Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. przeciwdziałaniu problemowi przedwczesnego przerywania nauki przez młodych ludzi w dobie pandemii COVID-19

Utworzono: piątek, 26 luty 2021 12:37
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska szkoła (RVTS Sør) i ośrodek coachingowy z Danii (NLP Aalborg) są zainteresowane nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby uczestniczyć w projekcie związanym ze wspieraniem młodzieży szkolnej borykającej się z trudnościami w czasie pandemii COVID-19. Projekt składany będzie do programu Erasmus + w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na edukację. W tym ciężkim okresie szczególnie istotne jest zapewnienie dostępu do edukacji i środków wsparcia dla uczniów, zwłaszcza tych borykających się z największymi trudnościami, prowadzącymi do przedwczesnego przerywania nauki.

Cele projektu:

- zapewnienie narzędzi cyfrowych wzmacniających kompetencje i kluczowe umiejętności tj. kompetencje interpersonalne oraz społeczne celem włączenia społecznego;

- udostępnienie narzędzi cyfrowych w celu rozwiązywania problemu przerywania nauki przez kobiety w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn i odwrotnie;

- opracowanie katalogu z najlepszymi praktykami z uczestniczących szkół (do wykorzystania przy przygotowywaniu cyfrowego zestawu narzędzi);

- współtworzenie i rozwijanie we współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami w większym stopniu integrującego programu nauczania, który w formie cyfrowej i interaktywnej będzie wspierać proces uczenia się uczniów;

- podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z samopoczuciem uczniów, wyzwaniami związanymi z adaptacją w klasie oraz w zakresie rozwiązywania problemu przerywania nauki ze względu na płeć;

- wzmacnianie komfortu psychicznego, który prowadzi do włączenia społecznego oraz poprawy kultury zwiększającej zróżnicowanie płci w jednostkach kształcenia i szkolenia zawodowego;

- cyfrowe kształcenie na zasadzie partnerstwa, ponad granicami i przekrojowo (szkoły średnie i placówki kształcenia oraz szkolenia zawodowego);

- wzmacnianie dobrego samopoczucia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w życiu wśród młodzieży, celem walki z przedwczesnym przerywaniem nauki i zmniejszeniem liczby uczniów rezygnujących z edukacji;

- zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie przerywających naukę ze względu na płeć o 20%;

- zapewnienie dostępu do interaktywnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu zestawu narzędzi, aby zapobiegać przedwczesnemu przerywaniu nauki ze względu na płeć, przy równoległym promowaniu równych szans oraz dostępu dla osób z różnych środowisk;

- dostarczenie narzędzi cyfrowych, które będą motywować uczniów podczas lockdownu i w czasie powrotu po jego zakończeniu.

O projekcie i planowanej współpracy

Aby osiągnąć wskazane cele, strona duńska będzie współpracować ze szkołą norweską, w której liczba uczniów przedwcześnie przerywających naukę jest niewielka i która z sukcesem realizuje niektóre z powyżej wymienionych celów. Założeniem projektu jest analiza skutecznych doświadczeń i oparcie się na praktyce norweskich szkół, co ułatwi przeprowadzenie cyfrowego procesu szkolenia kadry szkół partnerskich z dużą liczbą uczniów przerywających edukację. Planowane są zarówno działania szkoleniowe, jak i dydaktyczne.

Ze wspominanego procesu (partnerskie nauczanie, działania szkoleniowe), wybrane zostaną narzędzia i metody, które są najskuteczniejsze i to one będą dalej rozwijane oraz łączone z instrumentami opracowanymi w innych, wcześniej realizowanych projektach. Całość zostanie połączona w innowacyjny i interaktywny zestaw narzędzi, który zostanie wdrożony w programie nauczania szkół zaangażowanych w projekt i może być on stosowany w podobnych europejskich szkołach.

W ramach projektu rozwinięty zostanie interaktywny cyfrowy zestaw narzędzi, który będzie stanowić przestrzeń online dla młodzieży w wieku 16-24 lat uczęszczającej do szkół zawodowych. Ma on umożliwić znalezienie i zastosowanie właściwych narzędzi wspierających zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie przerywaniu nauki w szkołach zawodowych ze względu na płeć, jak również zapewnić pomoc dla uczęszczających do szkół zawodowych uczniów z upośledzeniami umysłowymi.     

Budżet projektu: 450 000 euro (75% wkładu poniesie Komisja Europejska)

Czas trwania projektu: 3 lata

Poszukiwani partnerzy:

- szkoły zawodowe nastawione na walkę z przeciwdziałaniem przedwczesnego przerywania nauki jako wyzwania, które znacznie wzrasta w trakcie pandemii COVID-19;

- programiści/technicy, którzy zgłaszają gotowość do rozwijania platformy edukacyjnej z otwartym dostępem.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt przed 15 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu