Kultura

Sektor kultury i sektor kreatywny tworzą do 4,5% PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób w Europie. Działania Unii Europejskiej w zakresie kultury stanowią uzupełnienie polityki kulturalnej państw członkowskich w różnych dziedzinach: m.in. ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy z instytucjami kulturalnymi z różnych państw czy też wspierania mobilności twórców kultury i zbiorów dzieł sztuki.

W 2014r. wszedł w życie nowy program Kreatywna Europa składający się z dwóch komponentów: media oraz kultura. Ma on pomóc skorzystać z możliwości, jakie stwarza globalizacja i era cyfrowa oraz ułatwić pokonanie takich trudności jak rozdrobnienie rynku i brak dostępu do finansowania. Przyczyni się także do lepszego kształtowania polityki poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

W ramach komponentu KULTURA można się ubiegać o dofinansowanie w ramach czterech obszarów, którymi są projekty współpracy europejskiej, sieci współpracy, platformy europejskie oraz tłumaczenia literackie.

W ramach „Kreatywnej Europy" dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich - nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, „Europa Nostra", nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, „European Border Breakers" oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej.

Więcej artykułów...

  1. Europejski portal poświęcony kulturze
  2. Kreatywna Europa