Energia

Strategia "Europa 2020" przedstawia ambitne założenia dla polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jej cele uwzględniają udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. Cele to obejmuje jednak z inicjatyw flagowych strategii - "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". UE zobowiązała się również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. Energia jest ich źródłem w 80%.
UE działa na rzecz swobodnego obrotu energią zapewniającego jej bezpieczeństwo i niskie ceny. Ważnym aspektem polityki w zakresie energii są również innowacje i nowe technologie pozwlające na odejście od technologii opartych na węglu. UE stawia również na zintegrowany rynek energii i silne partnerstwo międzynarodowe w tej dziedzinie.

Polityka energetyczna UE

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Energii

Finansowanie projektów w zakresie zrównoważonej energii w okresie programowania 2014-2020