Finansowanie projektów w zakresie zrównoważonej energii w okresie programowania 2014-2020

eusew2012.jpgW Brukseli i wielu miastach całej Europy trwa Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. Na licznych konferencjach i seminariach odbywających się w stolicy Europy jednym z omawianych zagadnień jest kwestia źródeł finansowania projektów energetycznych w przyszłym okresie finansowania na lata 2014 – 2020.

Tydzień Zrównoważonej Energii uroczyście otworzył Komisarz UE ds. Energii - Guenther Oettinger podczas konferencji wysokiego szczebla na temat europejskiej polityki energetycznej. W wydarzeniu tym wzięła również udział przedstawicielka duńskiej Prezydencji w Radzie UE, która przypomniała, że odpowiedzialna, dynamiczna, zielona i bezpieczna Europa to cel obecnego przewodnictwa tego kraju, a jednym z priorytetów szczegółowych jest przyjęcie dyrektywy na temat efektywności energetycznej.

Podczas konferencji dotyczącej możliwości finansowania zrównoważonej energii w przyszłym okresie finansowania przedstawiono wszystkie programy unijne, które będą zapewniać fundusze na projekty energetyczne w latach 2014-2020. Środki będą dostępne m.in. w ramach nowego Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP, który jest kontynuacją obecnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Jego budżet będzie wynosił 2,5 mld euro i z tych środków będą mogli korzystać przedsiębiorcy, osoby które chcą założyć własną działalność gospodarczą, organizacje otoczenia biznesu oraz władze krajowe, regionalne i lokalne.

Kolejnym, oczywistym źródłem finansowania projektów w zakresie zrównoważonej energii będą fundusze objęte zakresem Wspólnych Ram Strategicznych, w tym przede wszystkim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kwestie dotyczące środowiska, zmian klimatu, gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywnego wykorzystania zasobów zostały ujęte w celach tematycznych oraz priorytetach inwestycyjnych projektów rozporządzeń dotyczących przyszłych funduszy. Komisja proponuje, aby 20% środków ERDF w bardziej rozwiniętych regionach i 6% na obszarach mniej rozwiniętych zostało przeznaczone na priorytet inwestycyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, w tym promowania efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponieważ wyzwania związane z zagadnieniem zrównoważonej energii dotyczą przede wszystkim miast, należy zwrócić również uwagę na propozycję dotyczącą przydzielenia co najmniej 5% środków ERDF na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Nowy program badawczy UE Horyzont 2020 będący następcą Siódmego programu ramowego również zapewni fundusze na projekty energetyczne w ramach priorytetu dotyczącego wyzwań społecznych, gdzie jednym z celów szczegółowych jest „bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia”.

Projekty będą mogły być również finansowane w ramach istniejących już instrumentów finansowych, jak ELENA (European Local Energy Assistance) finansująca pomoc techniczną na opracowanie i wdrożenie dużych projektów inwestycyjnych, czy JESSICA – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie będzie też nadal dostępne w ramach inicjatywy Smart Cities and Communities – Inteligentne Miasta i Wspólnoty, która jest jednym z kluczowych projektów dla przyszłości energetyki w Europie. Jej celem jest wspieranie regionów i miast w realizacji ambitnego zadania redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 r.  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli