Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

Utworzono: środa, 25 listopad 2020 11:28
Autor: Komisja Europejska
 
 
 
 

pexels pixabayKomisja przedstawiła 24 listopada br. plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowanie UE oraz analizuje bariery, które mogą utrudniać udział w życiu społeczeństwa europejskiego i włączenie do niego osób pochodzących ze środowisk migracyjnych, zarówno nowo przybyłych, jak i tych, którzy posiadają już obywatelstwo. Opiera się na zasadzie, że integracja sprzyjająca włączeniu społecznemu wymaga wysiłków zarówno ze strony zainteresowanej osoby, jak i społeczności przyjmującej. W planie ujęto nowe działania, które opierają się na osiągnięciach poprzedniego planu działania z 2016 r.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Włączenie społeczne to wzorzec europejskiego stylu życia. Polityka integracji i włączenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla nowo przybyłych, dla społeczności lokalnych i przyczynia się do tworzenia spójnych społeczeństw i silnych gospodarek. Każdy, kto ma prawo do pobytu w Europie, powinien mieć dostęp do narzędzi niezbędnych do pełnego wykorzystania własnego potencjału oraz do przyjęcia praw i obowiązków związanych z naszą Unią.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: Migranci to „my”, a nie „oni”. Każdy ma swoją rolę do odegrania, aby nasze społeczeństwa były spójne i cieszyły się dobrobytem. Integracja i włączenie społeczne to słuchanie społeczności migrantów i zapewnienie wszystkim praw, niezależnie od pochodzenia. Integracja uwzględniająca włączenie społeczne daje te same narzędzia i wsparcie potrzebne do uczestnictwa w życiu społecznym, tak aby migranci mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, a nasze społeczeństwa mogły czerpać z ich siły i umiejętności.

Europejskie podejście do integracji i włączenia społecznego

Jak podkreślono w nowym pakcie o migracji i azylu, udana integracja i włączenie społeczne stanowią zasadniczy element dobrze zarządzanej i skutecznej polityki migracyjnej i azylowej. Mają one również zasadnicze znaczenie dla spójności społecznej i dla dynamicznej gospodarki, która przynosi korzyści wszystkim.

W planie działania proponuje się ukierunkowane i dostosowane do potrzeb wsparcie uwzględniające indywidualne czynniki, które mogą stanowić szczególne wyzwanie dla osób ze środowisk migracyjnych, takie jak płeć czy religia. Udana integracja i włączenie społeczne zależą zarówno od wczesnego działania, jak i od długoterminowego zaangażowania.

Chociaż rządy krajowe są przede wszystkim odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityki społecznej, UE odgrywa kluczową rolę we wspieraniu państw członkowskich poprzez finansowanie, opracowywanie wytycznych oraz wspieranie odpowiednich partnerstw. Główne działania to:

Plan działania będzie realizowany poprzez mobilizację finansowania UE i tworzenie partnerstw ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami: migrantami, społecznościami przyjmującymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, społeczeństwem obywatelskim, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz sektorem prywatnym. Wzmocniona zostanie pozycja społeczności przyjmujących i wspierana będzie ich rola, która polega na opracowywaniu i wdrażaniu środków i programów integracyjnych. Równocześnie podkreśla się rolę odpowiedzialności zainteresowanych osób za udział w życiu społeczeństwa przyjmującego. Celem planu jest również dążenie do unowocześnienia dostępu do usług za pomocą narzędzi cyfrowych. Ponadto plan przyczyni się do rozwoju wiedzy naukowej w celu wspierania dalszego rozwoju polityki i zapewnienia dobrego monitorowania wyników.

Kontekst

Na dzień dzisiejszy około 34 mln mieszkańców UE urodziło się poza UE (około 8 proc. ludności UE), a 10 proc. młodych ludzi (w wieku 15–34 lat) urodzonych w UE ma co najmniej jednego rodzica urodzonego za granicą. Migranci i obywatele UE pochodzący ze środowisk migracyjnych odgrywają ważną rolę w społeczeństwie europejskim i w różnych sektorach naszej gospodarki, m.in. pracując w zawodach o krytycznym znaczeniu. Niemniej stoją oni przed wyzwaniami, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej oraz włączenie społeczne (zob. statystyki).

Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego uzupełnia obecne i przyszłe strategie UE na rzecz wspierania równości i spójności społecznej, tak aby wszyscy byli w pełni zaangażowani w europejskie społeczeństwa i mogli w pełni w nich uczestniczyć. Będzie on realizowany wraz z zapowiadanym planem wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz unijnym planem działania przeciwko rasizmowi. Będzie również ściśle powiązany z unijnymi ramami strategicznymi na rzecz równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów, strategią na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, strategią na rzecz równości osób LGBTIQ 2020–2025, planowaną strategią zwalczania antysemityzmu oraz sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE.

Dodatkowe informacje

Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027

Dokument roboczy służb Komisji

Sprawozdanie z konsultacji publicznych dotyczących integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych

Analiza odpowiedzi na konsultacje publiczne dotyczących integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych – sprawozdanie podsumowujące

NOTATKA PRASOWA: Integracja i włączenie społeczne

Zestawienie informacji: Unijny plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego

Strona internetowa na temat integracji

Autor: Komisja Europejska