Przejdź do treści

Lista projektów

Londyński samorząd poszukuje partnerów do projektu dot. systemów grzewczo-chłodniczych

Samorząd lokalny z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 - naboru wniosków: „Nowe rozwiązania grzewczo-chłodnicze wykorzystujące niskotemperaturowe źródła energii cieplnej” (EE-04-2016-2017).

Planowany zakres zagadnień projektu obejmuje:

• wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii
• modernizację niskotemperaturowych źródeł energii
• dekarbonizację gospodarki oraz promocja odnawialnych źródeł energii
• poprawę efektywności systemu energetycznego
• umożliwienie konsumentom udziału w transformacji systemów energetycznych
• zapewnienie gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom stałych dostaw zrównoważonej, konkurencyjnej oraz przystępnej cenowo energii.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności w Europie

Cypryjski Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze

Wydział Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – obszaru Wyzwania Społeczne - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (nabór: REV-INEQUAL-04-2016).

Inicjatywa ta ma na celu zbadanie postrzegania mobilności w UE w mediach tradycyjnych i społecznościowych w różnych krajach oraz porównanie w tym kontekście przepływu ludności pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz imigracji z państw trzecich, również w ujęciu historycznym. W ramach projektu zostanie poddana analizie rola mediów, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych w kształtowaniu opinii nt. mobilności, a także znaczenie systemu edukacji w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki z nimi powiązane oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 7 grudnia 2015.

Termin składania wniosków w naborze: 4 lutego 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu dot. certyfikacji w zakresie języków obcych

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Regionu Murcja (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Certyfikacja w zakresie języków obcych w Europie” w ramach programu Erasmus+, Działanie 2. Partnerstwa Strategiczne – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy metodyki dydaktycznej oraz polepszenia standardów nauczania języków obcych, zwłaszcza wśród osób dorosłych.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • stworzenie wielojęzycznego poradnika dot. własności intelektualnej dla certyfikacji językowej
 • stworzenie międzynarodowego biura z materiałami dot. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CERF) przygotowanymi przez nauczycieli;
 • zbudowanie platformy internetowej pozwalającej na tworzenie materiałów dot. nauczania języków, a zwłaszcza oceny biegłości językowej w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo, utworzenie bazy egzaminów oceniających poziom biegłości, dostępnej dla praktyków i szerokiego grona odbiorców, zawierającej również zagadnienia dot. własności intelektualnej materiałów dydaktycznych;
 • zapoznanie się z zagadnieniami dot. wdrażania certyfikacji językowej w różnych państwach wynikającymi z CERF;
 • seminaria dot. metodyki w zakresie nauczania języków obcych i własności intelektualnej;
 • konferencja.

Projekt kierowany jest do urzędów, instytucji ds. edukacji, organizacji publicznych, uniwersytetów.

Czas trwania projektu: 24/36 miesięcy.

Przewidywany koszt projektu: 150 000 €
Przewidywanie dofinansowanie ze środków unijnych: 125 000 €

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 18 grudnia 2015.
Termin składania wniosków w naborze: 31 marca 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. rewitalizacji ulic handlowych w miastach

Rada Miasta Igualada (Hiszpania) jest koordynatorem projektu „RetaiLink”, który jest realizowany w ramach programu URBACT III. Projekt przeszedł już pierwszy etap selekcji w programie i istnieje obecnie możliwość zaangażowania 3-4 nowych partnerów.

Celem „RetailLink” jest opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz rewitalizacji miejsc handlu detalicznego w miastach średniej wielkości i sprawienie, że sektor handlu stanie się motorem rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt jest odpowiedzią na tendencje przenoszenia sklepów do dużych centrów handlu i rozrywki, które często znajdują się na obrzeżach lub poza miastami. Obejmie on takie zagadnienia jak:

 • zwyczaje konsumenckie
 • modele sprzedaży detalicznej 
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • działalność gospodarcza i kulturalna na poziomie lokalnym
 • tworzenia miejsc pracy w miastach

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnerów do projektu pt. 'Nauka poprzez zabawę'

Szkoła „Francesco Paolo Neglia” z Sycylii poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ działanie 2.

W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody dydaktyczne oparte na wykorzystaniu gier. Ich celem będzie zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania nowych kultur, a także promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce.

Poszukiwani partnerzy to szkoły podstawowe i gimnazja.

Termin zgłoszeń do projektu: 15 listopada 2015 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska Agencja Wiedzy poszukuje konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020

Andaluzyjska Agencja Wiedzy chciałaby przyłączyć się do konsorcjum projektowego, które będzie aplikowało o dofinansowanie z programu Horyzont 2020 - obszar „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” - nabór wniosków dotyczących ulepszania zarządzania w dziedzinie odpowiedzialnych badań i innowacji – w tematach:

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 11 września 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa"

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”, granty na mniejszą skalę.

Projekt pt. „Po-etyczna piosenka” to innowacyjny, ponadnarodowy projekt, który zakłada połączenie elementów kultury ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest podkreślenie ścisłego związku między poezją i muzyką. W ramach projektu planuje się zidentyfikowanie, zainteresowanie i udzielenia wsparcia utalentowanym artystom w dziedzinie muzyki poetyckiej reprezentującym podmioty uczestniczące w projekcie. Podstawami projektu są rozwój zawodowy oraz doświadczenie artystyczne.

„Pro-etyczna piosenka” zakłada realizację celów programu „Kreatywna Europa” poprzez:
-wspieranie potencjału sektora kultury na poziomie ponadnarodowym dzięki transferowi umiejętności między partnerami,
-rozwój umiejętności cyfrowych i innych form organizacji pracy,
-eksperymentowanie z nowymi formami współpracy, wkładu i modelu gospodarczego,
-wypracowanie oryginalnego podejścia w celu ulepszenia obsługi i zwiększenia frekwencji publiczności,
-promocję mobilności artystów,
-stworzenie „podróżującego” wydarzenia.

Projekt kierowany jest do organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, miast i regionów aktywnych w dziedzinie kultury, sztuki i środowiska.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu


Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grecki uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dotyczącego równości płci wśród pracowników naukowych

Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa” - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci” (H2020-GERI-4-2015).

Projekt pt. „Geneza – Strategie równości płci w instytutach” ma na celu zlikwidowanie barier w stosunku do kobiet naukowców w zakresie rekrutacji, utrzymania stanowiska oraz rozwoju kariery zawodowej. Założeniem jest przeciwdziałanie nierówności płci w procesach decyzyjnych, a także podkreślanie wymiaru równości płci w programach badawczych.

Projekt kierowany jest do uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 28 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. zaangażowania społecznego i obywatelskiego w UE

Włoska organizacja Accademia d’Arti Discanto z Werony poszukuje partnerów do projektu „Kulturowe sieci miast na rzecz wsparcia współpracy w Europie” w ramach programu „Europa dla obywateli” .

Projekt ma na celu przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom poprzez:

 • szerzenie wiedzy na temat Unii, jej historii, wartości i różnorodności
 • promowanie obywatelstwa europejskiego i zwiększenie zaangażowania obywateli w działania UE
 • promowanie zaangażowania społecznego i działalności w dziedzinie kultury, w tym w formie wolontariatu

Poszukiwani partnerzy to stowarzyszenia młodzieżowe i społeczne oraz organizacje działające w sektorze kultury i sztuki.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 10 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska organizacja pozarządowa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Francuska organizacja pozarządowa „Le petit monde” z Tours (region Centre-Val de Loire) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Zielona Guinguette” w ramach programu „Kreatywna Europa” (granty na mniejszą skalę).

„Zielona Guinguette” to innowacyjny i transnarodowy projekt łączący kulturę z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie wydarzenia integrującego muzykę i taniec, który będzie odbywał się na mobilnej, samowystarczalnej energetycznie platformie. Wydarzenie będzie duplikowane w całej Europie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w sektorach: kultury, sztuki i środowiska, a także miasta i samorządy regionalne.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet w Sewilli poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych

Uniwersytet w Sewilli oraz Andaluzyjskie Stowarzyszenie Inżynierów poszukują partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych. Projekt będzie składany w ramach programu Horyzont 2020 - naborze wniosków SEAC-2015-1.

Planowane działania obejmują promowanie atrakcyjności karier naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki poprzez kampanię marketingową, forum angażujące różnorodne instytucje i organizacje edukacyjne oraz prowadzenie inicjatyw dla uczniów i nauczycieli szkół niższego szczebla.

Podmioty już zaangażowane w projekt to uniwersytety, instytuty badawcze, zrzeszenie studenckie i stowarzyszenie inżynierów.

Język roboczy projektu: język angielski

Zainteresowane podmioty prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć regionalna poszukuje partnerów do projektu dot. rolnictwa społecznego

Sieć regionów SERN (Sweden Emilia Romagna Network) poszukuje partnerów do projektu składanego w ramach programu Europa dla Obywateli (Komponent 2.2. Partnerstwo Miast) w temacie rolnictwo społeczne.

Celem projektu jest poznanie i zrozumienie jak działa rolnictwo społeczne na poziomie UE. Zapoznanie się z dostępnymi programami edukacyjnymi i projektami z dziedziny. Zadaniem projektu jest także zwiększenie roli stowarzyszeń i spółdzielni w promowaniu rolnictwa społecznego a dzięki temu także rozpropagowanie wśród rolników wiedzy o potencjalnych korzyściach jakie wynikają z tego rodzaju działalności oraz wykorzystywaniu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej informacji o projekcie

Poszukiwani partnerzy: przedstawiciele władz lokalnych, wydziały rolnictwa i zdrowia w jednostkach administracji, organizacje pożytku publicznego i spółdzielnie, rolnicy.

Termin złożenia wniosku: 1 września 2015 (jeśli projekt otrzyma dofinansowanie będzie realizowany w terminie luty/marzec 2016 – luty 2018)

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Wydział Polityki Społecznej z prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. integracji Romów

Wydział Polityki Społecznej z autonomicznej prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego działań wspierających projekty dotyczące niedyskryminacji i integracji Romów (JUST/2014/RDIS/AG/DISC) w programie Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020.

Celem projektu jest: działanie na rzecz integracji Romów, poprzez wspieranie wdrażania krajowych strategii integracji Romów, a także zalecenia Rady w sprawie integracji Romów (Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich - 2013/C 378/01).

Możliwe działania w ramach projektu:

 • organizacja seminariów, konferencji, kampanii prasowych;
 • wymiana dobrych praktyk;
 • szkolenia profesjonalistów;
 • gromadzenie danych i sporządzanie ankiet;
 • prowadzenia badań naukowych lub innych działań naukowych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • monitorowanie wdrażania prawodawstwa anty-dyskryminacyjnego.

Poszukiwani partnerzy: samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które chcą się zaangażować w działania na rzecz integracji Romów.

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 07/07/2015

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. dumpingu społecznego i integracji na rynku pracy

Oddział Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych w regionie Midt poszukuje partnerów do projektu dotyczącego dumpingu społecznego, integracji na rynku pracy i dialogu społecznego.

W ramach projektu będą podejmowane działania skierowane do konkretnych grup docelowych, utworzenie platformy edukacyjnej (w szczególności dot. przepisów unijnych o istotnym znaczeniu dla rynku pracy), wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji społecznej, jak również organizację konferencji i spotkań.

Poszukiwani partnerzy: związki zawodowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz inne zainteresowane podmioty publiczne i prywatne, które działają w zakresie zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 30/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Litewski młodzieżowy klub siatkarski szuka partnerów do współpracy

Litewski Klub Sportowy dla Dzieci i Młodzieży “Drusportus” poszukuje partnerów do współpracy dla zespołu młodych siatkarzy (wiek: 16 lat i młodsi).

W ramach partnerstwa planuje się organizację:

 • międzynarodowych turniejów siatkarskich dla młodzieży;
 • 2-3 dniowych siatkarskich obozów szkoleniowych; 
 • meczy towarzyskich.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Region Emilia-Romania poszukuje partnerów projektu dot. instrumentów finansowych

Region Emilia-Romania (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dotyczącego wsparcia w ramach wielu regionów w celu dokonania oceny potencjalnego wykorzystania instrumentów finansowych wspieranych przez EFRR, Fundusz Spójności, EFS i EFRROW zgodnie z przepisami tytułu IV rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy instytucji zarządzających i organów pośredniczących programów współfinansowanych z funduszy europejskich na temat możliwości wykorzystania instrumentów finansowych, ich konfiguracji i wdrażania, w odniesieniu do kwestii wspólnych dla co najmniej dwóch regionów, w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.

Poszukiwani partnerzy: instytucje zarządzające/organy pośredniczące programów współfinansowanych z EFRR, EFS, FS oraz EFRROW

Konsorcjum projektowe musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów z minimum dwóch krajów członkowskich.

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 31/07/2015

Więcej informacji o projekcie: tutaj oraz tutaj.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Gmina Fiumefreddo (Sycylia) poszukuje partnerów do projektu pt. „Papirus jako materiał do projektowania mody” w ramach programu Kreatywna Europa (granty na mniejszą skalę).

Celem projektu jest: popularyzacja wśród europejskich artystów rękodzieła, sztuki, kultury i archeologii opartych na wykorzystaniu papirusu, a także dzielenie się wiedzą na temat papirusu jako materiału do projektowania mody.

Założenia te zostaną zrealizowane poprzez zorganizowanie tygodniowych warsztatów w mieście Fiumefreddo dla artystów biorących udział w projekcie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kulturą starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej, poznać tradycyjne techniki ekstrakcji papieru z papirusu, nowe sposoby wytwarzania tkanin z papirusu oraz nauczyć się jak tworzyć kreacje haute couture korzystając z tego surowca.

Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenia, organizacje publiczne lub prywatne, uniwersytety, muzea.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 20/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: październik 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów od projektu w zakresie przystosowania atrakcji turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rada Miasta Jaén (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Turystyka dla wszystkich” w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz zwiększenia dostępu do turystyki osób ze szczególnymi potrzebami (COS-TOUR-2015-3-04), który zostanie złożony w programie COSME.

Celem projektu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im dostępu do atrakcji turystycznych. Przystosowując środowisko turystyczne należy rozważyć dostosowanie infrastruktury dla różnych grup ze szczególnymi potrzebami. Wymagania niektórych użytkowników są tak odmienne, że nie możemy mówić tylko o panelach informacyjnych w alfabecie Braille'a lub rampach przy wejściach do budynków.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 5,3% ludności prowincji Jaén i około 9,5% mieszkańców Andaluzji, z tego względu Rada Miasta Jaén jest szczególnie zaangażowana w poprawę warunków turystycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poszukiwani partnerzy: podmioty aktywne w dziedzinie dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych lub reprezentujące osoby o specjalnych potrzebach.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska Agencja Polityki Rodzinnej poszukuje partnerów do projektu w zakresie walki z dyskryminacją

Agencja ds.Polityki Rodzinnej, Rodzicielstwa i Młodzieży prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla obywateli – 2.2 Partnerstwo Miast.

Celem projektu jest: utworzenie sieci samorządów lokalnych promujących ideę równych szans, wymianę doświadczeń, dyskusję i dzielenie się pomysłami w tym zakresie, jak również chętnych do wspierania badań oraz projektów pilotażowych dotyczących zwalczania przemocy i dyskryminacji na tle płci oraz udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce.

Celem projektu jest promowanie zintegrowanego społeczeństwa, wolnego od różnorodnych stereotypów i dyskryminacji za względu na płeć.

Główne zadania:

 1. Utworzenie sieci samorządów lokalnych;
 2. Ustalenie najlepszych praktyk i doświadczeń na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim w takich kwestiach jak: przemoc uwarunkowana płcią, równości szans na rynku pracy, udział kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce;
 3. Zorganizowanie sześciu spotkań w celu wymiany oraz omówienia doświadczeń i najlepszych praktyk, zaplanowania nowych projektów.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne i regionalne (minimalnie 4 partnerów z min. 4 państw)

Język roboczy projektu: język angielski

Budżet: 150.000,00 EUR

Termin zgłoszeń do projektu: 10/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 01/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Niemiecki operator portu śródlądowego poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w naborze 'Port of the Future' w ramach programu Horyzont 2020

Niemiecki operator portu śródlądowego spod Berlina poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w konkursie „The Port of the Future” w ramach programu Horyzont 2020 (planowana data publikacji konkursu to wrzesień 2015, termin składania wniosków przewidywany jest na 2016 rok).

Celem projektu ma być rozwój innowacyjnych technologii „Portu przyszłości”, mając na uwadze m.in. takie aspekty jak a) operacje w terminalu, b) efektywne zarządzanie pojemnością portu, c) zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i działania w kierunku gospodarki obiegowej, d) integracja portu w przemysłowe i miejskie otoczenie, e) efektywne połączenia transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

Punkt wyjścia stanowi idea stworzenia na terenie portu platformy demonstracyjnej wirtualnej elektrowni, opartej na obecnych w okolicy odnawialnych źródłach energii (farma wiatrowa, wytwórnia biogazu, elektrownia wykorzystująca biomasę).

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz uczelnie pracujące nad koncepcjami innowacyjnych wirtualnych elektrowni, a także inni partnerzy zainteresowani którymś z powyższych punktów samego konkursu.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu