Przewodniczący Sejmiku Województwa na Komisji EDUC w Komitecie Regionów.

W dniu 1 lipca br. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badan Naukowych (EDUC), w którym uczestniczył Pan Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zastępca Członka Komitetu Regionów.

Posiedzenie poświęcono m.in. sprawom umiejętności korzystania przez obywateli UE z mediów elektronicznych, ustanowieniu europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ustanowieniu europejskiego transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Czytaj więcej...

Nowe funkcje Marszałka Marka Woźniaka w Komitecie Regionów

Czytaj więcej...Wczoraj, 10 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wybrany został  na stanowisko Członka Prezydium i równocześnie Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, łącząc tym samym dwie ważne funkcje w tym opiniodawczym i doradczym organie Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej, 4. kwietnia br., w Gdańsku, Marek Woźniak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym delegacji polskiej w Komitecie Regionów. Funkcję tę Marszałek Marek Woźniak przejął po Brunonie Synaku, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oznacza to, że Marszałek Woźniak będzie kierował i koordynował pracami delegacji polskiej w KR. Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Komitecie Regionów Marszałek Marek Woźniak uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 9-10 kwietnia w Brukseli.  Podczas sesji Marszałek Woźniak objął funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz Członka Prezydium KR, przejął także przewodnictwo delegacji polskiej do Komitetu Regionów.  

Ponieważ Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła listę polskich delegatów do Komitetu Regionów w dniu 7 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej polska delegacja mogła pracować w pełnym składzie. Przez ostatnie półtora roku skład delegacji był ograniczony do 9 członków, co było spowodowane utratą mandatów przez cześć osób po niepomyślnych dla nich wyborach samorządowych w 2006 r. (członkowie KR muszą posiadać mandat radnego regionalnego lub lokalnego), a w późniejszym okresie – oczekiwaniem na decyzję Premiera RP w sprawie wystawienia nowych kandydatur na delegatów do KR. Po ostatnich wyborach parlamentarnych Premier zaakceptował przedstawione kandydatury i przekazał je do zatwierdzenia w Brukseli. Cała delegacja liczy 21 członków oraz taką samą liczbę zastępców.

Czytaj więcej...

'Zbudujmy Europę w partnerstwie': Luc Van den Brande wybrany na przewodniczącego Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Belgijski polityk Luc Van den Brande został wybrany na przewodniczącego Komitetu Regionów podczas sesji plenarnej, która odbyła się 6 lutego 2008 r. w Brukseli. Jest ósmym przewodniczącym tego zgromadzenia politycznego, które reprezentuje samorząd terytorialny w europejskim procesie podejmowania decyzji.

Luc Van den Brande, który jest członkiem KR-u od czasu utworzenia tej instytucji w 1994 r., będzie sprawował funkcję przewodniczącego przez dwa lata. Zastąpi on Michela Delebarre, burmistrza Dunkierki (Francja), który obejmie funkcję wiceprzewodniczącego. Podczas sesji plenarnej wybrano również 27 wiceprzewodniczących spośród kandydatów zaproponowanych przez delegacje krajowe, jak również innych członków Prezydium.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna (6-7 lutego): wybór nowego przewodniczącego KR-u

Przemówienia wygłoszą Barroso, Verheugen, Fischer Boel i ®agar

W środę 6 lutego Komitet Regionów (KR) wybierze nowego przewodniczącego na drugą połowę obecnej czteroletniej kadencji Komitetu trwającej do lutego 2010 r.Podczas tej pierwszej w tym roku sesji plenarnej, zorganizowanej w budynku Parlamentu Europejskiego, odbędą się także wybory pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u, 27 wiceprzewodniczących delegacji krajowych i innych członków Prezydium.

Czytaj więcej...

72 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ostatniej w tym roku 72 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w  Brukseli w dniach 28/29 listopada br. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 7 opinii, debatując nad zieloną księgą w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, spójnością gospodarczą i społeczną, wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, działaniami na szczeblu UE w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, europejską agendą kultury w dobie globalizacji świata, a także komfortowym funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ze sprawozdaniem na temat roli edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego wystąpił polski przedstawiciel do Komitetu Regionów Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. 

 

 

Czytaj więcej...

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego w prezydium Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Podczas ostatniej 71. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Brukseli, przyjęto wniosek delegacji polskiej o ustanowienie zastępców ad personam dwóch członków Prezydium KOR. Zastępcą Brunona Synaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej został Marszałek Marek Woźniak.

W Komitecie Regionów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego zasiada od 16 lutego 2006 roku, biorąc udział w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj więcej...

Marszałek na posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów w Brukseli

Czytaj więcej...W dniu 21. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Po przyjęciu projektu porządku obrad komisja zatwierdziła protokół poprzedniego, czerwcowego posiedzenia EDUC. Pierwszym punktem było omówienie opinii w sprawie skuteczniejszego wspierania badań i innowacji w regionach UE. Większą część posiedzenia komisji zajęło wystąpienie, reprezentującej prezydencję portugalską, Any Cristiny Neves, która jednocześnie przewodzi grupie roboczej w Radzie do spraw badań.

Czytaj więcej...

Marszałek na posiedzeniu Komisji RELEX Komitetu Regionów w Brukseli

W dniu 19. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.   Komisja zatwierdziła protokół majowego posiedzenia oraz omówiła projekt opinii KOR w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego nowej inicjatywy w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej pt. „Synergia czarnomorska”. Zarówno sprawozdawca opinii Krasimir Mirew (BG) jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską podkreślili ogromne znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa jako instrumentu wspierającego rozszerzanie Unii i prowadzenie pokojowej polityki UE z krajami basenu Morza Czarnego.

Czytaj więcej...

70 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

W dniach 6 i 7 czerwca odbyła się w Brukseli kolejna, 70 Sesja Komitetu Regionów, na której obecny był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek KOR. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 9 opinii, debatując nad demograficzną przyszłością Europy, zdolnością UE do przyjmowania nowych członków, reformowaniem Unii, wkładem władz lokalnych i regionalnych w zrównoważony rozwój oraz przedmiotem najgorętszych dyskusji - przyszłością usług pocztowych w krajach UE.

Czytaj więcej...