Polityka zagraniczna UE

Relacje zewnętrzne Unii Europejskiej regulowane są w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Jej zadaniem jest przede wszystkim koordynowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej. W odróżnieniu od pozostałych polityk Unii, WPZiB ma charakter międzyrządowy, a objawia się to znaczną rolą państw członkowskich w jej prowadzeniu a także w podejmowaniu decyzji w drodze jednomyślności. Wraz z Traktatem Lizbońskim wprowadzono kilka nowości również w zakresie WPZiB, a mianowicie powołano do życia nowy organ jakim jest Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Integralnym elementem WPZiB jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, która zajmuje się określaniem wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W odniesieniu do stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej warto również zwrócić uwagę na Europejską Politykę Sąsiedztwa, która reguluje stosunki z krajami sąsiadującymi z UE od wschodu i południa. Obejmuje ona 10 krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz 6 krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu. Wschodni wymiar EPS to Partnerstwo Wschodnie.

Ważnym elementem polityki zagranicznej UE jest również polityka rozwojowa polegająca na wsparciu państw i regionów słabiej rozwiniętych. Wartość pomocy unijnej na rzecz rozwoju jest obecnie największa na świecie w odniesieniu do krajów rozwijających się. Unia Europejska bierze czynny udział w rozwiązywaniu problemów o charakterze międzynarodowym organizując misje pokojowe do krajów objętych konfliktami.

Stosunki gospodarcze między Unią Europejską a państwami trzecimi reguluje wspólna polityka handlowa. UE jest jednym z największych partnerów handlowych na świecie, a euro drugą co do znaczenia walutą światową. W ostatnich latach Unia jest aktywna na polu bilateralnych stosunków handlowych – podpisane zostały porozumienia o wolnym handlu z Koreą Południową oraz państwami Ameryki Środkowej i Południowej. Obecnie trwają negocjacje kolejnych porozumień z Japonią, Chinami, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji - TTIP).

Więcej artykułów…

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0025_pl.htm

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_pl.htm

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0009_pl.htm

Europejska Służba Działań Zewnętrznych: http://www.eeas.europa.eu/background/index_pl.htm

Operacje i misje UE: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/

Unia Europejska i jej partnerzy handlowi: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html

Unia Europejska a WTO: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.2.html