Kto pierwszy, ten lepszy – 15 tys. euro dla gminy na publiczne WiFi. Otwarcie konkursu w czwartek!

Czytaj więcej...

Gminy mogą ubiegać się o 15 tys. euro na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” na pokrycie kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych. Zaproszenie do składania wniosków zostanie otwarte w dniu 19 września 2019 r. o godz. 13:00 i potrwa przez 27 godzin (do 20 września do godz. 17:00).

Bony zryczałtowanej wartości 15.000 EUR zostaną przyznane jeszcze w październiku br. i muszą zostać wykorzystane w ciągu 1,5 roku od otrzymania.

Projekt skierowany jest do samorządów gminnych w celu zapewnienia bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych w całej Europie, takich jak: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea.

Czytaj więcej...

Nabór na projekty badawcze – zmiany klimatyczne i bioróżnorodność

Czytaj więcej...Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClimBiodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie EPSS;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 5 listopada 2019 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): luty 2020 r..
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 10 kwietnia 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 17 kwietnia 2020 r.
  • Wyniki konkursu: jesień 2020 r.

    Czytaj więcej...

Ankieta Europejskiego Komitetu Regionów dla regionów, miast, izb handlowych, MŚP

Czytaj więcej...Izby handlowe i władze regionalne mają zasadnicze znaczenie dla wdrażania prawa w całej Unii Europejskiej, gdyż są w stanie dostarczyć informacji istotnych z punktu widzenia specyfiki regionalnej. 

By dowiedzieć się o potrzebach i wymogach w każdym regionie, Europejski Komitet Regionów i EUROCHAMBRES zachęcają do wypełnienia ankiety.

Dlaczego warto wziąć udział w ankiecie?

Ankietę przygotowują Europejski Komitet Regionów (KR) i EUROCHAMBRES, aby:

1) odnotować poglądy regionów, miast, izb handlowych i/lub małych i średnich przedsiębiorstw na temat wdrażania unijnych umów handlowych oraz potencjału tych umów w zakresie wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego; 

2) zebrać opinie oraz wskazać wyzwania, z którymi mogą borykać się podmioty publiczne i prywatne w związku z wdrażaniem unijnych umów handlowych, oraz potencjalne rozwiązania, które pomogą tym podmiotom w pełni wykorzystać potencjał umów handlowych. 

Do tej pory UE zawarła z państwami trzecimi 36 umów handlowych, które już weszły w życie; najnowszym porozumieniem jest umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Pełną listę unijnych umów handlowych można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o przyszłości Europejskiego Komitetu Regionów na konferencji z okazji 25-lecia KR

Czytaj więcej...„Popieram postulat przewodniczącego Lambertza, aby uczynić Europejski Komitet Regionów Senatem Europejskim. Staniemy się wtedy częścią łańcucha legislacyjnego” – mówił marszałek Marek Woźniak na obchodach 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

W środę (10 lipca br.) marszałek Marek Woźniak otworzył w siedzibie Wielkopolski w Brukseli konferencję z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.

„W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp”- rozpoczął spotkanie marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego parlamentu mogłaby składać się
z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną należytą skuteczność pracom Komitetu.

Czytaj więcej...

Klimat i oczekiwania EKR wobec unijnych instytucji w ich nowej kadencji – tematami spotkań M. Woźniaka w Brukseli

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wczoraj (26.06) w Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijną Komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisarz przedstawiła polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. „Klimat, środowisko i efektywność energetyczna to będą tematy wiodące w nowej perspektywie finansowej” - powiedziała komisarz. Wiąże się to z faktem, iż cel ten będzie obecny w praktycznie każdej polityce unijnej, w tym również przemysłowej. Unia Europejska poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz bardziej rozumiany i popierany przez obywateli: „w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie” – zaznaczył.

Spotkanie z Komisarz Bieńkowską odbyło się w momencie intensywnych negocjacji w Europie nt. obsadzenia głównych stanowisk unijnych (tj. przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego; a także przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa). W związku z tym temu tematowi poświęcono dużo miejsca w dyskusji zarówno podczas spotkania z komisarz, jak i z Przewodniczym Europejskiej Partii Ludowej Josephem Daulem, który był gościem wczorajszego posiedzeniu grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów. Podkreślono, że szefowie państw i rządów znaleźli się obecnie w sytuacji patowej, w której nie ma poparcia dla żadnego z kandydatów wystawionych przez główne partie polityczne: Europejską Partię Ludową, socjalistów oraz liberałów. Parlament Europejski, który ma podjąć decyzję w sprawie powołania swojego przewodniczącego, przeniósł głosowanie w tej sprawie z wtorku na środę, dając głównym unijnym negocjatorom dodatkowe 24 godziny. Donald Tusk natomiast, który stara się znaleźć kompromis w tej kwestii, spodziewa się, że zaplanowane na tę niedzielę spotkanie może się przedłużyć, dlatego już teraz zaprosił przywódców UE na śniadanie w poniedziałek, w trakcie którego trzeba będzie ostatecznie podjąć decyzję – powiedział J. Daul. W trakcie spotkań w Brukseli Marszałek Marek Woźniak kilkukrotnie podkreślał, że sytuacja, w akiej znalazła się teraz UE - bez sprawnej decyzji nt. obsadzenia głównych stanowisk - jest bardzo niebezpieczna. „Potrzebna jest teraz twarda, stanowcza i konsekwentna postawa odnośnie tego, co dzieję się za wschodnią granicą UE” - zaznaczył w rozmowie z przewodniczącym Daulem. „Pojawiają się opinie ekspertów o cichym układzie między Rosją i USA, dotyczącym uznania tej części świata ponownie za rosyjską strefę wpływów” – mówił M. Woźniak. Joseph Daul podzielił ten pogląd i przyznał, że pilnie potrzebne jest silne unijne stanowisko i sprawna dyplomacja europejska, budująca międzynarodową pozycję UE.

Wczoraj wieczorem polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka 
w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów.

Czytaj więcej...

Spotkania odbyły się w ramach zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Reginów, w której uczestniczył M. Woźniak. Poświęcona była ona m.in. roli europejskich regionów w zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem dwóch unijnych Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią. Ponadto, we wtorek (25.06) Marszałek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX w Europejskim Komitecie Regionów, w trakcie którego przyjęto projekty opinii nt. lepszego stanowieniu prawa oraz zwalczania dezinformacji.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli i Komisja Europejska

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie dyskutowali głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiali o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym.

Członkowie komisji COTER zaznaczyli, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne, ale i realistyczne cele. To ona powinna służyć za podstawę dla regionalnych i krajowych strategii rozwoju. Z drugiej strony, przy opracowywaniu tych dokumentów należy brać pod uwagę specyficzną tożsamość danego samorządu. Strategie powinno się rozwijać w oparciu o fakt, że każdy region ma własne, wyjątkowe cechy, co znajduje odzwierciedlenie w ludziach i sposobach ich działaniach. Ważnym i bardzo aktualnym tematem poruszonym w tym kontekście, była potrzeba uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju, walki ze zmianą klimatu w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów dyskutuje o praworządności

Czytaj więcej...Chcę podziękować tym wszystkim, którzy dbają o poszanowanie prawa w Polsce” – powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas debaty z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Koenem Lenaertsem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027 to główne tematy zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Sesję poprzedziła ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Im bardziej  przestrzegana jest praworządność, tym silniejsza jest demokracja” – podkreślił Koen Lenaerts w dyskusji z samorządowcami. Zgodził się z nim Marszałek Marek Woźniak, twierdząc „Jeśli zasada niezależności sądów jest naruszana, to trudno mówić o demokracji”. Na ręce wiceprzewodniczącego Timmermansa M. Woźniak złożył podziękowania dla Komisji Europejskiej za troskę o Polskę w związku z przestrzeganiem praw podstawowych. „Myślę, że to bardzo pozytywnie odbije się na przyszłości mojego kraju i Unii Europejskiej” – powiedział Marszałek. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Timmermans stwierdził, że pomimo obawy, iż podejmowane działania mogą przyczynić się do wzrostu nastrojów antyunijnych, dzieje się wręcz przeciwnie. W Polsce w ostatnich latach wzrósł poziom zaufania do instytucji UE.

Prawa podstawowe mają fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wartości z nimi związane definiują to, kim jesteśmy jako Europejczycy” – mówił Frans Timmermans. Zaznaczył, że demokracja może być chroniona tylko przez niezawisłe sądy, także na poziomie samorządowym. „Każdy sędzia krajowy jest także sędzią unijnym, a Trybunał Sprawiedliwości jest sądem krajowym (…) Problemy z praworządnością w jednym państwie są problemem dla wszystkich” – podsumował. O prawie unijnym mówił K. Lenaerts, który przypomniał, że najważniejszą w hierarchii norm europejskich jest Karta Praw Podstawowych – pierwotne i konstytucyjne prawo UE. Oznacza to, że całe prawo tworzone w Unii Europejskiej musi być interpretowane w oparciu o jej zasady.

Do kwestii zasad i wartości unijnych, na których opiera się demokracja, odniósł się również Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Wziął on udział w uroczystej inauguracji inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Ma ona na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz włączenia społecznego imigrantów na terenie Europy. „W integracji nie chodzi o słowa, ale o konkretne działania” – mówił komisarz. „Musimy uczynić fundusze unijne bardziej dostępnymi dla miast i regionów” – kontynuował. Jako jeden z przykładów podał Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego Komisja Europejska przeznaczyła w obecnym siedmioletnim budżecie 120 mln euro na rzecz wspierania grup słabszych - w tym również migrantów. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 fundusze unijne zostaną jeszcze bardziej nakierowane na działania na rzecz integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

O tym, na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r. członkowie KR rozmawiali z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego. Temat ten poruszany był również podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR, która miała miejsce przed rozpoczęciem sesji plenarnej. Na zaproszenie przewodniczącego delegacji Marszałka Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że budżet unijny zostanie zmniejszony.

W swoim stanowisku, zaprezentowanym rok temu, Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie finansowania na politykę spójności oraz Wspólną Politykę Rolną. Tym cięciom sprzeciwiają się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów. Jak wskazywali Poseł J. Olbrycht oraz J. Arthuis negocjacje na temat budżetu 2021-2027 w Radzie planowane są na jesień tego roku. Wtedy dowiemy się, czy środki na te dwie kluczowe dla Polski i polskich samorządów polityki zostaną utrzymane.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej odbyła się ceremonia upamiętniającą Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W symbolicznym geście europejskiej solidarności Foyer (przestrzeni wystawowej) w budynku Europejskiego Komitetu Regionów nadano imię byłego Prezydenta. W uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Pawłowi Adamowiczowi wziął udział przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, żona, córka, brat zmarłego Prezydenta oraz jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz. Paweł Adamowicz był członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od 2011 r.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęć: Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów upamiętnia Pawła Adamowicza

Czytaj więcej...„Ponieśliśmy bardzo wielką stratę nie tylko jako członkowie polskiej delegacji, nie tylko jako polscy samorządowcy, ale także jako Europejczycy wierni wartościom, na których Europa jest zbudowana” – powiedział wczoraj Marszałek Marek Woźniak, wspominając Pawła Adamowicza podczas rozpoczęcia sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. „Chciałbym zwrócić uwagę, że każdemu takiemu tragicznemu wydarzeniu towarzyszą refleksje. Ważne, aby w klimacie tych refleksji wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dla mnie istotne jest, abyśmy pamiętali o odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas - politykach” – mówił M. Woźniak, odnosząc się do tematu mowy nienawiści.

Ta sesja plenarna poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci Prezydenta Adamowicza, który przez ponad siedem lat reprezentował polskie samorządy w Brukseli. W zakończonej dzisiaj sesji udział wzięli również pełniąca funkcję Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz brat zamordowanego Piotr Adamowicz.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER

Czytaj więcej...Dzisiaj w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W trakcie posiedzenia członkowie zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w przyszłym roku, przedyskutowali trzy projekty opinii oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.

Gratulując wyboru na przewodniczącą, Marszałek Woźniak podkreślił bardzo dobrą współpracę Wielkopolski i Nowej Akwitanii: „Mamy wspólny Dom Regionów w Brukseli, który jest doskonałym projektem. Wspólnie walczyliśmy o przyszłość polityki spójności. Gościliśmy komisarz Creţu (przyp. BIWW – unijna komisarz ds. polityki spójności), której przekazaliśmy nasze wspólne uwagi nt. przyszłości polityki spójności”.

 

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów o przyszłości polityki spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w zakończonej dzisiaj dwudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Było to jedno z najważniejszych spotkań tego organu w kończącym się roku, ponieważ Komitet wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. Wczoraj z członkami KR spotkała się unijna komisarz ds. polityki spójności Corina Creţu.

Komisarz przypomniała, że podczas ostatniego roku trwały intensywne dyskusje dotyczące kształtu i finansowania polityki spójności w nowym okresie programowania po 2020 r. Obecnie Komisja Europejska przekazała przygotowaną przez siebie propozycję pozostałym współprawodawcom – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, którzy muszą na tej podstawie wypracować ostateczne decyzje. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy UE również bierze udział w tym procesie.

Podczas spotkania Komisarz Creţu podziękowała europejskim samorządom za wsparcie udzielone podczas prac nad przyszłością polityki spójności, choć, jak podkreśliła, „do niektórych spraw mieliśmy czasem inne podejście”.  Odniosła się również do kwestii obywateli UE, mówiąc: „należy upodmiotowić mieszkańców zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich i pokazać, co Europa dla nich robi”.

W przyjętych wczoraj przez Europejski Komitet Regionów opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej. Jak twierdzą, „w wyniku powiązania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  z zarządzaniem gospodarczym miasta i regiony byłyby „zakładnikami” w wyniku zaniechań rządów krajowych”.

Czytaj więcej...

Debata nt. przyszłego budżetu UE podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR

Czytaj więcej...4 lipca br. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR). Tematami spotkania był propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej w kwestii wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Gościem spotkania byli: Magdalena Sapała, analityk ds. polityk UE z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego oraz Radomir Matczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej i Europejskiej Polityki Strukturalnej powołanego przy Związku Województw RP.

Marszałek Woźniak odniósł się na początku posiedzenia do bieżących dyskusji na forum unijnym i jednego z najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi UE - brexitu. W świetle wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, unijny budżet się zmniejszy, a więc składki członkowskie nie będą mogły pozostać na tym samym poziomie. Trwa również dyskusja nt. miejsc w Europejskim Komitecie Regionów, które zostaną zwolnione przez brytyjskich samorządowców. Według KR, trzy dodatkowe miejsca powinny zostać przyznane Cyprowi, Estonii i Luksemburgowi (są one rozdzielane zgodnie z zasadą liczebności kraju), które straciły mandaty w związku z przystąpiueniem Chorwacji do UE 5 lat temu. Pozostałe miejsca KR sugeruje zamrozić na rzecz nowych państw, które mogą przystąpić do UE w najbliższym czasie. Obecnie krajami kandydującymi są m.in. : Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Bośnia i Hercegowina i Serbia.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości Europy i zmian klimatu.

Czytaj więcej...Przyszłość Europy, rozpoczynająca się prezydencja austriacka oraz zmiany klimatu były głównymi tematami sesji plenarnej trwającej w dniach 4-5 lipca br. w Europejskim Komitecie Regionów, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są  członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak w debacie w KR nt. wieloletnich ram finansowych UE

Czytaj więcej...„Trudno jest zaakceptować cięcia w polityce spójności oraz wspólnej polityce rolnej, a także wyodrębnienie EFS z polityki spójności czy tendencje centralizacyjne” – tak mówił Marszałek Marek Woźniak podczas debaty nt. wieloletnich ram finansowych (WRF) z Güntherem Oettingerem, komisarzem ds. budżetu UE i zasobów ludzkich. Komisarz jest odpowiedzialny za tworzenie przyszłego budżetu w ramach WRF na lata 2021-2027 r. Dyskusja była częścią sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która trwała w dniach 16 - 17 maja. M. Woźniak zaznaczył, że przyszły budżet UE należy ustalić jak najszybciej, by uniknąć opóźnień we wdrażaniu programów. Większość postulatów opinii KR nt. przyszłości finansów UE, której M. Woźniak jest sprawozdawcą, została uwzględniona w projekcie przyszłego budżetu UE.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów debatuje nad przyszłością unijnego budżetu

Czytaj więcej...W obecnie trwającej dyskusji nie mówimy tylko o budżecie UE, ale i o przyszłości Europy. Unijny budżet powinien uwzględniać priorytety UE, aspiracje i obawy obywateli Europy, dlatego ważne jest, aby znaleźć środki na ich sfinansowanie. Brexit, jak i inne zjawiska mające miejsce wokół Europy, wywołują presję na unijny budżet, który musi zostać poddany fundamentalnej zmianie” – powiedział Marszałek Marek Woźniak, sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. przyszłości finansów UE po roku 2020 r., podczas debaty z Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Debata nt. oczekiwań władz lokalnych i regionalnych w UE wobec następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) stanowiła część sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 22-23 marca br. w Brukseli.

Czytaj więcej...