Lista projektów

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu pt. 'Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne'

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu „Młode pokolenie w innowacyjnej zrównoważonej Europie, sprzyjającej włączeniu społecznemu. Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne”. Projekt ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020 - Młode społeczeństwo – 2015.

Cele projektu:

 • Zbadanie poglądów starszego pokolenia (powyżej 50 r.ż) oraz pokolenia, które doświadczyło kryzysu wchodząc na rynek pracy (18-35 lat), w kontekście porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego
 • Zbadanie gotowości ludzi młodych, do bycia czynnikiem przyczyniającym się do transformacji społecznej oraz zwiększania świadomości związanej z ekologią

Poszukiwani partnerzy:

 • Uniwersytety
 • Agencje badawcze
 • Agencje rozwoju regionalnego

Termin zgłaszania się kandydatów: 20 grudnia 2014

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 dot. uczenia się przez całe życie

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu, którego celem jest zbadanie sytuacji życiowej młodego pokolenia (18-30 lat) w kontekście wykształcenia i zatrudnienia. Wyniki badania mają zostać przekazane do struktur UE, aby służyły opracowaniu lepszych polityk unijnych.

Poszukiwani partnerzy:

 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura pośrednictwa pracy
 • ośrodki szkoleniowe
 • agencje rozwoju regionalnego

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 20 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeskie miasteczko Cecelice szuka partnerów do projektów dot. rozwoju gmin

Władze miejscowości Cecelice szukają partnerów do projektów w ramach następujących programów:

 • Horyzont 2020
 • Europa dla Obywateli
 • URBACT
 • Civitas Cities
 • Program dla Europy Środkowej

Władze Cecelic chcą stworzyć partnerstwo z innymi gminami, aby przyczynić się do poprawy warunków życia na ich terenie. Głównym planem rozwoju miasteczka jest wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacyjnego. Dalsze plany natomiast, obejmują renowację ulic, chodników, zabytków oraz budowy placu zabaw i ścieżek rowerowych prowadzących do stacji kolejowej mieszczącej się w sąsiedniej wsi.

Poszukiwani partnerzy to gminy, które stoją przed podobnymi wyzwaniami oraz realizują lub planują realizację podobnych zadań.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w zakresie turystyki senioralnej

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME, którego celem jest stworzenie produktu turystycznego dla seniorów.

Celem projektu jest utworzenie przynajmniej jednego produktu turystycznego dla osób w wieku 55-70 lat. Podczas projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • badanie ponadnarodowego wymiaru turystyki poza sezonem
 • utworzenie systemu wskaźników w celu przetestowania produktu turystycznego dla seniorów
 • uzyskanie wyników badań na temat produktu turystycznego poprzez zastosowanie systemu wskaźników
 • informacje i szkolenia dla operatorów wycieczek zajmujących się organizacją wycieczek turystycznych dla seniorów

Poszukiwani partnerzy:

 • władze krajowe, lokalne i regionalne
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje młodzieży i seniorów
 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura podróży
 • organizacje non-profit
 • NGO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • izby rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe

Termin zgłaszania się partnerów projektowych: 9 grudnia 2014

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. podnoszenia świadomości prawnej młodzieży

Law Centres Network - sieć centrów udzielających pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii, poszukuje partnerów do projektu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie działania systemu prawa. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat dostępu do porad prawnych oraz możliwości korzystania z praw w obrębie własnego systemu prawnego. W ramach projektu zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty prowadzone m.in. przez prawników.

Tematem przewodnim warsztatów będzie kwestia prawa do wypowiadania się w trakcie postępowania sądowego (art. 12 „Konwencji o prawach dziecka”).

Projekt będzie finansowany w ramach naboru DG Justice Komisji Europejskiej: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL – Międzynarodowe projekty dotyczące praw dziecka w postępowaniu sądowym.

Zainteresowanych partnerów prosimy o szybki kontakt.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki seniorów

Władze regionalne Andaluzji poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie podróżowania osób starszych po Europie, poza sezonem turystycznym (nabór: COS-TFLOWS-2014-3-15).

Projekt ma na celu utworzyć „pakiet turystyczny” promujący aktywne starzenie się, zdrowe odżywianie, wypoczynek przyjazny środowisku oraz adekwatne do wieku sposoby wypoczynku.

Szczegółowe cele projektu to:

 • podnoszenie świadomości obywatelskiej w Europie
 • stworzenie diety adekwatnej do wieku i trybu życia
 • promowanie aktywności fizycznej.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia senioralne oraz organizacje świadczące usługi turystyczne.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 15 stycznia 2015.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu dot. mobilnych aplikacji edukacyjnych

Centrum kształcenia ustawicznego z Hiszpanii, poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’. Celem projektu jest stworzenie mobilnych aplikacji edukacyjnych.

Główne zadania projektowe to:

 • stworzenie aplikacji, które pozwolą na naukę różnych przedmiotów szkolnych
 • szerokie zastosowanie aplikacji, możliwość korzystania z niej również poza szkołą
 • możliwość współpracy z uczniami z innych państw
 • wzmocnienie podstawowych umiejętności uczniów.

Poszukiwani partnerzy to centra edukacji dla dorosłych, gdzie uczniowie są w wieku powyżej 18 roku życia. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski lub hiszpański.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum kształcenia ustawicznego z Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’, w zakresie nauki języków obcych oraz podnoszenia motywacji uczniów.

Główne cele projektu:

 • oferowanie uczniom możliwości wzbogacania ich doświadczeń związanych z nauką
 • wymiana dobrych praktyk z nauczycielami oraz trenerami z różnych instytucji europejskich
 • badanie nowych przedmiotów oraz skutecznych metod kształcenia dorosłych
 • opracowanie nowych materiałów dydaktycznych

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim szkoły prowadzące kursy dla dorosłych (uczniowie powyżej 18 roku życia). Językiem roboczym projektu będzie język angielski lub hiszpański.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski samorząd poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki

Władze samorządowe miasta Narni we Włoszech szukają partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie łatwiejszego podróżowania po Europie poza sezonem turystycznym (nabór wniosków 2014 COS-TFLOWS-2014-3-15) .

Celem projektu jest przeanalizowanie, zaplanowanie i zweryfikowanie nowych, międzynarodowych, kierunków wyjazdów turystycznych studentów.

Poszukiwani partnerzy:

 • Władze publiczne (każdego szczebla) oraz ich stowarzyszenia na poziomie europejskim, międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym
 • Organizacje międzynarodowe
 • Organizacje/stowarzyszenia/ federacje młodzieży
 • Uniwersytety
 • Ośrodki badań
 • Agencje podróży i biura podróży oraz ich partnerzy
 • Organizacje non-profit (prywatne i publiczne), NGO, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, think-tank’i, polityki związane z młodzieżą oraz wszelkie inne organizacje których może dotyczyć ten projekt
 • Izby gospodarcze, przemysłowe oraz rzemieślnicze i ich stowarzyszenia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem turystyki, przede wszystkim związane z: zakwaterowaniem, rezerwowaniem, cateringiem, agencje podróży, biura podróży, biura organizujące czas wolny (wydarzenia kulturalne, aktywność sportowa), transportem turystów itd.
 • Inne publiczne lub prywatne jednostki czynnie działające w dziedzinach związanych z turystyką i politykami skierowanymi do młodzieży

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 24 listopada 2014.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski uniwerystet poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Prawa, równość i obywatelstwo'

Uniwersytet Neapolis w Pafos na Cyprze jest zainteresowany uczestnictwem w projekcie w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, naboru "Granty na działania - wspieranie projektów ponadnarodowych w dziedzinie wsparcia dzieci, które są ofiarami zastraszania w szkołach, w ośrodkach opieki i innych instytucjach" (JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Uczelnia jest liderem w zakresie badań naukowych w dziedzinie prawa i edukacji prawnej na Cyprze.

Poszukiwani partnerzy to organu publiczne, uniwersytety i ośrodki badawcze, MŚP oraz inne organizacje.

Termin składania wniosków: marzec 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Belgijska organizacja poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Flamandzki Wyższy Instytut Studiów nad Rodziną z siedzibą w Brukseli poszukuje partnerów do współpracy partnerskiej w ramach programu Erasmus + w dziedzinie sportu. Proponowany tytuł projektu to „Wsparcie rodziców dla młodzieży uprawiającej sport”.

Projekt ma następujące cele:

 • wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk dot. udziału rodziców w działalności młodzieżowych klubów sportowych
 • opracowanie programu wsparcia dla rodziców młodych zawodników w sportach drużynowych, opartego na istniejącej wiedzy specjalistycznej i dobrych praktykach w różnych krajach europejskich oraz na badaniach naukowych. Program może zwiększyć kompetencje rodziców jako trenerów, jak i kibiców.
 • stworzenie europejskiej strony internetowej w celu rozpowszechniania wyników projektu.

Poszukiwani partnerzy to federacje i kluby sportowe oraz organizacje zajmujące się kwestią zaangażowania rodzicielskiego i wsparcia edukacyjnego rodziców, a także organizacje walczące o prawa dzieci, które chcą wymienić doświadczenia, poszerzyć wiedzę, udzielić wsparcia oraz rozpowszechnić wyniki projektu.

Prosimy o kontakt do 25 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji dorosłych

Czeska spółka Atest Ltd. poszukuje partnerów do projektu dotyczącego promocji współpracy w zakresie kształcenia osób dorosłych, dalszej edukacji pedagogów oraz konsultacji dla osób bezrobotnych.

Projekt mógłby być finansowany w ramach następujących programów: Erasmus+, Europa dla obywateli, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Programu dla Europy Środkowej.

Główne cele projektu:

 • odkrywanie innowacyjnych metod nauczania dorosłych
 • wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie wyższej edukacji pomiędzy nauczycielami i wykładowcami
 • wymiana doświadczeń w zakresie systemu oceniania w edukacji zawodowej oraz praktyce
 • łączenie biznesu z nauką
 • stworzenie „sieci” instytucji edukacyjnych, szkół, agencji pracy
 • wymiany dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe) i przedszkolnym mające na celu odkrywanie nowych kultur, kształtowanie niezależności dzieci i poprawę znajomości języka angielskiego.

Spółka poszukuje partnerów z doświadczeniem w kształceniu i prowadzeniu konsultacji dla osób bezrobotnych. Od partnerów wymaga się biegłej znajomości języka angielskiego. Mogą to być przede wszystkim:

 • organizacje edukacyjne
 • szkoły
 • władze lokalne
 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu w zakresie energii

Gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu dotyczącego zrównoważonych i interdyscyplinarnych działań na rzecz inteligentnych miast w obszarze energii.

Projekt mógłby być realizowany w ramach jednego z dwóch naborów programu Horyzont 2020:

- EE-06-2015 Budownictwo

- EE-13-2014 Technologia grzewcza i chłodnicza

Cele:

 • rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych, zrównoważonych i inteligentnych systemów energetycznych z równoczesnym generowaniem niezbędnej wiedzy, metod, narzędzi i procesów
 • tworzenie nowych koncepcji technologicznych, aby o 20-30% zwiększyć wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz wydajność energetyczną
 • promocja i wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do rozwoju wiedzy i jej wykorzystania w innych projektach
 • rozpowszechnianie wyników do wszystkich zainteresowanych stron poprzez publikacje, szkolenia i programy edukacyjne.

Projekt jest ukierunkowany na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań energetycznych oraz ścisłej integracji elementów wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i wykorzystania energii. Nacisk położony jest na wykorzystanie lokalnie dostępnych zrównoważonych źródeł energii.

Poszukiwani partnerzy to polskie organy publiczne, instytuty badawcze i konsultanci oraz partnerzy przemysłowi zainteresowani zastosowaniem technologii do zintegrowanych systemów energetycznych.

Termin składania wniosków projektowych w obu potencjalnych naborach upływa w czerwcu 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie centrum nowych technologii poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju ICT

Francuskie centrum nowych technologii ANTIC poszukuje partnerów do projektu dla młodych przedsiębiorców w zakresie programu Erasmus+.

Tytuł proponowanego projektu to "Umiejętności młodych przedsiębiorców w zakresie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)”. Jego celem będzie rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi dzięki nowym technologiom. ANTIC już współpracuje z Uniwersytetem Mondragon (Kraj Basków - Hiszpania) i poszukuje partnerów europejskich do budowy dalszej sieci współpracy.

Cele projektu:

- rozwój przedsiębiorstw

- tworzenie nowych metod technologicznych i narzędzi

- tworzenie i rozpowszechnianie nowego modelu nauczania dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez ICT.

Prosimy o kontakt, termin składania wniosków projektowych upływa 30 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoska uczelnia poszukuje partnerów do projektu w programie Erasmus+

Włoska uczelnia I.I.S. Michele Amari szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Tytuł proponowanego projektu to „Ślady przeszłości w obecnych zwyczajach żywieniowych”. Jednym z najważniejszych celów projektu jest szerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej i językowej, a także wartości europejskich przez pryzmat kultury własnego kraju oraz innych państw europejskich.

Poszukiwani partnerzy to szkoły wyższe – wydziały historyczne i literatury.

Uczelnie zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa w styczniu 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przedsiębiorstwo z Norwegii poszukuje partnerów do projektu dot. usług ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej

Norweska spółka energetyczna „Lyse Energi” poszukuje partnerów do projektu w zakresie zaawansowanych systemów ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej. Projekt będzie realizowany w programie „Horyzont 2020”.

Celem projektu jest wszczęcie współpracy instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych i naukowych na rzecz wsparcia systemu opieki zdrowotnej i społecznej. W jego ramach opracowane zostaną modele biznesowe dotyczące wdrażania rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale również organy administracji publicznej i inne organizacje. Potencjalni partnerzy muszą mieć dostęp do infrastruktury światłowodowej.

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 21 kwietnia 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum zawodowe poszukuje partnerów do współpracy

Liceum zawodowe Camille Claudel z regionu Owernia poszukuje partnerów do projektu dotyczącego międzynarodowej mobilności uczniów, finansowanego w ramach programu Erasmus+.

Profil liceum obejmuje takie dziedziny, jak opieka społeczna i środowiskowa, bezpieczeństwo i ochrona, rewitalizacja obszarów miejskich. Wiek uczniów to 14-18 lat.

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe o podobnym profilu z całej Europy zainteresowane wymianą uczniów. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na wiosnę 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina Hjo poszukuje partnerów do projektu dotyczącego rozwoju małych miast

Gmina Hjo poszukuje partnerów do stworzenia długotrwałej współpracy opartej o wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich w kontekście ochrony, integracji i rozwoju dóbr historycznych oraz wykorzystania bliskości rzek. Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli – sieci miast.

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z zakresu wpływu historii i kultury na rozwój miast, oraz prowadzenie dialogu społecznego z udziałem różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Gmina Hjo jest szczególnie zainteresowana współpracą z innymi władzami lokalnymi Europy, które mają doświadczenie w stymulowaniu rozwoju małych miast przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców i lokalnej społeczności.

Ważną częścią projektu będzie stworzenie długoterminowego i ustrukturyzowanego partnerstwa między gminami i innymi zainteresowanymi stronami oraz wspieranie aktywnego obywatelstwa. Współpraca ma również na celu być podstawą dla przyszłych inicjatyw pomiędzy uczestniczącymi miastami w dziedzinach objętych projektem.

Prosimy o kontakt do 30 października 2014 r. Termin składania wniosków projektowych upływa 1 marca 2015 r.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży poszukuje partnerów do projektu dotyczącego przeciwdziałania nietolerancji

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży jest zainteresowany rolą partnera w projekcie w ramach programuPrawa, równość i obywatelstwo” dotyczącego zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (JUST/2014/RRAC/AG).

Instytut ma duże doświadczenie w realizacji projektów związanych z promowaniem tolerancji i wielokulturowości. Obecny projekt ma polegać na monitorowaniu oraz weryfikowaniu skuteczności przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nietolerancji oraz weryfikować wdrożone już projekty dotyczące zwalczania przejawów rasizmu oraz ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki badań i organizacje międzynarodowe.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu w zakresie kształcenia ustawicznego i mobilności transnarodowej

Development Gothenburg North East - szwedzka firma działająca w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, akcja 1 pt.: „Wymiana doświadczeń na temat wspólnych platform dla szkoleń, kształcenia ustawicznego i zatrudnienia na obszarach, na których występuje ryzyko wykluczenia społecznego’’

Celem projektu jest wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu:

 • organizacji współpracy między różnymi sektorami edukacji, urzędami pracy i społecznością lokalną;
 • strategii zachęcania młodych ludzi z obszarów dotkniętych wykluczeniem społecznym do podejmowania studiów na szkołach wyższych;
 • udoskonalania jakości szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych oraz kształcenia zawodowego;
 • aktywizacji społeczności lokalnej i stowarzyszeń oraz włączania ich w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Poszukiwani partnerzy to instytucje edukacyjne działające w zakresie edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe i urzędy pracy.

Ostateczny termin składania wniosków projektowych upływa 4 Marca 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
E-mail:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli