Przejdź do treści

Lista projektów

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu nt. turystyki wodnej

Włoska gmina Terni poszukuje partnerów do projektu w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME w zakresie poszerzania oferty turystycznej w Europie – transnarodowych produktów zrównoważonej turystyki (COS-WP2014-3-15.03).

Projekt będzie dotyczył tworzenia produktów turystycznych związanych ze sportami wodnymi na obszarach wiejskich i górskich. Jego celem jest wyznaczenie tras wodnych z uwzględnieniem znajdujących się w ich pobliżu atrakcji turystycznych i możliwości zakwaterowania. Jednym z elementów projektu będzie wykorzystanie narzędzi ICT do promocji tras, np.: stworzenie kodu QR. Partnerzy będą również organizować kampanie informujące o korzyściach dla zdrowia wynikających z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Poszukiwani partnerzy to:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność związaną z tematyką projektu (pensjonaty, biura podróży, stowarzyszenia turystyczne, przedsiębiorstwa transportowe itp.)
 • stowarzyszenia sportowe
 • samorządy
 • izby handlowe
 • organizacje pozarządowe

Koordynator projektu prosi o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 7 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum Technologiczne z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu w zakresie modelowania 3D na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego

Centrum Technologiczne z hiszpańskiego regionu Murcja poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020, naboru pt.: „Refleksyjne społeczeństwa: dziedzictwo kulturowe i tożsamość europejska” (H2020-Reflective-7-2014). Tematem projektu będzie zaawansowane modelowanie 3D zapewniające dostęp do europejskich zasobów kulturowych i pozwalające na ich zrozumienie.

Projekt CLOUD-HERITAGE ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu opartego na modelowaniu 3D oraz elementach wirtualnej rzeczywistości, umożliwiającego reprodukcję zasobów dziedzictwa kulturowego oraz zapewniającego dostęp do nich dzięki platformie opartej na chmurze obliczeniowej (cloud platform).

Poszukiwani partnerzy:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie modelowania informacji o budynkach (BIM) i systemu informacji geograficznej (GIS)
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości i „serious gaming”
 • uniwersytety
 • instytucje kultury
 • sieci lub stowarzyszenia zrzeszające instytucje kultury.

Koordynator projektu prosi o szybki kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 30 września br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu dot. wspópracy miast i partycypacji obywatelskiej

Włoska gmina Santo Stefano di Magra poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponentu 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie – sieci miast.

Projekt „UNION (UrbaN center Is an Opportunity)” ma na celu stworzenie sieci miast pracujących nad zagadnieniem nowych form współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Ważnym elementem projektu będzie promowanie partycypacji obywatelskiej na poziomie europejskim poprzez zwiększenie zrozumienia prawodawstwa i polityk unijnych oraz tego, jak wpływają one na codzienne życie obywateli.

Planowane działania obejmują organizację spotkań pomiędzy różnymi partnerami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej, jak i na poziomie Unii Europejskiej.

Poszukiwani partnerzy to gminy i miasta, które mają już pewne doświadczenia w projektach dotyczących współpracy na rzecz odnowy miast oraz tworzenia przestrzeni do aktywnej partycypacji obywateli, a także organizacje pozarządowe współpracujące z miastami.

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 1 września.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska gmina poszukuje partnerów do projektu w zakresie przyjaznych środowisku metod rozbiórki budynków

Duńska gmina Holbaek poszukuje partnerów do projektu w ramach programu LIFE (Program działań na rzecz środowiska i klimatu) dotyczącego standaryzacji procedur, metod i technologii związanych z rozbiórką budynków, pozwalających na ponowne użycie materiałów budowlanych uzyskanych w efekcie rozbiórki.

Wszystkie kraje europejskie stoją przed poważnym wyzwaniem środowiskowym dotyczącym utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki starych budynków. Istnieją już pojedyncze przedsiębiorstwa, które proponują przyjazne środowisku metody rozbiórki i ponowne wykorzystanie uzyskanych w jej efekcie materiałów, przede wszystkim cegieł. Doświadczenia w tym zakresie są jednak sporadyczne i mało rozpowszechnione.

Projekt ma na celu zebranie dobrych praktyk dotyczących ponownego wykorzystania odzyskanych materiałów budowlanych oraz opracowanie metody certyfikacji starych cegieł pozwalającej na wskazanie ich jakości. Innym aspektem projektu mogłoby być stworzenie europejskiej platformy (w formie bazy danych lub aplikacji) zawierającej aktualne informacje o przeprowadzanych rozbiórkach budynków i dostępnych w ich efekcie materiałów.

Poszukiwani partnerzy to przedsiębiorstwa, uczelnie i inne podmioty posiadające wiedzę lub doświadczenie w tematyce projektu oraz samorządy, które stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Planowany czas trwania projektu: 5 lat

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 12 sierpnia . Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 16 października 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli  

 

Hiszpanskie miasto Terrassa poszukuje partnerów do projektu dot. wymiany młodzieży

Wydział ds. młodzieży miasta Terrassa (Katalonia) poszukuje partnerów do przygotowania projektu w ramach programu Erasmus+ , akcji 1 – mobilność edukacyjna w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Celem projektu „Intercities. Mode on." jest organizacja tygodniowej wymiany młodzieży w terminie 9 - 16 lipca 2015 r. Tematem przewodnim będzie zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu ich miast oraz promowanie wolontariatu i aktywnego obywatelstwa.

Terrassa poszukuje 3 partnerów z miast średniej wielkości (150 000 – 500 000 mieszkańców) zainteresowanych wymianą młodzieży (8 osób) w wieku 17-23 lat.

Prosimy o kontakt do końca sierpnia. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 1 października 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. nauczania języków obcych

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, akcji 2 - „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (partnerstwo strategiczne).

http://ec.europa.eu/youth/programme/partnerships/strat_partnerships_en.htm

Projekt pt.: “Program na rzecz doświadczenia zawodowego” ma na celu:

1. naukę języka obcego dla dzieci pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Postępy dzieci biorących udział w zajęciach będą monitorowane przez grupę pracowników naukowych.

2. umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego bezrobotnym absolwentom uczelni, którzy są uprawnieni do nauczania języków obcych.

Poszukiwani partnerzy to szkoły, które oferują studia dla nauczycieli języków obcych.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych: 1 października 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu                                                             

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu dot. kompleksowego wsparcia młodzieży

Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu "EurOnline One-Stop-Shop” w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego serwisu punktów kompleksowej obsługi interesanta, typu „załatw wszystko w 1 miejscu”.

Punkty będą świadczyć usługi dla młodych osób pochodzących z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Funkcjonowanie punktów będzie mieć na celu zniesienie barier, przed którymi stoją młodzi ludzie, poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak profesjonalne doradztwo i wsparcie oraz informacyjny portal internetowy.

Grupa docelowa: niepracujący i nieuczący się młodzi ludzie (NEETs), opuszczający ośrodki opieki, mający problemy z nauką, niepełnosprawni, nadużywający alkoholu lub narkotyków, mający problemy z prawem, imigranci.

Głównym tematem, w zakresie którego punkty będą udzielać wsparcia będzie zatrudnienie, jednak będą one również zajmować się takimi zagadnieniami, jak: edukacja i szkolenia, zdrowie psychiczne, zdrowie seksualne, ciążą, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków, zdrowie fizyczne, warunki mieszkaniowe, bezdomność, zasiłki itp.                                                                       

Projekt będzie wdrażany w trzech państwach europejskich, a wyniki uzyskane w każdym z nich zostaną porównane.

Zgłoszenia partnerów do projektu trwają do 16 lipca. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 28 sierpnia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu w zakresie etyki w badaniach

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów, aby złożyć wniosek projektowy w ramach programu Horyzont 2020 – „Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa – nabór wniosków do projektów służących wspieraniu metod zarządzania na rzecz rozwoju badań i innowacji”. Projekt będzie dotyczył zagdanienia etyki w badaniach i promowania ich integralności (GARRI-5-2014).

Informacje o naborze: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2405-garri-5-2014.html)

Głównym celem projektu „Zintegrowane ramy zarządzania: promowanie integralności badań” jest rozwinięcie systemu etyki w badaniach, co wsparłoby instytucje finansujące w stałej adaptacji ram zarządzania w zakresie badań i innowacji nastawionych na potrzeby społeczeństwa. Na drugim poziomie projektu, zaproponowana zostanie analiza, której celem będzie opracowanie wielopłaszczyznowych ram, które obejmą takie zagadnienia, jak prawo i zarządzanie, praktyka, technologie i edukacja, kontakty z partnerami społecznymi oraz zapewnią, że wyniki projektu będą odpowiadać zróżnicowanym potrzebom różnych partnerów społecznych i będą dostosowane do potrzeb społeczeństwa w długim okresie.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, MŚP, organizacje pozarządowe, organizacje wspierające sektor nauki.

Zgłoszenia partnerów zainteresowanych projektem trwają do 10 lipca. Termin składania wniosku do Komisji upływa 2 października.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Trinity College Dublin szuka partnerów do projektu w programie Horyzont 2020

Trinity College Dublin szuka partnerów z Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Serbii do współpracy w projekcie w zakresie programu Horyzont 2020 - działania „Teaming”, którego celem jest tworzenie lub wspieranie rozwoju centrów doskonałości poprzez współpracę partnerską pomiędzy wiodącymi ośrodkami badawczymi i ich słabszymi odpowiednikami.

Informacje o naborze: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html#tab1

Poszukiwani partnerzy to administracja krajowa i regionalna zarządzająca środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych lub instytucje finansujące badania naukowe.

Projekt zakłada przygotowanie biznes planu dla centrum doskonałości, na co dostępne będzie finansowanie wynoszące 0,2-0,5 mln euro. Najwyżej ocenione biznes plany otrzymają dofinansowanie wynoszące 15-20 mln euro na rozpoczęcie działalności centrum.

Trinity College Dublin oferuje: pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, pomoc w opracowaniu wizji rozwoju centrum doskonałości zajmującego się zagadnieniami związanymi ze sztuką i naukami humanistycznymi, informacje dotyczące modelu rozwoju i biznes planu funkcjonującego w strukturach TCD, pomoc ekspercką, techniczną i program wymiany pracowników naukowych.

TCD oczekuje: zaangażowania instytucji zarządzających środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych lub partnerów z nimi współpracujących, propozycje muszą uwzględniać potrzebę zaangażowania funduszy na funkcjonowanie centrum doskonałości w przyszłości, doświadczenie w realizacji projektów UE, zaangażowanie w rozwój w zakresie sztuki, nauk humanistycznych i tożsamości kulturowej.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w programie upływ 17 września.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum technologiczne z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektów w programie Horyzont 2020

Metalowo-Mechaniczne Centrum Technologiczne (CETEMET ) z Hiszpanii pilnie poszukuje partnerów do projektów w ramach programu „Horyzont 2020” w zakresie czterech dziedzin tematycznych:

- elektryczne pojazdy dwukołowe i ultralekkie koncepcje pojazdów (nabór GV-5-2014)

- lekkie i ciężarowe pojazdy hybrydowe (nabór GV-4-2014)

- produkcja na zamówienie części dla personalizowanych produktów (nabór FoF-10-2015)

- technologie i wyposażenie służące ponownemu wykorzystaniu produktów (nabór FoF-13-2015)

Centrum posiada bogate doświadczenie we współpracy w projektach tego typu. Wykorzystywane materiały są poddawane testom, a firma używa nowoczesnych metod skanowania 3D, aby poprawić design produktów.

Więcej informacji

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu                                                             

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki w Nikozji poszukuje partnerów do projektu

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki oraz Uniwersytet w Nikozji chciałyby dołączyć do konsorcjum planującego realizację projektu na temat wpływu diety śródziemnomorskiej oraz indeksu glikemicznego na markery biochemiczne, które oddziaływują na procesy poznawcze i inne funkcje organizmu, w szczególności u osób starszych.

Planowany projekt byłby realizowany w ramach naboru Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów: „Działania przygotowawcze. Zdrowa dieta we wczesnych latach życia i w starzejącym się społeczeństwie”:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_health_diet_en.htm

Uniwersytet w Nikozji jest największym prywatnym uniwersytetem na Cyprze, który dzięki realizowanej w ostatnich latach strategii na rzecz badań chce odgrywać istotną rolę w dostarczaniu wysokiej jakości edukacji i badań naukowych. Od 2007 r. realizuje projekty finansowane ze środków krajowych i europejskich.

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki jest prywatnym ośrodkiem akademickim świadczącym wysokiej jakości usługi jako laboratorium kliniczne i ośrodek badań w zakresie biomedycyny, neurologii, genetyki i innych powiązanych dziedzin.

Planowana długość projektu to 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje non-profit, MŚP, partnerzy regionalni oraz organizacje sektora prywatnego.

Prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 14 sierpnia br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stowarzyszenie Władz Lokalnych Regionu Goteborg poszukuje partnerów do współpracy w zakresie zintegrowanych strategii zatrudnienia

Stowarzyszenie Władz Lokalnych Regionu Goteborg zrzeszające 13 samorządów Zachodniej Szwecji poszukuje partnerów zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanych strategii zatrudnienia.

Wymiana doświadczeń będzie częścią opracowywanego przez stowarzyszenie studium pt.: „Mellan Rum 2.0” mającego na celu stworzenie trwałych struktur współpracy samorządów i urzędów pracy, aby móc lepiej sprostać potrzebom osób bezrobotnych. Głównym założeniem projektu jest identyfikacja przeszkód strukturalnych utrudniających powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

Ta wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami z różnych krajów ma odpowiadać przede wszystkim na następujące pytania:

 • Jak zapewnić skuteczne wsparcie dla osób poszukujący pracy?
 • Jakie są doświadczenia związane z organizacjami współpracy zajmującymi się zagadnieniem długoterminowego bezrobocia?
 • Jak w różnych samorządach rozwiązany jest problem długotrwałego bezrobocia, który przekracza kompetencje poszczególnych urzędów/samorządów?

Zainteresowane samorządy prosimy o kontakt z:

Ulrica Furby, Gothenburg Region,

Email: ulrica.furby@grkom.se

Tel +46 766 45 33 13

 

Joanna Kubiak, Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć Euro-Folk-poszukiwanie partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoski uniwersytet z Pizy poszukuje partnerów (władze lokalne) do współpracy przy projekcie Sieć miast Europy dla obywateli w ramach nowego okresu programowania 2014-2020- temat: Sieć Euro-Folk- folklor i tradycja: różnorodne źródła wspólnego spotkania.

Projekt ma na celu stworzenie sieci składającej się z przedstawicieli władz lokalnych, stowarzyszeń kulturalnych i społeczeństwa obywatelskiego, która poprzez muzykę ludową wzmocni współpracę oraz poszerzy wiedzę wśród społeczeństw o różnych kulturach. Projekt proponuje, aby zebrać najpopularniejsze tradycje z różnych krajów i podzielić się ich doświadczeniami oraz wiedzą oraz by zdać sobie sprawę z istnienia cech wspólnych pomiędzy ich wspólnymi europejskimi korzeniami.

Planowane działania:

Wymiana doświadczeń by promować obustronną wiedzę w Europie poprzez tradycję i folklor:

- 5 tematycznych spotkań trwających 2-3 dni w 5 różnych krajach europejskich (do ustalenia). Każde spotkanie będzie zorganizowane w następujący sposób: 1 konferencja tematyczna na temat tradycji i folkloru, 1 wydarzenie dotyczące muzyki ludowej i kultury. Co najmniej 7 międzynarodowych partnerów- 100 lokalnych uczestników i po 1-2 przedstawicieli partnerów projektu

-stworzenie interaktywnej strony internetowej- Facebook – Twitter - kwartalny biuletyn

- wspólne wytyczne (końcowa publikacja)

Partnerzy:

Gminy, powiaty, regiony, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje kulturalne i pozarządowe

Czas trwania projektu:

18 miesięcy

Budżet:

100,000-120,000 euro ryczałt

Wkład Unii Europejskiej do 100%

Ostateczny termin przewidywany na 1 września 2014.

Prosimy potencjalnych partnerów o zgłaszanie zainteresowania udziału w projekcie do 1 lipca 2014.

W sprawie jakichkolwiek pytań proszę bezpośrednio kontaktować się z:

Małgorzatą Syllą

e-mail: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Uniwersytet w Gandawie poszkuje partnerów do projektu dot. stworzenia pojazdu elektrycznego

Uniwersytet w Gandawie (Belgia) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru „Zielone pojazdy 2014: elektryczne pojazdy dwukołowe i nowe koncepcje ultralekkich pojazdów” w programie Horyzont 2020. Tytuł planowanego projektu to: „Ulbec – koncepcja ultralekkiego pojazdu na rzecz mobilności indywidualnej”.

Będzie on opierał się na poprzednim projekcie realizowanym przez ten uniwersytet, którego efektem był elektryczny pojazd jednoosobowy, przystosowany do użytku całorocznego. Ulbec ma być stworzony jako realna alternatywa dla samochodu, do wykorzystania na krótkich i średnich dystansach. Powinien być lekki (poniżej 100 kg), wystarczająco szybki, aby nadążać za ruchem ulicznym (70-80 km/h) i o wiele tańszy w eksploatacji niż tradycyjny samochód.

Projekt wymaga pracy w multidyscyplinarnym zespole, a jego celem jest opracowanie opartej na testach i badaniach rynkowych koncepcji produktu oraz przygotowanie modelu biznesowego.

Poszukiwani partnerzy to uczelnie, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa mające doświadczenie w zakresie projektowania, inżynierii, oświetlenia, bezpieczeństwa ultralekkich pojazdów oraz legislacji.

Zainteresowane podmioty są proszone o szybki kontakt, najpóźniej do 1 lipca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski chór poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Chór „Pueri Cantores" z Veneto (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt. „Muzyka i młodzież – nasza przyszłość", który ma być realizowany w ramach programu „Kreatywna Europa" (komponent Kultura, duże Projekty Współpracy Europejskiej, nabór: lipiec 2014).

Celem projektu jest stworzenie „Europejskiej Szkoły Chóralnej" i zapewnienie know-how dla zespołów chóralnych. Organizowane szkolenia będą przeznaczone dla dla dzieci i młodzieży w wieku 12-20 lat. Będą one obejmowały m.in. takie dziedziny, jak śpiew, oddychanie przeponą, poczucie rytmu, wyrażanie emocji ciałem. Uczestnicy projektu stworzą europejski chór młodzieżowy zapewniający rozwój uczniów poprzez eksperymenty wokalne oraz innowacyjne metody nauczania. Członkowie chóru przygotują również operę.

Poszukiwani partnerzy to 6 chórów z różnych państw UE, które są zainteresowane projektami edukacyjnymi.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański szpital poszukuje partnerów do projektu dot. zintegrowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi

Platforma Onkologii Szpitala Quirón Torrevieja (Hiszpania), we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Murcji poszukuje partnerów do projektu w ramach programy „Horyzont 2020", naboru: PHC 24 – 2015: Projekty pilotażowe w zakresie spersonalizowanej medycyny.

Głównym celem tego projektu jest wdrożenie i dzielenie się wiedzą na temat zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami onkologicznymi opracowanym przez Szpital Quirón. Model ten mógłby zostać powielony w instytucjach partnerskich, co pozwoliłoby na stworzenie europejskiej sieci spersonalizowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wpływ nowego modelu i wyników leczenia będzie mierzony wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

Poszukiwani partnerzy:
• jednostki opieki klinicznej;
• firmy europejskie specjalizujące się w dziedzinie innowacyjnych technologii - badań omicznych stosowanych w onkologii;
• laboratoria specjalizujące się w badaniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych wykonujące rutynowe monitorowanie leków przeciwnowotworowych;
• organizacje specjalizujące się w dziedzinie farmakometrii;
• organizacje będące europejskimi liderami w dziedzinie produkcji, rozwoju i komercjalizacji znaczników PET w onkologii;
• organizacje specjalizujące się w diagnostyce molekularnej.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 14 października 2014 r. Potencjalni partnerzy są proszeni o jak najszybszy kontakt.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. studenckiej platformy współpracy

W związku z naborem dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji w ramach programu Erasmus + Izba Handlowo-Przemysłowa w Caen (Francja) poszukuje partnerów do projektu pt.: „KUIKUP".

Projekt ma na celu założenie platformy współpracy dla studentów z całego świata, aby mogli oni dzielić się informacjami na temat praktyk, staży, studiów zagranicznych, prac wakacyjnych itp. Jednym z założeń platformy byłaby również pomoc w przygotowaniu CV, które następnie ułatwiałyby studentom i absolwentom znalezienie staży i miejsc pracy odpowiadających ich profilom, umiejętnościom i potrzebom.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, szkoły, stowarzyszenia itp. Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków upływa 30 kwietnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut Studiów Globalnych w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie

Instytut Studiów Globalnych Uniwersytetu w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie w ramach programu „Horyzont 2020" lub innego programu UE.

Tematyka projektu będzie związana ze zmianą myślenia o legitymacji Unii Europejskiej, która mogłaby przyjąć model federacji wykraczający poza granica państw narodowych. Będzie on również obejmował kwestie związane z regionalizmem i tzw. Europą regionów.

W ramach projektu planowana jest organizacja dwóch warsztatów oraz wydarzenia prezentującego wyniki badań.

Poszukiwani partnerzy ośrodki badawcze, think tanki i samorządy regionalne.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska organizacja młodzieżowa poszukuje partnerów do projektu dot. promocji przedsiębiorczości

ASDE – organizacja młodzieżowa z Murcji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus + (akcja 2).

Cele projektu to:
• Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży
• Połączenie przedsiębiorczości z rozwojem obywatelstwa UE i odpowiedzialności społecznej
• Promocja innowacyjnych szkoleń dla młodzieży, upowszechniających takie umiejętności, jak kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności potrzebne w pracy, w tym współpracę w zespole.

Poszukiwani partnerzy to organizacje młodzieżowe oraz samorządy. Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 10 kwietnia.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski uniwersytet poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny

Uniwersytet w Udine znajdujący się we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny. Projekty będą realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”.

Tematyka poszczególnych projektów obejmuje takie zagadnienia, jak:

- zdrowie, starzenie się i choroby: czynniki determinujące, ryzyko i ścieżka choroby
- promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
- nowe terapie
- innowacyjne metody leczenia a technologie
- promocja aktywnego starzenia się w zdrowiu
- zintegrowana opieka zdrowotna, skoncentrowana na pacjentach.

Poszukiwani partnerzy to uczelnie wyższe, szpitale, ośrodki badań oraz przedsiębiorstwa.
Lista i opis planowanych projektów znajdują się w załączniku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
joanna.kubiak@wielkopolska.eu   
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli