Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w obradach komisji CIVEX Komitetu Regionów w Brukseli

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w obradach komisji CIVEX Komitetu Regionów w Brukseli.

16 czerwca członkowie komisji wzięli udział w debacie poświęconej roli władz lokalnych i regionalnych w ochronie praworządności i praw podstawowych w UE. W wymianie poglądów uczestniczyli również przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego Polski, Agencji Praw Podstawowych oraz Brukselskiego Centrum Równości Szans. Dialog Komitetu Regionów i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej odbywa się roku. Tegoroczny szósty dialog miał na celu określić obszary, w których władze lokalne i regionalne mogą odegrać ważną rolę w procesie wzmocnienia praworządności, oraz zbadać, jak samorządy, Komitet Regionów i Agencja mogą przyczynić się do zapewnienia wielopoziomowego podejścia do ochrony praworządności w UE.

Czytaj więcej...

Ukraina tematem rozmów przedstawicieli polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się w dniu 2 kwietnia 2014 r. przed rozpoczęciem 106. sesji plenarnej Komitetu Regionów w celu przedyskutowania najważniejszych bieżących tematów związanych z jej pracami. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, a gościem specjalnym była Agnieszka Kudlińska, dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych Komitetu Regionów.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Lech Dymarski na posiedzeniu komisji CIVEX oraz Forum LGD w Brukseli

Czytaj więcej...W poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Komitetu Regionów w Brukseli. Komisja, która zajmuje się kwestiami obywatelstwa, sprawowania rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi, w trakcie swojego posiedzenia debatowała m.in. nad tematem polityki UE w dziedzinie spraw wewnętrznych. W rozmowach udział wzięli nie tylko członkowie komisji CIVEX, ale także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych. Członkowie komisji przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłej polityki UE w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak o Ukrainie na forum Komitetu Regionów w Brukseli

Czytaj więcej...„Ukraina stoi przed wielką szansą zbudowania spójnego, unitarnego, ale jednocześnie zdecentralizowanego państwa, w którym obywatele i reprezentujące ich władze samorządowe staną się podmiotem i zyskają należne sobie miejsce. Naszym najważniejszym zadaniem jest teraz wspieranie demokratycznych przemian na Ukrainie poprzez przekazywanie swojej wiedzy w zakresie budowania samorządności i decentralizacji państwa” – powiedział marszałek Woźniak podczas spotkania Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak wystąpi na Szczycie Regionów i Miast w Atenach

Czytaj więcej...W dniach 7 i 8 marca w Atenach, na kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, odbędzie się kolejny Szczyt Regionów i Miast - najważniejsze wydarzenie samorządowe wysokiego szczebla UE. W tym roku zaproszenie do udziału przyjęli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schultz, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz premier Grecji Antonis Samaras, którzy wspólnie wystąpią w debacie nad przyszłością Europy.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Dymarski uczestniczy w posiedzeniu Komisji CIVEX

Czytaj więcej...Wczoraj 10 lutego 2014 r. Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Komitetu Regionów w Brukseli (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych).

Czytaj więcej...

Polityka transportowa do 2020 r. głównym tematem posiedzenia polskiej delegacji

Czytaj więcej...30 stycznia 2014 r. polscy członkowie Komitetu Regionów, w ramach przygotowania do sesji plenarnej w Brukseli, wzięli udział w posiedzeniu polskiej delegacji. Głównym tematem spotkania była dyskusja nt. rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciel Komisji Europejskiej Paweł Stelmaszczyk, oraz reprezentująca Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Anna Krukowska.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna Komitetu Regionów z udziałem Przewodniczącego Dymarskiego

Czytaj więcej...Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w dwudniowych obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli w dniach 30-31 stycznia 2014 r.

Obrady rozpoczęły się wystąpieniem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, który zwracając się do przedstawicieli samorządów europejskich skoncentrował się głównie na polityce spójności i jej roli w przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie. Przewodniczący odniósł się również do kryzysu gospodarczego podkreślając, że Europa wykazała się solidarnością, dzięki czemu stopniowo zaczyna wychodzić z recesji gospodarczej. Kraje najbardziej dotknięte kryzysem powoli wracają na ścieżkę rozwoju. W Portugalii zmniejsza się stopa bezrobocia, Grecja w tym roku spodziewa się wzrostu gospodarczego podobnie jak Hiszpania, gdzie w efekcie kryzysu została przeprowadzona restrukturyzacja sektora bankowego.

Czytaj więcej...

„Peleton cały czas pedałuje i nikt nie chce zostać z tyłu”

Czytaj więcej...Prof. Hübner i marszałek Woźniak poprowadzili wczoraj w Brukseli doroczne posiedzenie dwóch komisji rozwoju regionalnego. Polacy, sprawujący obecnie funkcje szefów komisji REGI Parlamentu Europejskiego i  COTER Komitetu Regionów, wspólnie przewodniczyli spotkaniu poświęconemu wdrażaniu polityki spójności po 2013 roku. 

Nowy pakiet 2014–2020 ukształtuje unijną politykę rozwoju regionalnego na najbliższe lata. Oczekuje się, że zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku - nadszedł zatem czas, by skupić się na kwestii jego wdrażania. Pod tym względem szczególne znaczenie będą miały nowe instrumenty terytorialne, dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych, oraz partnerskie zaangażowanie władz krajowych, regionalnych i lokalnych w efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Czytaj więcej...

Polska delegacja dyskutuje z przedstawicielami instytucji europejskich o polityce spójności po 2014 r.

Czytaj więcej...Budżet UE na kolejne siedem lat, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, był tematem posiedzenia oraz konferencji prasowej polskiej delegacji, które odbyły się w czwartek 28 listopada w Brukseli, przed sesją plenarną Komitetu Regionów. Na zaproszenie przewodniczącego delegacji Marka Woźniaka, w konferencji prasowej i posiedzeniu wzięli udział Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Hanna Jahns, członek gabinetu komisarza UE ds. polityki regionalnej oraz reprezentująca Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Karolina Kierońska.

Dyskusja koncentrowała się głównie na nowych polityki spójności w latach 2014-2020. Jan Olbrycht podkreślił, że obecny kształt tej najważniejszej unijnej polityki prorozwojowej w dużej mierze stworzony jest przez Polaków, pracujących zarówno w polskich ministerstwach jak i instytucjach unijnych. Jako członek parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN zajmującej się tematyką miejską, przedstawił najważniejsze plany perspektywy finansowej 2014-2020, związane zwłaszcza z rozwojem miast.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak dziękuje prof. Huebner na forum Komitetu Regionów

Czytaj więcej...W trakcie kończącej się właśnie 104 sesji plenarnej Komitetu Regionów podsumowano proces negocjacji nowego pakietu polityki spójności na lata 2014-2020. Prof. Danuta Hübner, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego w Parlamencie Europejskim przedstawiła końcowe postanowienia przyjętego kompromisu. Marszałek Woźniak, jako przewodniczący komisji spójności terytorialnej KR, pogratulował jej sukcesu i podziękował za jej osobistą tytaniczną pracę w procesie negocjacji pomiędzy Komisja Europejską, Parlamentem i Radą UE.

Czytaj więcej...

Gaz łupkowy i wsparcie przedsiębiorczości głównymi tematami spotkania polskiej delegacji

Czytaj więcej...W czasie trwającego w Brukseli Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2013 polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się 8 października, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z programem październikowej sesji plenarnej.


Głównym tematem, na którym skupili się członkowie, był projekt opinii „Gaz łupkowy, gaz zamknięty i ropa zamknięta z perspektywy władz lokalnych i regionalnych" przygotowany przed przedstawiciela samorządu Irlandii. Ponieważ ogólny wydźwięk opinii był niezgodny ze stanowiskiem Polski oraz polskich województw, marszałek woj. pomorskiego, Mieczysław Struk w imieniu delegacji przygotował aż 50 poprawek, które uzyskały międzynarodowe poparcie Litwy, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Wilnie o roli CORLEAP w Partnerstwie Wschodnim

Czytaj więcej...3 września br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach Prezydium i Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) Komitetu Regionów, które odbyły się na Litwie (Wilno) - kraju pełniącym prezydencję w Radzie UE.

Doroczne Konferencje CORLEAP-u z udziałem członków pochodzących zarówno z UE, jak i z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim (PW) odbywają się bezpośrednio przed posiedzeniem szefów państw i rządów Partnerstwa Wschodniego, którzy w tym roku spotkają się w Wilnie w dniach 28–29 listopada. Mają one na celu przekazanie na szczyt zaleceń CORLEAP. Tegoroczna deklaracja, która została przyjęta podczas spotkania, zawiera zalecenia w trzech  najważniejszych dziedzinach działania CORLEAP: reforma administracji publicznej, decentralizacja fiskalna, współpraca terytorialna. Dzięki nim przedstawiciele CORLEAP dadzą nowy impuls w sprawie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i zapewnią wkład samorządów w proces wprowadzania zmian.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu Komisji COTER

W dniach 11-12 lipca 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów oraz towarzyszącej jej konferencji pt. „Wkład portów europejskich w realizację strategii »Europa 2020«. Oba wydarzenia odbyły się w Dunkierce, na zaproszenie jej mera Michela Delebarre.

11 lipca w trakcie posiedzenia Komisji przyjęte zostały dwie istotne opinie z punktu widzenia województwa wielkopolskiego. Pierwsza dotyczyła czwartego pakietu kolejowego, druga partnerstwa obszarów miejskich i wiejskich.

Czytaj więcej...