mt_ignore

Lista projektów

Poszukiwani partnerzy do projektów!

Dziesięć organizacji – potencjalnych koordynatorów projektów – poszukuje partnerów do konsorcjów oraz wspólnego składania wniosków o dofinansowanie unijne z programu Erasmus+ (akcje KA2 Partnerstwa Strategiczne KA3 Reformowanie polityk)oraz z programu Horyzont 2020 (SC6).

Propozycja skierowana jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą międzynarodową, które chcą przystąpić do innowacyjnych projektów związanych z nabywaniem lub rozwijaniem kompetencji i umiejętności. Poniżej lista projektów i ich potencjalnych koordynatorów:

 1. Capacity building in sustainable tourism opportunities in protected areas – Uniwersytet w Hasselt (Belgia)
 2. Cognition & Inclusion -  VZW Den Achtkanter, Kortrijk (Belgia)
 3. Developing new training approaches for people with mental disorders - INFREP (Francja)
 4. Experimental digilab – Uniwersytet w Jyväskylä (Finlandia)
 5. Improving learning efficiency and effectiveness by smart design of learning pathways in higher education – PXL University College Hasselt (Belgia)
 6. Marketable skills through teaching vocational contents in foreign languages – Katalonia (Hiszpania) 
 7. Platform Maker Education Europe - Waag Society Amsterdam (Holandia)
 8. School prevention of Salafist attitudes – Państwowy Instytut Rozwoju Szkolnictwa, Stuttgart (Niemcy)
 9. Social skills, a missing link for employability - Swedish Prison and Probation Service (Szwecja)
 10. Supporting Transition towards Education Progression (STTEP) -  Scottish Wider Access Programme (SWAPWest) (Szkocja)

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy:

 • zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdego z projektów, które dostępne są na stronie;
 • wybrać jedną lub maksymalnie dwie propozycje projektowe;
 • kliknąć na łącze zamieszczone obok każdego z tytułów naborów;
 • wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do organizatorów.

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2016 r. do północy. 10 listopada 2016 r. zostanie ogłoszona lista organizacji wybranych do uczestnictwa w warsztatach projektowych, które odbędą się 12 grudnia 2016 r. Będą one okazją do spotkania potencjalnych partnerów i stworzenia konsorcjów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Jednym z organizatorów warsztatów jest Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie (EARLLALL), z którym Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracuje od kilku lat.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Oprac.: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska uczelnia poszukuje potencjalnych partnerów do projektu w ramach Horyzontu 2020

Jeśli myślicie Państwo o włączeniu się w przyszłości w projekt w ramach Horyzontu 2020, zachęcamy do kontaktu z duńską uczelnią VIA w celu nawiązania współpracy.

VIA University College, największa uczelnia nauk stosowanych w Danii, planuje zaangażowanie się w projekt w ramach Horyzontu 2020. Uczelnia poszukuje przyszłych potencjalnych partnerów wśród europejskich uczelni wyższych o profilu nauk stosowanych, mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach Horyzontu 2020.

VIA angażuje się w działalności zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym w zakresie:

- zdrowia i opieki zdrowotnej,

- inżynierii, energii i środowiska,

- padagogiki i nauczania,

- designu i sztuki filmowej,

- studiów społecznych i zarządzania,

- biznesu i przedsiębiorczości.

Uczelnia VIA prosi potencjalnych partnerów o kontakt do 10 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Rada Hrabstwa Suffolk zaprasza do współpracy projektowej w ramach programu Kreatywna Europa – komponent kultura

Celem projektu jest:

 • identyfikacja grup użytkowników o niedostatecznym dostępie do lokalnych archiwów (osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby wykluczone społecznie, członkowie mniejszości etnicznych, młodzież w wieku od 18 do 24 roku życia, uczniowie z obszarów ubóstwa ekonomicznego),
 • współpraca z ww. grupami, polegająca na wspólnym tworzeniu materiałów budzących zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

Przygotowane materiały będą udostępniane użytkownikom m.in. poprzez nową interaktywną platformę on-line, co ma przyczynić się do poszerzenia grupy odbiorców archiwalnych treści.

Wstępny termin składania wniosków w naborze: koniec października/listopada 2016 r. (do potwierdzenia),

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 13 września 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Tomasz.Czubak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum Innowacji Biznesowych z Murcji poszukuje partnerów do projektu dot. przedsiębiorczości

Centrum Innowacji Biznesowych z Murcji poszukuje partnerów do projektu IMAGINE+, w ramach programu Erasmus+, naboru wniosków „Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży”.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez rozpowszechnianie przetestowanych i zakończonych sukcesem praktyk. Efektem projektu będzie utworzenie europejskiej platformy promującej współpracę między różnymi podmiotami, oferującej m.in. szkolenia dla młodzieży.

Poszukiwani partnerzy to podmioty posiadające doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania metod nauczania przedsiębiorczości, w szczególności:

 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • centra edukacji pozaformalnej,
 • urzędy miast,
 • agencje regionalne.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 26 sierpnia 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Cypryjska izba handlowo-przemysłowa poszukuje partnerów do projektu dot. wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos chciałaby przystąpić do konsorcjum projektowego, które planuje realizację projektu  w ramach naboru „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym poprzez usprawnienie działalności pojedynczych punktów kontaktowych – zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców na ich temat”. Nabór został ogłoszony w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP COSME (COS-SPOC-2016-02-03).

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos to instytucja z dużym doświadczeniem w projektach finansowanych ze środków UE, która ma na celu wspieranie lokalnych firm i przedsiębiorców przy pomocy wysokiej jakości sprofilowanych informacji.

Poszukiwani partnerzy to:

 • podmioty publiczne;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje non-profit;
 • regionalne przedstawicielstwa;
 • inne prywatne podmioty.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 8 września 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Władze obszarów metropolitalnych z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii poszukują partnerów do projektu dotyczącego inteligentnych metod zarządzania energią

Obszar metropolitalny Barcelony i hrabstwo Greater Manchester poszukują partnerów do projektu „Inteligentne zarządzanie i odnawialne technologie oraz innowacyjne i efektywne magazynowanie (Smarties)” w ramach programu Horyzont 2020, obszaru: „Wyzwania społeczne – bezpieczna, czysta i wydajna energia” (H2020-LCE-2016-2017).

Projekt ma na celu opracowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki łączących magazynowanie energii na dużą skalę, odnawialne źródła energii, technologie zarządzania popytem i interoperacyjności oraz zarządzanie sieciami przesyłowymi. Założenia projektu mają zostać osiągnięte dzięki stworzeniu międzynarodowej platformy do wymiany danych i doświadczeń między uczestnikami, na zasadzie demonstracji i prezentacji.

Poszukiwani partnerzy to regiony lub miasta o istniejącym potencjale wytwórczym energii odnawialnej. Od partnerów oczekuje się także zaangażowania w projekt lokalnego partnera technicznego i operatora sieci dystrybucyjnej (jako obserwatorów lub ekspertów).

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Budżet projektu: 12-15 000 000 €

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 5 września 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w zakresie ICT

Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z  hiszpańskiego Uniwersytetu w Jaén poszukuje partnerów do projektów w ramach programów:  Horyzont 2020, Trzeci program UE w dziedzinie zdrowia, EUREKA, COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) oraz LIFE. Potencjalne projekty będą umożliwiać postęp wiedzy, innowacji i rozwój w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zespół pracowników naukowych prowadzi nowatorskie badania i oferuje swoją wiedzę w zakresie realizacji projektów w następujących dziedzinach:

 • poprawa dostępności aplikacji w zakresie informacji turystycznej;
 • diagnoza trudności w uczeniu się;
 • zarządzanie danymi przestrzennymi, skanowanie i zarządzanie modelami 3D, symulacje, druk 3D, inteligentne miasta  "smart cities";
 • baza danych muzycznych, aplikacje muzyczne;
 • rozwój systemu wspomagania decyzji biznesowych;
 • rozwój systemu e-biznes opierającego się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a w szczególności aplikacjach internetowych;
 • analiza scenariuszy energetycznych i badań marketingowych z wykorzystaniem eksploracji danych;
 • używanie bezprzewodowych sieci sensorowych do monitorowania środowiska.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska spółka poszukuje partnerów do projektu dotyczącego europejskiej infrastruktury wodnej

Firma Ayesa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 – nabór wniosków: „Działania innowacyjne - zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i łagodzenie zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla europejskiej infrastruktury technicznej” (CIP-2016-2017).

Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania europejską infrastrukturą krytyczną w zakresie infrastruktury wodnej. System ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zagrożeniom, sprawne wykrywanie i reagowanie oraz łagodzenie ich skutków.

Poszukiwani partnerzy:
•  producenci produktów w zakresie automatyki i sterowania
• zarządcy infrastruktury wodnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wodny pitnej, producenci produktów, usług i rozwiązań dla odbiorców przemysłowych, rolnictwa i gospodarstw domowych)
•  dostawcy rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
•  eksperci w dziedzinie polityki ochrony infrastruktury krytycznej (sektor publiczny i niepubliczny).

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 25 sierpnia 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweskie samorządy poszukują partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego

Grupa norweskich samorządów poszukuje partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego osób młodych. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020, naboru dotyczącego promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia u dzieci i młodzieży (SC1-PM-07-2017).

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań pedagogicznych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie odporności na stres. Opracowane metody mają mieć charakter uniwersalny i prewencyjny, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona dzieciom z rodzin znajdujących się w tzw. grupach ryzyka (rodziny, w których jedna lub więcej osób nadużywa alkoholu, narkotyków, cierpi na chorobę psychiczną, rodziny imigranckie).

Zainteresowane podmioty są proszone o kontakt do 20 lipca.

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalna Agencja Rozwoju z Włoch poszukuje partnerów do projektu dot. promocji wyników badań i innowacji

ASTER Regionalna Agencja Rozwoju z Emilii-Romanii poszukuje partnerów do projektu pt. REVIVAL w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt będzie dotyczył waloryzacji wyników badań naukowych na rzecz innowacji.

Głównym celem projektu REVIVAL będzie zwrócenie uwagi na wyniki projektów badawczych, które zostały już zrealizowane w ramach takich programów unijnych, jak 7. Program Ramowy i Horyzont 2020 i umożliwienie ich szerszego wykorzystania. Wiele z tych projektów uwzględniało promocję przeprowadzonych w ich trakcie wyników badań i opracowanych rozwiązań innowacyjnych. Nadal jednak istnieje potencjał ich szerszego rozpowszechniania, aby mogły być one wykorzystane przez nowe instytucje i organizacje.

Poszukiwani partnerzy to samorządy regionalne, agencje ds. innowacji, stowarzyszenia biznesu, klastry, które mają dobrą sieć kontaktów zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i przedsiębiorstwami.  

Prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 23 czerwca br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Londyński samorząd poszukuje partnerów do projektu dot. systemów grzewczo-chłodniczych

Samorząd lokalny z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 - naboru wniosków: „Nowe rozwiązania grzewczo-chłodnicze wykorzystujące niskotemperaturowe źródła energii cieplnej” (EE-04-2016-2017).

Planowany zakres zagadnień projektu obejmuje:

• wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii
• modernizację niskotemperaturowych źródeł energii
• dekarbonizację gospodarki oraz promocja odnawialnych źródeł energii
• poprawę efektywności systemu energetycznego
• umożliwienie konsumentom udziału w transformacji systemów energetycznych
• zapewnienie gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom stałych dostaw zrównoważonej, konkurencyjnej oraz przystępnej cenowo energii.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności w Europie

Cypryjski Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze

Wydział Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – obszaru Wyzwania Społeczne - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (nabór: REV-INEQUAL-04-2016).

Inicjatywa ta ma na celu zbadanie postrzegania mobilności w UE w mediach tradycyjnych i społecznościowych w różnych krajach oraz porównanie w tym kontekście przepływu ludności pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz imigracji z państw trzecich, również w ujęciu historycznym. W ramach projektu zostanie poddana analizie rola mediów, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych w kształtowaniu opinii nt. mobilności, a także znaczenie systemu edukacji w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki z nimi powiązane oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 7 grudnia 2015.

Termin składania wniosków w naborze: 4 lutego 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu dot. certyfikacji w zakresie języków obcych

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Regionu Murcja (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Certyfikacja w zakresie języków obcych w Europie” w ramach programu Erasmus+, Działanie 2. Partnerstwa Strategiczne – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy metodyki dydaktycznej oraz polepszenia standardów nauczania języków obcych, zwłaszcza wśród osób dorosłych.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • stworzenie wielojęzycznego poradnika dot. własności intelektualnej dla certyfikacji językowej
 • stworzenie międzynarodowego biura z materiałami dot. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CERF) przygotowanymi przez nauczycieli;
 • zbudowanie platformy internetowej pozwalającej na tworzenie materiałów dot. nauczania języków, a zwłaszcza oceny biegłości językowej w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo, utworzenie bazy egzaminów oceniających poziom biegłości, dostępnej dla praktyków i szerokiego grona odbiorców, zawierającej również zagadnienia dot. własności intelektualnej materiałów dydaktycznych;
 • zapoznanie się z zagadnieniami dot. wdrażania certyfikacji językowej w różnych państwach wynikającymi z CERF;
 • seminaria dot. metodyki w zakresie nauczania języków obcych i własności intelektualnej;
 • konferencja.

Projekt kierowany jest do urzędów, instytucji ds. edukacji, organizacji publicznych, uniwersytetów.

Czas trwania projektu: 24/36 miesięcy.

Przewidywany koszt projektu: 150 000 €
Przewidywanie dofinansowanie ze środków unijnych: 125 000 €

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 18 grudnia 2015.
Termin składania wniosków w naborze: 31 marca 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. rewitalizacji ulic handlowych w miastach

Rada Miasta Igualada (Hiszpania) jest koordynatorem projektu „RetaiLink”, który jest realizowany w ramach programu URBACT III. Projekt przeszedł już pierwszy etap selekcji w programie i istnieje obecnie możliwość zaangażowania 3-4 nowych partnerów.

Celem „RetailLink” jest opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz rewitalizacji miejsc handlu detalicznego w miastach średniej wielkości i sprawienie, że sektor handlu stanie się motorem rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt jest odpowiedzią na tendencje przenoszenia sklepów do dużych centrów handlu i rozrywki, które często znajdują się na obrzeżach lub poza miastami. Obejmie on takie zagadnienia jak:

 • zwyczaje konsumenckie
 • modele sprzedaży detalicznej 
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • działalność gospodarcza i kulturalna na poziomie lokalnym
 • tworzenia miejsc pracy w miastach

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnerów do projektu pt. 'Nauka poprzez zabawę'

Szkoła „Francesco Paolo Neglia” z Sycylii poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ działanie 2.

W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody dydaktyczne oparte na wykorzystaniu gier. Ich celem będzie zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania nowych kultur, a także promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce.

Poszukiwani partnerzy to szkoły podstawowe i gimnazja.

Termin zgłoszeń do projektu: 15 listopada 2015 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska Agencja Wiedzy poszukuje konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020

Andaluzyjska Agencja Wiedzy chciałaby przyłączyć się do konsorcjum projektowego, które będzie aplikowało o dofinansowanie z programu Horyzont 2020 - obszar „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” - nabór wniosków dotyczących ulepszania zarządzania w dziedzinie odpowiedzialnych badań i innowacji – w tematach:

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 11 września 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa"

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”, granty na mniejszą skalę.

Projekt pt. „Po-etyczna piosenka” to innowacyjny, ponadnarodowy projekt, który zakłada połączenie elementów kultury ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest podkreślenie ścisłego związku między poezją i muzyką. W ramach projektu planuje się zidentyfikowanie, zainteresowanie i udzielenia wsparcia utalentowanym artystom w dziedzinie muzyki poetyckiej reprezentującym podmioty uczestniczące w projekcie. Podstawami projektu są rozwój zawodowy oraz doświadczenie artystyczne.

„Pro-etyczna piosenka” zakłada realizację celów programu „Kreatywna Europa” poprzez:
-wspieranie potencjału sektora kultury na poziomie ponadnarodowym dzięki transferowi umiejętności między partnerami,
-rozwój umiejętności cyfrowych i innych form organizacji pracy,
-eksperymentowanie z nowymi formami współpracy, wkładu i modelu gospodarczego,
-wypracowanie oryginalnego podejścia w celu ulepszenia obsługi i zwiększenia frekwencji publiczności,
-promocję mobilności artystów,
-stworzenie „podróżującego” wydarzenia.

Projekt kierowany jest do organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, miast i regionów aktywnych w dziedzinie kultury, sztuki i środowiska.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu


Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grecki uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dotyczącego równości płci wśród pracowników naukowych

Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa” - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci” (H2020-GERI-4-2015).

Projekt pt. „Geneza – Strategie równości płci w instytutach” ma na celu zlikwidowanie barier w stosunku do kobiet naukowców w zakresie rekrutacji, utrzymania stanowiska oraz rozwoju kariery zawodowej. Założeniem jest przeciwdziałanie nierówności płci w procesach decyzyjnych, a także podkreślanie wymiaru równości płci w programach badawczych.

Projekt kierowany jest do uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 28 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. zaangażowania społecznego i obywatelskiego w UE

Włoska organizacja Accademia d’Arti Discanto z Werony poszukuje partnerów do projektu „Kulturowe sieci miast na rzecz wsparcia współpracy w Europie” w ramach programu „Europa dla obywateli” .

Projekt ma na celu przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom poprzez:

 • szerzenie wiedzy na temat Unii, jej historii, wartości i różnorodności
 • promowanie obywatelstwa europejskiego i zwiększenie zaangażowania obywateli w działania UE
 • promowanie zaangażowania społecznego i działalności w dziedzinie kultury, w tym w formie wolontariatu

Poszukiwani partnerzy to stowarzyszenia młodzieżowe i społeczne oraz organizacje działające w sektorze kultury i sztuki.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 10 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska organizacja pozarządowa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Francuska organizacja pozarządowa „Le petit monde” z Tours (region Centre-Val de Loire) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Zielona Guinguette” w ramach programu „Kreatywna Europa” (granty na mniejszą skalę).

„Zielona Guinguette” to innowacyjny i transnarodowy projekt łączący kulturę z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie wydarzenia integrującego muzykę i taniec, który będzie odbywał się na mobilnej, samowystarczalnej energetycznie platformie. Wydarzenie będzie duplikowane w całej Europie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w sektorach: kultury, sztuki i środowiska, a także miasta i samorządy regionalne.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli