Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości

adminw

SMNDzięki inicjatywie Biura w Brukseli we wrześniu 2007 r. Wielkopolska dołączyła do kolejnej sieci współpracy regionów europejskich. Podobnie jak Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020 funkcjonuje ona w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Zasada pomocniczości została zdefiniowana w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa, że z wyjątkiem dziedzin należących do wyłącznej kompetencji UE, może ona podejmować działania tylko wtedy, gdy mają one większą skuteczność niż gdyby były prowadzone przez poziom krajowy, regionalny lub lokalny w państwach członkowskich UE. SMN jest narzędziem Europejskiego Komitetu Regionów monitorującym przestrzeganie zasady pomocniczości, w szczególności w zakresie kompetencji samorządowych.

Więcej o sieci