Ochrona środowiska

Zadaniem polityki UE w ramach ochrony środowiska jest zapewnienie mieszkańcom dobrobytu, ochrona zdrowia oraz troska o otoczenie, w którym mieszkają. Działania unijne obejmują ochronę dóbr naturalnych i tworzenie ekologicznej gospodarki poprzez oszczędne i efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Innymi istotnymi elementami polityki środowiskowej UE są: zrównoważony rozwój, rozwiązywanie kwestii zmiany klimatu, gospodarka odpadami, zwalczanie zanieczyszczenia, ochrona różnorodności biologicznej oraz zagrożenie hałasem.

Unijnym instrumentem finansowym w całości poświęconym ochronie środowiska jest program LIFE, który został podzielony na dwa podprogramy: środowisko i klimat. W ramach pierwszego z nich można realizować projekty związane z ochroną środowiska, efektywnością wykorzystywania zasobów, różnorodnością biologiczną oraz zarządzaniem w zakresie ochrony środowiska. Drugi podprogram finansuje działania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowanie do zmiany klimatu oraz zarządzanie działaniami w dziedzinie klimatu.

Narzędziem Unii Europejskiej mającym na celu ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk jest sieć Natura 2000, która obejmuje specjalne obszary ochrony przyrody. W jej skład wchodzą wyznaczone na mocy dyrektywy siedliskowej specjalne obszary ochrony (SOO) oraz obszary specjalnej ochrony (OSO), wyznaczone na podstawie dyrektywy ptasiej. Ponadto funkcjonuje „Barometr Natura 2000", który jest narzędziem weryfikującym postęp we wprowadzaniu programu oraz tworzącym statystyki.

Działania z zakresu ochrony środowiska będą też realizowane w ramach polityki spójności poprzez następujące programy:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – finansuje działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, m.in. w obszarach:
    • gospodarki niskoemisyjnej,
    • o przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
    • o transportu i bezpieczeństwa energetycznego.
  • Program Ochrony Obszarów Wiejskich
  • regionalne programy operacyjne

 

Więcej artykułów...

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Program LIFE
Program Natura 2000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Infrastruktura i Środowisko