Przejdź do treści

Lista projektów

Francuskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. zwalczania nienawiści w cyberprzestrzeni

Francuskie miasto Tuluza oraz LICRA – Międzynarodowa Liga na rzecz walki z rasizmem i antysemityzmem poszukują partnerów do projektu w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo”: JUST/2014/RRAC/AG

Projekt ten będzie polegał na stworzeniu aplikacji dotyczącej zwalczania aktów dyskryminacji w internecie.

Cele projektu:

 • zmniejszenie liczby aktów dyskryminacji, w tym rasizmu
 • wzmocnienie pozycji obywateli i organizacji, które przeciwdziałają temu zjawisku
 • wsparcie osób poszkodowanych

Poszukiwani partnerzy to miasta, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Koordynator projektu prosi o jak najszybszy kontakt zainteresowanych osób, ponieważ termin składania wniosków projektowych upływa 12 listopada br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie kultury poszukuje partnerów do projektu dot. produkcji musicalu ulicznego

Włoskie stowarzyszenie kultury Cacao-Alcatraz poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, który zakłada realizację musicalu ulicznego z udziałem profesjonalnych artystów.

Projekt ten ma na celu:

 • utworzenie sieci współpracy międzynarodowej na rzecz przyszłego rozwoju produktu artystycznego,
 • wymianę doświadczeń artystów z różnych krajów,
 • organizację szkoleń, które mają sprzyjać zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • realizację projektu artystycznego, który będzie dostępny w różnych krajach Unii Europejskiej.

Poszukiwani partnerzy to instytucje i organizacje zrzeszające artystów, którzy mają profesjonalne lub półprofesjonalne doświadczenie w dziedzinie muzyki, tańca, sztuk ulicznych lub cyrku.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 1 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada miasta Basildon poszukuje partnerów do projektu dot. inżynierii i zaawansowanej produkcji przemysłowej

Rada miasta Basildon (Anglia) poszukuje partnerów do projektu w zakresie inżynierii i zaawansowanej produkcji przemysłowej w ramach programu INTERREG .

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących innowacyjnych strategii przedsiębiorstw. Działania te mają ostatecznie doprowadzić do zwiększenia wymiany handlowej i zatrudnienia.

Rada poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani wymianą doświadczeniami w kontekście następujących dziedzin:

 • strategie lokalnych inteligentnych specjalizacji
 • wsparcie i rozwój łańcucha dostaw
 • współpraca MŚP z szkolnictwem wyższym
 • biznes/szkoła
 • dostęp młodych ludzi z niskimi kwalifikacjami do wysoko wykwalifikowanej pracy
 • koncepcja inżynierii miasta

Poszukiwani partnerzy:

 • samorządy, na terenie których rozwinięta jest struktura przemysłowa, przede wszystkim w zakresie inżynierii produkcji związanej np. z przemysłem samochodowym
 • organizacje zrzeszające pracodawców
 • instytucje edukacyjne

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska fundacja poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Włoska Fundacja Ugo and Olga Levi poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu Kreatywna Europa w następujących dziedzinach:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego;
 • promocja i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty i konferencje;
 • muzyczna kultura żydowska;
 • konferencje i wydarzenia dotyczące dziedzictwa muzycznego.

Fundacja zajmuje się przeprowadzaniem badań naukowych, a także ochroną i promocją międzynarodowej muzyki operowej i zbiorem materiałów w tym zakresie. Współpracuje z kilkoma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie promocji muzyki.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w ramach programu Horyzont 2020

Grupa badawcza „Demokracja i autonomia: społeczeństwo i polityka” z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu Horyzont 2020 w następujących dziedzinach:

 • koncepcja „obserwatoriów obywatelskich”
 • ICT- otwarty rząd
 • wspieranie aktywnego starzenia się w zdrowiu z wykorzystaniem narzędzi ICT: wczesne wykrywanie i zapobieganie ryzyka

Grupa badawcza specjalizuje się w badaniach społecznych, które dotyczą m.in. demokracji, uczestnictwa obywateli w polityce, parlamentów krajowych i regionalnych oraz projektowania i wdrażania polityk publicznych.

Poszukiwani są partnerzy z wszystkich krajów Unii Europejskiej .

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska biblioteka poszukuje partnerów do projektu dot. książek artystycznych

Włoska biblioteka Civica di Merano poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, który będzie dotyczył popularyzacji książek artystycznych.

Główne cele to:

 • promowanie książek artystycznych jako ważnego dziedzictwa kulturowego;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat książek artystycznych jako potencjału kulturowego i kreatywnego na terenie Unii Europejskiej;
 • wspieranie ponadnarodowego i międzynarodowego obiegu książek artystycznych za pomocą wystaw, warsztatów, a także bardziej innowacyjnych form współpracy kulturalnej;
 • rozwijanie grup docelowych (dzieci, młodzież, nauczyciele, pracownicy kulturalni, autorzy książek) w kierunku odkrycia tego ważnego dziedzictwa kulturowego;
 • promowanie czytania;
 • popularyzowanie autorów książek artystycznych.

Poszukiwani są partnerzy to biblioteki lub muzea, które mają już doświadczenie w zakresie promowania lub archiwizacji książek artystycznych, szczególnie tych dla dzieci.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa 1 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Europejski Sojusz EMEA oraz belgijskie stowarzyszenie poszukują partnerów do projektu dot. zespołu przewlekłego zmęczenia

EMEA - Europejskie stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem przewlekłego zmęczenia oraz jego belgijski odpowiednik poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub ERA-NET (Europejska sieć finansowania badań neurologicznych).

Projekt będzie polegał na stworzeniu skuteczniej współpracy międzynarodowej w zakresie chorób mózgu, mającej na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i wymiany wiedzy. W ramach programu Horyzont 2020 mógłby on dotyczyć działań koordynacyjnych na rzecz zdrowia. Projekt realizowany w ramach sieci ERA NET  koncentrowałby się na współpracy i dostosowaniach krajowych programów i działań w dziedzinie chorób oraz zaburzeń układu nerwowego.

Cele:

 • większa koordynacja badań dotyczących zespołu przewlekłego zmęczenia w Europie;
 • zebranie istniejących już danych i wyników badań dotyczących zespołu przewlekłego zmęczenia;
 • utworzenie centralnej bazy danych gromadzącej informacje na temat tej choroby;
 • kształcenie lekarzy i specjalistów;
 • sporządzenie rejestru pacjentów, aby uzyskać obraz rzeczywistej sytuacji;
 • wsparcie dla chorych.

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim instytuty badawcze, departamenty edukacji, departamenty zdrowia publicznego czy biobanki.

Prosimy o kontakt do 17 września br. Termin składania wniosków projektowych w ramach programu ERA NET upływa 14 października br., natomiast w przypadku prog. Horyzont 2020 - 24 lutego 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju obszarów miejskich

Szwedzka gmina Hjo poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli.

Projekt będzie polegał na stworzeniu ustrukturyzowanych i wieloletnich partnerstw pomiędzy gminami polegających na wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich przy jednoczesnym zachowaniu wartości historycznej miast i wykorzystaniu pobliskich rzek lub strumieni.

Cele projektu:

 • stworzenie przewodnika składającego się z konkretnych przykładów w jaki sposób rozwijać obszary miejskie przy zachowaniu wartości historycznej i wykorzystaniu rzek lub strumieni;
 • opracowanie rekomendacji dla poszczególnych działań;
 • stworzenie katalogu instrukcji i zaleceń;
 • stworzenie planu dotyczącego dalszej współpracy gmin.

Poszukiwani są partnerzy, którzy posiadają już duże doświadczenie w rozwoju i integracji wartości kulturowych w krajobrazie miejskim przy wykorzystaniu pobliskich rzek lub strumieni.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa 30 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski region Piemont poszukuje partnerów do projektu dot. reintegracji zawodowej osób uzależnionych

Włoski region Piemont poszukuje partnerów do projektu w ramach programu w zakresie zdrowia publicznego.

Projekt zajmuje się zwiększeniem społecznych i zawodowych możliwości osób przewlekle uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Jego celem jest wspieranie integracji pomiędzy publicznymi i prywatnymi placówkami w zakresie radzenia sobie z problemem a także wzmocnienie kultury integracyjnej wśród ludzi.

Grupa docelowa projektu to osoby uzależnione w przedziale wiekowym 35-65 lat. Bezpośredni beneficjenci to: osoby pełniące usługi zdrowotne, pracownicy socjalni, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i pracowników w firmie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje lub instytucje zajmujące się tematyką uzależnień lub realizujące podobne projekty.

Koordynator projektu prosi o kontakt do 12 września br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie Muzeum Ceramiki z Faenzy poszukuje partnerów w dziedzinie ceramiki i zarządzania muzeum

Włoskie Muzeum Ceramiki z Faenzy poszukuje podmiotów zainteresowanych oraz propozycji projektów w dziedzinie kultury i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

 •   ceramiki: renowacja, ochrona, komunikacja
 •   zarządzania muzeum : organizacja wydarzeń, programy dydaktyczne, dobre praktyki muzeum.

Więcej informacji na temat Muzeum znajdziecie Państwo w załączniku.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Monica Gori:

Email: monicagori@micfaenza.org  Tel. 0039(0)546.697322

Oprac.: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum Kultury w Koszycach poszukuje partnerów do projektu dot. transnarodowych produktów zrównoważonej turystyki 2014

Centrum Kultury w Koszycach poszukuje partnerów do projektu w ramach programu COSME.

Projekt ten będzie polegał na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki wiejskiej. Propozycje projektów powinny mieć przede wszystkim na celu promowanie zrównoważonych międzynarodowych produktów turystycznych dotyczących aktywnego stylu życia.

Celem tej inicjatywy jest:

 • wspieranie rozwoju regionu poprzez kulturę i turystykę
 • wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego, a także jego trwałości poprzez zachęcanie do dywersyfikacji dostaw usług i produktów turystycznych.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do agencji rozwoju regionalnego lub organizacji obywatelskich krajów członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają już doświadczenie w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

Termin składania wniosków projektowych upływa 7 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

 

Industrial Institute of Agricultural Engineering from Poznań (Poland) is searching for partners -Horizon 2020

horizon2020 0Dear Colleagues,

Industrial Institute of Agricultural Engineering from Poznań (Poland) is searching for partners for projects within Horizon 2020 framework.

FIELD OF INTEREST

· Environment, waste, recycling projects

· Biomass production lines

· Efficiency analysis projects

· Agriculture mechanical engineering projects

· Rapid prototyping technologies (3D scanning, 3D printing, CAD)

· Materials engineering, wear assessment, durability increase

More information about the organization and their interest you will find in attached document.

If you are interested please contact directly :

Mr BARTŁOMIEJ DUDZIAK

Department Manager

mobile: +48 607 360 627

email: dudziak@pimr.poznan.pl

skype: bartek.dudziak

Best regards,

Wielkopolska Region Brussels Office

Czeska organizacja pożytku publicznego poszukuje partnerów do projektów społecznych

„Magdalena” – czeska organizacja pożytku publicznego poszukuje partnerów i chciałaby dołączyć do konsorcjów realizujących projekty dotyczące prewencji uzależnień i pomocy osobom uzależnionym. Organizacja ma już doświadczenie w realizacji projektów w ramach europejskich programów „Grundtvig” i „Leonardo” oraz kilku inicjatyw finansowanych z czeskich programów krajowych.

Cztery proponowane zagadnienia projektowe to:

 1. zaangażowanie osób, które wcześniej nadużywały alkoholu lub narkotyków i ich bliskich we wsparcie i integrację społeczną osób uzależniony lub grup ryzyka
 2. angażowanie społeczności lokalnej w działalność organizacji pożytku publicznego
 3. opieka nad osobami uzależnionymi, które jednocześnie cierpią na zaburzenia psychiczne (tzw. podwójna diagnoza)
 4. utworzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży mających na celu wzmocnienie relacji międzyludzkich, rozwój umiejętności społecznych i zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ośrodki będą oparte na współpracy pomiędzy pedagogami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina Bassano del Grappa poszukuje partnerów do projektu w zakresie ceramiki

Włoska gmina Bassano del Grappa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Kultura, granty na mniejszą skalę. Projekt „Dialog między krajami” dotyczy ceramiki jako sztuki kreatywnej.

Gmina Bassano del Grappa jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Miast Ceramicznych i jest znana z tradycji ceramicznej. Gmina zarządza Muzeum Ceramiki, w którym mieści kolekcję majoliki, porcelany i ceramiki, począwszy od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej produkcji na przestrzeni wieków.

Celem projektu jest :

przywrócenie tradycji tworzenia lokalnej ceramiki;

badania nad nowymi formami ekspresji i nowymi tworzywami;

badania w dziedzinie wzornictwa w ceramice;

ustanowienie współpracy między artystami, projektantami i ośrodkami produkcyjnymi na poziomie europejskim i pozaeuropejskim;

dialog między odbiorcami kultury i artystami w zakresie produkcji ceramiki.

Projekt kierowany jest do gmin, powiatów, regionów, stowarzyszeń władz lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji kulturalnych, uniwersytetów oraz innych podmiotów zarządzających muzeum ceramiki.

Wartość projektu to 300 000 euro, wkład Unii Europejskiej - do 60%.

Koordynator projektu prosi o szybki kontakt. Termin składania wniosków upływa 1 października 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Stowarzyszenie Art Mouv’/Zone Libre z Bastii (Korsyka - Francja) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Projekt będzie polegał na połączeniu umiejętności i metod pracy partnerów z różnych krajów, aby wspólnie odkrywać nowe formy wyrazu artystycznego i kulturowego. Zadaniem partnerów będzie również budowanie trwałej współpracy opartej na wspólnych wartościach europejskich uwzględniającej różnorodność społeczną, kulturową.

Działania projektowe obejmą stworzenie „laboratoriów” zajmujących się takimi zagadnieniami jak języki i wielokulturowość, geografia i demokracja, przestrzeń publiczna. W ramach projektu zorganizowane zostaną również warsztaty obywatelskie, szkolenia dot. cyfryzacji, czy spotkania prezentujące jego efekty.

Więcej informacji:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. zasobów wodnych na obszarach miejskich

Rada miasta Sabadell (Katalonia) poszukuje partnerów do projektu dotyczącego wykorzystania wody na obszarach miejskich, który będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020.

Zadaniem projektu HIDRIWUS będzie opracowanie rozwiązań opartych na urządzeniach i oprogramowaniu komputerowym dla miejskich systemów zarządzania wodą. Głównym celem jest uzyskanie ich integracji, interoperacyjności, zdalnej kontroli i automatyzacji, a także stworzenie aplikacji dla mieszkańców miast dotyczącej korzystania z zasobów wodnych.

Ostateczne cele projektu to:

 • zmniejszenie zużycia wody i energii
 • zwiększenie świadomości i zaangażowania mieszkańców miast
 • zwiększenie jakości usług związanych z zasobami wodnymi

Poszukiwani partnerzy to: MŚP, firmy zajmujące się dystrybucją wody, władze publiczne odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi, miasta.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada gminy Southend-On-Sea poszukuje partnerów do projektu dot. bezpieczeństwa na drogach

Rada gminy Southend-On-Sea z regionu Wschodnia Anglia poszukuje partnerów do projektu dotyczącego bezpieczeństwa na drogach.

Celem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa drogowego dzieci, osób starszych oraz młodych kierowców.

Działania projektowe będą obejmować:

 • wymianę i wdrażanie dobrych praktyk wśród partnerów projektu
 • opracowanie innowacyjnych metod mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnych, organizację wydarzeń

Projekt będzie uwzględniał takie zagadnienia jak: zwiększona obecność rowerzystów w ruchu drogowym, adaptacja infrastruktury do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, działania edukacyjne wśród dzieci, zmniejszenie ilości wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń wśród młodych kierowców.

Informacje dotyczące naboru wniosków: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/doc/2014-road-safety/call.pdf

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne i regionalne. Zainteresowane podmioty proszone są o szybki kontakt.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Angielski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu nt. zrównoważonego rozwoju (żywność, woda, energia)

Anglia Ruskin University poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020. Temat projektu to „Głos młodych: dyskusje, debaty i odkrywanie nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom związanym z żywnością, wodą i energią w europejskich miastach”.

Celem projektu jest promowanie wiedzy w zakresie trzech zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem – żywnością, wodą i energią oraz zaangażowanie obywateli i różnorodnych podmiotów w debatę na temat możliwości sprostania wyzwaniom z nimi związanych.

Pierwszy etap projektu będzie polegał na zebraniu danych i przeprowadzeniu badań. Drugi to modelowanie „inteligentnego miasta”, a trzeci będzie się opierał na działaniach angażujących obywateli.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety i ośrodki badawcze (szczególnie jednostki specjalizujące się w tematyce „wody”), MŚP, samorządy, organizacje pozarządowe działające na skalę europejską lub krajową, które mogą pomóc w zaangażowaniu społeczności w debatę.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt do 14 sierpnia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu dot. narzędzi ICT w turystyce

„Makina Corpus” – francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania oraz map typu „open source” poszukuje partnerów do projektu w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME - naboru pt.: „Poszerzanie oferty turystycznej w Europie – transnarodowe produkty zrównoważonej turystyki” (COS-WP2014-3-15.03).

Podstawą projektu będzie system informacji turystycznej Geotrek (www.geotrek.fr), który znajduje zastosowanie zarówno dla ekspertów zarządzających trasami, jak i turystów.

Poszukiwani partnerzy to samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje turystyczne, biura podróży itp.

Koordynator projektu prosi o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 7 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina Sandrigo poszukuje partnerów do projektu dot. dziedzictwa kulturowego i tożsamości europejskiej

Włoska gmina Sandrigo poszukuje partnerów do opracowania projektu w ramach programu „Europa dla obywateli” – sieci miast.

Celem projektu będzie:

 • zwiększenie świadomości na temat bogactwa tradycji kulturowych i kulinarnych w Europie
 • promocja dziedzictwa narodowego oraz tożsamości europejskiej
 • promowanie tolerancji w społeczeństwie
 • wymiana dobrych praktyk w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to gminy i miasta, inne samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Koordynator projektu prosi o zgłoszenia do 8 sierpnia br. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 1 września.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli