Przejdź do treści

Lista projektów

Francuska Regionalna Platforma Innowacji poszukuje partnerów do projektu dot. cyfryzacji atrakcji turystycznych

Opactwo w Fontevraud- jeden z największych kompleksów klasztornych na terenie Francji oraz Regionalna Platforma Innowacji Kraju Loary poszukują partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Celem projektu będzie stworzenie europejskiej sieci na rzecz innowacji i cyfryzacji atrakcji turystycznych. Obaj partnerzy mają już doświadczenie we wdrażaniu projektu innowacyjnego, opartego na wykorzystaniu nowych technologii w regionie. Obecnie chcą rozszerzyć współpracę o partnerów zagranicznych, aby m.in. wspólnie opracować strategie innowacji oraz wdrożyć system monitorowania.

Współfinansowanie z programu „Kreatywna Europa” wynosi 60% kosztów projektu, a maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 euro. Wkład partnerów wynosi 25 000 euro, część wkładu może być również rozliczana na podstawie osobogodzin.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Region madrycki poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu

Departament Sportu Regionu Madryt poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu, zainteresowanych współpracą w ramach programu Erasmus+. Planowana współpraca dotyczy przede wszystkim działań „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu" oraz „Wydarzenia sportowe nienastawione na zysk".
Departament jest częścią administracji regionalnej i jest szczególnie zainteresowany współpracą z organizacjami wspieranymi lub współpracującymi z innymi władzami regionalnymi. W projektach dotyczących współpracy partnerskiej beneficjentami mogą być również ośrodki edukacyjne, władze lokalne oraz stowarzyszenia sportowe.
Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 14 marca.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Miasta Malaga poszukuje partnerów do projektów w zakresie kultury

Rada Miasta Malaga (Hiszpania) jest zainteresowana współpracą w charakterze partnera w projektach realizowanych w ramach programu „Kreatywna Europa”, podprogramu „Kultura”. Miasto jest najbardziej zainteresowane naborem wniosków dotyczących „Europejskich projektów współpracy” (EAC/S16/2013).

Malaga poszukuje przedstawicieli innych miast, organizacji oraz sieci zajmujących się kulturą, chcących wspólnie realizować projekty europejskie, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

- sztuki plastyczne – sztuka miejska, programy wymiany artystów, przystosowanie sztuki do technologii cyfrowych;

- sztuka widowiskowa – teatr w przestrzeni miejskiej;

- muzyka – współpraca i wymiana w zakresie festiwali muzycznych, organizacja konferencji;

- młodzież i kultura – wymiana międzynarodowa i promocja młodych artystów;

- sztuka współczesna (we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej CAC w Maladze).

Rada Miasta ma duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z programów UE, zarówno jako ich koordynator, jaki partner.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu, który ma być współfinansowany z programu Horyzont 2020, naboru MG.5.3-2014 dotyczącego rozwiązywana problemu zakorkowanych dróg na obszarach miejskich i w ich otoczeniu.

Firma Autocité Besançon planuje uruchomienie innowacyjnej usługi komunikacyjnej, opartej na połączeniu korzystania z transportu miejskiego oraz systemów umożliwiających wspólne dojazdy samochodami (car-sharing i car-pooling) z obszarów podmiejskich i wiejskich do miast.

Car-sharing i car-pooling, które polegają na dzieleniu samochodu przez kilka osób, w skuteczny sposób zmniejszają ilość pojazdów na drogach, których liczba stale rośnie w miastach. Są one również pro-ekologiczne i zdecydowanie tańsze niż samodzielne korzystanie z własnego samochodu.

Autocité Besançon poszukuje partnerów z innych krajów członkowskich UE, w tym potencjalnego koordynatora projektu.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 18 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka fundacja poszukuje partnerów do współpracy w zakresie kultury

Fundacja Gerlesborgsskolan – Szkoła Sztuk Pięknych oraz Centrum Kulturalne poszukuje partnerów z Europy zainteresowanych współpracą przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu promocję współpracy w zakresie sztuki i kultury ze szczególnym naciskiem na sztukę nowoczesną, edukację, sztuki performatywne, muzykę, a w szerszej perspektywie także kształcenie artystyczne na szczeblu krajowym. Poprzez wymianę i współpracę międzynarodową projekty te przyczynią się do wyrównania poziomu na europejskiej scenie artystycznej i dodadzą jej atrakcyjności.

Fundacja poszukuje w szczególności partnerów, z którymi mogłaby nawiązać trwałą współpracę, aby wspólnie składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych z unijnych środków od 2014 r.

Cele naszych przyszłych projektów:

-          wymiana kulturalna, poszerzenie horyzontów uczestników;

-          dwustronna wymiana informacji i doświadczeń;

-          wyrównanie poziomu na europejskiej scenie artystycznej;

-          promocja młodych artystów, rozpowszechnienie ich prac;

-          rozwinięcie przyszłej międzynarodowej sieci zrzeszającej artystów i tym samym zwiększenie możliwości rozwoju ich kariery;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie metodologii kształcenia artystycznego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w celu promocji dostępu do sztuki współczesnej oraz wiedzy na jej temat;

-          opracowanie metodologii tworzenia programów dla małych organizacji kulturalnych;

-          rozwijanie wrażliwości estetycznej w dziedzinie sztuk wizualnych i muzyki;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych.

Potencjalne działania przyczyniające się do realizacji celów szczegółowych:

-          wymiany szkolne;

-          wizyty studyjne (dla uczniów i nauczycieli);

-          wystawy objazdowe;

-          warsztaty, seminaria, dyskusje i think tanki (dotyczące aktualnie ważnych tematów);

-          program dla artystów-rezydentów;

-          działania dla dzieci i młodzieży: krótkie kursy, warsztaty weekendowe, obozy artystyczne;

-          wymiana i przekazywanie wiedzy pomiędzy instytucjami stosującymi nowe lub odmienne metody kształcenia artystycznego.

Fundacja Gerlesborgsskolan poszukuje partnerów do projektów realizowanych z udziałem szkół, władz lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji promujących przyszłych artystów w ramach przyszłych programów unijnych Creative Europe, Erasmus+ itp. Naszymi partnerami mogą zostać szkoły artystyczne realizujące podobne programy czy organizacje zajmujące się kulturą i sztuką, które w przyszłości zamierzają pracować nad projektami międzynarodowymi. Partnerzy powinni dysponować doświadczeniem w zakresie tradycyjnych i/lub nowych technik artystycznych, jak również nowych mediów, sztuk performatywnych i muzyki współczesnej. Partnerzy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Jesteśmy także zainteresowani współpracą z instytucjami kulturalnymi, które mają doświadczenie w opracowywaniu metod nauczania, wychowaniu estetycznym i organizowaniu wystaw objazdowych.

Instytucje zainteresowane powyższą propozycją prosimy o kontakt w sprawie szczegółów w terminie do 1 stycznia 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Agencja 'Innova' z Węgier poszukuje partnerów do współpracy do projektu finansowanego z 'Funduszu Wyszehradzkiego'

Agencja Rozwoju Regionalnego i Innowacji „INNOVA” z Węgier poszukuje partnerów do projektu „V4 Startup Challenge”, który będzie finansowany w ramach programu Standardowych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Kluczowym aspektem tego projektu jest współudział Ukrainy, jako państwa należącego do inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie konkursu na najlepszy pomysł w zakresie innowacyjnych rozwiązań w nowo powstałych firmach. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości w regionach państw grupy wyszehradzkiej oraz Ukrainy. Projekt będzie się składać z dwóch etapów: lokalnego/krajowego oraz międzynarodowego. Państwa te w ramach konkursu otoczą firmy opieką merytoryczną, a dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda finansowa o wartości 5000 euro.

Poszukiwani partnerzy to: instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, władze lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 grudnia 2013.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Southampton poszukuje partnerów do projektu w ramach programu PROGRESS

Rada Miejska Southampton jest zainteresowana dołączeniem do konsorcjum projektowego w ramach programu PROGRESS. Wspiera on rozwój i koordynację politylki UE w pięciu obszarach : zatrudnienie, włączenie społeczne i opieka socjalna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równouprawnienie mężczyzn i kobiet.

Miasto Southampton jest zainteresowane projektem w ramach naboru wniosków pt.: „Podnoszenie umiejętności na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Celem projektu jest zachęcenie do inicjowania nowych form partnerstwa pomiędzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego na rynku pracy (MŚP, izbami gospodarczymi, służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz podmiotami zajmującymi się analizą rynku pracy), aby przeciwdziałać niedoborowi oraz niedopasowaniu kwalifikacji pracowników do zapotrzebowań rynku pracy.

Projekt kierowany jest do organów administracji regionalnej i lokalnej, służb zatrudnienia, wyspecjalizowanych instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych, stowarzyszeń pracowników i pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2014.

Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac.
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja ds. Ochrony Środowiska poszukuje partnerów do współpracy

Andaluzyjska Agencja ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pragnie wymienić sie doświadczeniami w zakresie tworzenia zrównoważonych miast.
Współpraca ma dotyczyć przede wszystkim kwestii oszczędzania energii, mobilności miejskiej oraz gospodarki odpadami.
Wymiana doświadczeń będzie częścią programu „Zrównoważone miasto" (Sustainable City), w którym bierze udział ponad 290 andaluzyjskich gmin. Program ten zawiera zasady i cele Andaluzyjskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Jest to inicjatywa, która zachęca podmioty lokalne do współpracy międzyregionalnej w celu budowania miast przyjaznych mieszkańcom. Odpowiada ona na pojawiające się miejskie potrzeby.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa).
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut badawczy z Niemiec poszukuje partnerów do projektu dot. zapobiegania ubóstwa

Instytut Badań nad Rodziną (Institute for Family-Focused Research) ze Stuttgartu (Badenia –Wirtembergia) poszukuje partnerów do projektu badawczego mającego na celu opracowanie strategii zapobiegania ubóstwa w wybranych regionach Unii Europejskiej.
Celem projektu ma być współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym, która poprzez wymianę doświadczeń danych regionów zaowocuje nowymi strategiami zapobiegania ubóstwa w regionach europejskich objętych współpracą. Partnerzy projektu mają skupić się na rozpoznawaniu oznak ubóstwa, ustaleniu szerokiej definicji zarówno ubóstwa, jak i zamożności na podstawie kryteriów materialnych, wymianie doświadczeń (oceny, zakresu podejmowanych działań, osiągnięć). Ważym elementem jest zbliżenie podejścia regionalnego w sprawozdawczości ubóstwa oraz zamożności.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa), instytutów naukowych oraz wszelkich organizacji regionalnych.
Przewidywany termin realizacji projektu to rok 2015-2016.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Lokalna Grupa Działania z Rumunii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Leader'

Lokalna Grupa Działania „Colinele Tutovei" z Rumunii poszukuje partnerów do projektu transnarodowego w ramach programu LEADER.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat metod pracy oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. W jego ramach zorganizowane zostaną spotkania biznesowe i konsultingowe dla podmiotów aktywnych na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie. Partnerzy projektu stworzą również bazy danych z obszarów współpracy, które zostaną udostępnione MŚP i organizacjom pozarządowym.
Poszukiwani partnerzy to Lokalne Grupy Działania z innych państw członkowskich UE.
Termin zgłaszania zainteresowania projektem upływa z dniem 22 listopada 2013.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej szuka partnerów do projektu w ramach prog. URBACT

Agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do realizacji projektu o nazwie „Recapacicla” w ramach programu URBACT II.

Celem projektu jest informowanie, zaangażowanie oraz edukowanie społeczności naukowej o spadku wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów (w szczególności opakowań i szkła), jak również o dobrych praktykach związanych z ich właściwym segregacją. Projekt ma też na celu promocję recyklingu wśród najmłodszych, a także wzmocnienie społecznej debaty na temat oddziaływania konsumpcji na środowisko naturalne.

Poszukiwani partnerzy to: władze miejskie i regionalne, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 30 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Inspektorat Policji Rumuńskiej poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Inspektorat Policji z okręgu Buzău (Rumunia)  poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałania przemocy wśród dzieci w szkołach.

Celem projektu jest promowanie nieagresywnej postawy wśród dzieci oraz zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkołach.

Główne działania obejmują:
- spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami, policjantami oraz ekspertami,
- szkolenia dla nauczycieli i policjantów,
- pracę w grupach z uczniami,
- wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami,
- stworzenie interaktywnej strony internetowej zwiększającej świadomość społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w szkołach.

Poszukiwani partnerzy to:  instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów dot. przemocy wśród dzieci.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 24 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska sieć bibliotek poszukuje partnerów do projektu dot. roli bibliotek w aktywizacji społecznej obywateli

Sieć bibliotek Herning (Dania) szuka partnerów do projektu dotyczącego „żywej demokracji” oraz roli bibliotek w aktywizacji obywateli.

Celem projektu jest:
- stworzenie forum do dyskusji dla obywateli i aktywnego ośrodka debat, dialogu oraz nauki;
- rozwój metod i programów badawczych w zakresie masowego wsparcia edukacji obywatelskiej i rozwoju zdolności cyfrowych;
- zmiana sposobu postrzegania bibliotek oraz rewitalizacja ich roli, jako instytucji demokratycznych i edukacyjnych.

Grupa docelowa projektu: młodzież w wieku 17-25.

Poszukiwani partnerzy to: biblioteki i inne instytucje z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów bałtyckich, które już miały kontakt z tematyką młodzieży i demokracji. Organizacje, które realizowały lub planują realizację podobnych projektów i chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zorganizować wizytę studyjną oraz wziąć udział w warsztatach i konferencjach. Potencjalni partnerzy muszą wziąć pod uwagę konieczność dofinansowania projektu.

Koordynator projektu planuje złożyć wnioski projektowe w programie „Młodzież” oraz „Europa dla Obywateli”. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski.

Zainteresowanych partnerów prosimy o jak najszybszy kontakt - najpóźniej do 15 grudnia 2013 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju tras turystycznych

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków (Hiszpania) poszukuje partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru wniosków „Projektowanie, wdrażanie, promocja i marketing dostępności tras turystycznych”(102/G/ENT/PPA/13/511).

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8111

Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki m.in. poprzez dostosowanie produktów i usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności tras i obiektów turystycznych.

Poszukiwani partnerzy to: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje lub instytucje
z sektora turystyki.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum poligraficzne poszukuje szkół partnerskich

Zawodowe liceum komunikacji i przemysłu graficznego „Vercingétorix" z Romagnat (Owernia, Francja) chciałoby nawiązać stałą współpracę z inną europejską placówką w celu organizacji wymian edukacyjnych oraz zawodowych (staże i szkolenia). Celem takich wymian jest poprawa umiejętności technicznych i językowych wśród uczniów.

Uczniowie z liceum „Vercingétorix", którzy byliby objęci wymianą, przystąpią do egzaminu zawodowego za 3 lata. Przed uzyskaniem dyplomu muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas odbywających się corocznie 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach z branży poligraficznej.

Poszukiwani partnerzy to: szkoły średnie o profilu zawodowym, specjalizujące się w komunikacji i przemyśle graficznym (poligrafia).

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut z hiszpańskiej Nawarry poszukuje partnerów do projektu w ramch programu Daphne III

Instytut ds. rodziny oraz równości płci w Nawarze (Hiszpania) chciałby przystąpić do konsorcjum planującego realizację projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka (JUST/2013/DAP/AG DAPHNE III: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf ).

Celem projektu jest walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole) oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.

Obszary szczególnego zainteresowania:
- 2.2.7. Zwiększenie świadomości o przemocy wobec kobiet (wpływ przemocy na dyskwalifikację i wykluczenie);
- 2.2.6. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet poprzez projekty dążące do świadomościowych i behawioralnych zmian w kontekście seksualności;
- 2.2.3. Dzieci jako ofiary i/lub świadkowie przemocy w relacjach intymnych (stosowanie i skutki wczesnej terapii u młodych ofiar).

Poszukiwani partnerzy to: wszystkie grupy zajmujące się zjawiskiem przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektu dot. ekologicznych sposobów podróżowania

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu dotyczącego promocji ekologicznych sposobów podróżowania.

Celem projektu jest zmiana nawyków podróżowania wśród mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na:
- redukcję emisji CO2 poprzez zmniejszenie ilości wycieczek samochodowych;
- zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu np. wspólnego korzystania z samochodu przez wiele osób (car sharing);
- walka z otyłością i zwiększenie aktywnego sposobu podróżowania poprzez akcje informacyjne;
- zmniejszenie barier finansowych powstrzymujących przed wyborem bardziej aktywnych środków podróży.

Obszary, w których Miasto Peterborough jest szczególnie zainteresowane realizacją projektów:
- zmniejszenie liczby dzieci podróżujących do szkoły samochodami – współpraca rodziców ze szkołami w tym zakresie;
- wsparcie w pokonywaniu barier, które powstrzymują osoby niepełnosprawne przed stosowaniem bardziej aktywnych form podróżowania.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, które posiadają doświadczenie w osiąganiu powyższych celów.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektów dot. zdrowego stylu życia

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) chciałoby nawiązać współpracę z organizacjami mającymi doświadczenie w realizacji projektów unijnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz planowania wspólnych działań projektowych w zakresie zdrowego trybu życia.

Przykładowe obszary potencjalnych projektów:
- zwiększenie mobilności osób starszych poprzez aktywność fizyczną;
- zapewnienie osobom starszym odpowiedniej wiedzy dot. utrzymywania ciepła podczas zimowych miesięcy, a także dbałości o dobry ogólny stan zdrowia;
- zapobieganie paleniu papierosów, nadużywania alkoholu i narkotyków;
- zmniejszenie liczby „stałych pacjentów” trafiających do szpitali w związku z urazami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, których działalność jest związania z powyższymi zagadnieniami.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Fundacja Ruffini poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Fundacja Ruffini (Włochy) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w szkołach .

Celem projektu jest przeciwdziałanie znęcaniu się nad słabszymi, zwiększenie zdolności dzieci do akceptacji drugiego człowieka i umiejętność brania na siebie odpowiedzialności.

Główne działania obejmują:
- uczniowie (w wieku 5-8 lat) – praca w grupach (na poziomie klasy) mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaznej atmosfery w klasie, otwartość na różnorodność oraz dążenie do zrozumienia i wywołania reakcji w przypadku zastraszania czy agresji.
- dorośli (rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) – szkolenia, kształcenie na odległość, spotkania mające na celu zwiększenie świadomości dot. tej tematyki.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje non-profit, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, przedszkola i instytucje edukacyjne (dotyczy placówek dla dzieci w wieku 5 do 8 lat).

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 15 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Manchester poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Miasto Greater Manchester (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III - „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” .

Celem projektu jest zapobieganie dalszej przemocy poprzez zmianę postaw i zachowań.

Główne działania obejmują analizę istniejącej literatury, programów i modeli walki z przemocą, a także tworzenie nowych modeli i ich testowanie.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, środowisko akademickie, instytucje badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 8 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli