Przejdź do treści

Lista projektów

Angielska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. podnoszenia świadomości prawnej młodzieży

Law Centres Network - sieć centrów udzielających pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii, poszukuje partnerów do projektu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie działania systemu prawa. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat dostępu do porad prawnych oraz możliwości korzystania z praw w obrębie własnego systemu prawnego. W ramach projektu zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty prowadzone m.in. przez prawników.

Tematem przewodnim warsztatów będzie kwestia prawa do wypowiadania się w trakcie postępowania sądowego (art. 12 „Konwencji o prawach dziecka”).

Projekt będzie finansowany w ramach naboru DG Justice Komisji Europejskiej: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL – Międzynarodowe projekty dotyczące praw dziecka w postępowaniu sądowym.

Zainteresowanych partnerów prosimy o szybki kontakt.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki seniorów

Władze regionalne Andaluzji poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie podróżowania osób starszych po Europie, poza sezonem turystycznym (nabór: COS-TFLOWS-2014-3-15).

Projekt ma na celu utworzyć „pakiet turystyczny” promujący aktywne starzenie się, zdrowe odżywianie, wypoczynek przyjazny środowisku oraz adekwatne do wieku sposoby wypoczynku.

Szczegółowe cele projektu to:

 • podnoszenie świadomości obywatelskiej w Europie
 • stworzenie diety adekwatnej do wieku i trybu życia
 • promowanie aktywności fizycznej.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia senioralne oraz organizacje świadczące usługi turystyczne.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 15 stycznia 2015.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu dot. mobilnych aplikacji edukacyjnych

Centrum kształcenia ustawicznego z Hiszpanii, poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’. Celem projektu jest stworzenie mobilnych aplikacji edukacyjnych.

Główne zadania projektowe to:

 • stworzenie aplikacji, które pozwolą na naukę różnych przedmiotów szkolnych
 • szerokie zastosowanie aplikacji, możliwość korzystania z niej również poza szkołą
 • możliwość współpracy z uczniami z innych państw
 • wzmocnienie podstawowych umiejętności uczniów.

Poszukiwani partnerzy to centra edukacji dla dorosłych, gdzie uczniowie są w wieku powyżej 18 roku życia. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski lub hiszpański.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum kształcenia ustawicznego z Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’, w zakresie nauki języków obcych oraz podnoszenia motywacji uczniów.

Główne cele projektu:

 • oferowanie uczniom możliwości wzbogacania ich doświadczeń związanych z nauką
 • wymiana dobrych praktyk z nauczycielami oraz trenerami z różnych instytucji europejskich
 • badanie nowych przedmiotów oraz skutecznych metod kształcenia dorosłych
 • opracowanie nowych materiałów dydaktycznych

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim szkoły prowadzące kursy dla dorosłych (uczniowie powyżej 18 roku życia). Językiem roboczym projektu będzie język angielski lub hiszpański.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski samorząd poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki

Władze samorządowe miasta Narni we Włoszech szukają partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie łatwiejszego podróżowania po Europie poza sezonem turystycznym (nabór wniosków 2014 COS-TFLOWS-2014-3-15) .

Celem projektu jest przeanalizowanie, zaplanowanie i zweryfikowanie nowych, międzynarodowych, kierunków wyjazdów turystycznych studentów.

Poszukiwani partnerzy:

 • Władze publiczne (każdego szczebla) oraz ich stowarzyszenia na poziomie europejskim, międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym
 • Organizacje międzynarodowe
 • Organizacje/stowarzyszenia/ federacje młodzieży
 • Uniwersytety
 • Ośrodki badań
 • Agencje podróży i biura podróży oraz ich partnerzy
 • Organizacje non-profit (prywatne i publiczne), NGO, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, think-tank’i, polityki związane z młodzieżą oraz wszelkie inne organizacje których może dotyczyć ten projekt
 • Izby gospodarcze, przemysłowe oraz rzemieślnicze i ich stowarzyszenia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem turystyki, przede wszystkim związane z: zakwaterowaniem, rezerwowaniem, cateringiem, agencje podróży, biura podróży, biura organizujące czas wolny (wydarzenia kulturalne, aktywność sportowa), transportem turystów itd.
 • Inne publiczne lub prywatne jednostki czynnie działające w dziedzinach związanych z turystyką i politykami skierowanymi do młodzieży

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 24 listopada 2014.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski uniwerystet poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Prawa, równość i obywatelstwo'

Uniwersytet Neapolis w Pafos na Cyprze jest zainteresowany uczestnictwem w projekcie w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, naboru "Granty na działania - wspieranie projektów ponadnarodowych w dziedzinie wsparcia dzieci, które są ofiarami zastraszania w szkołach, w ośrodkach opieki i innych instytucjach" (JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Uczelnia jest liderem w zakresie badań naukowych w dziedzinie prawa i edukacji prawnej na Cyprze.

Poszukiwani partnerzy to organu publiczne, uniwersytety i ośrodki badawcze, MŚP oraz inne organizacje.

Termin składania wniosków: marzec 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Belgijska organizacja poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Flamandzki Wyższy Instytut Studiów nad Rodziną z siedzibą w Brukseli poszukuje partnerów do współpracy partnerskiej w ramach programu Erasmus + w dziedzinie sportu. Proponowany tytuł projektu to „Wsparcie rodziców dla młodzieży uprawiającej sport”.

Projekt ma następujące cele:

 • wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk dot. udziału rodziców w działalności młodzieżowych klubów sportowych
 • opracowanie programu wsparcia dla rodziców młodych zawodników w sportach drużynowych, opartego na istniejącej wiedzy specjalistycznej i dobrych praktykach w różnych krajach europejskich oraz na badaniach naukowych. Program może zwiększyć kompetencje rodziców jako trenerów, jak i kibiców.
 • stworzenie europejskiej strony internetowej w celu rozpowszechniania wyników projektu.

Poszukiwani partnerzy to federacje i kluby sportowe oraz organizacje zajmujące się kwestią zaangażowania rodzicielskiego i wsparcia edukacyjnego rodziców, a także organizacje walczące o prawa dzieci, które chcą wymienić doświadczenia, poszerzyć wiedzę, udzielić wsparcia oraz rozpowszechnić wyniki projektu.

Prosimy o kontakt do 25 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji dorosłych

Czeska spółka Atest Ltd. poszukuje partnerów do projektu dotyczącego promocji współpracy w zakresie kształcenia osób dorosłych, dalszej edukacji pedagogów oraz konsultacji dla osób bezrobotnych.

Projekt mógłby być finansowany w ramach następujących programów: Erasmus+, Europa dla obywateli, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Programu dla Europy Środkowej.

Główne cele projektu:

 • odkrywanie innowacyjnych metod nauczania dorosłych
 • wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie wyższej edukacji pomiędzy nauczycielami i wykładowcami
 • wymiana doświadczeń w zakresie systemu oceniania w edukacji zawodowej oraz praktyce
 • łączenie biznesu z nauką
 • stworzenie „sieci” instytucji edukacyjnych, szkół, agencji pracy
 • wymiany dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe) i przedszkolnym mające na celu odkrywanie nowych kultur, kształtowanie niezależności dzieci i poprawę znajomości języka angielskiego.

Spółka poszukuje partnerów z doświadczeniem w kształceniu i prowadzeniu konsultacji dla osób bezrobotnych. Od partnerów wymaga się biegłej znajomości języka angielskiego. Mogą to być przede wszystkim:

 • organizacje edukacyjne
 • szkoły
 • władze lokalne
 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu w zakresie energii

Gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu dotyczącego zrównoważonych i interdyscyplinarnych działań na rzecz inteligentnych miast w obszarze energii.

Projekt mógłby być realizowany w ramach jednego z dwóch naborów programu Horyzont 2020:

- EE-06-2015 Budownictwo

- EE-13-2014 Technologia grzewcza i chłodnicza

Cele:

 • rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych, zrównoważonych i inteligentnych systemów energetycznych z równoczesnym generowaniem niezbędnej wiedzy, metod, narzędzi i procesów
 • tworzenie nowych koncepcji technologicznych, aby o 20-30% zwiększyć wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz wydajność energetyczną
 • promocja i wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do rozwoju wiedzy i jej wykorzystania w innych projektach
 • rozpowszechnianie wyników do wszystkich zainteresowanych stron poprzez publikacje, szkolenia i programy edukacyjne.

Projekt jest ukierunkowany na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań energetycznych oraz ścisłej integracji elementów wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i wykorzystania energii. Nacisk położony jest na wykorzystanie lokalnie dostępnych zrównoważonych źródeł energii.

Poszukiwani partnerzy to polskie organy publiczne, instytuty badawcze i konsultanci oraz partnerzy przemysłowi zainteresowani zastosowaniem technologii do zintegrowanych systemów energetycznych.

Termin składania wniosków projektowych w obu potencjalnych naborach upływa w czerwcu 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie centrum nowych technologii poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju ICT

Francuskie centrum nowych technologii ANTIC poszukuje partnerów do projektu dla młodych przedsiębiorców w zakresie programu Erasmus+.

Tytuł proponowanego projektu to "Umiejętności młodych przedsiębiorców w zakresie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)”. Jego celem będzie rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi dzięki nowym technologiom. ANTIC już współpracuje z Uniwersytetem Mondragon (Kraj Basków - Hiszpania) i poszukuje partnerów europejskich do budowy dalszej sieci współpracy.

Cele projektu:

- rozwój przedsiębiorstw

- tworzenie nowych metod technologicznych i narzędzi

- tworzenie i rozpowszechnianie nowego modelu nauczania dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez ICT.

Prosimy o kontakt, termin składania wniosków projektowych upływa 30 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoska uczelnia poszukuje partnerów do projektu w programie Erasmus+

Włoska uczelnia I.I.S. Michele Amari szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Tytuł proponowanego projektu to „Ślady przeszłości w obecnych zwyczajach żywieniowych”. Jednym z najważniejszych celów projektu jest szerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej i językowej, a także wartości europejskich przez pryzmat kultury własnego kraju oraz innych państw europejskich.

Poszukiwani partnerzy to szkoły wyższe – wydziały historyczne i literatury.

Uczelnie zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa w styczniu 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przedsiębiorstwo z Norwegii poszukuje partnerów do projektu dot. usług ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej

Norweska spółka energetyczna „Lyse Energi” poszukuje partnerów do projektu w zakresie zaawansowanych systemów ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej. Projekt będzie realizowany w programie „Horyzont 2020”.

Celem projektu jest wszczęcie współpracy instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych i naukowych na rzecz wsparcia systemu opieki zdrowotnej i społecznej. W jego ramach opracowane zostaną modele biznesowe dotyczące wdrażania rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale również organy administracji publicznej i inne organizacje. Potencjalni partnerzy muszą mieć dostęp do infrastruktury światłowodowej.

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 21 kwietnia 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum zawodowe poszukuje partnerów do współpracy

Liceum zawodowe Camille Claudel z regionu Owernia poszukuje partnerów do projektu dotyczącego międzynarodowej mobilności uczniów, finansowanego w ramach programu Erasmus+.

Profil liceum obejmuje takie dziedziny, jak opieka społeczna i środowiskowa, bezpieczeństwo i ochrona, rewitalizacja obszarów miejskich. Wiek uczniów to 14-18 lat.

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe o podobnym profilu z całej Europy zainteresowane wymianą uczniów. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na wiosnę 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina Hjo poszukuje partnerów do projektu dotyczącego rozwoju małych miast

Gmina Hjo poszukuje partnerów do stworzenia długotrwałej współpracy opartej o wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich w kontekście ochrony, integracji i rozwoju dóbr historycznych oraz wykorzystania bliskości rzek. Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli – sieci miast.

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z zakresu wpływu historii i kultury na rozwój miast, oraz prowadzenie dialogu społecznego z udziałem różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Gmina Hjo jest szczególnie zainteresowana współpracą z innymi władzami lokalnymi Europy, które mają doświadczenie w stymulowaniu rozwoju małych miast przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców i lokalnej społeczności.

Ważną częścią projektu będzie stworzenie długoterminowego i ustrukturyzowanego partnerstwa między gminami i innymi zainteresowanymi stronami oraz wspieranie aktywnego obywatelstwa. Współpraca ma również na celu być podstawą dla przyszłych inicjatyw pomiędzy uczestniczącymi miastami w dziedzinach objętych projektem.

Prosimy o kontakt do 30 października 2014 r. Termin składania wniosków projektowych upływa 1 marca 2015 r.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży poszukuje partnerów do projektu dotyczącego przeciwdziałania nietolerancji

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży jest zainteresowany rolą partnera w projekcie w ramach programuPrawa, równość i obywatelstwo” dotyczącego zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (JUST/2014/RRAC/AG).

Instytut ma duże doświadczenie w realizacji projektów związanych z promowaniem tolerancji i wielokulturowości. Obecny projekt ma polegać na monitorowaniu oraz weryfikowaniu skuteczności przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nietolerancji oraz weryfikować wdrożone już projekty dotyczące zwalczania przejawów rasizmu oraz ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki badań i organizacje międzynarodowe.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu w zakresie kształcenia ustawicznego i mobilności transnarodowej

Development Gothenburg North East - szwedzka firma działająca w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, akcja 1 pt.: „Wymiana doświadczeń na temat wspólnych platform dla szkoleń, kształcenia ustawicznego i zatrudnienia na obszarach, na których występuje ryzyko wykluczenia społecznego’’

Celem projektu jest wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu:

 • organizacji współpracy między różnymi sektorami edukacji, urzędami pracy i społecznością lokalną;
 • strategii zachęcania młodych ludzi z obszarów dotkniętych wykluczeniem społecznym do podejmowania studiów na szkołach wyższych;
 • udoskonalania jakości szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych oraz kształcenia zawodowego;
 • aktywizacji społeczności lokalnej i stowarzyszeń oraz włączania ich w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Poszukiwani partnerzy to instytucje edukacyjne działające w zakresie edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe i urzędy pracy.

Ostateczny termin składania wniosków projektowych upływa 4 Marca 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
E-mail:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w zakresie dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Intependent L. Onlus poszukuje partnerów do udziału w projekcie w zakresie transgranicznych produktów turystyki kulturowej i zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków: 127-G-ENT-PPA-14-7722

Projekty realizowane w ramach tego naboru wniosków mogą koncentrować się na następujących zagadnieniach:

- zwiększenie dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych;

- przeprowadzanie szkoleń dla podmiotów z branży turystycznej;

-rozwój i stworzenie bardziej przystępnej graficznie strony internetowej;

- wzmocnienie umiejętności zarządzania organów publicznych lub prywatnych, zajmujących się kwestiami dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem i promocją turystyki.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 21 października 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w zakresie turystyki

Stowarzyszenie Rete Europa 2020 reprezentujące instytucje i MŚP działające w dziedzinie turystyki poszukuje partnerów do projektu w ramach programu COSME (127-G-ENT-PPA-14-7722) pt.: „Europejska podróż przez rzeki – historia, przyroda, kultura i gospodarka".

Cele projektu:

 • promowanie turystyki w regionach dotkniętych kryzysem w celu zwiększenia zatrudnienia,
 • stworzenie platformy do dyskusji w sektorze prywatnym na temat turystyki kulturowej i przemysłowej,
 • integracja przedsiębiorstw turystyki kulturowej i przemysłowej w ramach regionalnych strategii rozwoju,
 • wzmocnienie umiejętności zarządzania organów publicznych i podmiotów prywatnych w zakresie rozwoju produktów turystycznych.

Poszukiwani partnerzy to krajowe i samorządowe instytucje publiczne, ich sieci i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, ośrodki badawcze działające w dziedzinie turystyki, biura podróży i organizatorzy wyjazdów grupowych, izby handlowe, przemysłowe i rzemieślnicze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.


Prosimy o jak najszybszy kontakt, bowiem ostateczny termin składania wniosków projektowych upływa 21 października br.

Kontakt:


Biuro Wielkopolski w Brukseli
E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Niemiecki instytut ds. edukacji jest zainteresowany dołączeniem do projektu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Bawarski Instytut ds. Edukacji (ISB) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt będzie obejmował następująca tematykę:

 • rozwój szkolnictwa i zapewnienie jakości w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • opracowywanie programów nauczania zorientowanych na wyniki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • kompetencje międzykulturowe

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe, organizacje działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Francuski producent autobusów hybrydowych jest zainteresowany dołączeniem do projektu w zakresie ekologicznego transportu

SAFARA jest średniej wielkości przedsiębiorstwem, które opracowało innowacyjny projekt autobusu miejskiego opartego na systemie multi-hybrydowym. System ten jest zgodny z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

W związku z tym przedsiębiorstwo poszukuje trwającego nie dłużej niż 3 projektu lata projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub partnerów, z którymi mógłby taki projekt stworzyć. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane dwoma naborami wniosków:

 • CALL SCC-01-2015  Inteligentne Miasta i Gminy: rozwiązania łączące energię, transport i sektor ICT.
 • CALL MG-5.5a 2015 Prezentacja i testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystszego i lepszego transportu miejskiego i mobilności.

Poszukiwani partnerzy to miasta, ośrodki badawcze, operatorzy transportu publicznego i stowarzyszenia.

Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli