli

BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego posłowi na Sejm RP Killinowi Munyamie w trakcie jego wizyty w Brukseli. Biuro zorganizowało spotkanie posła z dyrektorem Koenem Doensem z Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) Komisji Europejskiej. Celem spotkania było poszerzenie przez posła Munyamę wiedzy na temat sposobów wspierania przez Unię Europejską współpracy z afrykańskimi krajami i partnerami. Omówiono również rodzaje instrumentów finansowych dostępnych dla podmiotów europejskich realizujących projekty w Afryce, w szczególności w takich państwach jak Malawi, Mozambik, Zambia oraz na obszarze Afryki Południowej. W spotkaniu uczestniczyła również dyr. BIWW I. Gorczyca. Ponadto, BIWW udostępniło posłowi pisemną informację dotyczącą inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Wsparcie dla podmiotów z regionu

W 2017 r. BIWW udzielił również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacje przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów przez:

 Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego do projektu „Społeczny wymiar sportu”, który ma być realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli komponent 2.2. Sieci Miast. Zainteresowanie
44

udziałem w projekcie zgłosiły 52 podmioty, pozyskano partnerów z 14 państw, w sumie z 31 miast i organizacji, w tym 7 lokalnych z Polski;  szkołę podstawową w Chodzieży do projektu polegającego na wymianie młodzieży szkolnej w ramach programu Erasmus+. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiło 40 szkół z całej Europy;  Kaliskie Towarzystwo Koszykówki do organizacji wspólnego meczu. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły 3 jednostki;  Filharmonię Poznańską do projektu polegającego na organizacji wydarzeń związanych z twórczością Fryderyka Chopina w ramach programu Kreatywna Europa. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiło 10 podmiotów z całej Europy. Okres zgłoszeń nadal trwa;  konsorcjum składające się m.in. z dwóch poznańskich uniwersytetów do projektu dotyczącego zielonej architektury w ramach programu LIFE+. Zainteresowanie projektem zgłosiło do tej pory 11 podmiotów;  grupę badaczy z Wydziału Biologii Człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poszukujących konsorcjum do współpracy;  fundację Talent z Poznania, która poszukiwała partnerskiej szkoły do projektu;  łącznie podmioty zagraniczne nadesłały do BIWW 125 odpowiedzi.

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

W ramach przygotowań do współorganizowanej przez Wielkopolskę debaty, która odbyła się 10 października 2017 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, BIWW nawiązało kontakt z Urzędem Miasta w Poznaniu w celu znalezienia mówcy na wydarzenie. Urząd zaproponował, aby w debacie jako przedstawiciel województwa wielkopolskiego udział wzięła dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Poznania Iwona Matuszczyk-Szulc (więcej informacji na stronie 7).

Ponadto, BIWW udzieliło wsparcia UMWW przy znalezieniu mówcy na wydarzenie pt. „Forum Rozwoju Miast”, które zostało zorganizowane w Poznaniu w dniach 6-7 grudnia 2017 r. Dyr. BIWW I. Gorczyca nawiązała kontakt z Andrejem Nowakovem, bułgarskim posłem do Parlamentu Europejskiego, który zgodził się wziąć udział w wydarzeniu.


XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE,
45

zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są autorstwa BIWW lub są przedrukowywane z innych źródeł m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2017 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 357 artykułów i informacji, w tym m.in. przeprowadzony przez pracownika BIWW A. Wieczorek wywiad z Wielkopolaninem Jędrzejem Michalskim zwycięzcą tegorocznej edycji organizowanego przez Komisję Europejską konkursu dla młodych tłumaczy „Juvenes Translatores”.

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2017 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 54 ogłoszenia dot. poszukiwań partnerów, w tym 7 ogłoszeń wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Na ogłoszenia otrzymano 208 odpowiedzi, w tym 83 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz 125 od organizacji zagranicznych.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowali się pracownicy BIWW A. Wieczorek i T. Czubak.

3. Newslettery

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek
46

administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2017 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 296 informacji.

4. Media społecznościowe

Od 2 czerwca 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. Od 2 czerwca na koncie BIWW pojawiło się 265 informacji. W tym okresie profil zaczęło śledzić 59 osób.

Ponadto, BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2017 r. pojawiły się 173 informacje. Liczba sympatyków profilu to 618 osób.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2017 r. pojawiło się 29 informacji. Profil polubiło 290 osób.

Przygot. BIWW, styczeń 2018.

ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2016 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. Spotkania Klubu Wielkopolan w Brukseli

Kryminalny Klub Wielkopolan

15 marca odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli w 2016 r. Jego gościem był wielkopolski pisarz, autor kryminałów i książek historycznych - Piotr Bojarski. Spotkanie poprowadziła dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (BIWW), Izabela Gorczyca.

Piotr Bojarski, który z wykształcenia jest historykiem, akcje swoich książek umiejscawia w Poznaniu w okresie od XX-lecia międzywojennego do czasów powojennych. Oprócz rozmowy z pisarzem na temat jego twórczości zebrani goście wzięli również udział w quizie, odpowiadali na pytania dotyczące historii, regionu czy gwary poznańskiej, a także musieli rozwiązać zagadkę kryminalną. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – książki autorstwa Piotra Bojarskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób: przedstawicieli instytucji unijnych, polskich placówek dyplomatycznych oraz organizacji i stowarzyszeń znajdujących się na terenie Belgii.

W związku ze spotkaniem zorganizowano również konkurs w wydawanej w Brukseli gazetce polonijnej „Nowinki”, w którym można było wygrać książki pisarza.

Spotkanie z posłem Adamem Szejnfeldem pt.: „Unia na zakręcie?”

20 czerwca odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem specjalnym był wielkopolski poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld. Podczas rozmowy z dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą, poseł podjął się analizy kryzysów trapiących Europę, próbując odpowiedzieć na pytanie przewodnie spotkania – czy Unia znalazła się na zakręcie.

Podczas spotkania omówiono takie zagadnienia jak ryzyko wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) oraz kryzys związany z napływem uchodźców i migrantów do Europy. Pomimo tego, iż dyskusja dotyczyła problemów, którym Unia Europejska musi obecnie stawić czoła, wielkopolski poseł podkreślił, iż jest euroentuzjastą i uważa, że integracja europejska jest wielkim osiągnięciem naszego kontynentu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Oprócz stałych uczestników spotkań Klubu, czyli wielkopolan mieszkających i pracujących w Brukseli, w wydarzeniu uczestniczyli również dziennikarze, którzy przyjechali do stolicy Europy na zaproszenie eurodeputowanego oraz grupa studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

2. NGO Day
30 maja BIWW we współpracy z wielkopolską Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA zorganizowało wydarzenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Jego celem było zaprezentowanie inicjatyw unijnych skierowanych do trzeciego sektora oraz możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania z programów UE. Uczestnicy NGO Day mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji unijnych, regionu partnerskiego Wielkopolski - Hesji oraz pracownikami organizacji pozarządowych działających w Brukseli.

W trakcie wydarzenia uczestnicy dyskutowali o tym jak programy unijne typu „Europa dla Obywateli” oraz „Erasmus+” mogą wspierać działalność trzeciego sektora. Dowiedzieli się również jakie warunki muszą spełniać wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie unijne z tych programów oraz jakiego rodzaju projekty mają największe szanse na pozyskanie unijnych środków. W swojej prezentacji dyrektor BIWW Izabela Gorczyca podkreśliła, że jednym z głównych zadań Biura jest wspieranie partnerów z Wielkopolski w aplikowaniu o unijne dotacje na tzw. projekty „miękkie”. Odbywa się to poprzez przekazywanie informacji o aktualnych naborach wniosków, wyszukiwanie odpowiednich projektów lub partnerów do konsorcjów projektowych, a także reprezentowanie organizacji z Wielkopolski podczas spotkań w Brukseli.

Kolejnym ważnym tematem omówionym w trakcie warsztatów była Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO). Przedstawiciele wielkopolskich NGO zapoznali się także z charakterystyką funkcjonowania trzeciego sektora w niemieckim landzie Hesja. Na zakończenie spotkania uczestnicy przedstawili informacje na temat reprezentowanych przez siebie organizacji pozarządowych, tego jak funkcjonują, jakie są ich główne cele i zadania, a także podzielili się pomysłami co do możliwych przyszłych projektów.

3. Wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

W dniach 13-16 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna wielkopolskich uczelni, którą zorganizowało i współfinansowało BIWW. Studenci oraz kadra naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz przedstawiciel Poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego przyjechali do stolicy UE, żeby wziąć udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na forum unijnym poświęcone zagadnieniom energii i klimatu, w którym uczestniczą unijni komisarze, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele rządów państw UE, największych europejskich przedsiębiorstw energetycznych, samorządów i organizacji trzeciego sektora działających w obszarze energii i środowiska.

Dzięki udziałowi w wydarzeniach przedstawiciele wielkopolskiej nauki mieli szansę poznać doświadczenia wypracowane w Unii Europejskiej oraz zapoznać się z działaniami podejmowanymi w Europie w obszarze energii i klimatu. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili także Parlament Europejski, gdzie spotkali się z posłem Michałem Bonim. Opowiedział on o tym jak pracuje Parlament, jaką rolę odgrywa przy podejmowania unijnych decyzji, a także jak wygląda praca eurodeputowanego. Poseł Boni przedstawił również swoją działalność oraz odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in. odnawialnych źródeł energii i największych wyzwań stojących przed Unią Europejską.

4. Wizyta studyjna studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

W dniach 20-24 czerwca odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Wizyta została zorganizowana przez BIWW.

Dzięki spotkaniom odbytym w Brukseli studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji unijnych, w tym Parlamentu Europejskiego (PE), Komisji Europejskiej (KE) i Komitetu Regionów (KR) oraz dowiedzieć się jaką rolę pełnią one w kształtowaniu unijnej polityki w zakresie planowania przestrzennego.

Z uczestnikami wizyty spotkał się m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, który jest kluczową postacią w Brukseli w zakresie tworzenia polityki miejskiej. W trakcie spotkania opowiedział on studentom o swojej pracy na forum UE oraz zaprezentował działalność Intergrupy URBAN, której przewodniczy.

Podczas pobytu w Brukseli studenci wzięli również udział w konferencji „W kierunku inicjatywy Habitat III – nowa agenda miejska. Rola samorządów lokalnych i regionalnych w Europie”. Agenda miejska jest obecnie jednym z kluczowych tematów omawianych w Unii Europejskiej, jest to jedna z najważniejszych inicjatyw dla miast w historii UE. Została oficjalnie zainaugurowana 30 maja br. w Amsterdamie, a Poznań – wspólnie z Łodzią – są pierwszymi polskimi miastami zaangażowanymi w prace w jej ramach.

W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami miast i regionów w obszarze planowania przestrzennego. Dowiedzieli się jakie projekty realizowane są w regionie partnerskim Wielkopolski – Brandenburgii, a także w Brukseli czy Frankfurcie nad Menem.

Odwiedzili również belgijskie miasto Gandawę, gdzie przekonali się jak w praktyce przebiega wdrażanie projektów urbanistycznych. Zwiedzili m.in. teren dawnych doków, który jest poddawany rewitalizacji w celu przekształcenia w dzielnicę mieszkaniową oraz obejrzeli nowatorski system oświetlenia nadający unikatowy charakter budynkom położonym w zabytkowej części miasta.
Studenci wzięli również udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan z posłem Adamem Szejnfeldem.

5. Konferencja nt. dualnego kształcenia

30 czerwca Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat dualnego kształcenia zawodowego, która odbyła się w Domu Regionów – siedzibie BIWW. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwa czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Akwitanii-LimousinPoitou-Charentes oraz Emilii-Romanii we współpracy z Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Menem. Podczas wydarzenia doświadczenia wielkopolskie przedstawił również Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół nr. 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele regionów partnerskich przedstawili systemy kształcenia zawodowego podkreślając funkcjonujące w poszczególnych krajach elementy dualnej edukacji. W swoim wystąpieniu Członek Zarządu podkreśliła atuty regionu w dziedzinie kształcenia zawodowego – prężnie działające ośrodki kształcenia nauczycieli zawodu oraz dobrze rozwinięte izby rzemieślnicze. Zwróciła jednak uwagę, iż potrzebna jest zmiana w sposobie postrzegania szkolenia zawodowego w społeczeństwie, która sprawi, że szkoły zawodowe staną się szkołami pierwszego wyboru. Podkreśliła też wykorzystanie funduszy unijnych w tej dziedzinie wskazując na realizację takich działań jak cyfryzacja szkół w Wielkopolsce, tworzenie laboratoriów pod istniejące już klastry, organizacja płatnych staży czy e-learning.

Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Swarzędzu przedstawił natomiast inne ważne kwestie związane z dualnym kształceniem przede wszystkim partnerstwo pomiędzy organem prowadzącym, szkołą, a zakładami pracy. Ważne jest aby uczniowie w trakcie nauki nabywali również tzw. kompetencje miękkie, które można rozwijać np. poprzez sport lub działalność artystyczną, argumentował Przemysław Jankiewicz. Procentują one zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. O tym, że dualne kształcenie zawodowe oferuje dobre perspektywy świadczy np. fakt, że stopa bezrobocia wśród osób kończących szkołę w Swarzędzu wynosi jedynie 1%, a w przypadku niektórych specjalizacji pracodawcy sami zabiegają o jej absolwentów.

BIWW współorganizowało konferencję nt. kształcenia dualnego oraz koordynowało pozostałe spotkania, w których uczestniczyła Członek Zarządu podczas pobytu w Brukseli.

6. Wizyta studyjna przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

W dniach 5-7 września 2016 r. w Brukseli odbyła się trzydniowa wizyta studyjna samorządowców z Wielkopolski zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Uczestnicy wizyty – wójtowie, burmistrzowie miast, przewodniczący rady, sekretarze i skarbnicy gmin – podczas pobytu w stolicy Belgii mieli okazję rozmawiać z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz krajowego i regionalnego przedstawicielstwa. Spotkania te były okazją do omówienia aktualnych wyzwań stojących przed samorządami i całą Unią Europejską oraz poznania możliwości współpracy na poziomie europejskim i realizacji projektów dofinansowywanych z unijnego budżetu.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w siedzibie biura Wielkopolski w Brukseli, podczas którego dyr. Izabela Gorczyca omówiła najważniejsze obszary działalności BIWW oraz przedstawiła możliwości wsparcia dla wielkopolskich gmin i powiatów w ich aktywnościach międzynarodowych. Luisa Rodrigues z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w trakcie spotkania przybliżyła uczestnikom zasady i priorytety programu „Europa dla obywateli”. W jego ramach władze lokalne mogą ubiegać się o unijne środki finansowe na nawiązywanie współpracy z partnerami z innych krajów oraz realizację projektów promujących aktywne obywatelstwo. O możliwościach pozyskania funduszy unijnych z Brukseli mówił również Mikołaj Dowgielewicz, Stały Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy UE. Omówił zasady na jakich działa Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Podczas wizyty w Brukseli samorządowcy spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski – Andrzejem Grzybem i Adamem Szejnfeldem, a także zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej - Sebastianem Barkowskim i Michałem Mazurem pełniącym rolę tzw. antici - najbliższego doradcy polskiego ambasadora przy Unii. W trakcie spotkań rozmawiano głównie o wyzwaniach stojących przed UE oraz ich wpływie na samorządy w Polsce. Sporo uwagi poświęcono tematyce Brexitu, w tym spodziewanej datywyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także propozycji Komisji Europejskiej i Rady dotyczących rozwiązania kryzysu migracyjnego. 

Ważnym tematem podejmowanym podczas ostatniego dnia wizyty była również polityka spójności i to jak fundusze unijne są wykorzystywane w regionie. Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zwróciła uwagę m.in. na wysokość środków dostępnych w ramach polityki spójności dla Wielkopolski (WRPO 2014+). Podkreśliła, że suma środków, które Unia Europejska przekazała do naszego regionu przekracza wartość funduszy dla takich krajów jak np. Belgia czy Szwecja. Aleksandra Kisielewska z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odpowiadała z kolei na pytania uczestników dotyczące celów tematycznych, w ramach których beneficjenci z regionu mogą się ubiegać o finansowanie oraz stanu zaawansowania realizacji WRPO. Samorządowcy w dyskusji podkreślali konieczność dostosowywania priorytetów inwestycyjnych funduszy do potrzeb samorządów lokalnych. 

Przedstawiciele WOKISS uczestniczyli również w spotkaniu z Szymonem Polakiem – ekspertem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE ds. polityki energetycznej. Zapoznał on uczestników z tym, jak postępują prace nad budową unii energetycznej. W tym kontekście podkreślił dobrą współpracę z polskimi członkami do Komitetu Regionów w reprezentowaniu polskich interesów na forum unijnym. Grupa miała okazję porozmawiać także na temat zarządzania odpadami z Małgorzatą Gołębiewską z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENV) Komisji Europejskiej oraz działań Europejskiego Komitetu Regionów z Agnieszką Kudlińską, jedyną polską dyrektor w tej instytucji.

7. Ceremonia wręczenia nagród „Young Europeans Award”

20 września Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął udział w gali wręczenia nagród w międzynarodowym konkursie „Young Europeans Award”. Ceremonia odbyła się w Domu Regionów w Brukseli i była zorganizowana przez przedstawicielstwa trzech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu zwyciężył projekt „The colourful face of Europe” („Kolorowa twarz Europy”), którego współautorami byli uczniowie z wielkopolskiego Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie. W ramach wydarzenia odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli Konrad Szymański, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz ministrowie ds. europejskich z Niemiec i Francji.
Witając zgromadzonych gości Wojciech Jankowiak podkreślił, że inicjatywy takie jak „Young Europeans Award” służą wzajemnemu poznawaniu się oraz budowaniu jedności europejskiej. Wicemarszałek zauważył, że tworzenie więzi pomiędzy Europejczykami zaczyna się od budowania podstaw, dlatego ważne jest aby obywatele od najmłodszych lat identyfikowali swoje korzenie, żeby później móc żyć w pokoju we wspólnej, zjednoczonej Europie.

Pierwsza edycja konkursu „Young Europeans Award”, została zorganizowana pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?”. Międzynarodowe jury za najlepszy uznało projekt zatytułowany „The colourful face of Europe”. Został on przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie wspólnie z młodzieżą z Niemiec, Francji i Ukrainy. W ramach nagrodzonej inicjatywy młodzi ludzie szukali korzeni własnych rodzin i zajmowali się sytuacją migrantów w przeszłości oraz obecnie. Nagrodą dla zwycięzców był wspólny wyjazd do Brukseli, podczas którego uczestnicy spotkali się z ważnymi europejskimi decydentami oraz odwiedzili instytucje unijne.

Już podczas ceremonii wręczenia nagród, która była ważną częścią programu, młodzi Europejczycy mieli okazję poznać trzech ministrów ds. europejskich Konrada Szymańskiego, Harlema Désira z Francji oraz Michaela Rotha z Niemiec oraz zadać im pytania, które pojawiły się w trakcie pracy nad projektem. Podczas debaty uczniowie pytali o to jak daleko sięga Europa, co oznacza pojęcie „ojczyzna” oraz w jaki sposób można zapewnić Europejczykom dostęp do edukacji. Jednym z poruszanych tematów była kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę.
Konkurs „Young Europeans Award” organizowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej, Fundację Kultury Allianz oraz Fundację Hippocrène. Jego celem jest promowanie dialogu oraz wymiany młodzieży pomiędzy państwami Trójkąta Weimarskiego tj. Francją, Niemcami i Polską. Do udziału w każdej edycji zaproszenie otrzymuje jedno państwo spoza Unii Europejskiej, które pełni rolę gościa honorowego (w latach 2015-2016 jest nim Ukraina).

8. Debata „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”

W dniach 10-13 października w Brukseli odbyła się 14. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – największego i najważniejszego wydarzenia poświęconego samorządom organizowanego w Unii Europejskiej. Jak co roku Wielkopolska aktywnie włączyła się w tę inicjatywę. 11 października BIWW – wspólnie z pięcioma partnerami z całej Europy – zorganizowało w swojej siedzibie w Brukseli debatę „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”.

W wydarzeniu tym udział wzięli: przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej oraz politycy i praktycy z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö i Gandawy. W imieniu Wielkopolski wystąpiła Alicja Nowak, kierownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) oraz członek rady nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o. (WAZE). Ekspertka wskazała, że w województwie wielkopolskim problem ubóstwa energetycznego dotyczy ok. 18% mieszkańców. Jest to jednak mniej niż wynosi średnia krajowa – ok. 32%. Pani Nowak zaznaczyła, że walka z tym negatywnym zjawiskiem jest utrudniona m.in. ze względu na istniejące w Polsce uwarunkowania prawne. Na przykład, aby otrzymać pomoc w postaci pieniędzy na prąd (tzw. dodatek energetyczny) należy wcześniej otrzymać dodatek mieszkaniowy, co powoduje wydłużenie i skomplikowanie całej procedury. Przedstawicielka Wielkopolski podkreśliła przy tym, że aby skutecznie rozwiązać problem ubóstwa energetycznego należy najpierw wypracować jednolitą definicję zjawiska oraz zestaw odpowiednich narzędzi analitycznych.

W trakcie debaty uczestnicy przedstawili najważniejsze przyczyny, które sprzyjają powstawaniu problemu ubóstwa energetycznego. Wskazali m.in. na wzrost bezrobocia w danym regionie albo brak przepływu danych pomiędzy dostawcami energii a władzami publicznymi w zakresie osób mających problemy z regulowaniem rachunków. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono na omówienie doświadczeń w przedmiocie pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na walkę z ubóstwem energetycznym. Dyskutanci wskazywali między innymi na pojawiający się ostatnio problem ograniczenia dostępu do funduszy unijnych związany z tym, że niektóre projekty i inicjatywy nie są już obecnie uznawane za innowacyjne. 

9. Siódma edycja obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli 

16 listopada w siedzibie BIWW odbyła się 7. edycja Dnia Świętego Marcina. Obchody otworzył Marszałek Marek Woźniak zaznaczając, że święto na dobre zakorzeniło się już w kalendarzu brukselskim. W siedzibie Biura, gdzie odbywały się obchody pojawiło się ponad 400-stu gości, którzy oprócz corocznej degustacji rogali świętomarcińskich mogli również obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 1050-lecia chrztu Polski.


Wśród grona znamienitych gości znaleźli się ambasadorzy z Polski i innych krajów członkowskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Komitetu Regionów. W wydarzeniu wzięli udział także reprezentanci biur regionalnych, międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń, nie zabrakło też Wielkopolan mieszkających w stolicy Belgii.
W swoim wystąpieniu Marszałek Marek Woźniak podkreślił, iż 1050 lat temu na terenie naszego regionu powstało państwo polskie. Piastowski książę Mieszko I przyjął chrzest, przez co wprowadził Polskę do kręgu chrześcijańskiej Europy, dając swojemu państwu bezpieczeństwo granic, podstawy rozwoju i możliwości korzystania z bogactwa kultury europejskiej.

Zebrani goście mogli bliżej poznać historię początków naszego kraju dzięki multimedialnej wystawie pt. „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”. Ekspozycja, która powstała na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, była już prezentowana w Poznaniu oraz kilku zagranicznych miastach. Dodatkową atrakcją wieczoru był występ Interdyscyplinarnej Grupy Parateatralnej Asocjacja 2006 pt. „Święty Marcin i Przyjaciele w Brukseli - Podróż poślubna” w metaforyczny sposób przedstawiający początki państwowości polskiej i nawiązujący do historii św. Marcina.

Legendarne już w Brukseli poznańskie rogale świętomarcińskie były wypiekane w trakcie wydarzenia i stanowiły jak co roku jego główny element. Goście częstowali się także innymi specjałami kuchni wielkopolskiej oraz produktami regionalnymi promowanymi przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”.
Przy organizacji wystawy w Brukseli BIWW współpracowało z Departamentem Kultury UMWW.

10. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”

W dniach 16-17 listopada w Brukseli gościła Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trakt Piastów”, która przyjechała, aby zaprezentować specjały wielkopolskiej kuchni podczas 7. edycji obchodów Dnia Świętego Marcina. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o dodatkowe spotkania. Przedstawiciele Grupy odwiedzili Parlament Europejski, gdzie spotkali się z posłem Andrzejem Grzybem oraz belgijski region Hageland, gdzie mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Hageland+”.

Dzień Świętego Marcina jest największym wydarzeniem promocyjnym Wielkopolski w Brukseli, które odbywa się od 2010 roku. W jego ramach zebrani goście mają okazję bliżej poznać tradycję i kulturę regionu, w tym znakomitą kuchnię wielkopolską. Na tegoroczną edycję – 16 listopada - LGD „Trakt Piastów” przygotował specjalnie wyselekcjonowane specjały w tym m.in.: wędliny, różnorodne sery, soki naturalne oraz szare kluski podawane ze zasmażaną kapustą.

Podczas wizyty w Belgii przedstawiciele „Traktu Piastów” mieli okazję spotkać się z Andrzejem Grzybem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Opowiedział on o swojej pracy, przygotowywanych raportach, o tym jak funkcjonuje Parlament Europejski i nad czym aktualnie pracują posłowie. Członkowie LGD zwiedzili również brukselską siedzibę tej instytucji.

Grupa odwiedziła także belgijską Lokalną Grupę Działania „Hageland+”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zaznajomienia się z wybranymi projektami realizowanymi przez „Hageland+”. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in. fabrykę świec i przetwarzania korków, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Fabryka powstała na terenie belgijskiego LGD w ramach działań prowadzonych w celu zwiększenia zatrudnienia. Podczas wizyty przedstawiciele „Traktu Piastów” mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami. Grupa powstała w 2013 r. i jest trójsektorowym partnerstwem działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje 9 gmin z 2 powiatów: poznańskiego i gnieźnieńskiego.

Wizyta w Belgii została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. 

11. Spotkanie eksperckie „Polityka spójności dziś i jutro” 

PLANOWANE:
12 grudnia w Brukseli odbędzie się zorganizowane przez BIWW spotkanie eksperckie pt.: „Polityka spójności dziś i jutro”, w którym udział wezmą szef gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu, Nicola De Michelis oraz członek jej gabinetu Jan Mikołaj Dzięciołowski. Uczestnikami wydarzenia będą również dyrektorzy odpowiedzialni za fundusze strukturalne w polskich regionach. Będą mieli oni okazję omówić z przedstawicielami KE praktyczne aspekty związane z wdrażaniem polityki spójności w obecnym okresie programowania oraz wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. W programie przewidziano również dyskusję nt. kształtu polityki spójności po 2020 r. Jednym z mówców podczas spotkania będzie dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Potrzebowski, a moderatorem dyrektor BIWW Izabela Gorczyca.

II. Współpraca z regionami zagranicznymi 

1. Wspólna deklaracja europejskich regionów w sprawie przyszłości polityki spójności

BIWW zaangażowało się w przygotowanie wspólnej deklaracji unijnych regionów pt. "Silna odnowiona polityka regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020", która powstała z inicjatywy regionu Dolna Austria. Obecnie w Unii Europejskiej toczy się debata na temat tego jaki powinien być kształt i zakres polityki spójności w kolejnym okresie programowania.
14 

Wspólna deklaracja jest wyraźnym i mocnym sygnałem regionów za silną polityką, która swoim zasięgiem powinna obejmować wszystkie regiony w okresie po 2020 r.
Deklarację w imieniu województwa wielkopolskiego podpisał Marszałek Marek Woźniak, a także przedstawiciele 336 regionów, miast, gmin i organizacji międzyregionalnych.
BIWW od początku aktywnie zaangażowało się w prace nad treścią dokumentu. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 16 lutego w przedstawicielstwie regionu Dolna Austria, w jego wyniku powstała grupa odpowiedzialna za opracowanie deklaracji, w której znaleźli się przedstawiciele wybranych regionów, w tym Wielkopolski. 9 i 10 marca odbyły się spotkania zespołu koordynującego, w których wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca.

12 kwietnia, 18 maja, 20 czerwca i 8 września, odbyły się spotkania wszystkich regionów zaangażowanych w inicjatywę, w których uczestniczyli przedstawiciele BIWW. W ich trakcie omówiono treść deklaracji oraz uzgodniono kierunek dalszych działań związanych z inicjatywą. W toku prac nad treścią dokumentu dyrektor BIWW konsultowała polskie oraz wielkopolskie stanowisko ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. Wspólnej deklaracji unijnych regionów w kwestii przyszłości polityki spójności był również jednym z tematów spotkania przedstawicieli polskich biur regionalnym z Janem Olbrychtem – posłem do Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 22 marca.

Ponadto, 27 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorami przedstawicielstw regionów partnerskich mających siedzibę w Domu Regionów tj. Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii w celu przedyskutowania deklaracji i ewentualnych zmian w jej treści. W efekcie spotkania regiony z Polski, Włoch i Francji wspólnie opracowały poprawki do pierwotnego tekstu deklaracji, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał stanowisko regionów z tych krajów.

W celu wypracowana wspólnego stanowiska polskich regionów dyr. Izabela Gorczyca spotkała się 3 czerwca z dyrektorami biur regionalnych województw Polski zachodniej, a 31 sierpnia i 19 września uczestniczyła w spotkania z przedstawicielami biur regionalnych wszystkich polskich województw.

28 września w Brukseli odbył się Europejski Szczyt Regionów oraz konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach tej inicjatywy. W trakcie wydarzenia tekst podpisanej deklaracji został przekazany przedstawicielom instytucji unijnych, wśród których znaleźli się Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula, Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Corina Creţu oraz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskra Mihaylova.

2. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, EmiliiRomanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2016 r. dyrektorzy biur Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność planowane wspólne inicjatywy. Dyrektorzy przedstawicielstw współpracowali również w kwestii wspólnego stanowiska regionów w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 11 marca, 20, 22 i 27 kwietnia, 19 i 23 maja, 10 czerwca, 16 września. Ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 15 grudnia.

21 kwietnia przedstawicielstwa czterech regionów zorganizowały wspólne spotkanie z Nicolą De Michelisem szefem gabinetu Coriny Creţu, unijnej komisarz ds. polityki regionalnej. Celem spotkania było zapoznanie się z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi przyszłości polityki spójności po 2020 r., a także przedstawienie stanowisk czterech regionów partnerskich i omówienie inicjatywy polegającej na przygotowaniu wspólnej deklaracji regionów europejskich w sprawie przyszłości tej polityki. Notatka ze spotkania została przekazana do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.
Spotkanie w sprawie rozwoju współpracy dot. dualnego kształcenia zawodowego

5 października 2016 r. w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Przedstawicielstwa Hesji oraz Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Menem. Dotyczyło ono rozwijania współpracy zapoczątkowanej konferencją na temat dualnego kształcenia zawodowego z udziałem Członka Zarządu p. Marzeny Wodzińskiej (więcej informacji na str. 7). W zebraniu udział wzięli również reprezentanci regionów: Wielkopolski, Emilii-Romanii oraz Nowej Akwitanii. W wyniku spotkania partnerzy zaproponowali nieformalną bliższą współpracę, która dotyczyłaby wspólnej organizacji wydarzeń, projektów, możliwości pozyskiwania dofinansowania i innych interesujących inicjatyw w obszarze dualnego kształcenia. W spotkaniu uczestniczył pracownik BIWW Tomasz Czubak.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 30 listopada.

3. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016 

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 Biuro Wielkopolski w Brukseli, wspólnie z partnerami z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö i Gandawy zorganizowało międzynarodową debatę pt.: „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”. Wydarzenie odbyło się 11 października w siedzibie BIWW w Brukseli (więcej informacji na stronie 10).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który współpracował od początku roku przygotowując wydarzenie. Dyrektor Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla wzięły udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 29 stycznia. Ponadto, Małgorzata Sylla uczestniczyła w spotkaniach partnerów konglomeratu, które miały miejsce 2 marca, 18 maja i 21 września. 

III. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi

1. Współpraca ze Stałymi Przedstawicielstwami RP przy UE i NATO, Ambasadą RP w Belgii oraz Instytutem Polskim

Spotkania w SP

25 lutego dyr. Izabela Gorczyca uczestniczyła w uroczystym pożegnaniu Ambasadora Marka Prawdy, który pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Jego następcą został Ambasador Jarosław Starzyk.

20 maja w odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spotkanie dotyczyło przyszłości polityki spójności po 2020 r., agendy miejskiej i udziału polskich podmiotów w inicjatywie Urban Innovative Actions. Było ono również okazją do podsumowania dotychczasowych działań dotyczących zmiany sposobu informowania o polityce spójności oraz znalezienia przykładów dobrych projektów i promowania ich m.in. w kontekście konkursu RegioStars. W spotkaniu wzięli udział pracownicy BIWW Małgorzata Sylla oraz Tomasz Czubak.

15 września dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z nowo mianowanym Ambasadorem RP w Belgii Arturem Orzechowskim. Spotkanie dotyczyło możliwości rozwoju współpracy pomiędzy Ambasadą RP a BIWW.

7 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jednym z głównych tematów był przegląd wieloletnich ram finansowych i ich kształt w nadchodzącym okresie programowania po 2020 r. oraz najważniejsze kwestie związane z planowanymi zmianami rozporządzenia finansowego Omnibus. W trakcie spotkania omówiono również zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju agendy miejskiej UE, dotychczasowych rezultatów funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) oraz zasad nadawania znaku jakości Seal of Excellence. W spotkaniu wzięli udział dyr. Izabela Gorczyca oraz wszyscy pracownicy BIWW.

Współpraca z NATO

BIWW wsparło organizację 48. edycji przedsięwzięcia charytatywnego organizowanego corocznie przez Społeczność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie pt.: „NATO Charity Bazaar” zostało zorganizowane 20 listopada w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. W ramach współpracy BIWW przekazało organizatorom polskiego stoiska materiały promocyjne województwa wielkopolskiego w celu wykorzystania ich do zbiórki funduszy na cele charytatywne.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

14 stycznia w Domu Łódzkim w Brukseli odbyło się spotkanie na temat współpracy polskich biur regionalnych w dziedzinie badań i rozwoju, wsparcia podmiotów z poszczególnych województw w zakresie realizacji projektów w programie Horyzont 2020, a także uczestnictwa w pracach międzynarodowych sieci współpracy zajmujących się tematyką badań i rozwoju. W spotkaniu wzięły udział dyrektor Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak.

3 czerwca dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorami biur regionalnych województw Polski zachodniej w celu omówienia wspólnego stanowiska dotyczącego deklaracji regionalnej w kwestii przyszłości polityki spójności. 31 sierpnia i 19 września odbyły się kolejne spotkania dotyczące tego tematu, w których udział wzięli przedstawiciele biur regionalnych wszystkich polskich województw.
7 października w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej utworzonego przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie poprowadził prof. Jacek Szlachta, a jego tematem była przyszłość polityki spójności w perspektywie finansowej po 2020 r. W warsztatach wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła członkom zespołu eksperckiego stan unijnej debaty dotyczącej polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji toczącej się aktualnie w Komitecie Regionów. W wyniku spotkania BIWW zorganizuje w Brukseli warsztat ekspercki z udziałem szefa gabinetu komisarz Coriny Creţu, Nicoli De Michelisa oraz grupy dyrektorów zajmujących się funduszami strukturalnymi w polskich województwach

Ponadto, dyr. Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla regularnie współpracują z polskimi biurami regionalnymi pełniąc funkcje koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów.

Działając w ramach projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” BIWW zbadało możliwość przyjęcia studentów UAM na praktyki przez polskie biura regionalne w Brukseli. W efekcie podjętych starań jedna z uczestniczek programu odbyła trzymiesięczny staż w Przedstawicielstwie Małopolski, a jedna w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk

Biuro PolSCA wspiera polskie przedstawicielstwa regionalne, w tym BIWW w zakresie informacji na temat europejskiej polityki w dziedzinie badań i rozwoju, związanych z nią wydarzeń i inicjatyw.

26 lutego dyr. Izabela Gorczyca i Joanna Kubiak wzięły udział w spotkaniu w biurze PolSCA na temat priorytetów w zakresie badań i innowacji w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE oraz wyników udziału w projektach Horyzont 2020 w poszczególnych regionach.

BIWW nawiązało kontakt z biurem PolSCA w celu sprawdzenia możliwości przyjęcia studentów UAM na praktyki w ramach projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. W efekcie podjętych starań jedna z uczestniczek programu odbyła trzymiesięczny staż w biurze PolSCA.

IV. Współpraca w ramach europejskich sieci regionów

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

W 2015 r. członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas swojej wizyty studyjnej w Brukseli spotkali się z wiceprzewodniczącą sieci ERRIN Françoise Chotard. W efekcie tego spotkania Komisja zaczęła rozważać rekomendację wstąpienia samorządu województwa do sieci. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, BIWW przygotowało materiał na temat sieci ERRIN pod kątem ewentualnego przystąpienia Wielkopolski do sieci. W grudniu 2015 r. w posiedzeniu Komisji wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca i przedstawiła prezentację dotyczącą sieci ERRIN. Tego samego dnia Komisja przyjęła wniosek w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do województwa do sieci ERRIN.

W celu analizy potrzeb regionalnych w kontekście celowości przystąpienia do sieci ERRIN, 11 stycznia 2016 r. BIWW rozesłało ankietę do podmiotów województwa wielkopolskiego zajmujących się zagadnieniami związanymi z dziedziną badań i innowacji. Otrzymano 73 odpowiedzi, a w grupie respondentów znalazły się szkoły wyższe, ich instytuty i ośrodki badawcze, samorządy oraz przedsiębiorstwa, w tym:

- szkoły wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, AWF Poznań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;

- ośrodki badawcze: Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, Centrum NanoBioMedyczne UAM, Poznański Park NaukowoTechnologiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Technologii Drewna, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Laboratorium Badania Wody i Gleby - Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna;

- klastry: Wielkopolski Klaster Kolejowy, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny;

- przedsiębiorstwa: Hortimex Plus Sp. z o.o., Impexmetal S.A. Konin, Beyond.pl, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Ekolog Sp. z o. o., Smart Waste Technologies Sp. z o.o., Pmoffice, Olmaz Sp. z o.o.;

- samorządy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Dopiewo, Chodzież, Orchowo, Międzychód, Odolanów, Kościan, Grodzisk Wielkopolski. 

25 lutego 2016 r. na wniosek BIWW Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na podjęcie działań związanych z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do sieci ERRIN. 

25 kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do sieci. Następnie uchwała wraz ze statutem sieci i innymi dokumentami została przesłana do Wojewody Wielkopolskiego w celu uzyskania opinii i skierowania jej do Ministra Spraw Zagranicznych. 

13 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski wydał opinię i skierował uchwałę ze statutem do Ministra Spraw Zagranicznych. 

6 lipca 2016 r. Minister Spraw Zagranicznych wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Wielkopolski dotyczącą do sieci ERRIN.

19 października dyr. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla odbyły spotkanie z dyrektorem ERRIN Richardem Tuffsem. Celem spotkania było omówienie i zaplanowane działalności Wielkopolski w sieci.

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało pełnoprawnym członkiem sieci ERRIN.

10 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Rozwoju oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych informacji o przystąpieniu Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji.

PLANOWANE:

Zgromadzenie Ogólne

14 grudnia w Brukseli odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). W spotkaniu weźmie udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. 

2. Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Spotkania Zarządu

18 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, podczas którego omówiono bieżące sprawy sieci, w tym nową nominację na sekretarz generalną sieci, działalność grupy roboczej i lobbingowej, kwestie związane z nowym statutem sieci i budżetem. W spotkaniu wzięła udział Joanna Kubiak pracownik BIWW.

18 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w Brukseli, w którym uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W trakcie obrad dyskutowano m.in. o sprawach dotyczących członkostwa w sieci, możliwości organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast oraz Planie prac na rok 2016.

8 czerwca Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w posiedzeniu Zarządu w Rotterdamie. Poprzedzało ono Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE. Na spotkaniu, oprócz zagadnień związanych bezpośrednio ze Zgromadzeniem, omówiono propozycję przystąpienia do projektu w ramach programu Horyzont 2020, opracowanie materiału przedstawiającego zasady i procedury w przypadku przystępowaniu sieci do projektów finansowanych z programów UE oraz kwestie finansowe i statutowe.

13 października w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, w którym wziął udział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Na spotkaniu, rozmawiano o nadchodzących wydarzeniach oraz projektach, w których sieć uczestniczy, a także o sprawach bieżących dotyczących grupy roboczej oraz lobbingowej sieci.

Zgromadzenia Ogólne

10 czerwca w Hadze (Holandia) odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE, któremu towarzyszyła dwudniowa wizyta studyjna w holenderskim regionie Randstad. W spotkaniach wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) Marek Bryl oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak.

Podczas posiedzenia Zarządu Wicemarszałek Jankowiak przedstawił propozycję opracowanej przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego ankiety mającej na celu stworzenie bazy danych i statystyk dla obszarów podmiejskich.

Wizytę studyjną rozpoczęło seminarium, które dotyczyło potencjału środowiskowego i gospodarczego obszarów podmiejskich oraz stojących przed nimi wyzwań, które w dużej mierze związane są ze zjawiskiem rozlewania się miast. Podczas wizyty w jednym z największych kompleksów szklarnianych na świecie, Holendrzy przedstawili również swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie ogrodnictwa. W wielu krajach jest ono branżą szczególnie prężnie rozwijającą się właśnie na obszarach podmiejskich.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego przyjęto Deklarację PURPLE w sprawie niedawno zainaugurowanej agendy miejskiej, czyli unijnego programu dla miast. Deklaracja podkreśla kwestie interakcji pomiędzy miastami a otaczającymi je obszarami oraz wzywa do wzięcia pod uwagę wpływu ośrodków miejskich na obszary podmiejskie. Przedstawiciele województwa wielkopolskiego wspierają również sieć w rekrutacji nowych regionów członkowskich, a pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczył w opracowaniu zestawu kryteriów i zasad umożliwiających udział PURPLE w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

13 października w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE, na którym Wielkopolskę reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl. Na spotkaniu przyjęto wniosek aplikacyjny regionu Brandenburgia do sieci PURPLE. Gościem spotkania była Judit Torokne Rozsa, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) z Komisji Europejskiej, która przedstawiła narzędzia wspierające rozwój relacji terenów miejsko-wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek.

Spotkania grup roboczej i lobbingowej

5 kwietnia, 24 maja, 27 września i 23 listopada odbyły się spotkania grupy roboczej, która skupiła się na opracowaniu projektów w ramach programów UE, przygotowywaniu materiałów tematycznych oraz organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Spotkania grupy lobbingowej, która składa się z pracowników brukselskich biur regionalnych członków sieci odbyły się w dniach: 12 stycznia, 14 marca, 24 maja i 26 września.

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu – CORAL

Spotkania sieci odbyły się w dniach 20 stycznia, 18 maja, 4 lipca i 13-14 września. Udział w nich wzięli pracownicy BIWW Joanna Kubiak i Tomasz Czubak, którzy następnie przekazali informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym zainteresowanym partnerom z regionu. Dwa podmioty z Wielkopolski: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Instytut Antropologii UAM wyraziły zainteresowanie przystąpieniem w charakterze partnerów do tworzących się konsorcjów projektowych, które będą ubiegać się o dofinansowanie w naborach wniosków ogłoszonych w programie Horyzont 2020 w filarze Wyzwania społeczne – Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie - EARLALL 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy.

13 maja dyrektor Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak wzięły udział w Zgromadzeniu Ogólnym sieci, które odbyło się w Brukseli. Podczas posiedzenia przedstawiono bieżące działania poszczególnych grup roboczych, realizowane przez sieć projekty współfinansowane z programów UE oraz istotne kwestie dotyczące unijnej polityki edukacyjnej.

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym i inicjatywach sieci są przekazywane za pośrednictwem BWM do Członka Zarządu Województwa Marzeny Wodzińskiej oraz Departamentu Edukacji.

18 listopada pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek spotkała się z przedstawicielką sieci EARLALL Jugatx Ortiz. Celem spotkania było omówienie praktycznych aspektów działania sieci EARLALL.

V. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim

Spotkanie z posłem Janem Olbrychtem

22 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z posłem Janem Olbrychtem, w którym udział wzięła dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Jednym z tematów spotkania była przygotowywana wówczas deklaracja regionów w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Wizyta studyjna wielkopolskich organizacji pozarządowych zorganizowana we współpracy z biurem poseł Krystyny Łybackiej

21 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z poseł Łybacką, aby omówić kwestie związane wizytą wielkopolski organizacji pozarządowych w Brukseli oraz możliwością zorganizowania w Brukseli serii spotkań dla władz wielkopolskich uczelni w celu większego zaangażowania się w projekty z dziedziny badań i innowacji współfinansowanych z programu Horyzont 2020. Kolejne spotkanie z poseł Łybacką planowane jest na koniec 2016 r.

W dniach 30 maja – 3 czerwca w Brukseli gościli przedstawiciele wielkopolskich organizacji pozarządowych, którzy przyjechali na zaproszenie poseł Krystyny Łybackiej. W ramach wizyty studyjnej BIWW zorganizował NGO Day

Wydarzenie pt.: „Zaradne Polki w Brukseli” zorganizowane z inicjatywy poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

17 czerwca w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyło się wydarzenie „Zaradne Polki w Brukseli”, którego inicjatorką była wielkopolska poseł do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Pani Joanny Harazim, małżonki Ambasadora RP przy Królestwie Belgii.

Brukselskie Polki spotkały się, aby porozmawiać o tym jak żyje się za granicą, dlaczego zdecydowały się na emigrację oraz jakie są ich oczekiwania związane z pobytem w Belgii. Centralnym punktem wydarzenia była dyskusja panelowa, w której udział wzięli: poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, dr Sylwia Urbańska, pisarka Agnieszka Korzeniewska i ks. Piotr Hartkiewicz. Wielkopolskie emigrantki w panelu reprezentowała Katarzyna Ligocka – redaktor naczelny polonijnego czasopisma „Nowinki”.

8 i 21 kwietnia dyrektor BIWW Izabela Gorczyca spotkała się z poseł Agnieszką Kozłowską Rajewicz w celu organizacji wydarzenia. 

2. Współpraca z Komisją Europejską

Spotkanie przedstawicieli Domu Regionów z Nicolą De Michelisem – szefem gabinetu Coriny Cretu

21 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z Nicolą De Michelisem – szefem gabinetu Coriny Cretu. Spotkanie miało na celu uzyskanie aktualnych informacji nt. stanu prac nad rewizją wieloletnich ram finansowych oraz stanowiska Komisji Europejskiej
dotyczącego kształtu polityki spójności po 2020 roku. Nicola De Michelis podkreślił, że regiony w celu zaznaczenia swojej opinii w toczącej się debacie powinny odnosić się do czterech najważniejszych kwestii: elastyczności, powiązań z celami określonymi w semestrze europejskim, oceny efektywności opartej na wynikach oraz uproszczeń polityki regionalnej. 

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z Coriną Creţu - unijną komisarz ds. polityki regionalnej

17 maja odbyło się spotkanie komisarz UE ds. polityki regionalnej – Coriny Creţu z przedstawicielami brukselskich biur regionalnych. W spotkaniu wzięły udział dyr. Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak. Jego tematem była przyszłość polityki spójności, w tym plany dotyczące jej uproszczenia, kwestia migracji w Europie oraz agenda miejska.

Spotkanie z członkiem gabinetu komisarz Coriny Creţu

5 października dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z Janem Mikołajem Dzięciołowskim członkiem gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Wielkopolską a gabinetem oraz przedstawienia stanowiska polskich regionów dotyczącego kształtu i funkcjonowania polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej po 2020 r. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 8 grudnia.         

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z dyrektorem generalnym ds. polityki regionalnej                 

19 października odbyło się spotkanie przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli z nowym dyrektorem generalnym w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Marcem Lemaîtrem. W spotkaniu udział wzięła dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Głównym tematem dyskusji było aktualne stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności oraz sytuacja bieżąca w tym zakresie.

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) 

1 grudnia odbyło się spotkanie z pracownikami EASME, w którym uczestniczył pracownik BIWW Tomasz Czubak. Głównym tematem spotkania były możliwości rozwoju współpracy pomiędzy EASME a BIWW. Ponadto Biuro przekazało materiały promocyjne związane z województwem wielkopolskim w celu wykorzystania ich w trakcie wydarzenia. 

Spotkanie z członkami gabinetu komisarz Coriny Cretu

12 grudnia w Brukseli odbędzie się zorganizowane przez BIWW spotkanie eksperckie pt.: „Polityka spójności dziś i jutro”. Udział w nim wezmą szef gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu Nicola De Michelis, członek gabinetu Jan Mikołaj Dzięciołowski oraz dyrektorzy odpowiedzialni za politykę spójności w polskich województwach (więcej informacji na stronie 13).

3. Współpraca z Komitetem Regionów

Konsultacje w sprawie podziału kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej w Polsce 

W sierpniu BIWW udzieliło wsparcia firmie konsultingowej Centre for Strategy and Evaluation Services LLP, która na zlecenie Komitetu Regionów opracowywała dokument pt. “Update, Harmonisation and Future Development of the Division of Powers Study” dotyczący podziału kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz regionalnym i lokalnym w 28 państwach członkowskich UE. BIWW wniosło swoje uwagi do części dokumentu dotyczącego podziału kompetencji obowiązującego w Polsce.

VI. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Komitecie Regionów

BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy Biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 10-11 lutego, 7-8 kwietnia, 15-16 czerwca, 10-12 października. Marszałek Woźniak weźmie także udział w sesji plenarnej, która odbędzie się 7-8 grudnia.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.: przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk; komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu; przedstawiciel prezydencji Holandii w Radzie Ronald Plasterk; komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics; komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska; komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukatis; poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht; wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ramón Luis Valcárcel Siso; przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner; wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip; pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych Frans Timmermans oraz komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Komitetu Regionów. W szczególności omawiano kwestie dotyczące: kształtu i roli unijnej polityki spójności oraz wdrażania funduszy strukturalnych w UE, przeglądu 7-letniego budżetu unijnego 2014-2020, semestru europejskiego 2016 i rocznej analizy wzrostu, wyzwań stojących przed samorządami w Europie, cyfryzacji europejskiego przemysłu i administracji elektronicznej, sytuacji europejskiego przemysłu stalowego, referendum w Wielkiej Brytanii, kryzysu związanego z uchodźcami czy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r.

W trakcie posiedzeń Marszałek Marek Woźniak wielokrotnie brał udział w dyskusji, podkreślał kwestie ważne z punktu widzenia polskich samorządów oraz województwa wielkopolskiego. Marszałek Woźniak apelował m.in. o utrzymanie w Polsce dotychczasowego modelu wdrażania polityki spójności, w którym część środków finansowych jest implementowana z sukcesem przez regiony. W dyskusji z unijną komisarz odpowiedzialną za politykę regionalną zwracał uwagę na to, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 wprowadzono dużo zmian i nowych instrumentów, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy warunkowość ex ante, dlatego więcej czasu trzeba poświęcić, aby zapisy unijne wcielać w życie. M. Woźniak apelował również do komisarz Coriny Creţu, aby Komisja Europejska zbadała wpływ wdrażania tych wymogów oraz nowych mechanizmów na opóźnienia w wydawaniu unijnych pieniędzy, z którymi boryka się obecnie cała Unia Europejska.

2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 2 marca, 31 maja (posiedzenie wyjazdowe w Amsterdamie), 4 lipca, 9 września (seminarium wyjazdowe w Lerwick), 29 września i 30 listopada.

Podczas obrad omawiano szereg zagadnień związanych z zakresem działalności i kompetencji komisji, w tym dotyczących: przyszłości polityki spójności i sposobów na utrzymanie jej silnej pozycji wśród pozostałych unijnych polityk; śródookresowego przeglądu unijnego budżetu; polityki miejskiej; uproszczenia procedur europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; rewitalizacji miast i terenów portowych; zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. 

Wśród gości, którzy uczestniczyli w spotkaniach komisji COTER znaleźli się m.in.: wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego Dominique Riguet; dyrektor w Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie mobilności Herald Ruijters; szef gabinetu unijnej komisarz Coriny Creţu odpowiadającej za politykę regionalną Nicola De Michelis; dyrektor generalny DG REGIO w Komisji Europejskiej Marc Lemaître. 

W trakcie posiedzeń Marszałek Marek Woźniak wielokrotnie zabierał głos w dyskusji przedstawiając kwestie istotne z punktu widzenia Wielkopolski. Apelował, aby wdrażając politykę spójności skupiać się na tym, żeby przyczyniała się ona do rozwoju danego terytorium, zamiast myśleć głównie o realizowaniu skomplikowanych procedur. Zwracał uwagę na to jak niebezpieczna jest obecna moda na centralizację, która uniemożliwia odpowiednie uwzględnienie różnorodności unijnych terytoriów, co powinno być kwestią kluczową. Marszałek Woźniak przekazał również swój wkład do projektu „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku” przygotowywanego przez Komitetu Regionów, podkreślając kluczowe kwestie w tym obszarze z punktu widzenia województwa, w tym potrzebę stworzenia na poziomie unijnym zintegrowanej i jednolitej polityki rozwoju czy zwiększania roli władz regionalnych i lokalnych w realizacji polityki spójności.

3. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych – CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się: 5 lutego, 19 kwietnia i 22-23 września (posiedzenie wyjazdowe w Oviedo), 23 listopada.

Podczas posiedzeń z członkami komisji spotkali się m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Eurochambers.
W trakcie obrad podejmowano szereg tematów i przyjęto projekty opinii m.in. ws. przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa; reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego; ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji; dotyczącej ochrony uchodźców na obszarach ich pochodzenia; strategii rozszerzenia UE na lata 2015-2016; przeciwdziałania radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi oraz legalnej migracji. Debatowano również na temat zwiększenia świadomości praw wynikających z obywatelstwa Unii oraz wspólnych wartości UE, migracji oraz stosowania zasady pomocniczości.

4. Posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów w tym spotkanie z Przewodniczącym Rady UE Donaldem Tuskiem

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach: 10 lutego, 7 kwietnia, 15 czerwca, 11 października. Kolejne spotkanie odbędzie się 7 grudnia.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: priorytetach prac delegacji na bieżący rok; kształcie polityki spójności i działaniach podejmowanych na forum unijnym przez europejskie regiony w celu utrzymania jej silnej pozycji po 2020 r.; śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych; agendzie miejskiej; kwestiach dotyczących członkostwa w delegacji; aktywności polskich członków w ramach KR.

Spotkanie z Przewodniczącym Rady UE Donaldem Tuskiem

7 kwietnia 2016 r. delegacja spotkała się także w siedzibie Rady Europejskiej z jej Przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Podczas spotkania rozmowa toczyła się wokół kryzysów przed którymi stoi obecnie Unia Europejska oraz ich wpływu na polskie samorządy.

W trakcie posiedzeń polskiej delegacji z przedstawicielami samorządów spotkali się także poseł Krzysztof Hetman, członek Komisji Rozwoju Regionalnego w PE i były członek polskiej delegacji w KR; poseł Jan Olbrycht, Przewodniczący Intergrupy URBAN i członek Komisji Budżetowej w PE; oraz przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP.

5. Inne spotkania i wydarzenia z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w tym z unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Cretu

Spotkanie nt. polityki spójności z komisarz Coriną Creţu

19 kwietnia Marszałek Marek Woźniak spotkał się z Coriną Creţu, komisarz UE odpowiedzialną za politykę regionalną. Rozmowa dotyczyła wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w obecnej perspektywie finansowej oraz przyszłości polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Marszałka Woźniaka udział wzięli również marszałkowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Patrick Amblard odpowiedzialny za fundusze strukturalne w Polsce.

Corina Creţu chwaliła polskich samorządowców za efektywne zarządzanie unijnymi pieniędzmi. Komisarz podkreśliła, że Polska jest dla UE niezwykle ważnym partnerem, ponieważ w tej perspektywie finansowej otrzymała najwięcej funduszy na politykę spójności – prawie 80 miliardów euro, z czego prawie 40% jest wdrażanych przez regiony.

Podczas spotkania marszałkowie zaakcentowali również kwestie, które utrudniają wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce. Mówili m.in. o problemach dwufunduszowości, odmiennym podejściu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez różne dyrekcje Komisji Europejskiej wspólnie odpowiedzialne za ten obszar, a także warunkowości ex-ante w niektórych dziedzinach. Plan Junckera stwarza dodatkowe możliwości finansowania projektów, ale istnieje potrzeba większego wsparcia eksperckiego – podkreślali samorządowcy. Odpowiadając na tą potrzebę komisarz Creţu zadeklarowała zorganizowanie w Polsce seminarium poświęconego możliwościom korzystania z Planu Junckera i łączenia go z funduszami strukturalnymi.

Marszałek Marek Woźniak mówił także o przyszłości polityki spójności po 2020 oraz dyskusjach, które toczą się na ten temat w kuluarach w Brukseli. Komisarz podkreśliła jednocześnie, że podstawowa rola tej polityki, czyli niwelowanie istniejących różnic rozwojowych pomiędzy krajami członkowskimi oraz w ramach poszczególnych państw, musi pozostać niezmienna.
7 Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie 

W dniach 8-9 lipca Marszałek Marek Woźniak był jednym z mówców podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który miał miejsce w Bratysławie. Tegoroczny Szczyt został poświęcony konieczności zintensyfikowania inwestycji publicznych w Unii Europejskiej oraz temu jak lepiej skoncentrować je na obywatelach. W wydarzeniu udział wzięli czołowi politycy szczebla unijnego, samorządowego oraz reprezentanci prezydencji, m.in. dwóch wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Jyrki Katainen i Maroš Šefčovič, pełnomocnik rządu Słowacji ds. przewodnictwa w Radzie UE Ivan Korčok oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula.

Uczestnicy Szczytu debatowali jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie daje Europejski Plan Inwestycyjny (zakładający aktywizację inwestycji prywatnych i publicznych poprzez m.in. udzielanie kredytów, gwarancji i pożyczek) dla rozwoju regionów i miast. Marek Woźniak występując w roli szefa regionu przedstawianego podczas Szczytu jako lider we wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych w Polsce przytoczył wielkopolskie doświadczenia związane z JEREMIE i JESSICA. W swoim wystąpieniu Marszałek Woźniak podkreślał, że konieczne jest równoległe funkcjonowanie różnych form unijnego wsparcia – obok takich rozwiązań jak EFIS (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, który jest częścią Europejskiego Planu Inwestycyjnego) potrzebna jest kontynuacja tradycyjnych instrumentów polityki spójności. Marszałek zwrócił uwagę na niedogodność EFIS polegającą na tym, że jest to fundusz zarządzany centralnie z poziomu unijnego.
W ramach wydarzenia przyjęto deklarację bratysławską „Łączyć i inwestować”, w której władze lokalne i regionalne poparły przyszłościową wizję Europy opartą na zwiększeniu inwestycji w celu stymulowania spójności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w miastach i regionach. Deklaracja zawiera również propozycje rozwiązań proponowanych przez europejskie samorządy w celu zwiększenia skuteczności inwestycji.

6. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Dyrektor Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla z BIWW kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji

b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji 

Działania dyrektor Izabeli Gorczycy oraz Małgorzaty Sylli jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

22 września dyr. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla spotkały się z przedstawicielem województwa podkarpackiego odpowiadającym za wsparcie merytoryczne Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w ramach jego działalności w Komitecie Regionów. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji nt. funkcjonowania KR oraz polskiej delegacji.

PLANOWANE:

2 grudnia dyr. Izabela Gorczyca spotka się w Poznaniu z Burmistrzem Jaraczewa Dariuszem Strugałą (nowym członkiem Komitetu Regionów) oraz sekretarzem Miasta i Gminy Jaraczewo, który będzie odpowiadał za wsparcie merytoryczne Burmistrza w ramach jego działalności w Komitecie Regionów. Spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu od strony merytorycznej i technicznej funkcjonowania KR oraz polskiej delegacji.

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. Koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 9 lutego, 6 kwietnia, 14 czerwca i 10 października. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 grudnia.

VII. Spotkania i prezentacje w Brukseli dla grup z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy

Biura prowadzą również prezentacje dla grup przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów.

11 kwietnia dyrektor Izabela Gorczyca spotkała się w Poznaniu ze studentami i absolwentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Przedstawiła prezentację dotyczącą działalności BIWW, możliwości współpracy z Biurem oraz kluczowych polityk i inicjatyw europejskich.

22 kwietnia Joanna Kubiak przedstawiła prezentację na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej dla grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w wydarzeniu pt.: „Europa Café”, które odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Prezentacja została przedstawiona za pomocą łączy internetowych.

30 maja dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych w ramach organizowanego przez BIWW wydarzenia NGO DAY.

13 czerwca dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy pracowników i studentów wielkopolskich uczelni uczestniczących w wizycie studyjnej w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

20 czerwca dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM podczas organizowanej przez BIWW wizyty studyjnej poświęconej tematyce polityki przestrzennej w UE.

22 czerwca Joanna Kubiak przedstawiła prezentację na temat działalności BIWW podczas wydarzenia zorganizowanego przez przedstawicielstwo Hesji dla niemieckich stażystów odbywających praktyki w instytucjach europejskich, przedstawicielstwach regionalnych oraz innych placówkach zajmujących się polityką europejską. 

9 września dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację na temat roli i działalności BIWW dla grupy wielkopolskich działaczy politycznych i społecznych uczestniczących w wizycie studyjnej zorganizowanej przez posła Adama Szejnfelda. 

27 września Małgorzata Sylla przedstawiła prezentację dla osób uczestniczących w wizycie studyjnej organizacji pozarządowych, które przyjechały do Brukseli na posła Andrzeja Grzyba.

21 października dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła w Parlamencie Europejskim prezentację dla grupy tłumaczy języka polskiego pracujących w instytucjach unijnych. Spotkanie, którego głównym przedmiotem była charakterystyka województwa wielkopolskiego oraz działalność BIWW w Brukseli, zostało zorganizowane przez Dział Polski w Służbie tłumaczeń ustnych Parlamentu Europejskiego.

PLANOWANE:

6 grudnia dyrektor Izabela Gorczyca przedstawi grupie pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania prezentację dotyczącą działalności BIWW, omówi możliwości współpracy z Biurem oraz kluczowe polityki i inicjatywy unijne.

VIII. Współpraca z UMWW

BIWW na bieżąco współpracuje z członkami Zarządu, radnymi Sejmiku WW oraz Departamentami i Biurami UMWW.

1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci

Ponadto w 2016 r. BIWW koordynowało udział Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej w konferencji nt. dualnego kształcenia, która odbyła się 30 czerwca (więcej informacji na str. 7), a także zorganizowało spotkania z Manuelem Löselem – heskim Sekretarzem Stanu ds. edukacji, Patrizio Bianchim – Ministrem ds. europejskich, szkolnictwa, uniwersytetów i rynku pracy Emilii-Romanii oraz Berndem Ehingerem – Prezesem frankfurckiej Izby Rzemieślniczej. Rozmowy dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy w obszarze dualnego kształcenia zawodowego. Ponadto BIWW zorganizowało spotkanie Marzeny Wodzińskiej z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej. Jednym z głównych tematów spotkania był Europejski program na rzecz umiejętności, a także postulaty istotne z punktu widzenia Wielkopolski w zakresie możliwości ich wsparcia przez KE.

W związku z wnioskiem Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Współpracy Międzynarodowej, BIWW koordynowało procedurę dotyczącą przystąpienia województwa wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

W dniach 11-12 października BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu podczas wizyty w Brukseli, którą odbył wspólnie z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. W trakcie pobytu Wicemarszałkowie spotkali się z przewodniczącym Komisji Rolnictwa w PE, posłem Czesławem Siekierskim oraz z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). Celem wizyty było przedstawienie pracownikom KE stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wicemarszałkowi Grabowskiemu w trakcie spotkań towarzyszył pracownik BIWW Tomasz Czubak.

BIWW wsparło Departament Gospodarki UMWW przy organizacji wizyty studyjnej Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka wraz z delegacją z regionu w Brukseli. Wyjazd miał na celu udział w konferencji „B-Day: Going Giga” oraz ceremonii wręczenia nagród w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016. Wielkopolska zajęła w konkursie I miejsce w kategorii „Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji”, za zrealizowanie projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Nagrodę w imieniu województwa wielkopolskiego odebrał Leszek Wojtasiak. W ramach wizyty w dniu 15 listopada odbyło się spotkanie w BIWW.

2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. BIWW konsultowało stanowisko Wielkopolski w kontekście prac nad deklaracją regionów europejskich w kwestii przyszłości polityki spójności (więcej informacji na str. 13). BIWW przekazuje również regularnie do DPR informacje na temat toczącej się debaty na temat polityki spójności.

Ponadto, w dniu 27 stycznia, na zaproszenie BIWW, wicedyrektor DPR Mieczysław Borówka wziął udział w charakterze prelegenta w warsztacie Komitetu Regionów pt. „Uproszczenie wdrażania polityki spójności”.

BIWW wsparło również DPR w przekazywaniu informacji do Komisji Europejskiej na temat projektów – dobrych praktyk - zrealizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Informacje zostały przekazane na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, która zwróciła się do instytucji zarządzających o zgłoszenie 5 wybranych projektów, które zasilą zarówno ich bazę projektów przedstawiających europejską wartość dodaną, jak i ogólną bazę projektów obrazujących rezultaty działań wspieranych z budżetu UE.

Departament Gospodarki (DRG)

Z inicjatywy BIWW przedstawiciel DRG uczestniczył w charakterze mówcy w warsztatach TAIEX nt. rozwoju strategii promocyjnych na Białorusi. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 26-28 września w Mińsku, zostało zorganizowane przez białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Walońską Agencję Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX - the Walloon Export and Foreign Investment Agency). Wielkopolskę na tym wydarzeniu reprezentował pracownik DRG Paweł Waliszewski. Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Office) działa w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia KE. Biuro jest instytucją doradczo-informacyjną udzielającą krótkoterminowej pomocy technicznej przy wprowadzaniu zmian przystosowujących przepisy prawne do prawa wspólnotowego.

BIWW współpracowało również z DRG przy organizacji wizyty Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka

Departament Kultury (DK)

BIWW współpracowało z DK przy organizacji multimedialnej wystawy pt.: „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”, która została wystawiona w Brukseli przy okazji 7. edycji Dnia św. Marcina odbywającego się 16 listopada 2016 r. 12 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się w Poznaniu z dyr. Włodzimierzem Mazurkiewiczem w sprawie współpracy w kontekście wystawy.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)
12 kwietnia dyrektor Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorem Markiem Beerem. Tematem spotkania była możliwość udziału przedstawiciela DR - Alicji Nowak - jako prelegenta w debacie współorganizowanej przez BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

11 października, przy okazji odbywającej się w Domu Regionów w Brukseli debaty pt.: „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”, BIWW zorganizowało spotkanie Alicji Nowak z Departamentu Rolnictwa z przedstawicielami regionów partnerskich: Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii. Głównym tematem dyskusji była możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy regionami w zakresie możliwości przystępowania do projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz uczestnictwa w inicjatywach unijnych w dziedzinie energii.

Departament Sportu i Turystyki (DS)

BIWW pośredniczyło w zaproszeniu przedstawiciela Departamentu Sportu i Turystyki na konferencji pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa – istota zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów i miast”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Regionów Europejskich (IRE) i odbyło się 27 września w Salzburgu. Wielkopolskę na tym wydarzeniu reprezentował dyrektor DS Tomasz Wiktor.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

BIWW współpracowało z DOW przy organizacji wizyty studyjnej lokalnej grupy działania „Trakt Piastów”

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW współpracowało z BWM w kontekście potencjalnego zaangażowania województwa wielkopolskiego w działalność sieci EARLALL i przekazywania informacji o możliwości udziału w spotkaniach i inicjatywach sieci do Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej

BIWW wspólnie z BWM koordynowało udział Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej w konferencji nt. dualnego kształcenia, która odbyła się 30 czerwca w siedzibie BIWW. 

BIWW i BWM współpracowały również w kontekście organizacji wydarzenia odbywającego się w regionie – tzw. local event w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

BIWW udzieliło BWM wsparcia w przygotowaniach do zorganizowanej w ramach wydarzeń lokalnych Komitetu Regionów debaty pt. „Niepodległa Ukraina: europejski bilans”, która odbędzie się 2 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W panelu dyskusyjnym udział weźmie Marszałek Marek Woźniak. Celem debaty jest podtrzymanie zainteresowania Ukrainą i jej stosunkami z UE w społecznościach lokalnych i regionalnych.

3. Jednostki podległe

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)

BIWW współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w ramach prac w nieformalnej sieci regionów CORAL, której działalność skupia się na polityce społecznej i zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście opieki nad seniorami. BIWW pozostaje również w bieżącym kontakcie z ROPS informując o możliwościach projektowych realizowanych przez partnerów europejskich w ramach programów unijnych.

BIWW pośredniczyło również w zaproszeniu przedstawiciela ROPS na drugie posiedzenie Europejskiego Forum Migracji współorganizowanego przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dniach 6 - 7 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Jego udział został odwołany ze względu na zamachy terrorystyczne w Brukseli, które miały miejsce pod koniec marca i związany z nim zwiększony poziom zagrożenia terrorystycznego.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

BIWW wsparło Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu przy promocji opery Macbeth Giuseppe Verdiego, która została zrealizowana w koprodukcji z brukselskim teatrem La Monnaie. 13 września dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektor naczelną Teatru Wielkiego Renatą Borowską-Juszczyńską w celu omówienia możliwości współpracy.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
BIWW współpracowało z Filharmonią Poznańską, która przekazała do Biura płyty z muzyką wielkopolskich artystów. Jedna z płyt – „Oratorium 966.pl” autorstwa Jacka Sykulskiego – stanowiła główną nagrodę w konkursie dotyczącym początków państwa polskiego nawiązującym do wystawy pt.: „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”, która została zaprezentowana w Brukseli przy okazji 7. edycji Dnia św. Marcina.

IX. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

- informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

- pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

- wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

- wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

- informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki. 

W 2016 roku BIWW przygotowało odpowiedzi na zapytania od przedsiębiorców z regionu dotyczące uregulowań unijnych w zakresie wymogu tłumaczenia dokumentów przy sprzedaży towarów do innych krajów UE oraz możliwości pozyskania finansowania unijnego w celu realizacji projektu dotyczącego wdrożenia kolektora słonecznego do produkcji.

Biuro współpracuje w zakresie wsparcia dla biznesu z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie - oraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji. BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Królestwie Belgii.

18 listopada dyr. Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek spotkały się z Agnieszką Figielek, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny (WiDP). Spotkanie miało na celu omówienie możliwości nawiązania przez tę organizację współpracy z BIWW w zakresie promocji działalności WiDP na forum europejskim oraz pozyskiwania międzynarodowych partnerów do projektów związanych z budownictwem energooszczędnym i pasywnym.

X. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi

BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp.

Wizyta studyjna wielkopolskich uczelni ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

BIWW zorganizowało i współfinansowało wizytę studyjną dla wielkopolskich szkół wyższych, która odbyła się w dniach 13-16 czerwca 2016 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Wzięli w niej udział studenci oraz kadra naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

11 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z prof. UAM Pawłem Churskim w Poznaniu w sprawie organizacji wizyty studyjnej studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w Brukseli w ramach projektu „Geocentrum doskonałości” oraz udziału BIWW w programie stażowym realizowanym przez UAM w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”.

W dniach 20-24 czerwca odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. Wyjazd został zorganizowany przez BIWW. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

W terminie 15 lipca-15 października w Brukseli odbyła się pierwsza edycja programu stażowego realizowanego w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. W programie wzięło udział pięć studentek UAM. Staż w BIWW odbyły dwie studentki, których opiekunami były dyr. Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak. Ponadto BIWW zbadało możliwości przyjęcia pozostałych stażystek na staże w polskich biurach regionalnych i instytucjach w Brukseli. W wyniku podjętych działań jedna studentka odbyła staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego, jedna w Biurze Małopolski, a ostatnia w Biurze Promocji Nauki PAN – PolSCA.

BIWW kontynuuje współpracę z UAM w zakresie projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” i rozpoczęło już przygotowania do drugiej edycji programu stażowego, która odbędzie się w terminie od lutego do kwietnia 2017 r. Współpraca z UAM będzie również kontynuowana w odniesieniu do kolejnej edycji projektu „Geocentrum doskonałości” i związanej z nią wizyty studyjnej dla studentów, która jest wstępnie planowana na czerwiec 2017 r.

PLANOWANE: 

2 grudnia dyr. Izabela Gorczyca spotka się z prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM dr Anną Tobolską. Spotkanie będzie miało na celu omówienie działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia oraz programu studiów na kierunku „Gospodarka Przestrzenna”. Głównym tematem będzie przydatność poszczególnych przedmiotów i modułów do przyszłej pracy zawodowej absolwentów, z uwzględnieniem wiedzy i kompetencji wymaganych przy rekrutacji do biur i przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

2 lutego dyr. I. Gorczyca spotkała się w Brukseli z kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu Joanną Bosiacką-Kniat, aby omówić możliwości zacieśnienia współpracy, w tym w zakresie możliwości przystępowania do projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz uczestnictwa w inicjatywach unijnych w dziedzinie badań i rozwoju.

Przedstawiciel PPNT był również uczestnikiem wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. 

7 listopada dyr. Izabela Gorczyca spotkała się w Brukseli z zastępcą dyrektora PPNT Ewą Kocińską i kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu Joanną BosiackąKniat. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z intensyfikacją wsparcia dla partnerów z regionu w obszarze badań i innowacji, zwłaszcza w kontekście przystąpienia województwa wielkopolskiego do sieci ERRIN.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

BIWW prowadzi bieżącą współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) w zakresie wymiany informacji na temat projektów realizowanych w Wielkopolsce, możliwości przystępowania do projektów międzynarodowych oraz inicjatyw unijnych, istotnych z punktu widzenia PCSS.

Wizyta studyjna w Brukseli poznańskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (WSB)


BIWW zorganizowało wizytę studyjną dla WSB, który miała się odbyć w dniach 20-21 kwietnia. W ramach pobytu uczestnicy mieli się spotkać z poseł Anną Fotygą, przewodniczącą Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim, oraz wziąć udział w części obrad Podkomisji. Ponadto zaplanowano spotkanie z Michałem Polakowem, zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy NATO oraz przedstawicielami sił wojskowych Unii Europejskiej: wiceadmirałem Waldemarem Głuszko, zastępcą Dyrektora Generalnego Sztabu Wojskowego UE i Maciejem Popowskim, specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Uczestnicy wizyty mieli się również zapoznać się z pracą Komisji Europejskiej i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. W programie uwzględniono takie zagadnienia jak wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, rola Sztabu Wojskowego UE, Polska w NATO oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w UE i migracje. Niestety ze względu na zamachy w Brukseli i związane z nimi podwyższone ryzyko terrorystyczne wizyta została odwołana.

XI. Współpraca z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi

BIWW w ramach swojej działalności rozwinęło współpracę z organizacjami pozarządowymi z regionu. Biuro udziela im wsparcia w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów, łączeniu partnerów, realizacji projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz informowania na temat bieżących inicjatyw unijnych ważnych z punktu widzenia wielkopolskich NGO-sów.

NGO Day

30 maja BIWW we współpracy z wielkopolską Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA zorganizowało wydarzenie pn. „NGO Day” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski (więcej informacji na stronie 5). 

W trakcie przygotowań do wydarzenia dyrektor oraz pracownik BIWW odbyły serie spotkań:

- 24 stycznia z Pierluigim Brombo – szefem wydziału odpowiedzialnego za kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym;

- 13 i 26 stycznia z partnerami z regionów partnerskich, które miały dołączyć się do inicjatywy;

- 24 lutego z partnerami z regionów partnerskich oraz p. Moniką Łagodzińską z Fundacji PERITIA – współorganizatorem wydarzenia. 

XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

BIWW w ramach swojej działalności oferuje możliwości współpracy podmiotom z Wielkopolski. Mogą one przyjąć formę rozwijania współpracy międzynarodowej, wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z unijnych programów, poszukiwania partnerów do realizacji międzynarodowych projektów i mówców na organizowane w regionie wydarzenia czy reprezentowania podmiotów z Wielkopolski w spotkaniach odbywających się w Brukseli.

Urząd Miasta Poznania

BIWW wsparło Urząd Miasta Poznania, gdy Poznań wszedł w skład jednego z partnerstw agendy miejskiej – unijnego programu na rzecz miast. Dyrektor Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak podjęły działania w celu umieszczenia pełnej informacji o stolicy Wielkopolski na stronie internetowej agendy miejskiej prowadzonej przez holenderską prezydencję w UE. BIWW ułatwiło także przedstawicielom miasta nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się tematyką agendy miejskiej w Ministerstwie Rozwoju oraz z holenderskimi partnerami.

Reprezentowanie partnerów 

Na prośbę partnerów z regionu pracownicy BIWW reprezentują ich podczas spotkań organizowanych w Brukseli, z których następnie przekazywane są materiały i raporty:

- w dniu 10 marca pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczyła w warsztacie eksperckim Komisji Europejskiej na temat możliwości finansowania z UE dla branży kultury i mody oraz sektora kreatywnego i tekstylnego. Materiały z tego wydarzenia zostały następnie przekazane do kilku podmiotów regionalnych, które uprzednio wyraziły zainteresowanie uzyskaniem informacji z tego wydarzenia;

- w dniu 14 września 2016 r. pracownik BIWW Tomasz Czubak wziął udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Miało ono na celu przedstawienie informacji dotyczących zbliżających się naborów wniosków w obszarze działań w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców. Po spotkaniu został sporządzony szczegółowy raport, który został przekazany za pośrednictwem BWM do Członka Zarządu Województwa Marzeny Wodzińskiej oraz wysłany do dwóch wielkopolskich podmiotów, które uprzednio wyraziły zainteresowanie uzyskaniem informacji z tego wydarzenia.

XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są autorstwa BIWW lub są przedrukowywane z innych źródeł m.in. Euractiv, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego.

Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2016 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 199 artykułów (stan na 29 listopada).

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane w specjalnej zakładce na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych od partnerów zagranicznych lub krajowych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2016 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 19 ogłoszeń (stan na 29 listopada) dot. poszukiwania partnerów, w tym ogłoszenia wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Swoje zainteresowanie przystąpieniem do projektów zgłosiło 45 partnerów z Wielkopolski i z zagranicy (stan na 29 listopada).

3. Newslettery 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 21 kategorii tematycznych np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli.

W 2016 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 169 informacji.

4. Media społecznościowe

BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.
45 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2016 r. pojawiło się 130 informacji (stan na 29 listopada). Liczba sympatyków profilu to 574.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2016 r. pojawiły się 48 informacje (stan na 29 listopada). Profil polubiły 282 osoby (stan na 29 listopada). 

5. Prasa i media o BIWW

Artykuły autorstwa BIWW pojawiają się również w prasie regionalnej i krajowej. Ponadto, na łamach Monitora Wielkopolskiego przedstawiane są informacje nt. wydarzeń i inicjatyw podejmowanych przez BIWW.

26 września dyr. Izabela Gorczyca udzieliła wywiadu Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej (WTI) na temat działalności BIWW.

Oprac. J. Kubiak, T. Czubak, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 29 listopada 2016 r.

ROK 2015

Czytaj więcej...

ROK 2014

Czytaj więcej...

ROK 2013

Czytaj więcej...

ROK 2012

Czytaj więcej...

ROK 2011

Czytaj więcej...

ROK 2010

Czytaj więcej...