Marszałek M. Woźniak w debacie w KR nt. wieloletnich ram finansowych UE

1 „Trudno jest zaakceptować cięcia w polityce spójności oraz wspólnej polityce rolnej, a także wyodrębnienie EFS z polityki spójności czy tendencje centralizacyjne” – tak mówił Marszałek Marek Woźniak podczas debaty nt. wieloletnich ram finansowych (WRF) z Güntherem Oettingerem, komisarzem ds. budżetu UE i zasobów ludzkich. Komisarz jest odpowiedzialny za tworzenie przyszłego budżetu w ramach WRF na lata 2021-2027 r. Dyskusja była częścią sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która trwała w dniach 16 - 17 maja. M. Woźniak zaznaczył, że przyszły budżet UE należy ustalić jak najszybciej, by uniknąć opóźnień we wdrażaniu programów. Większość postulatów opinii KR nt. przyszłości finansów UE, której M. Woźniak jest sprawozdawcą, została uwzględniona w projekcie przyszłego budżetu UE.

2Była to pierwsza taka debata po opublikowaniu dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego przyszłych WRF, który został przedstawiony w dniu 2 maja 2018 r. Podczas rozmowy z samorządowcami Komisarz powiedział: „polityka spójności zawsze była, jest i pozostanie w przyszłości ważna dla UE, dlatego że się sprawdza”. Zgodnie z propozycją KE, utrzymane mają zostać  programy takie jak: COSME, Galileo, Copernicus oraz Łącząc Europę. Budżet na program Horyzont 2020 oraz Europa Cyfrowa ma zostać powiększony, a na Erasmus+ podwojony. Stworzone zostaną też nowe programy w zakresie migracji, badań, spraw wojskowych. Cięcia nastąpią natomiast we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności, na którą środki zostaną zmniejszone o 6,2%. Komisarz podkreślił jednak, że polityka spójności uznawana jest za sukces Unii Europejskiej, ponieważ umożliwiła wielu regionom znaczny wzrost gospodarczy (w kilku przypadkach był to wzrost z 40% aż do 70% średniej unijnej PKB). Komisarz Oettinger potwierdził, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie miało wpływ na wielkość budżetu w przyszłym WRF.  Zgodnie z jego wypowiedzią, „obecnie przed UE stoją nowe zadania, na które zostanie położony nacisk, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne, walka z terroryzmem, migracja, ochrona granic, badania naukowe i rozwój”.

3Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego i temu tematowi poświęcona została  druga część sesji plenarnej. Europejscy samorządowcy spotkali się z Tiborem Navracsicsem, komisarzem ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu, z którym rozmawiali nt. „Regionów i miast - kluczowych czynników wzmocnienia tożsamości europejskiej poprzez kulturę". Komisarz powiedział, że planowane jest stworzenie „Europejskiej Przestrzeni Kultury”, która ma się skupiać na budowaniu silnych fundamentów integracji europejskiej, a także uczeniu się przez całe życie i równym dostępie do edukacji. T. Navracsics zapowiedział też, że w przyszłym WRF podwojone zostaną środki na Europejski Korpus Solidarności oraz zwiększony budżet na następną edycję programu „Kreatywna Europa”. Planowane jest również stworzenie programu wspierania kultury. W dyskusji udział wzięli również Luca Javier, nowo wybrany przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz eurodeputowana Petra Kammerevert, przewodnicząca komisji CULT Parlamentu Europejskiego.

Podczas sesji plenarnej omówiono ponadto takie kwestie, jak zwiększanie innowacyjności europejskich regionów oraz wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze. W ramach przygotowań do sesji plenarnej KR Marszałek M. Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium KR, którego jest Wiceprzewodniczącym, a także posiedzeniu Europejskiej Partii Ludowej w KR. Ponadto, M. Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Europejski Komitet Regionów