Przejdź do treści

Przyszłość funduszy europejskich i odbudowa po pandemii jednym z tematów 1. sesji plenarnej KR w 2021 r.

M. Gabriel5 lutego br. (piątek) zakończyła się pierwsza w tym roku sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W jej trakcie europejscy samorządowcy dyskutowali m. in. na temat odbudowy sektorów kultury i kreatywnego, europejskiej przestrzeni badawczej, wieloletniego budżetu unijnego i nowej puli środków (Fundusz Next Generation) przeznaczonej na odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii. Debaty dotyczyły również kampanii szczepień przeciwko COVID-19, a także priorytetów portugalskiej prezydencji, która rozpoczęła się 1 stycznia tego roku.

W debacie dotyczącej sektora kulturalnego i kreatywnego oraz europejskiej przestrzeni badawczej uczestniczyła unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży - Maryia Gabriel. Sektor kulturalny i kreatywny jest zaraz obok turystyki, obszarem najbardziej dotkniętym skutkami trwającej pandemii COVID-19. Szacuje się, iż straty finansowe sięgnęły 70% w 2020 r. Kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają ważną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym. Są nie tylko jednymi z wartości europejskich, ale stanowią także podstawę europejskiej tożsamości i obywatelstwa. Dlatego tak ważne i potrzebne jest skoordynowane wsparcie dla obszarów kultury i sztuki ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich, o które apelowali przedstawiciele europejskich samorządów.  Komisarz podkreśliła, że konieczne są wspólne wysiłki, aby zapewnić, że kultura odegra kluczową rolę w tworzeniu bardziej zielonej i odpornej Europy, a władze lokalne i regionalne są największymi sojusznikami tego procesu. M. Gabriel odniosła się również do europejskiej przestrzeni badawczej, której wzmocnienie przyczyni się do odbudowy Europy. Zgodziła się z członkami KR, że wspólne działania Komisji Europejskiej oraz władz lokalnych i regionalnych powinny bardziej uwzględniać i wspierać potencjał regionalnych ekosystemów innowacji. 

Commissioner Ferreira and President TzitzikostasW czasie sesji plenarnej odbyła się także debata z Elisą Ferreirą - europejską Komisarz ds. spójności i reform na temat nowych programów polityki spójności i ich synergii z instrumentami mającymi na celu odbudowę Europy. Rozpoczynając debatę, Przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas wezwał do przestrzegania zasady partnerstwa, która wymaga zaangażowania samorządów, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w projektowanie i wdrażanie wszystkich funduszy i instrumentów. Komisarz Ferreira podkreśliła, że fundusze polityki spójności są na końcowych etapach procedury legislacyjnej i niedługo będzie możliwe ich wdrażanie. Zwróciła też uwagę na dostępność większych środków na działania związane z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę, wyższy (8%) niż dotychczas procent budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) zarezerwowany dla obszarów miejskich, a także planowane wsparcie na turystykę i kulturę. Europejska komisarz odniosła się także do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, apelując jednocześnie do samorządów o konieczności zaangażowania się w proces tworzenia i wdrażania Krajowych Planów Odbudowy tak, aby te w jak największym stopniu uwzględniały lokalną i regionalną specyfikę.

Czytaj więcej...

Klimat, brexit oraz obszary wiejskie tematami grudniowej sesji plenarnej w KR

logo KRWczoraj (10 grudnia) zakończyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in. zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19; skutków terytorialnych brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią; odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

Zwiększenie ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19 było tematem debaty z niemiecką minister federalną ds. środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego - Svenją Schulze. Przedstawicielka obecnie trwającej prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej podkreśliła, iż pomimo trwającej pandemii ważne jest wzmocnienie współpracy europejskiej w obszarze ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład to punkt wyjścia umożliwiający stworzenie nowej Europy będącej bardziej ekologicznym i zrównoważonym miejscem do życia. To również strategia ożywienia gospodarczego całej Europy, dlatego tak ważne jest właśnie osiągnięte porozumienie państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz instrumentu na rzecz naprawy i odporności, obejmującego środki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Ponadto, podczas debaty odniesiono się do kwestii porozumienia w sprawie nowego celu redukcji emisji w UE na 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co popierał Europejski Komitet Regionów. W międzyczasie Rada Europejska osiągnęła porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji plenarnej KR była kwestia porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią oraz skutki terytorialne brexitu. Z końcem grudnia br. zakończy się okres przejściowy. „Chciałbym zapewnić, że Londyn pozostanie kluczowym partnerem dla Brukseli i każdego europejskiego miasta, regionu i kraju. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się osiągnąć porozumienia handlowego, wezwę Borisa Johnsona i UE do przedłużenia okresu przejściowego. Brak porozumienia nie powinien być po prostu opcją” – powiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan jednocześnie podkreślając potencjalne koszty braku porozumienia dla obu stron. Podczas debaty członkowie KR zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu zapewnienia regularnej oceny wpływu terytorialnego brexitu oraz do wspólnych działań w przyszłości.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji COTER z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

logo KR10 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Posiedzenie skupiło się na zagadnieniach trzech opinii przygotowywanych aktualnie przez członków Komisji, poświęconych kolejno sprawiedliwym standardom życia, Europejskiemu Roku Kolei 2021 oraz transportowi publicznemu w miastach i na obszarach metropolitalnych. Sprawozdawcami dwóch ostatnich spośród ww. dokumentów są członkowie polskiej delegacji do KR.

Jako pierwsza dyskutowana była opinia pt. „Sprawiedliwe standardy życia jako wspólne wyzwanie dla wszystkich poziomów sprawowania rządów w Europie”. Ma ona na celu podsumowanie toczących się w wielu państwach członkowskich debat na temat sposobów osiągnięcia sprawiedliwych standardów życia; przyjrzenie się, w jaki sposób wysiłki te są powiązane z instrumentami polityki spójności UE i unijnymi strategiami; a także sformułowanie zaleceń dotyczących lepszego połączenia wysiłków krajowych i europejskich.

Następnie przedstawiona została opinia pt. „Europejski Rok Kolei 2021”, którego sprawozdawcą jest Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Dokument powstaje w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej o ustanowieniu roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei, celem wsparcia realizacji unijnych działań ekologicznych w dziedzinie transportu. Seria wydarzeń, kampanii i inicjatyw w 2021 r. ma promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu.

Czytaj więcej...

Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

2020.06.01 logo KR28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było doświadczeniom europejskich samorządów w walce ze skutkami pandemii wywołanej COVID-19 oraz jej wpływowi na politykę spójności i wieloletnie ramy finansowe. Drugim ważnym punktem był ogłoszony przez Komisję Europejską w dniu 27 maja kompleksowy pakiet dotyczący planu odbudowy. Gościem posiedzenia był Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej.

„Najbardziej inteligentna opcja jest najbardziej bezpieczna. Wszystkie osoby odpowiedzialne za korzystanie z planu ożywienia muszą przełożyć go na rzeczywistość obywateli” – tak rozpoczął dyskusję z europejskimi samorządowcami Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej. Przedstawiając propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą planu odbudowy zwrócił uwagę na wagę zrozumienia filozofii, która towarzyszyła jej tworzeniu. Nowy plan został zatytułowany: „Naprawa i przygotowanie na następną generację”. Naprawa jest niezbędna, a zakłócenia, które zostały zidentyfikowane, pokazały, że istnieje asymetria jeśli chodzi o wpływ kryzysu na różne obszary w Europie, również w zakresie możliwości reakcji poszczególnych państw członkowskich. Konieczne jest zagwarantowanie, że naprawa będzie miała miejsce w każdym miejscu w Europie z zachowaniem solidarności i spójności pomiędzy państwami członkowskimi i regionami.

Przygotowując się na następną generację należy nadać priorytet temu, co przygotowuje nas na przyszłość, zwłaszcza na cyfrową i zieloną transformację. Chodzi o pakiet solidarności i spójności, który zostanie zawarty w polityce spójności – inicjatywę REACT-UE. Będzie się ona koncentrować na naprawie systemu zdrowotnego, małych i średnich przedsiębiorstwach i rynku pracy. KE podkreśla, że musimy zwrócić się w przyszłość i upewnić, że możemy utorować drogę do ożywienia ekologicznego i cyfrowego. Aby to umożliwić, w latach 2021-2027 przeznaczone zostanie na ten cel 55 miliardów euro.

Czytaj więcej...

COVID–19: Przewodniczący KR-u domaga się nowego unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia w celu wsparcia regionów i miast

Koronowirus 2Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów ‎Apostolosa Tzitzikostasa

Codziennie w całej Europie tysiące przywódców lokalnych i regionalnych walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa i robi wszystko, by powstrzymać jego skutki w terenie. Jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa dostrzegam profesjonalizm, poświęcenie i odwagę wszystkich, którzy prowadzą walkę z epidemią COVID-19. Mobilizujemy nasze społeczności do ochrony najsłabszych obywateli i zapewnienia, by nasze gospodarki funkcjonowały w sposób możliwie niezakłócony.

Dziękuję z głębi serca władzom lokalnym i regionalnym, znajdującym się na pierwszej linii tej walki, a w szczególności wszystkim, którzy osobiście płacą wysoką cenę za swoje zaangażowanie. Europa może na nas polegać. Może polegać na wójtach, starostach, burmistrzach, prezydentach miast i marszałkach oraz członkach sejmików i rad w prowadzeniu walki z pandemią. Jednocześnie UE musi pomóc społecznościom lokalnym w momencie, gdy najbardziej potrzebują one Europy, poprzez pilne udostępnienie budżetu i zdolności interwencyjnych Unii Europejskiej naszym obywatelom i przedsiębiorstwom.

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma elastyczność paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz zasad pomocy państwa, ponieważ upraszcza i przyspiesza korzystanie z funduszy polityki spójności. Również mobilizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ważnych narzędzi takich jak Europejski Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może przynieść korzyści naszym społecznościom lokalnym.

W świetle moich bezpośrednich doświadczeń oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od moich kolegów i członków KR-u uważam, że UE musi pójść krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe wsparcie tysiącom samorządowców mających problem ze świadczeniem lokalnych usług zdrowia.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER o dekarbonizacji i transformacji energetycznej

pierwsze11Marszałek Marek Woźniak wziął we wtorek (3.03) udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw. Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast. Marszałek Woźniak wziął także udział we wspólnym posiedzeniu Komisji COTER i parlamentarnej Komisji TRAN o roli regionów w dekarbonizacji transportu.

Marszałek Woźniak uczestniczył w znaczącej z punktu widzenia Wielkopolski debacie nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) z udziałem członków COTER, ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań naszej ery. W Funduszu chodzi o to, by regiony ucierpiały na niej jak najmniej" – podkreślił reprezentujący Komisję Europejską Nicola De Michelis z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego. Samorządowcy jednoznacznie podkreślili swoje stanowisko, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie może powodować obniżenia wsparcia udzielanego regionom w ramach funduszy strukturalnych. W debacie postulowane było jednocześnie zapewnienie władzom regionalnym większej elastyczności decyzyjnej co do wysokości dofinansowywania pojedynczych projektów FST z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego i Społecznego oraz uelastycznienie podejścia do kwestii pomocy publicznej. Członkowie KR domagają się ponadto, aby zobowiązać państwa UE do tego, by plany sprawiedliwej transformacji na poziomie regionalnym zawierały zobowiązanie do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i celu UE dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Samorządowcom z niektórych krajów zależało także na rozszerzeniu finansowania z FST na jak największe obszary. W tej kwestii Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że FST ma inny cel niż fundusze strukturalne, i dlatego należy skupić się przede wszystkim na regionach, którym należy się największe wsparcie w procesie transformacji energetycznej. Dzięki temu niezagrożone będą fundusze na sprawiedliwą transformację regionów takich jak Wschodnia Wielkopolska.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli na posiedzeniu komisji CIVEX

49525125058 6e820c1a5d cMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (26.02) udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na 2020, a głównymi tematami dyskusji były Konferencja nt. przyszłości Europy, dialog władz samorządowych z obywatelami, wykorzystanie technologii cyfrowej w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, a także wyzwania przed jakimi stoi demokracja lokalna na Bałkanach Zachodnich. Członkowie spotkali się m.in. z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i gabinetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja na temat przyszłości Europy to jeden z kluczowych projektów zapowiedzianych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Mina Andreeva podczas dyskusji z członkami komisji CIVEX stwierdziła: „W Unii Europejskiej jest milion przedstawicieli władz samorządowych. Potrzebujemy Państwa w debacie o przyszłości UE. Musicie Państwo organizować wydarzenia z udziałem obywateli na swoim poziomie, które następnie zasilą debatę”.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

pierwsze lutPodczas odbywającej się w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wybrali nowego przewodniczącego KR i jego zastępcę. Nowym szefem został Apostolos Tzitzikostas z Grecji, a jego pierwszym zastępcą - Vasco Cordeiro z Portugalii.

Marszałek Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 r., po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - pełnił będzie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium KR. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz  czuwa nad jego wdrażaniem. Ponadto, Marszałek Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, poprzez aklamację, na jej przewodniczącego. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa na forum KR, spotykając się i zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich samorządów. W zakończonej kadencji członkowie delegacji spotkali się m.in. z Przewodniczącym Rady Donaldem Tuskiem, komisarzami europejskimi odpowiedzialnymi za politykę spójności oraz kwestie związane z przemysłem i przedsiębiorczością, a także z  posłami do Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja składa się z 21 członków reprezentujących wszystkie szczeble administracji samorządowej w Polsce i stanowi czwartą najliczniejszą delegację narodową w KR. Jej członkowie pełnią w nowej drugie lutkadencji istotne funkcje w Europejskim Komitecie Regionów: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów, członkowie wybrali jej przewodniczącego oraz pierwszego wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym, z ramienia grupy EPL, został Apostolos Tzitzikostas, aktywny na szczeblu regionalnym samorządowiec, były grecki parlamentarzysta i czynny członek KR od 2015 r. „Pochodzę z Salonik, z Macedonii Środkowej, z Grecji, ale w każdym zakątku Europy czuję się jak u siebie w domu” – mówił Tzitzikostas. Podkreślił, że podczas swojej 2,5-letniej kadencji chce się skupić na realizacji trzech priorytetów. Po pierwsze, Unia Europejska powinna zbliżyć się do obywateli i małych ojczyzn, w których mieszkają. Europejski Komitet Regionów powinien być gwarantem poprawnego, odpowiadającego na oczekiwania, wdrażania takich polityk jak: polityka spójności, zatrudnienia, czy skutecznego zaangażowania młodzieży. Po drugie, należy skoncentrować się na zrozumieniu i znalezieniu odpowiedzi na zmiany związane z ekologią, cyfryzacją i wyzwaniami demograficznymi. Po trzecie, przewodniczący uważa, że samorządowcy muszą wzmocnić demokrację europejską tak, aby decyzje podejmowane były jak najbliżej obywateli. Na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, z ramienia Grupy Europejskich Socjalistów (PES), wybrany został Vasco Cordeiro z Portugalii – szef rządu regionalnego Azorów. Cordeiro za 2,5 roku obejmie funkcję przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

trzecie lutDrugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą, odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Samorządowcy przyjęli także opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska drenażu intelektualnego w UE. Pod głosowanie poddane zostały: rezolucja KR w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu na 2020 r. i stanowisko wobec programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Zadecydowano także, że w nowej kadencji KR powołane do życia zostaną dwie nowe grupy - robocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. kontaktów z Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji KR. Marszałek Marek Woźniak, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w Komisji CIVEX, która skupia się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką sąsiedztwa.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zakończyła się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

pierwsze0512Rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu były głównymi tematami odbywającej się 4 i 5 grudnia ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w bieżącej kadencji. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

„25 lat po założeniu Europejskiego Komitetu Regionów nadszedł czas, by jego rola została jednoznacznie podkreślona” – otworzył posiedzenie Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Ostatnia sesja plenarna w bieżącej kadencji KR rozpoczęła się podsumowaniem 25 lat działalności Europejskiego Komitetu Regionów i próbą zdefiniowana dla niego odpowiedniego miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat.

„Chcielibyśmy nawiązać silny sojusz pomiędzy Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Regionów” - zaznaczył David Sassoli w debacie na temat Stanu Unii: Perspektywa Miast i Regionów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący KR, podkreślali jednym głosem, że przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27 kształtowany powinien być w odpowiedzi na potrzeby regionów. „Nie zgodzimy się na to, żeby środki na politykę spójności zostały pomniejszone. Chcemy takiej polityki spójności, która będzie łączyła - centra z peryferiami i miasta z wsiami” – mówił Sassoli. W podobnym tonie wypowiedział się Lambertz, który podkreślił potrzebę utrzymania silnej polityki spójności, aby regiony i miasta mogły budować zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość Europy. „Aby umożliwić regionom i miastom osiąganie dobrych wyników, budżet UE musi być silny, ambitny i terminowy” – dodał. W trakcie dyskusji, zwrócono szczególną uwagę na drugie 20512wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. „Potrzebujemy Zielonego Ładu przedstawionego przez nową Komisję Europejską, który będzie odpowiedzią na kryzys klimatyczny, z którym mamy do czynienia” – zaznaczył przewodniczący KR. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. „Zależy nam, by Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej miały odpowiednie zaplecze finansowe” – mówił Sassoli w imieniu Parlamentu Europejskiego w kontekście negocjacji budżetowych – „Zależy nam także, by mogły funkcjonować nie polegając na funduszach strukturalnych”. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Europejskie samorządy zdecydowanie przeciw ograniczaniu polityki spójności

artykol foto 1Polityka spójności jest sercem europejskiej solidarności” – Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

Unijna polityka spójności odpowiada na problemy na poziomie samorządów w sposób holistyczny, innymi słowy horyzontalny, od kwestii infrastrukturalnych aż po kwestie socjalne" - powiedziała unijna komisarza Elżbieta Bieńkowska w trakcie inauguracji sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynającej 17. Europejski Tydzień Regionów i Miast, w której uczestniczy Marszałek Marek Woźniak. W obradach udział wzięło wielu kluczowych przedstawicieli instytucji UE: oprócz komisarz ds. rynku wewnętrznego, także komisarz ds. budżetu Günther H. Oettinger, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew, oraz przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na konferencji na rzecz silnej polityki spójności

wozniaklipiecW środę 10 lipca br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w konferencji „Razem na rzecz silnej polityki spójności 2021-2027", zorganizowanej w ramach inicjatywy Cohesion Alliance (Sojusz na rzecz spójności) oraz poprzedzającym ją posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Ważnym mówcą podczas konferencji był wybrany tego samego dnia przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) - Younous Omarjee, który przedstawił swoją wizję prac komisji REGI na najbliższe lata.

„Cieszę się, że moją pierwszą aktywnością jako przewodniczącego komisji REGI jest wizyta w Europejskim Komitecie Regionów i podjęcie dialogu z państwem” – rozpoczął swoje przemówienie Y. Omarjee. Podkreślił on jak ważna jest dla niego współpraca z europejskimi samorządami „Możecie Państwo na mnie polegać, będę się starał jeszcze wzmocnić nasze powiązania”. Nowy przewodniczący zapewnił, że będzie się starał jak najszybciej wznowić proces negocjacji z Radą dotyczący przyszłego kształtu polityki spójność. Zapewnił on również zebranych samorządowców, że sprzeciwia się jakimkolwiek cięciom przyszłego budżetu unijnego w obszarze polityki spójności. Jego zdaniem polityka spójności w obecnym, wywalczonym przez „Sojusz na rzecz spójności”, kształcie jest jedynym gwarantem realizacji traktatowych celów spójności. W kontekście kształtowania priorytetów nowej polityki regionalnej, Omarjee zwrócił uwagę na problemy, z jakimi zmaga się obecnie Unia Europejska. Kryzys klimatyczny i transformacja energetyczna znajdą się w centrum naszego zainteresowania – podkreślił. Nowy przewodniczący parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego jednocześnie opowiedział się za usunięciem uwarunkowań makroekonomicznych i podjęciem dalszych kroków w celu uproszczenia polityki spójności. W tym samym tonie o polityce spójności po 2020 r. wypowiedział się otwierający konferencję Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. „40 milionów więcej obywateli wzięło udział w wyborach europejskich, żądając zmiany. Polityka spójności może i będzie głównym motorem zmian i poprawy codziennego życia naszych obywateli” - mówił Lambertz. Przewodniczący opowiedział się m.in. za wprowadzeniem takich ułatwień administracyjnych w nowej perspektywie budżetowej na lata 2020-2027, aby inwestycje w regionach nie doznawały powszechnych wcześniej opóźnień.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o przyszłości Europejskiego Komitetu Regionów na konferencji z okazji 25-lecia KR

dwudziestpiecioleciejeden„Popieram postulat przewodniczącego Lambertza, aby uczynić Europejski Komitet Regionów Senatem Europejskim. Staniemy się wtedy częścią łańcucha legislacyjnego” – mówił marszałek Marek Woźniak na obchodach 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

W środę (10 lipca br.) marszałek Marek Woźniak otworzył w siedzibie Wielkopolski w Brukseli konferencję z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.

„W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp”- rozpoczął spotkanie marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego parlamentu mogłaby składać się
z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną należytą skuteczność pracom Komitetu.

Czytaj więcej...

Klimat i oczekiwania EKR wobec unijnych instytucji w ich nowej kadencji – tematami spotkań M. Woźniaka w Brukseli

b_200_0_16777215_00_images_test123asd.jpg

test123asdWczoraj (26.06) w Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijną Komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisarz przedstawiła polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. „Klimat, środowisko i efektywność energetyczna to będą tematy wiodące w nowej perspektywie finansowej” - powiedziała komisarz. Wiąże się to z faktem, iż cel ten będzie obecny w praktycznie każdej polityce unijnej, w tym również przemysłowej. Unia Europejska poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz bardziej rozumiany i popierany przez obywateli: „w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie” – zaznaczył.

Spotkanie z Komisarz Bieńkowską odbyło się w momencie intensywnych negocjacji w Europie nt. obsadzenia głównych stanowisk unijnych (tj. przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego; a także przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa). W związku z tym temu tematowi poświęcono dużo miejsca w dyskusji zarówno podczas spotkania z komisarz, jak i z Przewodniczym Europejskiej Partii Ludowej Josephem Daulem, który był gościem wczorajszego posiedzeniu grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów. Podkreślono, że szefowie państw i rządów znaleźli się obecnie w sytuacji patowej, w której nie ma poparcia dla żadnego z kandydatów wystawionych przez główne partie polityczne: Europejską Partię Ludową, socjalistów oraz liberałów. Parlament Europejski, który ma podjąć decyzję w sprawie powołania swojego przewodniczącego, przeniósł głosowanie w tej sprawie z wtorku na środę, dając głównym unijnym negocjatorom dodatkowe 24 godziny. Donald Tusk natomiast, który stara się znaleźć kompromis w tej kwestii, spodziewa się, że zaplanowane na tę niedzielę spotkanie może się przedłużyć, dlatego już teraz zaprosił przywódców UE na śniadanie w poniedziałek, w trakcie którego trzeba będzie ostatecznie podjąć decyzję – powiedział J. Daul. W trakcie spotkań w Brukseli Marszałek Marek Woźniak kilkukrotnie podkreślał, że sytuacja, w jakiej znalazła się teraz UE - bez sprawnej decyzji nt. obsadzenia głównych stanowisk - jest bardzo niebezpieczna. „Potrzebna jest teraz twarda, stanowcza i konsekwentna postawa odnośnie tego, co dzieję się za wschodnią granicą UE” - zaznaczył w rozmowie z przewodniczącym Daulem. „Pojawiają się opinie ekspertów o cichym układzie między Rosją i USA, dotyczącym uznania tej części świata ponownie za rosyjską strefę wpływów” – mówił M. Woźniak. Joseph Daul podzielił ten pogląd i przyznał, że pilnie potrzebne jest silne unijne stanowisko i sprawna dyplomacja europejska, budująca międzynarodową pozycję UE.

Wczoraj wieczorem polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka 
w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów.

jakość

Spotkania odbyły się w ramach zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Reginów, w której uczestniczył M. Woźniak. Poświęcona była ona m.in. roli europejskich regionów w zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem dwóch unijnych Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią. Ponadto, we wtorek (25.06) Marszałek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX w Europejskim Komitecie Regionów, w trakcie którego przyjęto projekty opinii nt. lepszego stanowieniu prawa oraz zwalczania dezinformacji.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli i Komisja Europejska

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER

marszałek xddddMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie dyskutowali głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiali o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym.

Członkowie komisji COTER zaznaczyli, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne, ale i realistyczne cele. To ona powinna służyć za podstawę dla regionalnych i krajowych strategii rozwoju. Z drugiej strony, przy opracowywaniu tych dokumentów należy brać pod uwagę specyficzną tożsamość danego samorządu. Strategie powinno się rozwijać w oparciu o fakt, że każdy region ma własne, wyjątkowe cechy, co znajduje odzwierciedlenie w ludziach i sposobach ich działaniach. Ważnym i bardzo aktualnym tematem poruszonym w tym kontekście, była potrzeba uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju, walki ze zmianą klimatu w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Czytaj więcej...