mt_ignore

Lista projektów

Flamandzka federacja poszukuje partnerów – krótki termin zgłoszeń!

Groep maatwerk, federacja zrzeszająca przedsiębiorstwa społeczne, które oferują pracę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych we Flandrii (Belgia), poszukuje europejskich partnerów do projektu polegającego na tworzeniu stałych miejsc pracy dla osób z trudnościami w uczeniu się (PwLD - People with Learning Disabilities).

Poszukiwani partnerzy to instytucje oraz osoby z doświadczeniem w zakresie zatrudniania osób z trudnościami w uczeniu się. Groep maatwerk chce wymieniać doświadczenia i dobre praktyki z jednostkami działającymi w obszarze wsparcia dla osób z trudnościami w uczeniu się: władzami, pracodawcami oraz instytucjami edukacyjnymi.

Planowane działania oraz pytania, których poruszenie jest planowane w ramach projektu:

 1. Przeanalizowanie ogólnej sytuacji na rynku pracy osób z problemami w uczeniu się.
 2. Zbadanie roli władz publicznych w kwestii zatrudnianiu osób z problemami w uczeniu się (Czy takie osoby są zatrudniane w urzędach? Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące tego obszaru?).
 3. Przedstawienie konkretnych przykładów działań w zakresie zatrudniania osób z problemami w uczeniu się.
 4. Jak najlepiej przygotować osoby z trudnościami w uczeniu się do podjęcia pracy w przyszłości?

Pierwsze spotkanie przygotowawcze zostanie przeprowadzone w drugiej połowie lutego przez komunikator Skype. Ostateczny kształt projektu opracowany zostanie najpóźniej do 15 marca 2017 r.

Termin zgłoszeń mija 15 lutego.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet szuka partnerów do projektu dot. odpowiedzialności społecznej w sporcie – krótki termin zgłoszeń!

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektuSocial Responsability in European Sport” w ramach programu Erasmus+ Sport. Uczelnia planuje stworzenie i wymianę innowacyjnych rozwiązań w obszarze odpowiedzialności społecznej w sporcie. Projekt obejmuje utworzenie sieci, która umożliwi jej członkom rozwój, identyfikowanie, a także wymianę dobrych praktyk.

Cele projektu:

 • zapobieganie przemocy w sporcie oraz ochrona fizycznej i moralnej integralności sportowców;
 • stworzenie sieci, która będzie działać na rzecz stworzenia i wdrożenia rozwiązań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej w sporcie.

Projekt jest oparty na innowacyjnych procesach edukacyjnych promujących grę fair play w zawodach sportowych. Zamierzeniem projektu jest upowszechnienie zasad odpowiedzialności społecznej głównie wśród młodych ludzi, ale mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność sportową.

Poszukiwani partnerzy to:

 • centra edukacyjne - podmioty zainteresowane opracowaniem i wdrażaniem polityki edukacyjnej opartej na zapobieganiu przemocy w sporcie;
 • uniwersytety
 • kluby  sportowe
 • samorządy lokalne

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 15 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
e-mail: tomasz.czubak@wielkopolska.eu
tel. +48 61 278 53 96

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji poszukuje partnerów

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do udziału w projekcie Interreg Europe. Projekt ma na celu wymianę informacji na temat certyfikatu ECOLABEL w branży hotelarskiej.

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji w ramach projektu planuje wymianę doświadczeń i pozyskanie informacji dotyczących przyznawania ECOLABEL. W ramach projektu Ministerstwo chce podzielić się z partnerami wiedzą i doświadczeniem w zakresie EMAS (System Ekozarządzania i Audytu), który jest unijnym instrumentem ochrony środowiska oraz narzędziem tworzenia kultury zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

Certyfikat ECOLABEL jest przyznawany produktom, które w jak najmniejszym stopniu oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku branży hotelarskiej kryteria obejmują głównie efektywne i oszczędne zarządzanie wodą i energią, a także minimalizację ilości odpadów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne odpowiedzialne za turystykę na danym obszarze.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 20 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Partner search: “Social dimensions of sport” project from Wielkopolska Region – Poland

Polish organisation Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association (WNPMMA) is looking for partners for a project “Social dimensions of sport” within the framework of both Europe for Citizens Strand 2: Democratic Engagement and Civic Participation, Networks of towns and  Erasmus+ Sport, Collaborative partnerships.

Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association is a regional organisation of self-government  units. The Association consists of seven municipalities including urban, peri-urban and rural ones. Its main objective is to integrate different levels of self-government structure. The Association also serves as a platform for exchange of good practices and initiatives aimed to the development of  the Wielkopolska region in Poland.

“Social dimensions of sport” project aims to offer, on the basis of a series of 4-5 events organised in Wielkopolska, the possibility to exchange experiences between  people involved in everyday physical, leisure and sport activities. Representatives of 12 Member States have already been invited to participate. The events will consist of several workshops, meetings, workouts and competitions. A championship in selected sport disciplines is also being planned as a recapitulation of the project.

Partners type:

 • towns or municipalities
 • local or regional authorities
 • non-governmental organisations
 • sport clubs
 • other organisations dealing with sport, recreation and active leisure

Partners from EU Member States and from recognised candidates countries (Republic of Macedonia, Albania, Montenegro and Turkey) are all welcome to participate in the project. Partners should already have (or request in due time) a PIC number (Participant Identification Code) on the Participant Portal.

The project will start in July 2017.

Please find more information in the attached file.

All interested partners are requested to contact Mr Tomasz Czubak from Wielkopolska Region Brussels Office before 20th February 2017.

Contact person:

Tomasz Czubak

Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Tel.: +32 (0) 2 734 09 41

Author:  Wielkopolska Region Brussels Office

Belgijska organizacja szuka partnerów do projektu nt. zwalczania ubóstwa

Belgijska organizacja ArmenTekort walcząca z ubóstwem szuka europejskich partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ dla dorosłych. Celem projektu jest ulepszenie metod i narzędzi e-learningowych, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Pojekt zakłada współpracę w ramach koncepcji buddy-duo’s concept”, polegającej na łączeniu wolontariuszy z osobami z trudną sytuacją życiową. Wolontariusze przejdą szkolenie mające na celu zwiększyć ich umiejętności komunikacyjnych oraz kreatywności. Następnie stworzone zostaną dwuosobowe zespoły skłądające się z wolontariusza oraz osoby będącej w potrzebie, których celem będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz więzi społecznych.

Cele projektu:

 • zwalczanie ubóstwa na szeroką skalę,
 • ulepszenie narzędzi, które mają służyć zwiększeniu poczucia własnej wartości,
 • ulepszenie modułów e-learningowych w dziedzinach umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samowystarczalności.

Poszukiwani partnerzy:

Jednostki mające doświadczenie w działaniach na zasadzie “buddy concept” oraz zaznajomione z funkcjonowaniem narzędzi e-learningowych w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 15 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Region Navarra poszukuje partnerów do projektu nt. wspierania ofiar przemocy

Rząd regionu Navarra (Hiszpania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo (nabór wniosków REC-VAW-AG-2016). Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na ofiary przemocy domowej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej.

Ogólny cel projektu to stworzenie strategii walki z przemocą domową na obszarach wiejskich wobec dzieci, ludzi młodych oraz kobiet i stworzenie programu pomocy specjalistycznej.

Cele szczegółowe to m.in.:

 • Stworzenie zaawansowanego systemu wykrywania przemocy, który:
  • uwzględni różnice kulturowe, ekonomiczne i społeczne,
  • zbada uwarunkowania przemocy na różnych środowiskach społecznych,
  • będzie miał wymiar formalny i nieformalny – w zależności od sytuacji.
 • Stworzenie systemu dobrych praktyk, który będzie:
  • „bankiem doświaczeń”, łączącym jednostki zajmujące się podobną działalnością,
  • aktualizowany na bieżąco,
  • dostępny publicznie.
 • Rozwinięcie programów szkoleniowych mających na celu szerzenie wiedzy i promowanie metod pracy zdobytych na podstawie doświadczeń.

Liderem projektu zostanie region Navarra, a poszukiwani partnerzy to jednostki zajmujące się zwalczaniem przemocy domowej.

Czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 8 marca z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus +

Zajmująca się kształceniem dorosłych szkoła „CEA García Alix" z Murcji (południowo-wschodnia Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Transparency in the Educational Field" („Przejrzystość w dziedzinie edukacji") w ramach programu Erasmus+ Akcja 1.

Szkoła jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w obszarze przejrzystości edukacji, w szczególności takimi, które:

 • prowadzą kursy/szkolenia na temat narzędzi, metodologii, zasobów i działań, które mogą być stosowane w dziedzinie edukacji;
 • oferują staże/praktyki zawodowe w instytucjach oświatowych, których działalność opiera się na zasadach przejrzystości.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły;
 • instytucje publiczne lub ich wydziały zajmujące się polityką edukacji;
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 27 stycznia 2017 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina szuka partnerów do projektu nt. integracji uchodźców na rynku pracy

Włoska gmina szuka partnerów do projektu, który będzie składany do Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (European Programme for Employment and Social Innovation - EaSI) w ramach naboru wniosków nt. integracji na rynku pracy uchodźców, osób starających się o azyl i ich rodzin (VP/2016/015).

Celem projektu jest wsparcie innowacyjnych pomysłów i wprowadzenie rozwiązań zapewniających szybką integrację na rynku pracy obywateli krajów trzecich (uchodźców, osób starających się o azyl i ich rodzin). Projekt ma na celu również rozwinięcie międzynarodowej współpracy, która zaowocuje nowymi wspólnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.  

Gmina chce stworzyć międzynarodowe konsorcjum projektowe składające się z min. 4 partnerów (w tym lidera). Włoska gmina planuje zostać partnerem projektu, a nie liderem konsorcjum.

Liderem może zostać:

 • instytucja publiczna działająca na poziomie lokalnym, regionalnym lub państwowym,
 • publiczne służby zatrudnienia.

Poszukiwani partnerzy to:

 • podmioty publiczne,
 • podmioty prywatne,
 • organizacje non-profit,
 • organizacje międzynarodowe.

Czas trwania projektu to 24-36 miesięcy.

Termin zgłoszeń do projektu mija 30 marca.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Biznesowe Centrum Start-upów poszukuje partnerów

Biznesowe Centrum Start-upów z Bergen (Norwegia) poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności pracowników w ramach programu Erasmus +. Centrum zajmuje się organizacją programów mentorskich, kursów i spotkań dotyczących przedsiębiorczości wśród imigrantów.

Cel projektu:

 • ulepszenie programu mentorskiego dla imigrantów chcących otworzyć własne przedsiębiorstwo w Norwegii,
 • pozyskanie wiedzy na temat tego, jak można ulepszyć program kursów dla imigrantów planujacych stworzyć start-up poza granicami własnego kraju.

Plan projektu obejmuje wzajemne wizyty partnerów projektu i wymianę doświadczeń oraz nawiązanie dłuższej współpracy. Podczas wizyt Biznesowe Centrum Start-upów chce poruszyć kwestie, które mogą być pomocne dla funkcjonowania placówek:

 • na jakich zasadach placówki partnerskie funkcjonują w Europie?
 • jakie są typowe problemy i bariery napotykane przez imigrantów?
 • w jaki sposób można pomóc imigrantom przy tworzeniu przedsiębiorstw?

Wizyty są zaplanowane na koniec 2017/początek 2018 roku.

Poszukiwani partnerzy:

 • europejskie organizacje prowadzące kursy nt. przedsiębiorczości dla migrantów.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłaszać do 2 lutego na adres:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie gminy szukają partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli

Sześć współpracujących ze sobą gmin z zachodniej Szwecji poszukuje parterów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie w ramach programu Europa dla obywateli, działanie 2.2 Sieci Miast.

Cel projektu:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego zwiększających integrację na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu:

 • wymiana doświadczeń i rozwiązań w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i stworzenie nowych pomysłów,
 • warsztaty polegające na wymianie wiedzy z podobnymi gminami europejskimi,
 • innowacyjne rozwiązania i metody budowy nowych mieszkań o niskich kosztach utrzymania,
 • dyskusja na temat relacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi i ich potencjału,
 • podjęcie tematu integracji na obszarach wiejskich i eliminacja rozbieżności społecznych.

Przewidywane działania w ramach projektu to seminaria, warsztaty, wykłady  naukowców i ekspertów oraz stworzenie przewodnika i rekomendacji z dalszymi planami dla obszarów wiejskich.

Poszukiwani partnerzy:

 • podmioty posiadające  bogate doświadczenie w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich oraz w działaniach na rzecz włączenia społecznego.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 1 marca 2017 roku

 

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Francuski Uniwersytet w Strasburgu poszukuje partnerów

Francuski Uniwersytet w Strasburgu szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020 pt. „W jaki sposób zmierzyć się z epidemią otyłości u dzieci?” („How to tackle the childhood obesity epidemic?” - SFS-39-2017)

Cel projektu:

 • zmniejszenie skali otyłości i związanych z tym chorób występujących u dzieci: grupa docelowa od 7 do 10 lat

W ramach projektu oferowane będą:

 • porady psychologiczne na temat otyłości dla dzieci i rodzin,
 • system motywacyjny dotyczący walki z nadwagą,
 • ekspertyza na temat profili psychologicznych dzieci otyłych,
 • przekaz wiedzy na temat korzystania z mediów (w szczególności z telefonów komórkowych).

Uniwersytet w Strasburgu nawiązał współpracę z podmiotami zajmującymi się otyłością w kilku francuskich regionach.

Oczekiwane rezultaty to m.in.:

 • analiza czynników wpływających na otyłość u dzieci,
 • przygotowanie narzędzi i strategii przeciwdziałania otyłości u dzieci,
 • poszerzenie badań w zakresie problemu otyłości.

Poszukiwani partnerzy:

 • podmioty zajmujące się czynnikami ryzyka otyłości u dzieci (grupa docelowa od 7 do 10 lat) oraz profilaktyką w niniejszym temacie.

Termin zgłoszeń do projektu mija 14 lutego

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoskie Izby Handlowe poszukują partnerów do współpracy w ramach unijnego projektu

Włoskie Izby Handlowe z miast Terni i Perugia (region Umbria) oraz Uniwersytet w Perugii  szukają partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ działanie „KA 3 - Partnerstwa kształcenie i szkolenie zawodowe — biznes na rzecz uczenia się opartego na pracy i przygotowania zawodowego” (EACEA 40/2016)

Cele projektu:

 • wypełnienie luki między światem nauki i biznesu,
 • poprawa dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
 • promowanie form nauki ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego.

 

Oczekiwane rezultaty to m.in.:

 • ustanowienie formalnej współpracy pomiędzy światem nauki a biznesem,
 • dostarczenie odpowiednich kursów dla przedsiębiorców i jednostek edukacyjnych,
 • poprawa jakości szkolenia zawodowego.

 

Poszukiwani partnerzy to:

 • władze lokalne lub regionalne,
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze,
 • publiczne służby zatrudnienia,
 • szkoły prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • organizatorzy, agencje i ośrodki zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym,
 • organizacje młodzieżowe.

 

Od wszystkich partnerów wymagane jest doświadczenie w tworzeniu współpracy między jednostkami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 17 stycznia.

 

 

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

 

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu

Włoska gmina Lendinara (prowincja Wenecji)  poszukuje partnerów do projektu polegającego na partnerstwie miast w ramach programu „Europa dla obywateli” w obszarze Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Gmina Lendinara chce pomóc obywatelom w poznawaniu wartości Unii Europejskiej, skupiając się na ich tożsamości i dziedzictwie kulturowym. W ramach projektu zorganizowane zostaną debaty dla studentów, polityków i dziennikarzy, którym towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne. Działania będą miały na celu rozpoczęcie dialogu międzykulturowego z reprezentantami różnych krajów UE. Całość wydarzenia zostanie zorganizowane przez gminę Lendinara i potrwa 4 dni.

Cele projektu:

 • poszerzenie wiedzy obywateli nt. procesu kształtowania polityki UE,
 • wyszukanie nowych sposobów angażowania obywateli w działania UE,
 • zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne miast i wsi.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 7 stycznia przyszłego roku.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Nabór wniosków w ramach programu Erasmus + KA3 w dziedzinie edukacji i szkoleń

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Erasmus + KA3 (EACEA/41/2016) skupiający się na projektach w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Złożone wnioski muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów:

 • nabywanie podstawowych umiejętności przez dorosłych o niskich kwalifikacjach,
 • promowanie podejścia opartego na wydajności w dziedzinie kształcenia ustawicznego,
 • promowanie innowacyjnych technologii w zakresie świadczenia doradztwa zawodowego,
 • szkolenie kadry (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem)
 • osiąganie celów w ramach odnowionej strategii UE dla szkolnictwa wyższego

 Cele projektów:

 • zapoczątkowanie długotrwałych zmian i innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania w   dziedzinie edukacji i szkoleń,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej i wzajemne uczenie się,
 • ułatwienie procesu gromadzenia i analiz przykładów innowacyjnych regulacji i praktyk.

Wnioskodawcy kwalifikujący się do projektów to:

 • władze publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym,
 • organizacje non-profit (NGO) - prywatne lub publiczne,
 • ośrodki badawcze,
 • szkoły i inne placówki oświatowe,
 • uczelnie,
 • izby gospodarcze,
 • organizacje zawodowe i pracodawcy,
 • związki zawodowe i zrzeszenia pracowników,
 • placówki doradztwa zawodowego,
 • organizacje kulturalne,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje międzynarodowe.

Wnioski należy składać do 14 marca przyszłego roku.

Jeśli poszukują Państwo partnerów do projektu lub są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku prosimy o kontakt z:

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności nauczycieli

Szwedzka gmina Piteå szuka partnerów do projektu polegającego na wymianie międzynarodowej pracowników szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+KA1.

Cele projektu:

 • Wymiana dobrych praktyk i poznanie różnych środowisk naukowych
 • Poznanie odmiennych metod nauczania
 • Zapoznanie się z wykorzystywanymi w nauce technologiami

Planowany projekt obejmuje wymianę 10 nauczycieli z takich dziedzin jak:

 • Języki obce
 • Matematyka
 • Nauki społeczne
 • Sztuka
 • Nauki przyrodnicze

Termin zgłoszeń do projektu mija 2 lutego.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńczycy poszukują partnerów do projektów z programu Erasmus+

Przedsiębiorstwo społeczne BISTAD oraz stowarzyszenie Ringkøbing Fjord Tourism z Danii poszukują partnerów do projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk. Każdy z podmiotów przygotował niezależny projekt, natomiast dotyczą one tego samego naboru wniosków.

 1. BISTAD – projekt  „Włączenie społeczne poprzez promocję miejskiego rolnictwa w wielokulturowych miastach” (Social inclusion through urban farming in multicultural cities).

BISTAD to przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się produkcją lokalnych miodów na obszarach miejskich. Realizacja projektu będzie polegała na pracy socjalnej z grupami osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji  - bezrobotnymi młodymi ludźmi (16-30 lat), uchodźcami, imigrantami - poprzez angażowanie ich w inicjatywy związane z miejskim rolnictwem. Ma to umożliwić rozwijanie modelu włączenia społecznego poprzez promocję zrównoważonego podejścia do środowiska.

Poszukiwani partnerzy to: przedsiębiorstwa społeczne; organizacje; stowarzyszenia; firmy; biura pośrednictwa pracy; sieci integrujące imigrantów; miejscy rolnicy itp., dla których podstawowymi wartościami są odpowiedzialność społeczna lub odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska.

Kandydaci powinni także spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • mieć doświadczenie w pracy ze zmarginalizowanymi grupami społecznymi, w tym z młodymi ludźmi lub uchodźcami;
 • posiadać praktykę z zakresu miejskiego rolnictwa.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Brukseli.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 grudnia.

 1. Ringkøbing Fjord Tourism – projekt „Rozwój umiejętności w firmach z sektora MŚP, które działają w branży turystycznej w różnych krajach” (Cross national skills development of SMEs in the tourism industry).

Ringkøbing Fjord Tourism to działajace na terenie Jutlandii Środkowej stowarzyszenie, w którego skład wchodzi ponad 270 członków-przedsiębiorców. Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizacji. Opracowany przez stowarzyszenie projekt ma na celu zainspirowanie i zmotywowanie firm z sektora MŚP do spojrzenia na kształcenie ustawiczne jak na inwestycję umożliwiającą rozwój i rozszerzanie działalności gospodarczej. Ponadto ma on za zadanie poprawić poziom profesjonalizmu i zrównoważonego rozwoju wśród MŚP działających w branży turystycznej.

Poszukiwani partnerzy to:

 • Destination Management Organisations (DMO) czyli organizacje odpowiedzialne za zarządzanie lub marketing poszczególnych destynacji turystycznych;
 • uniwersytety oraz szkoły kształcenia ustawicznego, które będą w stanie ocenić i zakwalifikować dorobek edukacyjny projektu;
 • programiści, którzy będą mogli stworzyć internetowy kurs edukacyjny.

Czas trwania projektu: 16 miesięcy

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się 30 lub 31  stycznia 2017 r. w Brukseli.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 grudnia.

 

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Tel. +48 61 278 53 96

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duński lider konsorcjum poszukuje partnerów do projektu związanego z monitorowaniem instalacji technicznych w budynkach

Duńska firma ReMoni poszukuje partnerów do projektu SpotOn realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze: „Wyzwania społeczne – bezpieczna, czysta i wydajna energia” (EE-12-2017).

Celem projektu jest stworzenie nowej platformy, która będzie wykorzystywana przez właścicieli budynków oraz dostawców mediów do monitorowania instalacji technicznych umieszczanych w obiektach budowlanych. System SpotOn ma dostarczać twarde dane liczbowe i konkretne narzędzia analityczne umożliwiające dokonanie oceny kosztów związanych z oddawaniem budynków do użytkowania oraz z rozruchem i późniejszym działaniem np. systemów wentylacyjnych czy instalacji grzewczych i chłodniczych.

Poszukiwane są podmioty, które zostaną użytkownikami końcowymi platformy – przede wszystkim właściciele budynków. W zamian za zainstalowanie systemu monitorującego oraz przekazywanie do ReMoni raportów o jego funkcjonowaniu partnerzy otrzymają grant w wysokości 43 700 euro.

Budżet projektu: 4 mln euro

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 15 grudnia 2016 r.

Termin składania wniosków w naborze: 19 stycznia 2017 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie agencje poszukują partnerów do projektów związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród młodych emigrantów

Lokalna Agencja Rozwoju i Pracy z Kartageny oraz Fundacja “Equipo Humano” - autoryzowana agencja aktywizacji zawodowej z Walencji, poszukują partnerów do projektów przygotowywanych w ramach zaproszenia do składania wniosków pt. ,,Rozwijanie zdolności przedsiębiorczych wśród młodych migrantów”. Każda z instytucji przygotowała całkowicie niezależny projekt, przy czym dotyczą one tego samego naboru wniosków.

1. Lokalna Agencja Rozwoju i Pracy z Kartageny – projekt „Droga do wsparcia przedsiębiorczości wśród migrantów” (Road to Support Migrants Entrepreneurship)

Głównym celem tego projektu jest promocja przedsiębiorczości wśród migrantów i uchodźców, a co za tym idzie umożliwienie im integracji społecznej oraz ekonomicznej. Agencja jest zainteresowana znalezieniem partnerów, którzy mają doświadczenie w pracy z migrantami i pochodzą z północnej lub wschodniej Europy. W szczególności poszukiwane są: organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego; izby handlowe; stowarzyszenia przedsiębiorców; organizacje wspierające przedsiębiorców i inkubatory; organizacje pozarządowe, organizacje o charakterze non-profit, stowarzyszenia i fundacje pracujące z migrantami oraz nauczyciele i wykładowcy (zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego).

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przewidywany budżet projektu:  632 352,94 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października br.

2. Fundacja „Equipo Humano” z Walencji – projekt “Budowanie zdolności przedsiębiorczych  wśród młodych migrantów” (Entrepreneurship capacity building for young migrants)

Projekt ma przede wszystkim na celu pomoc migrantom w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz tworzeniu dochodowych firm i przedsiębiorstw. Poszukiwani partnerzy to: lokalne agencje zatrudnienia; organizacje zajmujące się szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości; izby handlowe; stowarzyszenia udzielające wsparcia migrantom oraz agencje zainteresowane udziałem w projekcie.  

Maksymalny budżet projektu:  537 500,00 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Tomasz.Czubak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Leading Polish Economic University is looking for partners for H2020 project

Poznań University of Economics and Business (PUEB) is looking for partners for a project ‘Creating assessment methodology of innovative safety of national economy’ under the call H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 within the scope of Horizon 2020. Project is coordinated by National Scientific Centre in Kyiv (Ukraine).

PUEB is one of the oldest and leading economic universities in Poland with a reputation for excellence in research and education. It’s mission is to conduct research which significantly advances knowledge in the field of economic and related sciences by offering management, marketing, finances, international economic relations and international business studies.

The project aims to outline principles of evalutaion of innovative security of national economy. It is to determine the optimal set of indicators that allow to predict how significant are innovations in terms of strenghtening the national economy. Final results of integrated indicators will allow scaling for next application in all countries - EU members.

The strategic objectives are:

- development of theoretical part in order to complete scientific description of innovative security of national economy for following assessment of the scientific views on the concept of evaluation of innovative security;

- development of methodology of strategic planning of innovative security in the medium and long term, that provides of science-based quantitative assessment of indicators;

- disclosure of opportunities for public-private partnerships in the generation and commercialization of innovations that is the foundation for the promotion of innovative sovereignty of the national economy.

Partners searched:

- the consortium already consists of partners from Poland (Poznan University of Economics and Business), Germany (TBC) and Ukraine (3 institutions from Kyiv: National Scientific Centre: Institute of Agrarian Economy - coordinator, Institute of the economy of industry (IEI) of the NAS of Ukraine and National University of Kyiv).

- the potential partners should come from different universities or research institutions located in:

France, Italy, Belgium, Denmark, Austria, Spain, Portugal, Sweden, Greece or Hungary.

All interested partners are requested to contact Ms Agnieszka Wieczorek from Wielkopolska Region Brussels Office before the end of October (deadline for applications 15 November 2016)

 

Contact:

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

+32 (0) 2 734 09 41

Author:  Wielkopolska Region Brussels Office

Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu

Izba Handlowa w Perugii, stolicy Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu ,,Rozwijanie zdolności przedsiębiorczych wśród młodych migrantów”. Celem projektu jest organizacja szkoleń oraz zapewnienie informacji i wsparcia przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przez obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium UE.

Poszukiwani partnerzy to: organy administracji publicznej oraz izby handlowe i przemysłowe.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • identyfikacja potencjalnych przedsiębiorców wśród migrantów,
 • edukacja i szkolenia,
 • plan doradczy dla przedsiębiorców będących migrantami,
 • współpraca międzynarodowa i wymiana najlepszych praktyk (wymiar horyzontalny),
 • zarządzanie i koordynacja.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przewidywany koszt projektu: 2.150.000 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli