Sport

Sport jest istotną częścią życia milionów Europejczyków. Został on włączony do kompetencji Unii Europejskiej dopiero w przyjętym 2009 r. traktacie lizbońskim (art. 165 TFUE), co zdecydowanie zmieniło pozycję tej dziedziny w UE. Od 2011 r. trwają prace nad pierwszą strategią UE dotyczącą sportu. Pierwszym dokumentem poświęconym temu zagadnieniu była Biała Księga.

„Sport jest obszarem aktywności ludzkiej, który dotyczy większości obywateli Unii Europejskiej i ma orgomny potencjał do jednoczenia ich wszystkich. (...) W przybliżeniu 60% mieszkańców Europy regularnie uczestniczy w zajęciach sportowych prowadzonych przez 700 000 klubów, które są członkami wielu stowarzyszeń i federacji.” [ Biała Księga Sportu, 2007 ].

Organem merytorycznym w dziedzinie sportu odpowiedzialnym za realizację zadań Unii Europejskiej w dziedzinie sportu jest Wydział Sportu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej.

Biała Księga Sportu

Biała Księga na temat sportu, przyjęta w dniu 11 lipca 2007 roku, jest pierwszą całościową inicjatywą Komisji Europejskiej w dziedzinie sportu.

Stworzenie nowych wytycznych dotyczących kultury fizycznej oraz utworzenie unijnej sieci na rzecz aktywności fizycznej – to główne tematy Białej Księgi na temat sportu. „Biała księga podkreśla miejsce sportu w tworzeniu europejskich polityk, uświadamia specyficzne potrzeby sektora sportu oraz określa odpowiednie działania na poziomie UE" , powiedział Ján Figel, ówczesny Europejski Komisarz ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury, Młodziezy oraz Sportu .

Biała Księga Sportu – Tekst dokumentu

Działania przygotowawcze w dziedzinie sportu

W myśl Białej Księgi na temat sportu z dnia 14 kwietnia 2008 roku Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zaproponowania programu UE dotyczącego sportu oraz Działań przygotowawczych w dziedzinie sportu na 2009 rok. 16 marca 2009 roku, Komisja przyjęła program prac na 2009 rok, w którym zawarła dotacje i kontrakty dla działań przygotowawczych w dziedzinie sportu i specjalnych wydarzeń [ C (2009)1685 ].

Ich głównym celem jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć w tej dziedzinie na podstawie priorytetów przedstawionych w Białej Księdze. Finansowane są projekty wspierające międzynarodową współpracę na rzecz rozpoznania dobrych praktyk i inauguracji wspólnych działań.

Nabory wniosków

Źródło: KE