Zatrudnienie oraz polityka społeczna

Zatrudnienie oraz polityka społeczna UE leżą przede wszystkim w gestii państw członkowskich, a rola Unii Europejskiej polega przede wszystkim na wspieraniu i koordynacji ich działań. W dziedzinie strategii zatrudnienia oraz polityki opieki socjalnej i włączenia społecznego zadanie to jest realizowane za pomocą tzw. „otwartej metody koordynacji”, która tworzy ramy współpracy określające wspólne cele i monitoruje ich realizację w poszczególnych krajach.

Działania podejmowane na poziomie UE dotyczą takich kwestii jak prawo i warunki pracy, zatrudnienie, kształcenie i doskonalenie zawodowe, zabezpieczenie społeczne, ochrona przed wypadkami i chorobami zawodowymi, higiena pracy oraz prawo zrzeszania się w związki zawodowe i do negocjacji zbiorowych między pracodawcami i pracownikami. Unia Europejska odgrywa szczególnie ważną rolę w koordynowaniu systemów krajowych w zakresie mobilności pracowników pomiędzy państwami członkowskimi.

Traktat UE zawiera „Kartę praw podstawowych” gwarantującą prawa socjalne wszystkim mieszkańcom UE. Obejmuje ona m.in. prawo do informacji w sprawach związanych z zatrudnieniem i do wyrażania opinii w tych kwestiach, do uczciwych i godnych warunków pracy, do negocjacji i strajków, a także zakaz zatrudniania dzieci i ochronę młodych ludzi w pracy.

Cele związane z zatrudnieniem i polityką społeczną zostały także zdefiniowane w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020”. Jednymi z jej głównych założeń, które mają zostać zrealizowane do 2020 roku są: osiągnięcie 75% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

Inicjatywy UE w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej

EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej oferuje usługi zarówno dla pracodawców jak i osób poszukujących pracy. Zawiera oferty pracy z całej Europy, bazę CV osób poszukujących pracy, a także informacje o warunkach życia i zatrudnienia w innych krajach UE. EURES to również sieć ponad 900 doradców zawodowych – w Wielkopolsce można ich znaleźć w Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Ostrowie Wielkopolskim. Więcej informacji: www.eures.praca.gov.pl

Gwarancja dla młodzieży ma na celu zwalczanie bezrobocia wśród osób do 25 roku życia. Według jej założeń młode osoby dostaną nową ofertę zatrudnienia zgodną z ich kwalifikacjami, możliwość przyuczenia do zawodu, otrzymają propozycję stażu lub dalszego kształcenia w okresie 4 miesięcy od utraty pracy lub zakończenia edukacji.

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego został utworzony w 2013 r. aby zmniejszyć stopę bezrobocia wśród młodzieży poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności programów przygotowania do zawodu. W jego ramach Komisja Europejska zaproponowała m.in. ramy jakości staży i praktyk.

Instrumenty finansowe

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jeden z funduszy strukturalnych, a zarazem główne narzędzie UE służące finansowaniu działań w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej. Jego priorytety to poprawa dostępu do zatrudnienia, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników, szkolenia oraz wsparcie dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) – pomaga pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku zwolnień grupowych będących skutkiem restrukturyzacji lub kryzysu gospodarczego. EFG finansuje działania związane ze wsparciem w znalezieniu nowej pracy, doradztwem zawodowym, kształceniem i szkoleniem oraz pomocą w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – wspiera działania państw członkowskich UE w zakresie pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, aby ułatwić im wyjście z ubóstwa i umożliwić integrację społeczną. FEAD obejmuje pomoc rzeczową, jak i niematerialną, a zadania Funduszu są realizowane przez organizacje partnerskie – mogą to być podmioty publiczne lub organizacje pozarządowe.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) – unijny program finansujący projekty w dziedzinie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników. Łączy on inicjatywę PROGRESS, Europejską Sieć Mobilności Zawodowej EURES oraz instrument mikrofinansowy Progress.

Więcej informacji:

Komisja Europejska -DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego