Badania i innowacje

Strategia „Europa 2020” opiera się na przekonaniu, że badania, rozwój (B+R) oraz innowacje są ważnym elementem osiągania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. Państwa członkowskie są zachęcane do przeznaczenia na ten cel 3 proc. swojego PKB do roku 2020 (1 proc. ze środków publicznych i 2 proc. w ramach inwestycji sektora prywatnego).

Unia Innowacji to inicjatywa flagowa stanowiąca częścią strategii Europa 2020, mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających innowacjom, które maja ułatwić wdrażanie dobrych pomysłów w życie w postaci nowych produktów i usług.

W najnowszym programie badawczym Horyzont 2020, 80 mld euro zostanie przekazane na wsparcie i ułatwianiedostępu do źródełfinansowania dla innowacyjnychfirm różnej wielkości, a takżeośrodków badawczych iuczelni wyższych, oraz jednostek publiczno-prywatnych. Dzięki temu umożliwione zostanie kontynuowanie prac nad europejską przestrzenią badawczą, zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach badań i innowacji oraz produkcji innowacyjnych produktów z potencjałem komercyjnym.

Organy UE zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami:

  • Wspólne Centrum Badawcze (JRC) - służby Komisji odpowiedzialne za dostarczanie niezależnego i opartego na dowodach wsparcia naukowego i technicznego dla opracowywania strategii politycznych UE
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)  – wspiera wyjątkowo ambitne i pionierskie programy badawcze
  • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) – zarządza niemal połową dotacji na badania naukowe finansowane ze środków UE
  • Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) – zarządza kilkoma unijnymi programami wspierającymi działalność przedsiębiorstw
  • Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) – zarządza realizacją transeuropejskich sieci transportowych 
  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii – ułatwia zawiązywanie partnerstw uczelni wyższych i jednostek zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami: „Wspólnoty wiedzy i innowacji”.

Źródło: Komisja Europejska

Więcej artykułów:

Program Horyzont 2020

Unia Innowacji

Innowacje i badania

Dyrekcja Generalna ds. badań naukowych i innowacji