Lista projektów

Aglomeracja Tuluzy poszukuje partnerów do projektu w zakresie wymiany młodzieży

Aglomeracja Tuluzy (Francja) poszukuje partnerów do projektu International Summer Jobs Exchange (Międzynarodowa wymiana w zakresie prac sezonowych), którego celem jest nawiązanie współpracy między miastami poprzez miesięczną wymianę młodzieży w okresie letnim.

Zobowiązania miasta Tuluzy:

 • Rekrutacja uczestników w wieku 18-30 lat z miast partnerskich
 • Zapewnienie uczestnikom stażu w administracji i minimalnego wynagrodzenia na terenie Francji (1125euro netto/miesiąc przy uwzględnieniu 35-godzinnego tygodnia pracy)
 • Zagwarantowanie powitania na lotnisku 
 • Rezerwacja zakwaterowania, ubezpieczenie, transport

Zobowiązania miast partnerskich:

 • Rekrutacja uczestników projektu w wieku 18 -30 lat z Tuluzy
 • Zapewnienie stażu w administracji samorządu lokalnego lub regionalnego
 • Zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia na terenie kraju goszczącego
 • Powitanie uczestników oraz pomoc w znalezieniu zakwaterowania, ubezpieczeniu, transporcie

Poszukiwani partnerzy: miasta bądź regiony europejskie mające od 200.000 do 700.000 mieszkańców
Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet z Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Uniwersytet z Hertfordshire (Wielka Brytania) poszukuje partnerów do projektu finansowanego z programu Erasmus + Sport.

InterFE Games jest dorocznym wydarzeniem sportowym skierowanym do młodzieży w wieku 16-19 lat. Organizacja sportowa z Uniwersytetu z Hertfordshire pragnie dołożyć wszelkich starań, aby rozpowszechnić to wydarzenie na arenie europejskiej, dzięki czemu studenci z krajów UE będą mogli aktywnie w nie zaangażować. Zawody nie są kierowane do zawodowych sportowców, ale do młodzieży, która ma niewielkie doświadczenie w sporcie. W wydarzeniu wezmą udział zarówno uczniowie, jak i pracownicy jednostek oświatowych.

Poszukiwani są partnerzy do projektu, którego głównym celem jest:

 • rozpowszechnienie wydarzenia sportowego Hertfordshire InterFE Games na skalę europejską
 • planowanie, organizowanie oraz zapewnienie licznych warsztatów tematycznych, z podkreśleniem znaczenia sportu w życiu człowieka
 • tworzenie platformy na rzecz dzielenia się doświadczeniami na temat wpływu sportu w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: koniec kwietnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Hrabstwa Suffolk poszukuje partnerów do projektu w ramach Erasmus+Sport

Rada Hrabstwa Suffolk (Wielka Brytania) poszukuje partnerów do projektu "Sport w edukacji przedszkolnej" finansowanego z programu Erasmus + Sport.

W ramach partnerstwa projektowego planowane jest wypracowanie innowacyjnych działań w celu promocji i podkreślenia znaczenia aktywności fizycznej w edukacji przedszkolnej (0-5 lat).

Celem projektu jest zidentyfikowanie, przetestowanie oraz pilotowanie działań, które pokażą, jak wspólne podejście wpływa na ulepszenie procesów legislacyjnych, inwestycji oraz decyzji władz lokalnych odnoszących się do wspierania aktywności fizycznej wśród dzieci.

Język roboczy projektu:  angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 14 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu lub joanna.kubiak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Chorwacka żupania poszukuje partnerów do projektu "Młodzież na rzecz nauki i współpracy"

Żupania bielowarsko - bilogorska (Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu Youth for knowledge and cooperation (Młodzież na rzecz nauki i współpracy) finansowanego z programu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Żupania planuje włączyć w projekt Młodzieżową Radę.

Głównym celem projektu jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez polityczno - społeczne zaangażowanie na szczeblu samorządowym, krajowym, europejskim i światowym
 • umożliwienie młodym ludziom wyrażania opinii i wpływania na proces decyzyjny w przypadkach bezpośrednio ich dotyczących
 • promocja przedsiębiorczości w tym również społecznej

W ramach projektu planuje się zrealizowanie następujących działań:

 • spotkanie organizacyjne
 • stworzenie platformy online umożliwiającej wymianę informacji, wiedzy oraz współpracę
 • organizacja 3-4 konferencji, których celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak wzmocnić rolę młodych ludzi i ich zaangażowanie w proces społeczno - polityczny i ekonomiczny będący wkładem w rozwój społeczności lokalnej i Unii Europejskiej?”
 • wymiana młodzieży
 • przygotowanie i wydanie publikacji zawierającej wyniki projektu: analiza problemu oraz wypracowane rozwiązanie
 • konferencja zamykająca projekt w Brukseli

Poszukiwani partnerzy: szkoły, stowarzyszenia, instytuty, organy administracji samorządowej oraz inne organizacje

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 10 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu lub joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. wędkarstwa miejskiego w ramach programu Erasmus+ Sport

Włoska organizacja Nuova Dimensione SCS z regionu Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu Street Fishing, Street Culture (S.Fi.S.C.) [Wędkarstwo uliczne, kultura uliczna] organizowanego w ramach programu Eramus+ Sport.

Wędkarstwo uliczne przywędrowało do Europy z Ameryki Północnej. Jest to dyscyplina uważana za połączenie sportu i wędkarstwa, najczęściej przy użyciu niewielkiego sprzętu, odbywająca się na terenach zurbanizowanych.

Poszukiwani są czterej partnerzy (jeden na kraj) do projektu, którego głównym celem jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej
 • promowanie wolontariatu na rzecz sportu
 • zapewnienie równych szans w sporcie
 • lepsza orientacja młodzieży na terenie miast 
 • lepsze rozeznanie się młodzieży w obrębie jezior i rzek w pobliżu ich miejsca zamieszkania
 • kreowanie zachowań przejawiających troskę o środowisko naturalne
 • zachęcanie do obcowania z naturą
 • promocja zdrowego odżywiania się i integracji społecznej 

Wyżej wymienionych założenia zostaną zrealizowane poprzez:

 • warsztaty edukacyjne i wydarzenia
 • aktywność fizyczną związaną z wędkarstwem ulicznym
 • wymianę wiedzy i doświadczeń 

Grupa docelowa: młodzież mieszkająca w miastach z dostępem do jeziora lub rzeki

Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenia zajmujące się wędkarstwem ulicznym, organizacje zajmujące się kształceniem i pracą z młodzieżą

Trwanie projektu: 24 miesiące

Proponowany budżet: 625.000 Euro, z czego maksymalnie 80% będzie dofinansowane ze środków unijnych

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu : 15 kwietnia 2015r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Klub górski z Chorwacji poszukuje partnerów do projektu

Klub górski "Pusti duh" (Lepoglava, Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu The call of the mountains [Góry wzywają!] organizowanego w ramach inicjatywy 'Lepoglava – Europejskie Miasto Sportu 2015' i finansowanego z programu Europa dla Obywateli lub Erasmus +.

Poszukiwani są czterej partnerzy do projektu, którego głównym celem jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do wspinaczki górskiej i pieszych wycieczek
 • szerzenie etyki i kultury wspinaczki górskiej
 • kreowanie zachowań przejawiających troskę o środowisko naturalne
 • zachęcanie do obcowania z naturą
 • szerzenie informacji na temat udzielania pierwszej pomocy
 • instruowanie na temat użytkowania ekwipunku technicznego
 • nauka orientacji w terenie 
 • dostarczenie informacji na temat radzenia sobie nocą w górach
 • promocja zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, integracji społecznej 

Wyżej wymienionych założenia zostaną zrealizowane poprzez:

 • programy edukacyjne
 • aktywność fizyczną związaną ze wspinaczką górską
 • wymianę wiedzy i doświadczeń

Grupa docelowa: projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, ale także do pozostałych grup wiekowych, członków klubów górskich, służb ratownictwa górskiego i innych powiązanych organizacji.
Poszukiwani partnerzy: kluby górskie i wspinaczkowe, organizacje i instytucje turystyczne

Trwanie projektu: 3 lata, od 01.01.2016 do 31.12.2018.
Proponowany budżet: 400,000 Euro
Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec kwietnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. stworzenia gry pozwalającej na redukcję zużycia energii

Uniwersytet Anglia Ruskin z Wielkiej Brytanii poszukuje partera do projektu Consumer engagement for sustainable energy [Zaangażowanie konsumenckie na rzecz zrównoważonej energii] w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest redukcja zużycia energii poprzez stworzenie interaktywnej gry monitorującej pobór prądu, dzięki której użytkownicy będą mogli bardziej świadomie podejmować decyzję związane z zakupem i eksploatacją urządzeń domowych.

Czynny udział w grze powinien oferować użytkownikom około 10 procent oszczędności na zużyciu energii, a także przyczynić się do zmian przyzwyczajeń pozwalających na redukcję konsumpcji energii.

Poszukiwany jest PARTNER spoza terytorium Wielkiej Brytanii spełniający poniższe kryteria:
• doświadczenie w pisaniu instrukcji do gier oraz instrukcji obsługi w celu zmaksymalizowania zaangażowania użytkowników
• doświadczenie w budowaniu strategii
• doświadczenie na polu interakcji pomiędzy użytkownikami a grą, a także w ramach grup pilotażowych
• doświadczenie w rozpowszechnianiu projektu

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w zakresie metagenomów

Wydział Informacji i Komunikacji Inżynieryjnej z Uniwersytetu w Murcii (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu META-AGRI Metagenomics as innovation driver [Metagenomy jako czynnik innowacyjny] w ramach programu Horyzont 2020, naboru BIOTEC-6-2015.

Celem projektu jest rozwój skutecznych technologii bioinformatycznych pozwalających na innowacje oparte na metagenomach. Planowane działania to m.in. otrzymanie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na skuteczną analizę metagenomiczną w dziedzinie roślin rolniczych, umożliwiających skuteczną integrację danych i metadanych oraz porównywanie metagenomów.

Poszukiwani partnerzy : uniwersytety, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa mające doświadczenie w badaniu bądź stosowaniu technik z zakresu metagenomiki w biotechnologii roślin, bioinformatyki, statystyki, pozyskiwania danych, tworzenia modeli komputerowych, analizy danych, biotechnologii.

Budżet projektu : 28,840,000 €

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 26 marca 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska gmina poszukuje partnerów do projektu edukacyjnego

Brytyjska gmina Oldham z hrabstwa Greater Manchester poszukuje partnerów do projektu ASPIRE Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence [Partnerstwa szkół na rzecz badań i innowacji] w ramach programu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Projekt ma za zadanie rozwój, dzielenie się oraz wdrożenie innowacyjnych praktyk pomiędzy szkołami w celu zwiększenia szans na zatrudnienie młodzieży.

Założenie projektu ASPIRE:

- zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu oraz dzielenie się nimi w ramach partnerstwa edukacyjnego

- rozwój, współpraca oraz przekazywanie strategii rozwojowych mających na celu ulepszenie jakości kształcenia i przygotowanie ludzi młodych do wejścia na rynek pracy

- dzielenie się skutecznymi technikami rozwoju pomiędzy partnerami projektu

Poszukiwani partnerzy: szkoły i inne instytucje edukacyjne

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybki kontakt ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Angielski samorząd poszukuje partnerów do projektu w zakresie pobudzania kreatywności w szkołach

Hrabstwo Kent z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do projektu Creative curriculums (boosting the creativity of teaching) [Kreatywne programy nauczania (pobudzanie kreatywności w szkołach)] w ramach programu Erasmus +.

Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych i gimnazjów w rozwijaniu kreatywnego programu podnoszącego standardy nauczania.

Poszukiwani partnerzy: szkoły

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 6 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Włoska gmina Correggio z regionu Emilia-Romania poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus Plus – Sport.

Celem projektu jest :

 • integracja młodych ludzi (wywodzących się z odmiennych krajów, kultur oraz tradycji) poprzez sport
 • promocja sportu jako narzędzia integracji społecznej oraz elementu przeciwdziałania przemocy i rasizmowi
 • zachęcanie do aktywnego wysiłku fizycznego
 • usprawnienie współpracy i wymiany praktyk pomiędzy gminami europejskimi biorącymi udział w projekcie

Grupa docelowa: młodzież w wieku 8-14 lat

Budżet : maks. 500.000 Euro, dofinansowanie UE - do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Język roboczy: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec marca

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoskie stowarzyszenie Accademia d'Arti Discanto (www.accademiadiscanto.it) poszukuje partnerów do projektu “Strategic Partnership for Young musicians in the new changes global cultural market” [Partnerstwo strategiczne dla młodych muzyków na globalnym rynku kultury] w ramach programu Erasmus +/ KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Celem tego projektu, który jest skierowany do młodych muzyków, jest możliwość prezentacji swoich umiejętności poza granicami kraju ojczystego oraz nabycie dodatkowych umiejętności umożliwiających swobodne poruszanie się na rynku pracy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje z krajów członkowskich UE działające w sektorze kulturalnej, przede wszystkim związane z biznesem muzycznym, w tym: organizacje pozarządowe, fundacje, konserwatoria, teatry, szkoły prywatne, firmy zajmujące się promocją oraz rozpowszechnianiem wydarzeń artystycznych.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zatrudnienia osób młodych

Organizacja „Access Europe Network” z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi, m.in. poprzez współpracę z instytucjami, które realizują inicjatywy ze szkołami lub młodzieżą. Projekt zakłada również wymianę pomysłów i innowacyjnych metod pracy pomiędzy partnerami z różnych państw członkowskich UE. Potencjalne działania projektowe to:

- opracowanie programów i warsztatów promujących przedsiębiorczość, zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności

- tworzenie i realizowanie programów edukacji i szkolenia technicznego i zawodowego

Termin zgłoszeń mija 2 marca.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Hiszpańskie centrum technologiczne poszukuje partnera do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Technologiczne Marmuru i Kamienia Naturalnego, mieszczące się w regionie Murcja, poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt będzie dotyczył nowych łańcuchów przemysłowych.

Informacje o naborze wniosków: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych łańcuchów wartości, opartych na nowych technologiach, w celu optymizacji procesów logistycznych.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw działających w sektorze informatycznym, logistycznym, automatyki fabrycznej i optymizacji procesów.

Termin zgłoszeń mija 10 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka organizacja poszukuje partnera do projektu dot. rynku pracy

Szwedzka organizacja “Jobb- och Kunskapstorget” z miasta Linköping poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach program Erasmus+/KA1. Organizacja zajmuje się zatrudnieniem i edukacją osób dorosłych w gminie. Koordynuje ona działania na rynku pracy i na polu edukacji, aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.    

Głównym celem projektu jest współpraca z organizacjami, które zajmują się podobnymi zagadnieniami w celu wymiany doświadczeń i wiedzy. Przez tą działalność możliwy będzie rozwój i zwiększenie kompetencji wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów.

Oferta skierowana jest do organizacji i instytucji zajmujących się kwestiami rynku pracy i edukacji.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Prosimy o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. kultury i historii Europy

Włoskie stowarzyszenie C.E.R.S. (Konsorcjum Europejskich Stowarzyszeń Rekonstrukcyjnych) poszukuje partnera do projektu „Konflikt i kara”  w ramach programu Europa dla Obywateli.

Głównym celem projektu jest promowanie wartości europejskich poprzez zrozumienie i poznawanie wspólnej historii i podziałów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, organizacje społeczne, instytucje naukowe, związki kombatantów, muzea, szkoły itp.

Budżet projektu – maks. 100 000 euro

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Termin składania wniosków mija 1 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu ‘Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego’

Stowarzyszenie „Altovicentino” poszukuje partnera do projektu: „Lokalna kultura, jako czynnik promujący zrównoważony, interkulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój na terenach peryferyjnych Europy Środkowej” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest realizowanie innowacyjnej strategii i organizowanie działań pilotażowych polegających na testowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym lokalne muzea zwiększą swój potencjał w zakresie analizy i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych w Europie Środkowej.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Dofinansowanie UE: 85%

Termin zgłoszeń do projektu mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła średnia poszukuje partnera do współpracy w projekcie dot. nauczania dwujęzycznego

Liceo Scientifico Tron z Schio (Włochy) poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu KA1/Erasmus+. W ostatnim czasie, szkoła rozpoczęła wdrażanie sposobu nauczania wg. formatu CLIL (nauczanie dwujęzyczne obejmujące prowadzanie wybranych zajęć szkolnych w jęz. obcym). Aktualnie poszukiwany jest partner w celu dalszego rozwoju projektu.

Głównym celem projektu jest dać szkołom „europejski wymiar” i zwiększać kompetencje kadry nauczającej i samych uczniów.

Oferta skierowana jest do instytucji edukacyjnych rozwijających program CLIL w języku angielskim.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnera do projektu edukacyjnego

Zespół Szkół „Musco” z włoskiego regionu Katania, łączący etapy edukacji od przedszkola do liceum, poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ (KA2 – współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk).

Celem projektu jest wymiana nauczycieli i uczniów między szkołami partnerskimi w celu poznania nowej metodyki i pedagogicznego podejścia w szkołach, które mierzą się z takimi problemami jak:

            - dzieci i młodzież ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej

            - problemy z nauką

            - mała motywacją uczniów

            - niebezpieczne zachowania

- przedwczesne porzucanie nauki

            - dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych bezrobociem, z problemami finansowymi.

Oferta skierowana jest do szkół z dużych miast.

Okres składania wniosków mija 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja szuka partnerów do projektu społecznego

Hiszpańska Fundacja Moderna poszukuje partnera do projektu „Inno-Inclusive Talent” realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA3. Jego głównym celem będzie rozwój i opracowanie innowacyjnych metod w celu zmniejszenia różnic w poziomie nauczania wśród uczniów pochodzących ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej.

Oferta skierowana jest do instytucji regionalnych i krajowych zajmujących się edukacją i szkół wyższych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin składania wniosków mija 24 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli