Przejdź do treści

Lista projektów

Belgijski uniwersytet szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ dot. wykorzystania mediów społecznościowych w nauce

Vives College University szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest rozwój, testowanie i wdrażanie spersonalizowanych materiałów naukowych online oraz przekonanie studentów, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, do używana ich w celach naukowych. Mogą one ułatwić dyskusję i interakcję na linii student-student i student-wykładowca oraz służyć rozpowszechnianiu wiedzy.

Do głównych założeń projektu należy:

- zbieranie informacji i wymiana wiedzy oraz doświadczenia dot. korzystania z mediów społecznościowych w nauce

- poznawanie i rozwijanie technik integracji mediów społecznościowych z materiałami dydaktycznym oraz ich personalizacja dla poszczególnych odbiorców

- implementacja tych technik i testowanie ich w różnych krajach .

Projekt skierowany jest do uczelni wyższych

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lutego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego szuka partnera do projektu dot. zdrowego stylu życia

Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Bjelowarze (Chorwacja) szuka partnera do projektu „Cztery kroki do lepszego życia” mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Chorwackie centrum stworzy grupę (od 5 do 10 ludzi), którzy będą organizować 5-dniowe warsztaty w państwach partnerskich, w celu promowania zdrowego stylu życia. Porady dotyczące tego zagadnienia będą obejmować m.in. ilości snu potrzebnej dla zdrowego funkcjonowania, zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu.

Na końcowym etapie projektu, uczestnicy biorący udział w warsztatach przyjadą do Chorwacji, aby zaprezentować wyniki warsztatów na wspólnej konferencji.

Oferta skierowana jest do stowarzyszeń młodzieżowych.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 9 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duński kampus edukacyjny szuka partnera do projektu w ramach programu Erasmus+

Kampus edukacyjny w Køge (wschodnia Dania) szuka partnerów chętnych do współpracy w celu tworzenia „wirtualnego kampusu”, który będzie służył uczniom i studentom na wszystkich etapach edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem tego projektu jest optymalizacja pracy kampusu poprzez:

            - tworzenie struktur organizacyjnych z udziałem wszystkich poziomów edukacji,

            - optymalizację synergii pomiędzy istniejącymi kierunkami wykształcenia,

            - zachęcenie uczniów i studentów do zdobywania jak najlepszego wykształcenia,

            - promocję kampusu.

Oferta skierowana jest do regionów i miast oraz instytucji edukacyjnych reprezentujące różne etapy edukacji (nie są poszukiwani partnerzy reprezentujący „tradycyjne” kampusy uniwersyteckie).

Termin zgłoszeń upływa 6 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego w ramach programu Daphne

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego projektu w ramach programu Daphne

Hiszpańska organizacja „Proyecto ESCAN” poszukuje partnera do projektu: „Psy: ochrona i działanie terapeutyczne dla ofiar przemocy” realizowanego w ramach europejskiego programu Daphne –projekty wspierania ofiar przemocy i przestępstw.

Projekt ma na celu rozpowszechnienie stosowania dogoterapii, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa ofiar przemocy i opracować metodę rehabilitacji psychologicznej dla ofiar przemocy.

Poszukiwani partnerzy to:

- organizacje zajmujące się dogoterapią, stowarzyszenia przyjaciół zwierząt pomagających w psychoterapii

- władze publiczne

Dofinansowanie projektów z budżetu UE: 80%

Data składania wniosków mija 3 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto szuka partnerów do projektu „Pamieć o wielkiej wojnie”

Włoskie miasto Lugnano in Teverina poszukuje partnerów do projektu „Pamięć o wielkiej wojnie – Europejska Sieć pamięci o przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości” realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Celem projektu jest wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego i integracji europejskiej poprzez poszerzenie wiedzy o I wojnie światowej, która spowodowała wiele zmian w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, spowodowała obudzenie poczucia narodowości w wielu narodach.

Projekt również ma na celu zachęcanie młodych ludzi do zbierania informacji o I wojnie światowej (zdjęcia, wspomnienia, dokumenty, książki, poszukiwanie nowych wiadomości itp.).

Projekt skierowany jest do:

- miast, gmin, powiatów, władz regionalnych

- komitetów miejskich, sieci,

- federacji/stowarzyszeń,

- organizacji non-profit

Data składania wniosków mija 30 stycznia.

Budżet projektu: 120 000 euro

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła średnia szuka partnera do projektu dot. wymiany praktykantów ze szkół zawodowych i techników

Hiszpańska szkoła średnia "IES POLITÉCNICO" z Kartageny (Region Murcia) szuka partnerów do międzynarodowej wymiany uczniów, którzy w ramach programu Erasmus+ odbywaliby praktyki w szkołach partnerskich.

Praktyki mogłyby odbywać się w zakresie:

- przemysłu motoryzacyjnego,

- konserwacji instalacji przemysłowych,

- chemii związanej z przemysłem,

- umiejętności mechanicznych ( używanie tokarki , młynów itp. ),

- elektryki,

- elektroniki

Partner musi być w stanie:

- skontaktować się z firmami i organizacjami non-profit i umożliwić przyjęcię uczniów na praktyki,

- pomóc uczniom w znalezieniu zakwaterowania,

- pomóc uczniom podczas pobytu w innym kraju w zakresie opieki medycznej, pomocy w zakresie finansów itp.

IES POLITÉCNICO oferuje te same usługi dla praktykantów ze szkół partnerskich.

Termin zgłoszeń upływa 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa szuka partnera do projektu dot. zaangażowania społecznego młodzieży

Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2. Jego głównym celem jest promowanie dialogu radnych regionalnych z młodzieżą.

Projekt ten będzie polegał na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów, organizacji warsztatów szkoleniowych oraz organizacji spotkań z lokalnymi politykami.

Oferta skierowana jest do: stowarzyszeń wolontariackich, organizacji pozarządowych, szkół średnich i wyższych.

Termin zgłoszeń do projektu upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa poszukuje partnera do projektu dot. zapobiegania przemocy

Włoska organizacja pozarządowa „Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia” poszukuje partnera do swojego projektu międzynarodowego pt.: „Zapobieganie zastraszaniu”, realizowanego w ramach programu „Prawo, równość i obywatelstwo”.

Projekt będzie dotyczył metod zapobiegania zastraszaniu w szkołach i więzieniach. Zakłada on szeroką współpracę między partnerami projektu oraz mediami, która zaowocuje wielką kampanią międzynarodową, warsztatami przygotowawczymi, wydaniem manifestu przeciwko zastraszaniu i organizacji konferencji.

Program skierowany jest do uniwersytetów, liceów, władz lokalnych, regionalnych i organizacji pozarządowych.

Językiem roboczym programu będzie j.angielski.

Dofinansowanie UE: maks. 80%

Kwota grantu: 75 000 – 300 000 euro.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła językowa poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w zakresie nauki j. angielskiego

Escuela Oficial de Idiomas w Las Palmas de Gran Canaria poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest polepszanie kompetencji językowych w j.angielskim poprzez poznawanie historii, kultury i sztuki w swoich miastach.

Projekt będzie realizowany za pomocą:

- wymiany studenckiej między partnerami projektu,
- zwiedzania muzeów i galerii sztuki,
- używania strategii wizualnego myślenia w celu rozszerzaniu słownictwa i jego płynności
- interaktywnej debaty za pomocą bloga.

Projekt skierowany jest do instytucji nauczających języków obcych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin zgłoszenia partnerów mija 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Urząd gminy Katania szuka partnera w ramach projektu dot. tworzenia szlaków kulturowych

Urząd Gminy Katania szuka partnera w ramach programu „Kreatywna Europa” do projektu „Mappe/Urban Routes” [Mapy/szlaki miejskie]. Jest to interdyscyplinarny projekt polegający na wymianie artystycznej i kulturowej.

Jego celem jest stworzenie ścieżek kulturowych, które połączą dziedzictwo miasta i miejsca kulturalne graniczące z obszarami o innym charakterze. Miasta partnerskie będą zaangażowane w tworzenie wirtualnych tras przez wykorzystanie nowych technologii.

Celem projektu jest:

- promocja spotkań, dialogów i wymiana doświadczeń między artystami z różnych państw europejskich, którego celem jest stworzenie oryginalnych i wielodyscyplinarnych prac artystycznych i produkcji.

- wymiana doświadczenia między młodymi artystami z całej Europy i uznanych artystów zarówno z Europy i z całego świata

- ułatwienie dostępu do kultury, edukacji i szkoleń

- tworzenie w miastach partnerskich miejsc dla eksperymentów i warsztatów artystycznych. Muzea, dziedzictwa kulturalne, budynki historyczne miast partnerskich będą waloryzowane i łączone z podobnymi dobrami kulturalnymi z projektów miast partnerskich. Nowa technologia cyfrowa będzie używana do tworzenia tych połączeń między miastami.

- uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za sztukę i za procesy integracji kultury, społeczeństwa i środowiska na nowe metody dialogu w celu rozwoju aktywnego społeczeństwa.

- promocja kreacji kulturalnej, artystycznej i ekspresywnej na szczeblu lokalnym i europejskim przez zwiększenie jego jakości. Po za tym, celem projektu jest wykorzystywanie nowych technologii, jako narzędzia ułatwiającego dostęp publiczności do kultury i sztuki.

Projekt kierowany jest do muzeów oraz do instytucji zarządzających muzeami.

Termin składania zgłoszeń mija 28.02.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie samorządy poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego dot. lasów

Baskijskie samorządy lokalne oraz władze regionalne Kraju Basków (Hiszpania) poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego „IFFOREST", który ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest efektywne zarządzanie dużymi obszarami leśnymi, mające na względzie ochronę zasobów naturalnych i różnorodne zastosowanie ekonomiczne lasów.

Projekt jest skierowany do prywatnych i publicznych właścicieli lasów, osób zarządzających obszarami leśnymi, administracji środowiskowej, uniwersytetów, technologów i innych organizacji prywatnych i publicznych powiązanych z zrównoważonym zarządzaniem lasami.

Budżet: 15 000 000 euro

Prosimy o szybki kontakt. Termin partnerów składania wniosków projektowych mija 3 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Gothenburg (Szwecja) poszukuje partnera do projektu dot. integracji między młodszym i starszym pokoleniem za pomocą teleinformatyki

Miasto Gothenburg poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki szkolnej wśród młodych osób oraz zaangażowanie osób starszych w zdobywanie wiedzy poprzez teleinformatykę.

Projekt ma zostać realizowany poprzez:

- sprawdzenie, jak teleinformatyka może zostać wykorzystana jako narzędzie pedagogiczne do łączenia starszych mieszkańców z młodzieżą, u której występuje ryzyko porzucenia nauki w wczesnym wieku

- przetestowanie przewodników po teleinformatyce w celu zainteresowania nią uczniów w szkołach średnich (odpowiednikach polskich gimnazjów) oraz umożliwienia starszym mieszkańcom możliwości zdobywania wiedzy

-   sprawdzenie jak teleinformatyka i relacje z starszymi mieszkańcami może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zbyt wczesnego porzucenia nauki w wczesnym wieku.

Początkowy etap projektu ma na celu przygotowanie uczestników projektu do korzystania z sprzętu teleinformatycznego. W kluczowym etapie, dzieci zostaną zapoznane i przygotowane do nauczania starszych ludzi teleinformatyki (to mogą być sesje grupowe, ale również 1 na 1 ze wsparciem).

Poszukiwani partnerzy to:

- miasta (w tym samorządy, gdzie pewien odsetek mieszkańców to imigranci)

- organizacje zajmujące się problemem patologii społecznych,

- szkoły,

- uniwersytety

Termin wysyłania zgłoszeń mija 31.01.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka szkoła poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej

Szwedzka szkoła Kilbergsskolan w Bollnäs poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej nauczycieli i uczniów w ramach programu Erasmus+ (mobilność edukacyjna). Współpraca miałaby w pierwszym etapie obejmować 3-5 dniową wymianę nauczycieli, a przy dłuższej współpracy, również uczniów.

Obszary zainteresowania:

- nauczanie matematyki i nauk ścisłych,
- uczniowie z problemami z nauką,
- wypoczynek – co uczniowie robią po za szkołą,
- nauka pisania i czytania.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych i podmiotów zajmującymi się problemami pedagogicznymi.

Termin składania zgłoszeń mija 28 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu dot. współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego

DOF Herning Aftenskole szuka partnerów do projektu pt.: „Działając lokalnie we współpracy z siecią międzynarodową” w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Celem projektu jest:

- łączenie wolontariuszy na poziomie europejskim z jednego kraju między organizacją lub stowarzyszeniem w drugim kraju

- wniesienie europejskiego aspektu do aktywności do stowarzyszeń społeczeństw obywatelskich dając im dostęp do sieci wolontariuszy i doradców z innych państw członkowskich UE

- promowanie szerzenia tożsamości europejskiej wśród stowarzyszeń i wolontariuszy

- pokazywanie, że nowoczesne technologie internetowe pozwalają na bezpośrednie połączenia z małymi organizacjami działającymi po za stolicami państw bez pomocy ogólnokrajowych organizacji patronackich.

DOF Herning Aftenskole szuka od 4 do 5 organizacji partnerskich, które reprezentują różne poglądy. Mogą to być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje zajmujące się ochroną środowiska itp. Wśród nich powinny znaleźć się organizacje z nowych i starych państw członkowskich UE.

Termin zgłoszenia partnerów mija 25 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie miasto poszukuje partnerów do projektu poświęconego usługom w zakresie opieki nad osobami starszymi

Miasto Helsingborg poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie w ramach programu „Europa dla Obywateli” . Projekt ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy o tym, jak rozwijać usługi opieki nad osobami starszymi w domu.

Przykładowe pytania, które będą sobie stawiać uczestnicy projektu to:

 • Jakie usługi są już dostępne i jakie usługi mogą być oferowane w przyszłości dla osób starszych?
 • W jaki sposób zaangażować obywateli?
 • Jakie dotychczasowe metody mogą zostać wykorzystane w opracowywaniu nowych usług?
 • Jak stworzyć trwałą współpracę z podobnymi gminami europejskimi w tej dziedzinie?
 • Jak możemy zorganizować współpracę wszystkich pracowników domu opieki, aby zapewnić lepsze świadczenia?

Helsingborg poszukuje partnerów mających doświadczenie w zakresie usług opieki domowej i mogących przedstawić metody oraz przykłady rozwiązań związanych z opieką nad seniorami.

Prosimy o zgłoszenia partnerów do 15 stycznia 2015 r. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej mija 1 marca 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w BrukseliWłoska sieć reprezentująca MŚP szuka partnerów do projektu w dziedzinie turystyki seniorów

Projekt ma być realizowany w ramach programu COSME (COS-TFLOWS-2014-3-15) – naboru pt.: „Ułatwianie podróżowania osobom starszym oraz młodzieży poza sezonem turystycznym”. Jego celem jest zidentyfikowanie problemów oraz ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają podróżowanie osób starszych (powyżej 65 r.ż.) oraz zaprojektowanie pakietu rozwiązań, w postaci zajęć i usług turystycznych. Projekt ma odpowiadać na potrzeby grupy docelowej, jaką są ludzie starsi. Ponadto, projekt ma na celu wesprzeć „przedłużenie” sezonu turystycznego, a co za tym idzie przyczynić się do podwyższenia konkurencyjności MŚP działających w sektorze turystycznym; a także wzmocnić poczucie obywatelstwa europejskiego.

Poszukiwani partnerzy:

 • Władze regionalne, lokalne lub krajowe
 • Organizacje międzynarodowe
 • Stowarzyszenia seniorów
 • Uniwersytety
 • Instytucje oraz ośrodki badawcze i szkoleniowe
 • Biura podróży
 • Organizacje non-profit
 • Izby handlowo- przemysłowe
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki
 • Prywatne podmioty działające w sektorze turystyki

Zgłoszenia parterów są przyjmowane do 16 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu pt. 'Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne'

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu „Młode pokolenie w innowacyjnej zrównoważonej Europie, sprzyjającej włączeniu społecznemu. Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne”. Projekt ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020 - Młode społeczeństwo – 2015.

Cele projektu:

 • Zbadanie poglądów starszego pokolenia (powyżej 50 r.ż) oraz pokolenia, które doświadczyło kryzysu wchodząc na rynek pracy (18-35 lat), w kontekście porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego
 • Zbadanie gotowości ludzi młodych, do bycia czynnikiem przyczyniającym się do transformacji społecznej oraz zwiększania świadomości związanej z ekologią

Poszukiwani partnerzy:

 • Uniwersytety
 • Agencje badawcze
 • Agencje rozwoju regionalnego

Termin zgłaszania się kandydatów: 20 grudnia 2014

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 dot. uczenia się przez całe życie

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu, którego celem jest zbadanie sytuacji życiowej młodego pokolenia (18-30 lat) w kontekście wykształcenia i zatrudnienia. Wyniki badania mają zostać przekazane do struktur UE, aby służyły opracowaniu lepszych polityk unijnych.

Poszukiwani partnerzy:

 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura pośrednictwa pracy
 • ośrodki szkoleniowe
 • agencje rozwoju regionalnego

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 20 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeskie miasteczko Cecelice szuka partnerów do projektów dot. rozwoju gmin

Władze miejscowości Cecelice szukają partnerów do projektów w ramach następujących programów:

 • Horyzont 2020
 • Europa dla Obywateli
 • URBACT
 • Civitas Cities
 • Program dla Europy Środkowej

Władze Cecelic chcą stworzyć partnerstwo z innymi gminami, aby przyczynić się do poprawy warunków życia na ich terenie. Głównym planem rozwoju miasteczka jest wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacyjnego. Dalsze plany natomiast, obejmują renowację ulic, chodników, zabytków oraz budowy placu zabaw i ścieżek rowerowych prowadzących do stacji kolejowej mieszczącej się w sąsiedniej wsi.

Poszukiwani partnerzy to gminy, które stoją przed podobnymi wyzwaniami oraz realizują lub planują realizację podobnych zadań.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w zakresie turystyki senioralnej

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME, którego celem jest stworzenie produktu turystycznego dla seniorów.

Celem projektu jest utworzenie przynajmniej jednego produktu turystycznego dla osób w wieku 55-70 lat. Podczas projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • badanie ponadnarodowego wymiaru turystyki poza sezonem
 • utworzenie systemu wskaźników w celu przetestowania produktu turystycznego dla seniorów
 • uzyskanie wyników badań na temat produktu turystycznego poprzez zastosowanie systemu wskaźników
 • informacje i szkolenia dla operatorów wycieczek zajmujących się organizacją wycieczek turystycznych dla seniorów

Poszukiwani partnerzy:

 • władze krajowe, lokalne i regionalne
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje młodzieży i seniorów
 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura podróży
 • organizacje non-profit
 • NGO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • izby rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe

Termin zgłaszania się partnerów projektowych: 9 grudnia 2014

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli