mt_ignore

Lista projektów

Włoska uczelnia poszukuje partnerów do projektu w programie Erasmus+

Włoska uczelnia I.I.S. Michele Amari szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Tytuł proponowanego projektu to „Ślady przeszłości w obecnych zwyczajach żywieniowych”. Jednym z najważniejszych celów projektu jest szerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej i językowej, a także wartości europejskich przez pryzmat kultury własnego kraju oraz innych państw europejskich.

Poszukiwani partnerzy to szkoły wyższe – wydziały historyczne i literatury.

Uczelnie zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa w styczniu 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przedsiębiorstwo z Norwegii poszukuje partnerów do projektu dot. usług ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej

Norweska spółka energetyczna „Lyse Energi” poszukuje partnerów do projektu w zakresie zaawansowanych systemów ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej. Projekt będzie realizowany w programie „Horyzont 2020”.

Celem projektu jest wszczęcie współpracy instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych i naukowych na rzecz wsparcia systemu opieki zdrowotnej i społecznej. W jego ramach opracowane zostaną modele biznesowe dotyczące wdrażania rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale również organy administracji publicznej i inne organizacje. Potencjalni partnerzy muszą mieć dostęp do infrastruktury światłowodowej.

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 21 kwietnia 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum zawodowe poszukuje partnerów do współpracy

Liceum zawodowe Camille Claudel z regionu Owernia poszukuje partnerów do projektu dotyczącego międzynarodowej mobilności uczniów, finansowanego w ramach programu Erasmus+.

Profil liceum obejmuje takie dziedziny, jak opieka społeczna i środowiskowa, bezpieczeństwo i ochrona, rewitalizacja obszarów miejskich. Wiek uczniów to 14-18 lat.

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe o podobnym profilu z całej Europy zainteresowane wymianą uczniów. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na wiosnę 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina Hjo poszukuje partnerów do projektu dotyczącego rozwoju małych miast

Gmina Hjo poszukuje partnerów do stworzenia długotrwałej współpracy opartej o wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich w kontekście ochrony, integracji i rozwoju dóbr historycznych oraz wykorzystania bliskości rzek. Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli – sieci miast.

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z zakresu wpływu historii i kultury na rozwój miast, oraz prowadzenie dialogu społecznego z udziałem różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Gmina Hjo jest szczególnie zainteresowana współpracą z innymi władzami lokalnymi Europy, które mają doświadczenie w stymulowaniu rozwoju małych miast przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców i lokalnej społeczności.

Ważną częścią projektu będzie stworzenie długoterminowego i ustrukturyzowanego partnerstwa między gminami i innymi zainteresowanymi stronami oraz wspieranie aktywnego obywatelstwa. Współpraca ma również na celu być podstawą dla przyszłych inicjatyw pomiędzy uczestniczącymi miastami w dziedzinach objętych projektem.

Prosimy o kontakt do 30 października 2014 r. Termin składania wniosków projektowych upływa 1 marca 2015 r.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży poszukuje partnerów do projektu dotyczącego przeciwdziałania nietolerancji

Andaluzyjski Instytut ds. Młodzieży jest zainteresowany rolą partnera w projekcie w ramach programuPrawa, równość i obywatelstwo” dotyczącego zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (JUST/2014/RRAC/AG).

Instytut ma duże doświadczenie w realizacji projektów związanych z promowaniem tolerancji i wielokulturowości. Obecny projekt ma polegać na monitorowaniu oraz weryfikowaniu skuteczności przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nietolerancji oraz weryfikować wdrożone już projekty dotyczące zwalczania przejawów rasizmu oraz ksenofobii za pomocą środków prawno-karnych.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, ośrodki badań i organizacje międzynarodowe.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu w zakresie kształcenia ustawicznego i mobilności transnarodowej

Development Gothenburg North East - szwedzka firma działająca w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, akcja 1 pt.: „Wymiana doświadczeń na temat wspólnych platform dla szkoleń, kształcenia ustawicznego i zatrudnienia na obszarach, na których występuje ryzyko wykluczenia społecznego’’

Celem projektu jest wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu:

 • organizacji współpracy między różnymi sektorami edukacji, urzędami pracy i społecznością lokalną;
 • strategii zachęcania młodych ludzi z obszarów dotkniętych wykluczeniem społecznym do podejmowania studiów na szkołach wyższych;
 • udoskonalania jakości szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych oraz kształcenia zawodowego;
 • aktywizacji społeczności lokalnej i stowarzyszeń oraz włączania ich w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Poszukiwani partnerzy to instytucje edukacyjne działające w zakresie edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe i urzędy pracy.

Ostateczny termin składania wniosków projektowych upływa 4 Marca 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
E-mail:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w zakresie dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Intependent L. Onlus poszukuje partnerów do udziału w projekcie w zakresie transgranicznych produktów turystyki kulturowej i zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków: 127-G-ENT-PPA-14-7722

Projekty realizowane w ramach tego naboru wniosków mogą koncentrować się na następujących zagadnieniach:

- zwiększenie dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych;

- przeprowadzanie szkoleń dla podmiotów z branży turystycznej;

-rozwój i stworzenie bardziej przystępnej graficznie strony internetowej;

- wzmocnienie umiejętności zarządzania organów publicznych lub prywatnych, zajmujących się kwestiami dostępności atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem i promocją turystyki.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 21 października 2014r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w zakresie turystyki

Stowarzyszenie Rete Europa 2020 reprezentujące instytucje i MŚP działające w dziedzinie turystyki poszukuje partnerów do projektu w ramach programu COSME (127-G-ENT-PPA-14-7722) pt.: „Europejska podróż przez rzeki – historia, przyroda, kultura i gospodarka".

Cele projektu:

 • promowanie turystyki w regionach dotkniętych kryzysem w celu zwiększenia zatrudnienia,
 • stworzenie platformy do dyskusji w sektorze prywatnym na temat turystyki kulturowej i przemysłowej,
 • integracja przedsiębiorstw turystyki kulturowej i przemysłowej w ramach regionalnych strategii rozwoju,
 • wzmocnienie umiejętności zarządzania organów publicznych i podmiotów prywatnych w zakresie rozwoju produktów turystycznych.

Poszukiwani partnerzy to krajowe i samorządowe instytucje publiczne, ich sieci i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, ośrodki badawcze działające w dziedzinie turystyki, biura podróży i organizatorzy wyjazdów grupowych, izby handlowe, przemysłowe i rzemieślnicze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.


Prosimy o jak najszybszy kontakt, bowiem ostateczny termin składania wniosków projektowych upływa 21 października br.

Kontakt:


Biuro Wielkopolski w Brukseli
E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Niemiecki instytut ds. edukacji jest zainteresowany dołączeniem do projektu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Bawarski Instytut ds. Edukacji (ISB) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt będzie obejmował następująca tematykę:

 • rozwój szkolnictwa i zapewnienie jakości w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • opracowywanie programów nauczania zorientowanych na wyniki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • kompetencje międzykulturowe

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe, organizacje działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Francuski producent autobusów hybrydowych jest zainteresowany dołączeniem do projektu w zakresie ekologicznego transportu

SAFARA jest średniej wielkości przedsiębiorstwem, które opracowało innowacyjny projekt autobusu miejskiego opartego na systemie multi-hybrydowym. System ten jest zgodny z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

W związku z tym przedsiębiorstwo poszukuje trwającego nie dłużej niż 3 projektu lata projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub partnerów, z którymi mógłby taki projekt stworzyć. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane dwoma naborami wniosków:

 • CALL SCC-01-2015  Inteligentne Miasta i Gminy: rozwiązania łączące energię, transport i sektor ICT.
 • CALL MG-5.5a 2015 Prezentacja i testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystszego i lepszego transportu miejskiego i mobilności.

Poszukiwani partnerzy to miasta, ośrodki badawcze, operatorzy transportu publicznego i stowarzyszenia.

Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. zwalczania nienawiści w cyberprzestrzeni

Francuskie miasto Tuluza oraz LICRA – Międzynarodowa Liga na rzecz walki z rasizmem i antysemityzmem poszukują partnerów do projektu w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo”: JUST/2014/RRAC/AG

Projekt ten będzie polegał na stworzeniu aplikacji dotyczącej zwalczania aktów dyskryminacji w internecie.

Cele projektu:

 • zmniejszenie liczby aktów dyskryminacji, w tym rasizmu
 • wzmocnienie pozycji obywateli i organizacji, które przeciwdziałają temu zjawisku
 • wsparcie osób poszkodowanych

Poszukiwani partnerzy to miasta, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Koordynator projektu prosi o jak najszybszy kontakt zainteresowanych osób, ponieważ termin składania wniosków projektowych upływa 12 listopada br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie kultury poszukuje partnerów do projektu dot. produkcji musicalu ulicznego

Włoskie stowarzyszenie kultury Cacao-Alcatraz poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, który zakłada realizację musicalu ulicznego z udziałem profesjonalnych artystów.

Projekt ten ma na celu:

 • utworzenie sieci współpracy międzynarodowej na rzecz przyszłego rozwoju produktu artystycznego,
 • wymianę doświadczeń artystów z różnych krajów,
 • organizację szkoleń, które mają sprzyjać zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • realizację projektu artystycznego, który będzie dostępny w różnych krajach Unii Europejskiej.

Poszukiwani partnerzy to instytucje i organizacje zrzeszające artystów, którzy mają profesjonalne lub półprofesjonalne doświadczenie w dziedzinie muzyki, tańca, sztuk ulicznych lub cyrku.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej upływa 1 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada miasta Basildon poszukuje partnerów do projektu dot. inżynierii i zaawansowanej produkcji przemysłowej

Rada miasta Basildon (Anglia) poszukuje partnerów do projektu w zakresie inżynierii i zaawansowanej produkcji przemysłowej w ramach programu INTERREG .

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących innowacyjnych strategii przedsiębiorstw. Działania te mają ostatecznie doprowadzić do zwiększenia wymiany handlowej i zatrudnienia.

Rada poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani wymianą doświadczeniami w kontekście następujących dziedzin:

 • strategie lokalnych inteligentnych specjalizacji
 • wsparcie i rozwój łańcucha dostaw
 • współpraca MŚP z szkolnictwem wyższym
 • biznes/szkoła
 • dostęp młodych ludzi z niskimi kwalifikacjami do wysoko wykwalifikowanej pracy
 • koncepcja inżynierii miasta

Poszukiwani partnerzy:

 • samorządy, na terenie których rozwinięta jest struktura przemysłowa, przede wszystkim w zakresie inżynierii produkcji związanej np. z przemysłem samochodowym
 • organizacje zrzeszające pracodawców
 • instytucje edukacyjne

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska fundacja poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Włoska Fundacja Ugo and Olga Levi poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu Kreatywna Europa w następujących dziedzinach:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego;
 • promocja i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty i konferencje;
 • muzyczna kultura żydowska;
 • konferencje i wydarzenia dotyczące dziedzictwa muzycznego.

Fundacja zajmuje się przeprowadzaniem badań naukowych, a także ochroną i promocją międzynarodowej muzyki operowej i zbiorem materiałów w tym zakresie. Współpracuje z kilkoma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie promocji muzyki.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w ramach programu Horyzont 2020

Grupa badawcza „Demokracja i autonomia: społeczeństwo i polityka” z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli poszukuje partnerów do współpracy projektowej w ramach programu Horyzont 2020 w następujących dziedzinach:

 • koncepcja „obserwatoriów obywatelskich”
 • ICT- otwarty rząd
 • wspieranie aktywnego starzenia się w zdrowiu z wykorzystaniem narzędzi ICT: wczesne wykrywanie i zapobieganie ryzyka

Grupa badawcza specjalizuje się w badaniach społecznych, które dotyczą m.in. demokracji, uczestnictwa obywateli w polityce, parlamentów krajowych i regionalnych oraz projektowania i wdrażania polityk publicznych.

Poszukiwani są partnerzy z wszystkich krajów Unii Europejskiej .

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska biblioteka poszukuje partnerów do projektu dot. książek artystycznych

Włoska biblioteka Civica di Merano poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, który będzie dotyczył popularyzacji książek artystycznych.

Główne cele to:

 • promowanie książek artystycznych jako ważnego dziedzictwa kulturowego;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat książek artystycznych jako potencjału kulturowego i kreatywnego na terenie Unii Europejskiej;
 • wspieranie ponadnarodowego i międzynarodowego obiegu książek artystycznych za pomocą wystaw, warsztatów, a także bardziej innowacyjnych form współpracy kulturalnej;
 • rozwijanie grup docelowych (dzieci, młodzież, nauczyciele, pracownicy kulturalni, autorzy książek) w kierunku odkrycia tego ważnego dziedzictwa kulturowego;
 • promowanie czytania;
 • popularyzowanie autorów książek artystycznych.

Poszukiwani są partnerzy to biblioteki lub muzea, które mają już doświadczenie w zakresie promowania lub archiwizacji książek artystycznych, szczególnie tych dla dzieci.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa 1 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Europejski Sojusz EMEA oraz belgijskie stowarzyszenie poszukują partnerów do projektu dot. zespołu przewlekłego zmęczenia

EMEA - Europejskie stowarzyszenie na rzecz osób z zespołem przewlekłego zmęczenia oraz jego belgijski odpowiednik poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub ERA-NET (Europejska sieć finansowania badań neurologicznych).

Projekt będzie polegał na stworzeniu skuteczniej współpracy międzynarodowej w zakresie chorób mózgu, mającej na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i wymiany wiedzy. W ramach programu Horyzont 2020 mógłby on dotyczyć działań koordynacyjnych na rzecz zdrowia. Projekt realizowany w ramach sieci ERA NET  koncentrowałby się na współpracy i dostosowaniach krajowych programów i działań w dziedzinie chorób oraz zaburzeń układu nerwowego.

Cele:

 • większa koordynacja badań dotyczących zespołu przewlekłego zmęczenia w Europie;
 • zebranie istniejących już danych i wyników badań dotyczących zespołu przewlekłego zmęczenia;
 • utworzenie centralnej bazy danych gromadzącej informacje na temat tej choroby;
 • kształcenie lekarzy i specjalistów;
 • sporządzenie rejestru pacjentów, aby uzyskać obraz rzeczywistej sytuacji;
 • wsparcie dla chorych.

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim instytuty badawcze, departamenty edukacji, departamenty zdrowia publicznego czy biobanki.

Prosimy o kontakt do 17 września br. Termin składania wniosków projektowych w ramach programu ERA NET upływa 14 października br., natomiast w przypadku prog. Horyzont 2020 - 24 lutego 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju obszarów miejskich

Szwedzka gmina Hjo poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli.

Projekt będzie polegał na stworzeniu ustrukturyzowanych i wieloletnich partnerstw pomiędzy gminami polegających na wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów miejskich przy jednoczesnym zachowaniu wartości historycznej miast i wykorzystaniu pobliskich rzek lub strumieni.

Cele projektu:

 • stworzenie przewodnika składającego się z konkretnych przykładów w jaki sposób rozwijać obszary miejskie przy zachowaniu wartości historycznej i wykorzystaniu rzek lub strumieni;
 • opracowanie rekomendacji dla poszczególnych działań;
 • stworzenie katalogu instrukcji i zaleceń;
 • stworzenie planu dotyczącego dalszej współpracy gmin.

Poszukiwani są partnerzy, którzy posiadają już duże doświadczenie w rozwoju i integracji wartości kulturowych w krajobrazie miejskim przy wykorzystaniu pobliskich rzek lub strumieni.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych upływa 30 października br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski region Piemont poszukuje partnerów do projektu dot. reintegracji zawodowej osób uzależnionych

Włoski region Piemont poszukuje partnerów do projektu w ramach programu w zakresie zdrowia publicznego.

Projekt zajmuje się zwiększeniem społecznych i zawodowych możliwości osób przewlekle uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Jego celem jest wspieranie integracji pomiędzy publicznymi i prywatnymi placówkami w zakresie radzenia sobie z problemem a także wzmocnienie kultury integracyjnej wśród ludzi.

Grupa docelowa projektu to osoby uzależnione w przedziale wiekowym 35-65 lat. Bezpośredni beneficjenci to: osoby pełniące usługi zdrowotne, pracownicy socjalni, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i pracowników w firmie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje lub instytucje zajmujące się tematyką uzależnień lub realizujące podobne projekty.

Koordynator projektu prosi o kontakt do 12 września br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie Muzeum Ceramiki z Faenzy poszukuje partnerów w dziedzinie ceramiki i zarządzania muzeum

Włoskie Muzeum Ceramiki z Faenzy poszukuje podmiotów zainteresowanych oraz propozycji projektów w dziedzinie kultury i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

 •   ceramiki: renowacja, ochrona, komunikacja
 •   zarządzania muzeum : organizacja wydarzeń, programy dydaktyczne, dobre praktyki muzeum.

Więcej informacji na temat Muzeum znajdziecie Państwo w załączniku.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Monica Gori:

Email: monicagori@micfaenza.org  Tel. 0039(0)546.697322

Oprac.: Biuro Wielkopolski w Brukseli