Polska delegacja zaprasza przedstawiciela DG Regio do rozmowy nt. polityki spójności po 2013 r.

Czytaj więcej...3 lipca 2013 r. przed rozpoczęciem sesji plenarnej Komitetu Regionów, odbyło się spotkanie polskiej delegacji. Członkowie spotkali się z Witoldem Willakiem, zastępcą dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisji Europejskiej, który przedstawił priorytety, jakie Komisja ustaliła dla wdrażania funduszy strukturalnych  w Polsce do 2020 r. Pan Willak zaprezentował priorytety finansowe, w skład których wchodzą m.in. nowoczesna infrastruktura sieciowa sprzyjająca wzrostowi i zwiększaniu liczby miejsc pracy; tworzenie otoczenia biznesu wspomagającego innowacje, a także zwiększenie udziału w rynku pracy poprzez polepszone polityki w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów wita Chorwatów w UE

Czytaj więcej...Lipiec 2013 to przełomowy moment – Unia Europejska świętuje przyjęcie do swego grona 28 państwa członkowskiego – Chorwacji, a Irlandia przekazuje unijne przewodnictwo Litwie.  Pod znakiem tych dwóch wydarzeń odbyły się w tym tygodniu posiedzenia Komitetu Regionów, w których uczestniczył Marszałek Marek Woźniak.
W trakcie posiedzenia plenarnego przyjęto opinie dotyczące m.in. rynku energetycznego, strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, inteligentnych miast i społeczności oraz e-zdrowia i wyrobów tytoniowych. Członkowie Komitetu Regionów poświęcili również swą uwagę realizacji unii gospodarczej i walutowej oraz priorytetom prac na rok 2014.

Czytaj więcej...

Marszałek Adam Struzik przedstawia propozycję opinii nt. kosmicznej polityki przemysłowej

Czytaj więcej...W dniu 19 czerwca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wystąpił jako sprawozdawca opinii Komitetu Regionów odnośnie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej, co miało miejsce podczas posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE).  W pracach nad opinią wspierał go powołany na eksperta prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Celem Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie  kosmicznej polityki przemysłowej jest wspieranie europejskiej działalności związanej z przestrzenią kosmiczną oraz konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w obszarze technologii kosmicznych na rynku światowym, a także przygotowanie rozwiązań, które mogłyby dostarczyć polityce kosmicznej silniejszych bodźców politycznych niezbędnych do rozwoju.

W przypadku badań kosmicznych zaangażowanie finansowe UE jest mniejsze niż jej głównych konkurentów: USA, Chin i Rosji. Europejski cywilny budżet w dziedzinie przestrzeni kosmicznej stanowi jedną szóstą cywilnych wydatków NASA w USA, co oznacza stosunek 1:4 w przeliczeniu na mieszkańca. 

Czytaj więcej...

Polska delegacja dyskutuje o IV pakiecie kolejowym

Polityka transportowa była głównym tematem spotkania polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyło się 30 maja 2013 r. Zaproszenie przewodniczącego delegacji, Marszałka Marka Woźniaka przyjęli radca Łukasz Wojtas, Koordynator Wydziału ds. Polityki Transportowej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, oraz Dyrektor Generalny brukselskiego przedstawicielstwa PKP S.A., Tomasz Lachowicz.

Pod koniec stycznia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję IV pakietu kolejowego, w którym zakłada m.in. liberalizację rynku krajowych kolejowych usług pasażerskich, wzmocnienie roli Europejskiej Agencji Kolejowej czy rozdział zarządców infrastruktury od przewoźników kolejowych.

Czytaj więcej...

Inwestycjom strukturalnym w regionach grożą opóźnienia z powodu przedłużających się negocjacji

Czytaj więcej...Podczas wczorajszej sesji plenarnej Komitetu Regionów dokonano analizy obecnego stanu prac nad pakietem spójnościowym UE na lata 2014–2020. Debata z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej J. Hahnem  dała okazję do zastanowienia się co należy zrobić, by realizacja programów finansowanych w ramach polityki spójności rozpoczęła się w możliwie najszybszym terminie. Przedłużające się negocjacje pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim powodują bowiem opóźnienia w programowaniu wydatkowania funduszy po 2013, nie dając ostatecznych odpowiedzi co do wysokości środków oraz regulacji prawnych dotyczących zasad ich wdrażania. Marszałek Marek Woźniak, który zabrał głos jako przewodniczący Komisji COTER i sprawozdawca w sprawie  tzw. Wspólnych Ram  Strategicznych dla przyszłych funduszy spójności, nakłaniał Komisarza do większego włączenia władz regionalnych w proces obecnych przygotowań: „My - władze regionów, jako instytucje zarządzające programami operacyjnymi, patrzymy na nową perspektywę z wielką nadzieją, ale i z niepokojem.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na posiedzeniu ws. Partnerstwa Wschodniego

Marszałek Marek Woźniak wziął wczoraj w Brukseli udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Stała Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego tzw. CORLEAP została zainaugurowana przez Komitet Regionów w 2011 r. w Poznaniu jako podmiot współpracy wielostronnej między lokalnymi i regionalnymi władzami UE i ich wschodnioeuropejskimi odpowiednikami.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak gościem sejmowej komisji ds. UE

Marszałek  Marek Woźniak wziął wczoraj w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej, na zaproszenie przewodniczącej komisji, poseł Agnieszki Pomaski.

Tematem, którym zajmowali się posłowie była działalność polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak, który gościł na posiedzeniu w roli wiceprzewodniczącego tego organu i przewodniczącego polskiej delegacji, w swoim wystąpieniu przedstawił kluczowe informacje na temat Komitetu oraz aktywności polskich przedstawicieli samorządowych obecnej kadencji 2010 – 2015.

Czytaj więcej...

COTER: czysta energia w transporcie i jednolity, europejski rynek kolejowy

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak przewodniczył 7 maja 2013 r. posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów w Brukseli (COTER). Podczas debaty członkowie Komisji szukali sposobów na zapewnienie alternatywnych źródeł energii w celu wprowadzenia jej czystych form dla transportu. COTER zajął się również oceną oddziaływania terytorialnego i czwartym pakietem kolejowym, który stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie zarządzania i bezpieczeństwa kolei oraz otwarcie pasażerskiego rynku kolejowego, tak aby pasażerowie mogli korzystać z jednolitego, europejskiego rynku kolejowego.

Czytaj więcej...

Seminarium na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego

Czytaj więcej...24 kwietnia br. Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Komisji COTER Komitetu Regionów w Brukseli, wziął udział w drugim europejskim seminarium na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Województwo Mazowieckie poświęcone było inicjatywie RURBAN, czyli budowaniu partnerstwa miejsko-wiejskiego. Jest to działanie zainaugurowane w 2010 roku i zarządzane przez Komisję Europejską, które ma na celu zgromadzenie wyników aktualnych badań i najnowszych działań politycznych w dziedzinie powiązań miejsko-wiejskich.

Czytaj więcej...

COTER: Marszałek Woźniak o europejskiej współpracy terytorialnej

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak, jako przewodniczący Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), wziął dzisiaj udział w seminarium Komitetu Regionów w Porto pt. „Europejska współpraca terytorialna motorem rozwoju regionalnego”. Wydarzenie poświęcone zostało współpracy regionów w ramach tzw. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT), mających na celu ułatwianie i wzmacnianie działań w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. EUWT jest nowym instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo europejskie, pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Miasta i regiony z krajów w okresie transformacji potrzebują bezpośredniego dostępu do funduszy UE

koblylinski webWładze lokalne i regionalne w Europie i krajach sąsiadujących to główne podmioty, które mogą wspierać zrównoważone zmiany w partnerskich krajach przechodzących transformację, czyli poważne reformy polityczne, społeczne i gospodarcze. Taki jest główny przekaz opinii przedstawionej przez sprawozdawcę Macieja Kobylińskiego (PL/PSE), burmistrza Słupska, przyjętej jednomyślnie na 100. sesji plenarnej Komitetu Regionów.

Opinia Komitetu Regionów to reakcja regionów UE na komunikat Komisji Europejskiej, w którym wymienia się dostępne instrumenty pomocy UE dla krajów, które doświadczają trudności w procesie transformacji, w tym przy przeprowadzaniu demokratycznych i strukturalnych zmian w swoich społeczeństwach, np. dla krajów, w których miały miejsce wydarzenia tzw. „arabskiej wiosny” w 2011 r.

Czytaj więcej...

Prezentacja pierwszego polskiego EUWT podczas kwietniowego posiedzenia polskiej delegacji do KR

Czytaj więcej...Sesja plenarna Komitetu Regionów, która odbyła się w dn. 11 – 12 kwietnia 2013 r.,  była setnym spotkaniem tego organu. Polska delegacja początkowo w roli obserwatorów, a od maja 2004 r. na pełnych prawach  wzięła udział już w 52. posiedzeniach tego gremium.

100. sesja plenarna została uświetniona wystąpieniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schultza, który przedstawił stanowisko Parlamentu odnośnie wypracowanego projektu budżetu unijnego na lata 2014-2020. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślił, że europosłowie wspierają silną pozycję polityki spójności wyposażonej w odpowiednie środki finansowe oraz uznają znaczenie działań Komitetu Regionów.  

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny zorganizowany przez Grupę PSE w Komitecie Regionów

photocomp_web.jpgCzy chciałbyś wygrać sprzęt fotograficzny wartości do 2 tys. euro i trzydniową wycieczkę do Brukseli dla dwóch osób? Jeśli tak, pora chwycić za aparat i zacząć pstrykać zdjęcia!

W ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 Grupa PSE w Komitecie Regionów organizuje szóstą edycję konkursu fotograficznego, który rozpocznie się 1 marca br. Tytuł konkursu „Europo, mam ci coś do powiedzenia” to wyzwanie dla fotografów amatorów, którzy mają uchwycić na zdjęciu to, czego oczekują od Europy: na przykład wspólnego tworzenia Europy, tego, co to znaczy bycie obywatelem europejskim, określenia swojego miejsca w Europie.

Czytaj więcej...

Program prac KR na 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 roku polska delegacja do Komitetu Regionów zebrała się, aby omówić program prac Komitetu Regionów na rok 2013 oraz kwestie Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli Agnieszka Kudlińska,Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych KR oraz Radca Minister Andrzej Babuchowski, Kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Dyrektor Kudlińska przedstawiła obszary tematyczne, nad którymi będą pracowali członkowie Komitetu Regionów w ramach sześciu komisji w ciągu całego roku.

Czytaj więcej...